Fremstillingen av denne tolleren begynner med Oscar Albert Johnsens og Aage Aagaards Larviks-historie[i]:  

Larvik ble eget tollsted i 1733. Den første tolleren der – og dermed også i Sandefjord – var Hans Hansen Hvid, som inntil da hadde vært fogd hos lensherren Ove Gjedde. I forbindelse med utnevnelsen skrev Kong Kristian IV til Gjedde:

«Vid at vi naadigst ere tilfreds med din forrige foged Hans Hvid at maa herefter udi Laurvigen forrette Tolders bestilling».

Denne utnevnelsen er også nevnt i Slektshistorisk Forenings oversikt over norske tollere:

«Hvid, Hans Hanssøn[ii]. Foged hos Ove Gedde. Toller (adjungert?) i Larvik-Sandefjord 1633 (måtte avstå fogedtittelen). Bodde på Skjernes i Tønsberg len. Tollskriver i Drammen 20. jan. 1640, toller i Tønsberg 1645 og igjen tollskriver i Drammen. Død 1653.»

Det er sikkert riktig at Hvid «måtte» gi seg som fogd, selv om det å inneha flere embeder på en gang var ikke ukjent på denne tiden, men han har sikkert også tellet sine velsignelser for bare noen år senere ga beskytteren, Gjedde, avkall på Brunla len og overtok Tønsberg[iii].

Hvor snart han kjøpte Skjersnes i Stokke, eller om han allerede holdt til på de trakter, er ikke kjent, men i Stokke Bygdebok[iv], under Skjersnes, kan man lese om ham:

«Hans Hvid ca. 1635- 54. I skattelister opføres han som eier allerede 1635, men Klaus Brockenhus skal først ha git ham skjøte paa gaarden 26 nov. 1638 (se skjøtebok 4 s. 216 fg. hvor flere ældre hjemmelsbrev paa Skjersnes regnes op).

Egentlig skulde Skjersnes nu mistet sine friheter som hovedgaard, da Hans Hvid ikke var adelsmand, men han opnaadde at beholde gaarden skattefri “for hans bestillings skyld, efterdi hans besværlighed og reisen i mellem toldstederne var stor”, skriver Vincent Bildt 1650. I sine sidste leveaar bodde han dog mest “straks hos toldstedet”.

– Bøndene maatte ofte bøte fordi de forsømte at møte frem naar Hans Hvid forlangte friskyss som tolder. Men 1642 fik han selv en klækkelig mulkt (300 daler eller halv bu’slod) for “løs leiermaal” skjønt han var gift mand.

    – Av jordegods eide han 1640

Skjersnes 6 laupar smør
Tufte 1 skippund tunge
Brunstad 2 laupar smør
Søndre Hvalberg 1 skippund malt
Mellem Hvalberg 2 laupar smør

Hertil kom senere (ca. 1650) Sjuestok og parter i utenbygdsgaarder, saaledes i Skalberg og Skravestad i Sandeherred, Fritsø i Sem, m. fl.; i hans sidste jordlister opføres ogsaa særskilt Hogsrød og Vergø, saa kanske det er Hans Hvid som har erhvervet disse to under Skjersnes. 

I tiden 1654-61 opføres hans barn som eier av jordegodset. En datter blev gift med tolder Jakob Jørgenssøn som nu optrær for arvingene

 

Fru Else Friis ca. 1661-64, enke efter lensherre Vincent Bildt (død 1658). Hun kjøpte Skjersnes av Hans Hvids arvinger 1661 eller 62, og det heter at hun bodde her, skjønt hun ogsaa eide Melsom. Ved skjøte av 29 mars 1664 solgte hun baade Skjersnes og Melsom som frie hovedgaarder med undergods til Nils Toller».

Ellers kan det nevnes at Skjærsnes også var den ene enden av en fergeforbindelse[v] mellom Hella på Nøtterøy og Stokke: den ble ikke nedlagt før i 1923.

Tolleren Hans Hansen Hvid døde omkring 1650, og noe mer er ikke kjent om ham. Han var nok ikke så ofte i Sandefjord, men han var nå toller der.


[i] Johnsen, Oscar Albert | Aagaard, Aage; Larviks historie. 1 (1962): Larviks historie indtil 1814; Larvik:Kommunen, 1962; p 44; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016102448004
[iv] Berg, Lorens; Stokke, en bygdebok, historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold. Utgitt av Stokke kommune, Oslo, det Mallingske Bogtrykkeri 1928; p , https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011061508092
[v] https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Fergeforbindelsen_Hella-Skj%C3%A6rsnes_over_T%C3%B8nsbergfjorden