Wilhelm Olsen Goen var, i 1801, gift for fjerde gang – med Anne Cathrine Hvidt. Han var 55, hun 35, år gammel. Av yrke var han «Handelsmand og skibsreder», og han bodde med familien i Vestre gade, i hus nummer 14[i].

Han ble født på Tjøme og døpt[ii] 6 November 1746; foreldrene var Ole Pedersen og Bodil Truelsdatter fra gården nordre Sundene. Fadrene var Karen Jacobsdatter paa Kiære; Mari Jacobsdatter i Jaen; Ole Poulsen paa Giervog; Niels Pedersen paa Søndre Gyboe; og Even Christophersen paa Kiære.

Lorens Berg[iii], i bygdeboken for Tjøme, i avsnittet om Goen, forteller litt om faren:

        «Ola Perssøn 1751-69, ikke søn av forrige, men av Per Nilssøn Sundane og født der 1719. Gift 1741 m. Boel Trulsdatter fra Søndre strand i Sandeherred, født der 1714. Ola og Boel var først en tid paa Sundamene, saa paa Kraakerøe, før de kom hit. Ola va skipper og reder og heldigere end grannen Fredrik Olssøn. Av Hans Paalssøn Brøtsø kjøpte han 1755 halvdelen i St. Peter for 208 daler, aaret efter rete for 235. Skuten var liten, men han kjøpte 1762 en større av Risør-folk: St. Johannes paa 20 kom. lester, pris 930 daleer, og med den seilte han selv. Ola døde 1769, hustruen 1789. Ola er den første vi træffer paa Gon i litt rummelige kaar; ved skiftet ble arvesummen 815 daler, og da takseres St. Johannes  bare for 656 rdl. – Av otte barn vokste tre op: 1. Wilhelm Olssøn, se nedenfor. 2.Barbaa, f. 1743, egtet 1768 Mattis Matissøn paa Nedre Kjære. 3. Berte, f. 1751, egtet 1775 Anders Perssøn Hola, senere Per Mattissøn Øvre Kjære».

Første barn av dette ekteskapet var en pike. Barbara kom til verden våren 1742 og ble døpt[iv] i Tjøme kirke – den som ble revet i 1860-årene – 13 mai 1742. Da var fadrene Kirsti Willumsdatter på Krogerød; Inger Ericksdatter på Holtekiær; Anne Olsdatter paa Giervog; Christopher Pouelsen på Gundersrød; og Ole Olsen Færgemand.

Barbara fikk ikke levet opp – hun døde, bare tre måneder gammel, og ble begravet[v] 2 august 1742.

Året efter ble det, påny, en pike – og hun fikk samme navn, Barbara, da hun ble døpt[vi] 9 juli 1743. Denne gangen var fadrene Kari halvorsdatter paa Svelvigen; Malene Olsdatter paa Krogerøe, Christopher Christensen paa Glenne; og Ingebret Willumsen paa Sandøe.

Den første gutten, Willem, kom til verden et par år senere og ble døpt[vii] 8 august 1745. Som fadre hadde han Ingebret Willumsen Jaen; Hans Pouelsen paa Søndre Bryssøe; Christopher Pouelsen paa Kiære; Kari Evensdatter paa Nordre Sundene; og Kari Jacobsdatter paa Kiære.

Denne gutten fikk heller ikke lov til å vokse opp. Han døde bare 8 uker gammel og ble begravet[viii] 28 september 1745.

Willum ble efterfulgt av en gutt til – «vår mann» – og efter ham, Anders. Men mellom disse to flyttet Wilhelm og familien fra Sundene til Krogerød, der Wilhelms far i 1747 kjøpt en del halvparten av gården; den andre delen gikk til Ola Nilssøn, sønn av den forrige brukerer. I 1751, efter bare fire år avstod, avstod Ola Perssøn sin part til Ola, og flyttet til Goen – forteller Lorens Berg[ix].

Anders kom til verden på Krogerød rundt årsskiftet 1748/49 og ble døpt[x] på Tjøme 5 januar 1749. Da var fadrene Christopher Pouelsen Øster Kiære; Niels Pedersen Søndre Gyboe; Ole Olsen Nordre Tredene; Aase Gundersdatter Møgerød; og Maren Ludvigsdatter Giervog.

Mens de bodde på Krogerød rakk Ole Pedersen og Bodil Truelsdatter å gi Wilhelm enda en lillebror, Andreas, denne gang. Han så dagens lys senvinteren 1751 – sikkert like før de flyttet, for flyttedag var mange steder 1 april og 14 oktober, selv om det fantes mange lokale varianter i skikken. Andreas’ dåp[xi] fant sted 31 mars og da var fadrene Niels Pedersen Gyboe; Christen Ludvigsen S: Sundene; Lars Christophersen Kiære; Kari Jacobsdatter Kiære; og Sybille Ericksdatter Krogerød

Mot slutten av samme år var familien etablert på Goen, der Berthe ble født henimot jul 1751. I det minste ble hun døpt[xii] på Tjøme 3 juledag det året. Denne gangen ble fadrene Kari Jacobsdatter Kiære; Helvig Halvorsdatter Pyth; Gunhild Hansdatter Goen; Even Christophersen Kiære; og Anders Olsen paa Nordre Rød.

De siste to barnene i denne flokken var piker, de også. Christine var nesten fire år yngre enn Berthe og ble døpt[xiii] 6 juli 1755. Da var fadrene Barbara Hansdatter Øster Rød; Olene Olsdatter Goen; Johanne Olsdatter N Sundene; Søfren Søfrensen Pyth; og Christian Olsen Østjorden.

Og helt til slutt, Helvig. Hun ble døpt[xiv] 20 mars 1757. Da hadde foreldrene valgt, som fadre, Ole Andersen Rød; Jacob Olsen N: Sundene; Eli Pedersen N: Kiære; Berthe Mogensdatter; Øde Kiære; og Mari Olsdatter N: Sundene.

Lorens Berg[xv] har litt å fortelle om Wilhelm Olsen på Goen:

        «Vilhelm Olssøn Goen 1770-88, hadde likesom faren bare halve Ødegaarden. Født 1746 paa Sundane. Dygtig og heldig skipper og reder. 1772 løste han maalebrev paa brig Neptunus, 25 kom. lester, og med den seilte han vistnok nogen aar, men omkr. 1780 har han brig Ingeborg Ambrosia paa 28 lester, en litt ældre skute (solgt 1789 til Jørgen Budal for 600 rdl.. 1783 har han bygd sig en ny brig ved Sand i Sandeherred, en ren kæmpe paa stive 80 kom. lester, taksert for 3000 rdl.. Saa sluttet han sjøen, flyttet til Sandefjord og fortsatte rederivirksomheten; maaler bl. a. op brig Dorothea, 21 kom. lester (skipper Tor Østjordet); 1804 brig Anne Catherine paa 40 lester (skipper Anun Nilssøn Kruke).

        Vilhelm Olssøn fik 1783 fæste av Nøtterøpresten paa hage og tomt og bygde sig nye hus i i Ødegarden (tohøgdes med otte værelser; staar endnu). Da han blev enkemand for anden gang, solgte han 1788 huset og flyttet til Sandefjord hvor skibsrederfamijen Goen i tiden omkring 1800 hørte blant spisserne. – Vilhelm Olssøn var gift fire ganger: 1. 1770 m. Kristine Maria Hneriksdatter fra Storevar i Stokke, døde paa Gon 1784, 31 aar; 2 1784 m. Anne Maria Torgersdatter Sandø, døde paa Gon 1787, 22 aar. 3. 1788 m. Kirsten Pernille Hvidt fra Sandefjord; 4. ca. 1795 m. Anne Katrine Hvidt. Vilhelm Olssøn hadde mange barn, men vi tar her bare ed at hans anden hustru efterlot sig sønnen Torger, f. 1785, var 1801 «sengeliggende krøpling». – Vilhelm Olssøns formue ved skiftet efter første hustru 1784 var 4000 riksdaler. Han hade senere pantekrav i flere Tjømøgaarder.

        En ukjendt Lars Reiarssøn kjøpte for 590 rdl. huset av Vilhelm, fik vel også bygsel paa jordveien, men forsvinder straks. Hans Nilssøn fik saa bruket».

Av de fire ekteskapene ble det første inngått i Stokke, der han ble viet[xvi] til Christine Maria Henricsdatter fra Storevahr den 29 oktober 1770 – «Copulerede i Huset uden foregående Trolovelse eller Lysning efter dertil erholdte Kongelige Tilladelse»: kan det ha vært hastverk eller var det fordi bruden var nokså ung? Hun er registrert som konfirmert[xvii] Maria Besøgelses Dag[xviii] i 1768 i en alder av 15 år og var døpt[xix] 4 August 1753, så da hun giftet seg var hun nettopp fylt 17. Ekteskapet bestod likevel til 17 mars 1784 da Christine Maria «På Barselseng strax efter en levende Søns Fødsel hendød»[xx]. Denne sønnen var Christian Magnus[xxi], som dermed ble lillebror til Anne hvis hjemmedåp ble stadfestet[xxii] 26 juli 1778.

«Enkemanden, Skipper og Borger» Wilhelm Olsen, fortsatt bosatt på Goen, giftet seg med sin annen kone, Anne Maria Torgersdatter Sandø, døpt 20 Juli 1766, datter av Torger Andersen og Elen Hendricsdatter[xxiii] på Sandø på Tjøme. Vielsen[xxiv] fant sted 25 november 1784, da Anne Maria var straks over 18 år gammel, «Efter Kongl. Allernaadigste Tilladelse af 4de Nov. d. A. Hjeme i Huuset på Sandøe samenviede» – noe som synes å ha blitt en vane.

Sammen fikk paret en sønn, Torger, i september 1785[xxv], men allerede to år senere døde Anne Marie i barselseng i 1787 og ble begravet[xxvi] 6 november det året, bare 22 år gammel, da datteren Christine Maria kom til verden tidsnok til å bli døpt[xxvii] 30 september.

Torsdag 4de September 1788 giftet Wilhelm Olsen Goen seg med Kirsten Hvidt[xxviii] og bosatte seg i Sandefjord[xxix], der de fikk ihvertfall tre barn sammen: Cathrine Maria, født 8 desember 1791[xxx]; Olea Bolette, født 26 februar 1792[xxxi]; og Cicilia Petronelle, født 24 april 1793[xxxii].

Kirsten Pernille døde, litt over 29 år gammel, tidlig i mai 1793, dager efter at Cicilia Petronelle ble født, og det er vel rimelig å anta at det var en sammenheng. Hun ble begravet[xxxiii] 3 mai.

6 mars 1794 giftet Wilhelm seg for fjerde og siste gang, og ektet like gjerne med Anne Cathrine Hvidt, en søster av hans henfarne tredje kone. Det ene barnet de to hadde sammen i 1801 – Kirsten Pernille – ble døpt 12 januar 1796[xxxiv], men det er ikke umulig at de hadde flere barn senere.

Selv om Wilhelm stort sett er blitt omtalt som reder og kjøpmann hadde han – som de fleste i hans tid – interesse for landbruk også, og det er vel det som fikk ham til å overta Solvang i 1803 og, muligvis, sette opp de første bygningene der[xxxv].

Knud Hougen[xxxvi] forteller en del om Wilhelm Olsen Goen:

        «Wilhelm Olsen Goen var en skipper og reder fra Tjøme og hadde seilt med sin egne skuter mange år før han kom hit. Han var født på Sundene på Tjøme 1746 og eide siden Gon (Ødegården). Da han kom til Sandefjord 1788, hadde han allerede fulgt 2 hustruer til jorden; men uten å la sig avskrekke av denne motgang, ektet han 1788 Kirsten Pernille Hvidt og efter hennes død (1793) Anne Cathrine Hvidt, begge to Wilhelm Hvidts søstre. Tross sine 4 hustruer døde han som sønneløs enkemann 1818. Gjennom døtrene er hans slekt forplantet både her og andetsteds. Av de fartøier han hadde eiet på Tjøme, beholdt han kun ett, efterat han var blitt Sandefjords-mann, «Kirsten (e.. Christina) Maria, 80 ½ kom.l. bygget på Sand 1783; det blev 1795 «fortømret» til et skib på 86 ½ kom.l. pg blev ført av Mathias Guttormsen Berg, som førte flere av Wilhelm Olsens skib. En del mindre fartøier som Goen kjøpte og solgte, skal vi ikke opholde os ved, men kun nevnte følgende fra tiden 1790-1807: Brigantin Dorothea, 21. kom.l. (1791); brigg «Anne Catharina» 40 ½ kom.l., bygget i England (1796); skib «Sandefjord» 123 kom.l. bygget her 1800. Skibet, som førtes av Mathias Berg, kom i fart 1801, men er siden ikke nevnt, hvad enten de nu er forlist eller solgt; skib «Doum», 64 ½ kom.l. bygget 1802 i Sandefjord, skipper Baltazar Hagemann, Sandefjord, og siden Jonas Andersen; Skib «Eloa», 191 ½ kom.l., nybygget 1806, skipper Math. Berg, Sandefjords største skib den gang; Skib «Wilhelm & Cathrine», 95 ½ kom.l. bygget i Sandefjord 1892; skipper, Mathias Berg. I 1807 hadde «Rike-Olsen» 5 skib i sjøen med en samlet drektighet av 473 ½ kom.l., – om ikke i antall, så dog i samlet drektighet meget over det dobbelte av hele Sandefjords og Sandeherreds flåte i 1770. – 1788 kjøpte han Hellevad-slektens gamle gård (Torvgaten 1) og bodde der til sin død»

Anne Cathrine, den fjerde konen, døde 10 august 1815 og ble begravet[xxxvii] 15 samme måned. Hun var 48 år gammel.

Wilhelm Olsen Goen, «Rike-Olsen[xxxviii]», og døde 24 September 1818. Han ble begravet[xxxix] 2 oktober.


[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1746, side 31. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-34
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426620734.jpg
[iii] Berg, Lorens, Tjømø: en bygdebok: historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold: med bygdekart, jordplanche og 430 billeder / Lorens Berg; med sær-avsnit av A. W. Brøgger… [et al.]; utgitt av Tjøme kommune, Tjøme: Kommunen, 1980; p 503, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018032048054
[iv] SAKO, Nøtterøy kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1738-1790, s. 14
[v] SAKO, Nøtterøy kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1738-1790, s. 294
[vi] SAKO, Nøtterøy kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1738-1790, s. 19
[vii] SAKO, Nøtterøy kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1738-1790, s. 26
[viii] SAKO, Nøtterøy kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1738-1790, s. 295
[ix] Berg, Lorens, Tjømø: en bygdebok: historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold: med bygdekart, jordplanche og 430 billeder / Lorens Berg; med sær-avsnit av A. W. Brøgger… [et al.]; utgitt av Tjøme kommune, Tjøme: Kommunen, 1980; p 334, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018032048054
[x] SAKO, Nøtterøy kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1738-1790, s. 40
[xi] SAKO, Nøtterøy kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1738-1790, s. 48
[xii] SAKO, Nøtterøy kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1738-1790, s. 52
[xiii] SAKO, Nøtterøy kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1738-1790, s. 66
[xiv] SAKO, Nøtterøy kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1738-1790, s. 73
[xv] Berg, Lorens, Tjømø: en bygdebok: historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold: med bygdekart, jordplanche og 430 billeder / Lorens Berg; med sær-avsnit av A. W. Brøgger… [et al.]; utgitt av Tjøme kommune, Tjøme: Kommunen, 1980; pp 503-504, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018032048054
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Ekteviede 1770, side 167.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8212&idx_id=8212&uid=ny&idx_side=-171
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426610444.jpg
[xviii] 2 Juli, ”Opkaldt efter den dag, hvor jomfru Maria besøgte Johannes døberens mor Elisabeth.” iflg http://www.gourmethaven.dk/solopned/solindex.php?m=7&d=2
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Fødte og døpte 1753, side 91. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8212&idx_id=8212&uid=ny&idx_side=-94
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426610367.jpg
[xxiv] Ministerialbok for Nøtterøy prestegjeld 1738-1790 (0722P), https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005128965
[xxviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1788, side 179. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-183
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650589.jpg
[xxix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Diverse nr. 1 /1 (1709-1871), Ekteviede 1789, side 106-107. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7783&idx_id=7783&uid=ny&idx_side=-91
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061117050091.jpg
[xxx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1790, Fødte og døpte 1791, side 14. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-16
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650715.jpg
[xxxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1792, side 23. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-25
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650724.jpg
[xxxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1793, side 33. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-35
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650734.jpg
[xxxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1793, Trolovede 1793, side 37. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-39
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650738.jpg
[xxxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1796, side 58. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-61
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610021.jpg
[xxxv] Roar L. Tollnes: Solvang – fra gårdsbruk til sykehus; Utgitt av SANDAR HISTORIELAG, Sandefjord i serien ”Kulturminner”, 1999
[xxxvi] Hougen, Knut, Sandefjords historie. 1: Ladestedet: omtr. 1400 til 1845, Oslo: i kommisjon: Cammermeyer, 1928, pp 158-159 , https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124
[xxxvii] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 97
[xxxviii] Roar L. Tollnes: Solvang – fra gårdsbruk til sykehus; Utgitt av SANDAR HISTORIELAG, Sandefjord i serien ”Kulturminner”, 1999, http://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnerhost1999.html
[xxxix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1818, side 101. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-106
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610299.jpg

Inger Johanne ble født et drøyt år efter at foreldrene giftet seg. Hun kom til verden den 21 november 1787 og ble døpt[i] den 29 samme måned med fadrene Ellen, Niels Michelsens; Johanna Ellefsdatter; Mathias Nicolaisen; Niels Amunsen; og Giert Jahnsen – alle fra Sandefjord.

Foreldrene var Ellef Christophersen fra Hasle, yngste sønn i en familie med mye sorg, og Johanne Cathrina Jacobsdatter[ii] – hun var født og oppvokst i Sandefjord, og var noen år eldre – hun var født i 1758.

De to trolovet seg 3 november 1786 med kausjonistene Thoer Jensen, Haasle, og Anders Gundersen fra samme sted. Vielsen[iii] fant sted 3 januar 1787. Paret slo seg ned i byen.

De skulle få flere barn. Først ut var Inger Johanne. Så fulgte Christopher – ett år og en dag efter storesøsteren, 22 november 1788. Han ble døpt[iv] 28 november og fikk fadrene Maren Sophia, Giert Christiansens i Sandefjord; Maren Ditmandsdatter, Sandefjord; Peder Møller; Christopher Andersen Haasle; og Niels Joonsen Pyntestuen.

Det skulle bli fire gutter til. Jahcob så dagens lys 9 oktober 1790 og ble døpt[v] 18 samme måned. Fadrene var Christine, Thor Sørensens i Sandefjord; Ellen Sørrensdatter, Sandefjord; Christopher Ellefsen Hasle; Thor Sørrensen, Sandefjord, og Niels Sørrensen, Sandefjord.

To år senere, 2 februar 1792, var det Anders’ tur. Da han ble døpt[vi] 8 februar fikk han som fadre Abigail Christophersdatter Hasle; J. Idde Olsdatter; Thor Sørensen, Sandefjord; Ole Olsen, Sandefjord; og Hans Christophersen Hasle.

Nest siste barn, Abraham, meldte sin ankomst 20 februar 1796 og døpt[vii] 28 samme måned. Denne gangen var fadrene Gunil Larsdatter og P. Anne Rasmusdatter; Christopher Andersen Hasle; Niels Sørensen; og Hans Christophersen.

Og, helt til slutt, Ellef som ble født 15 oktober 1797. Han ble døpt[viii] 24 samme måned og denne gangen valgte foreldrene Anne Hansdatter Gogstad; P. Anne Cathrine Christophersdatter Hasle; Ole Michelsen; Niels Aasmunsen; og Hans Christophersen Hasle.

Ellef skulle ikke få leve opp. Han døde senvinteren 1798, knappe fem måneder gammel. Han ble begravet[ix] 7 mars.

Tenåringen Inger Johanne bodde i 1801[x] fremdeles hos foreldrene i hus nummer 6 Væstre Gade, sammen med brødrene sine: tobakksspinnerdrengen Christopher (13), Jacob (11), Anders (9), og Abraham Ellefsen (5).

Ved siden familien – faren var «Dagarbeyder» og tjente sikkert ikke allverden, så de måtte vel spe på litt gjennom utleie – hadde de to leieboere: Mari Pedersdatter, en 55 år gammel enke med en 26 år gammel sønn som var «Krøbling og har ophold af byen»; og «Rokkerdreyer» Ole Nielsen Tangen med kone Oline Johnsdatter som var gift for annen gang, og deres datter Berthe Maria på fem år.

Inger Johanne ble konfirmert[xi] 17 søndag efter trefoldighet, 2 oktober, i 1803, og ble efter overhøringen gitt karakteren «meget».

Faren til Inger Johanne, Ellef Christophersen, døde våren 1812 og ble begravet[xii] 24 april det året. Han ble 47 år gammel.

21 november 1824 ble det lyst for Inger Johanne; da var hun 37 og den utkårede var Peder Henriksen på Sandefjord, som hun selv, og med sine 24 år var han adskillig yngre enn bruden. Vielsen[xiii] fant sted 2 januar 1825. I Vestfold-slekt er hun betegnet som «enke», men dette er ikke tydelig fra kirkeboken, og noe tidligere ekteskap er ikke funnet – foreløbig.

Knappe fire uker senere, den 27 januar fødte Inger Johanne, på Prestegaardseje, parets første barn, datteren Gunnil Maria. Hun ble døpt[xiv] 13 februar med fadrene Gunnil Maria Jensdatter; Inger M Henriksdatter; Henric Andersen; Anders Henriksen; og Ole Henriksen Prestegaardsejet.

Denne datteren ble konfirmert[xv] 4 oktober 1840, og fra kirkebokinnførselen lærer man at på den tiden bodde paret på Myhra under prestegården – og at Gunnild Maria fikk karakteren «meget god» ved overhøringen. Og at hun ble vaksinert på Haukerød 9 oktober 1825.

Hvor det ble av Inger Johanne – og for den sakens skyld, Peder – er det ikke lykkes å fastslå, ei heller hvornår de døde.

En 41 år gammel Gunnild Maria Pedersdatter er i 1865[xvi] gift med Hans Hansen, «Pladsmand Selveier og Sømand» på Furrestad Lille, men det er ikke noen foreldre til stede.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1788, side 284. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-291
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650697.jpg
[ii] Se 207 Johanne Cathrina Jacobsdatter
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1787, side 178. 
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-182
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650588.jpg
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 147
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 11
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 23
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 59
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 74
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 84
[x] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002607
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1802-1805, side 242. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-227
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610187.jpg
[xii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 204
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1825, side 209. 
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-211
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610404.jpg
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1825, side 164. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-167
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610360.jpg
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Konfirmerte 1840, side 536-537. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-211
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018051044.jpg
[xvi] Folketelling 1865 for 0724L Sandeherred prestegjeld, Sandeherred sokn, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038120003674

I 1801[i] var Lars, 16 år gammel, «Antaget som» «Smeededræng» hos Maren Sophie Knudsdatter[ii], av yrke «Værtshuus og smeedearbeyde» selv om smeedearbeydet nok ble besørget av hennes eldste sønn, Mestersmeed Christen Lorentz Sørensen.

I smien – og i huset – fant man også Marens to sønner av annet ekteskap – Søren Lorentz (15) og Christian (12) Gjertsen, begge var «I smeedlære hos modern»; og den 52 år gamle enkemannen Ole Pettersen som Arbeyder som smeedsvend.

Maren Sophie, som var 48 og enke for annen gang, stelte antagelig mest med vertshuset og til å hjelpe seg hadde hun tjenestepike Berthe Maria Erlandsdatter (23) som sikker også hjelp til med datteren Berthe Heleene som var 9 og sagt å være «… en Krøbling og neppe vil blive i Stand til nogensinde at forsørge og underholde sig selv[iii]»

I tillegg til familien og de ansatte bodde også leieboeren Jens Mathiesen i hus nummer 2 i Vestre Gate; han var 37, ugift, og «Premier lieutenant ved 2det aggerhuuske nat. inf. Reg»

Navnene Lars og Nielsen er ikke helt ualminnelige, for å si det mildt. I folketellingen for 1801 er det to av dem bare i Sandherred, men «den andre» er allerede 47 og gift for annen gang og har flere barn.

En Lars Nielsen som passer i alder var fra Torstad (Tørrestad) der han ble født 26 og døpt[iv] 30 januar 1785; han var sønn av Niels Gullichsen og Berthe Larsdatter og fikk fadrene Marthe, Jacob Christensens Torp i Anneboe Sogn; Maren Helgesdatter Berge i Codals Sogn; Jacob Christensen Torp i Anneboe Sogn; Hans Evensen N From; og Poul Olsen Torstad.

Denne guttens kandidatur til posten som Smeededreng Sandefjord styrkes noe ved at han ikke er tilstede på Tørrestad ved folketellingen i 1801[v]: han kunne ikke være to steder på en gang, på tross av smed-yrkets eldgamle tilknytning til mørkets krefter.

Tross iherdig lesning av listene over konfirmanter 1799 – 1804, en av de verste kråketå-periodene, er det ikke lykkes å finne Lars’ konfirmasjon. Ei heller er det funnet noe passende ekteskap: den Lars som gifter[vi] seg med Helena Jacobsdatter Gogstad 8 oktober 1826 er en annen.

Derimot er det ikke usannsynlig at vår Lars kom opp i vanskeligheter utpå sommeren 1816; den 15 november det året fødtes en pike som fikk navnet Anne da hun ble døpt[vii] den 24 samme måned: Anne kom til utenfor ekteskap og var datter av Ingebor Aagesdatter Rød. Fadrene var Anna Hansdatter Hasle; Helvig Isaksdatter Unneberg; Ole Hansen Hasle; Hans Freberg; og Lars [NN] Gogstad.

Hvornår Lars døde og ble begravet er det ikke lykkes å finne ut av. Men det kan nevnes at han ikke er å finne i folketellingene for 1825 eller 1865: hverken i Sandefjord eller i Sandar; av de ti personene som har samme navn i 1865 og er født mellom 1780 og 1790 er det ingen som er rimelige som kandidater.

Men: hvis Lars hadde begitt seg på smedens vei, hadde han vel kanskje slått in på tradisjonen med å reise til flere smeder for å lære, og hvor han så kan ha tatt veien er vanskelig å gjette.


[i] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002588
[ii] Se 189 Maren Sophie Knudsdatter
[iii] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000614089 Opprinnelig var dette en oplysning fra det gamle Digitalarkivet, men med omlegningen er mye informasjon blitt eliminert. Men noe er fremdeles tilgjengelig: Digitalarkivet
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1785, side 196. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-200
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650606.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1826, side 212. 
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-214
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610407.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1816, side 16. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-19
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610212.jpg

I 1801[i] var Gunnild Rasmusdatter tyve år og tjenestepike hos handelsmannen Christopher Thue og dennes annen kone, Anne Henriette Lund, i hus nummer 1 i Vestre Gate.

Det er noe uklart hva Gunnilds opphav var, men det kan ha vært som uekte datter av soldaten Rasmus Andersen på Store Førstad og Pigen Maren Andersdatter. Denne Gunild ble født på Schaaren 6 april 1778 og døpt[ii] 8 april; hun fikk fadrene Anna, Søren Michelsens S Bergan; Anna Maria Hendrichsdatter Schaaren; David Rasmusen Schaaren; Michel Larsen Røen; og Anders Mathiesen Schaaren.

Om hun var aldri så mye uekte så giftet foreldrene seg efter hvert. De ble trolovet 25 oktober 1779 og da var kausjonistene Svennung Jonsen Store Førstad og Anders Olsen sammesteds. Vielsen[iii] fant sted 3 januar 1780.

I løpet de neste 15 årene skulle Gunnilds foreldre få seks barn – fire piker og to gutter – men ikke alle levet opp.

Først av disse var Barbara, som kom til verden på Førstad Store 22 juli 1780. Da hun ble døpt[iv] 20 samme måned var fadrene Maren, Anders Olsens; Marthe Svennungsdatter; Hans Christophersen; Anders Olsen; og Matthis Hansen – alle på St. Førstad.

Så fulgte Anne Maria, men først efter fire år. Hun så dagens lys 12 februar 1784 og ble døpt[v] 22 den måneden. Denne gangen var fadrene Maren, Anders Olsdatters St. Førstad; marthe Svennungsdatter St. Førstad; Anders Olsen, St. Førstad; Christen Andersen fra Aasildrøed i Hædrum Sogn; og Peder jacobsen St. Førstad.

Anne Maria fikk ikke leve mer en 14 måneder. Hun døde 16 april 1785 og ble begravet[vi] 24.

Nokså nøyaktig et år efter at de mistet Anne Maria, fikk Gunnilds foreldre enda en pike. Hun ble født 13 april 1786 og døpt[vii] ti dager senere. Da fikk hun, naturlig nok, navn efter den døde søsteren og ble hetende Anne Maria. Som fadre fikk hun Maren, Anders Olsens St. Førstad; Gunnil Larsdatter St. Førstad; Anders Olsen St. Førstad; Matthis Hansen Amundrød i Hædrum Sogn; og Mathis Andersen St. Førstad.

Den sist pike i denne søskenflokken ble Ana Cathrine. Hun meldte sin ankomst 21 august 1792 og ble døpt[viii] 30 august. For henne ble fadrene Ana, Hans Christophersens; Line Svennungsdatter; Anders Olsen; Mathis Andersen; og Nils Svennungsen – alle fra St. Førstad.

Da hun var 14 år gammel og vel så det, fikk Gunnild en lillebror da Anders ble født 25 november 1792. Ved dåpen[ix], 2 desember 1792, var fadrene Marie Christophersdatter; P. Ragne Svenosdatter; Anders Olsen; Mathis Andersen; og Niels Svenosen – alle fra Furrestad.

Anders skulle ikke få leve. Han døde bare to måneder gammel og ble begravet[x] 3 februar 1793.

Også denne gangen skulle det bli et barn til, og også denne gangen ga man barnet samme navn som den de hadde mistet. Denne Anders kom til verden 26 januar 1795 og hjemmedøpt samme dag. Dåpen[xi] ble stadfestet i kirken 1 februar. denne gangen valgte foreldrene fadrene Anne Larsdatter; P. Christine Andersdatter; Sveno Jensen; Niels Svenosen; og Mathis Andersen – alle på St. Furrestad.

Gunnild Rasmusdatter Furrestad ble konfirmert[xii] 18 søndag efter trefoldighet i 1795, det var oktober dette året[xiii]. Hun er ført opp som nummer 23 av de 33 pikene som, sammen med 23 gutter, utgjorde kullet på 56 ungdommer som kom for presten denne høsten.

Et år senere skulle Gunnild miste sin far, Rasmus Andersen Førstad da han bare var 46 år gammel. Han ble begravet[xiv] 14 august 1796.

Året efter giftet Gunnilds mor seg på nytt. Den utvalgte var Ole Larsen Krogen. De trolovet[xv] seg 9 juni 1797 og hadde da som kausjonister Hans Christensen og Niels Svenosen – begge fra Furrestad. Vielsen[xvi] fant sted 17 juli samme år. Ole Larsen giftet seg for første gang.

Fire år senere ga Ole Larsen avkall på bruket på Furrestad, men bodde der ved folketellingen i 1801[xvii], da Gunnild altså var i tjeneste nede i byen.


[i] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002578
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1778, side 124. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-127
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650533.jpg
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 174
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 133
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 192
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 271
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 199
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 4
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 30
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 36
[xi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 49
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1795-1796, side 239. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-224
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610184.jpg
[xiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 64
[xv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 76
[xvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 77
[xvii] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002054

Maren Kirstine var datter av Bilou Pedersen[i] og Elsebeth Jacobsdatter[ii] og ble født 28 februar 1780, dåpen[iii] ble holdt 4 mars og da var fadrene Madme Elsebeth, Clement Michelsens fra Sandefjord; Jomf Elisabeth Kielman; Monsr Wilhelm Hvidt; Monsr Ejlert Bruun; og Skipper Hendrich  Kiær – alle fra Sandefjord.

Foreldrene trolovet seg 19 november 1768. Kausjonistene var Søren Pederssøn og Jacob Olsen fra Sandefjord. Vielsen[iv] fant sted 10 desember.

Om onkelen Ingvold[v] klarte seg med én sønn avlet Billo og Elsebeth ikke færre enn 11 barn. Det begynte med Petronelle Birgitte høsten efter bryllupet: hun kom til verden 10 september 1769 og ble døpt[vi] 14 same måned. Da fikk hun fadrene Mad: Cathrine Maria, Msr Willum Hvidts; Inger Maria Sørensdatter; Jacob Olsen; Msrs; Johannes Schjöllert; og Søren Holch – alle fra Sandefjord.

Petronelle døde nokså snart: hun ble bare litt over to uker gammel. Det skjedde 26 september 1769 og hun ble begravet[vii] 30 samme måned.

Ett år senere fikk Elsebeth en gutt, Peder. Han kom til verden 21 september 1770 og ble døpt[viii] 26 samme måned. Fadrene var Mari, Tollef Matzens fra Sandefjord; Inger Marie Sørensdatter, Sandefjord; Johan Maylænder fra Buegaarden; samt Johannes Nielsen og Lars Jensen fra Sandefjord.

Så gikk det to år og Johan Peder meldte sin ankomst. Det skjedde 11 desember 1772 og dåpen[ix] fulgte 16 samme måned – da med fadrene Mad: Cathrine Marie, Willum Hvidts; Jfr. Anne Knudsdatter Hellevad; Skipper Carl Werner; Msr Johannes Schjöllert; og Ole Holch – alle fra Sandefjord.

Høsten efter, 17 august 1773, døde Peder. Det vil si, han var nå utstyrt med ett ekstra navn og ble begravet[x] som Nikolai Peder 23 samme måned. Tre dager efter at Nikolai Peder døde mistet foreldrene minstegutten også. Johan Peder døde 20 august og ble begravet[xi] samtidig som broren, 23 august 1773.

Dermed var foreldrene barnløse igjen, det varte et års tid før de fikk Ole Christian 24 juli 1774 og fikk ham døpt[xii] dagen efter, 25 juli. Da fikk han fadrene Ellen Maria, Ingvol Pedersens; Cathrine Andersdatter Holch; Tollef Matzen; Søren Pedersen; og Hans Wilhelm Lindgaard, Sandefjord.

Neste pause ble litt lenger, det gikk litt over tre år til Peder så dagens lys 29 oktober 1777. Han ble døpt[xiii] 5 november samme år og fikk fadrene Anna Maria, Johannes Nielsens; Helene Hendrichsdatter; Hendrich Wejer; Enevold Pedersen; og Christian Ellefsen – alle fra Sandefjord.

Så ble det, da Maren kom til verden, en pike igjen – efter 11 års opphold.

Og påny: 20 mai 1782 fødte Elsebeth tvillingpikene Sørine Bergitte og Bergitte Kristine. Bergitte Kristine ble hjemmedøpt – man vil vel gjette de begge ble – og døde en dag gammel. Sørine Bergitte ble døpt[xiv] fredag 24 mai og fikk fadrene Anne Maria, Enevold Pedersens; Anna Maria Sørensdatter; Enevold Pedersen; Monsr Selgen Ruthvet; og Lars Børgesen – alle fra Sandefjord. Bergitte Kristine ble begravet[xv] samme dag som tvillingsøsteren ble døpt: 24 mai 1782.

Sørine Birgitte levet ikke opp hun heller, hun gikk bort 21 september 1783 og ble begravet[xvi] lørdag 27 september samme år.

Ett år senere ble det nok en pike, og hun fikk navn efter sin avdøde søster, Sørine Bergitte. Hun kom til verden 9 august 1784 og ble døpt[xvii] 14 samme måned og fikk da fadrene Inger Maria, Hendrich Wejers fra Sandefjord; Hanne Christophersdatter fra Prestegaarden; Msr Christopher Thue fra Sandefjord: Msr Niels Thue fra Tønsberg; og Msr Selgen Ruthvet, Sandefjord.

Broren Bilov ble født 16 desember 1786 og døpt[xviii] lille julaften samme år: han fikk fadrene Maria Magrete, Peder Høgs; Jomfr: Anna Margrete Steen; Skovrider Christian Smith; Hendrich Wejer; og Ole Christian Johannesen – alle fra Sandefjord.

Faren døde den 29 mars 1789, den 4 april ble han begravet[xix], 45 år gammel.

Marens mor, enken, fikk et nytt barn 6 april samme år; hun kalte ham Bilov ved dåpen[xx] 11 samme måned – selv om hun hadde en gutt ved det navn fra før. Fadrene var mad: Helvig Kirstin, Sr Waales på Sandefjord; Jomf: Johanne Kirstine Kielman, Sandefjord; Sr. Wilhelm Olsens, Sandefjord; Mr jens Lie, Sandefjord; og Mr Christian Mørck fra Tønsberg.

Sønnen Bilov, den litt eldre, døde 16 august 1789 og ble begravet[xxi] 21 samme måned – knappe tre år gammel.

Maren ble konfirmert[xxii] 18 søndag efter trefoldighet i 1795. Hun er ført opp som nummer 29 av 33 piker; medregnet guttene var kullet på 56 ungdommer som kom for presten denne høsten.

I 1801[xxiii] er Maren 22, ugift og tjenestepike i huset hos Wilhelm Hvidt og Catherine Holck: nummer 33 i Østre Gade: moren og søsknene bodde i nummer 13[xxiv], så hun var ikke så skrekkelig langt hjemmenifra.

Wilhelm Hvidt presiderte over et stort hushold: 12 mennesker med stort og smått: bortsett fra en sønn og en datter med sin egen datter, bestod befolkningen av fire tjenestefolk og tre slektninger av husets frue, Catharina Holck: alle diss var ugifte og levet på rederens bekostning.

Marens mor hadde fremdeles fire barn boende hos seg – rent bortsett fra at de to eldste var sjøfolk og sikker borte lange tider ad gangen; to yngre søstre bodde øyensynlig hjemme. Og man kan notere seg at mens moren var flyttet inn i et hus full av Holck’er så hadde more hennes tatt inn en leieboer som het Søren Jens. Holck, han var matros og ikke fullt så fornem, men det synes som han levet på egen bekostning.

I 1820 giftet[xxv] Maren seg med enkemannen Svend Larsen Røre fra Slagen: han var da 40 år gammel. Maren er notert å være 36. Forloverne var Tosten Johannesen Skomaker, og Berthel Fosberg.

19 august 1822 fødte Maren en datter som fikk navnet Elisabeth ved dåpen[xxvi] den 30 samme måned, bivånet av Elisabeth Lindberg; Dorte Olsdatter; Tosten Berg; Otto Andersen; og Jens Christophersen – alle fra Sandefjord.

I 1825[xxvii] finner man Svend Larsen og kone, nå med navnet Maren Kristensdatter – men det kan være en slurvefeil av folketelleren i hus nummer 20 i Sandefjord. Sammen med dem bor 14-åringen Petronelle Olsdatter – Det er usikkert hvem hun er og kanskje var hun bare på besøk – og deres felles datter Elisabeth, som er fire år gammel nå. I huset bor også et par andre: den 79 år gamle enken Elisabeth Jacobsdatter; og ekteparet skomaker Lars Olsen og Maren Andersdatter, de er henholdsvis 34 og 29 år gamle.

Efter dette ser man ikke noe større til Maren. Et lite glimt i forbindelse med at datteren Elisabeth Svendsdatter ble konfirmert[xxviii] 30 september 1839. Hun får karakteren god og er ført opp som nummer seks av pikene. Man får også å vite at Svend Larsen var arbeidsmand av yrke.

Maren – nå skrevet Mari Bilovsdatter, arbeidsmann Svend Larsens hustru – døde 66 år gammel 15 august 1846 og ble begravet[xxix] den 21 samme måned.


[i] 1742-5 Bilov Pedersen
[ii] Se 50 Elisabeth Jacobsdatter
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1780, side 131. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-134
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650540.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1768-1770, side 169. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-172
[v] 1762-105 Ingvold Pedersen
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1769, side 101. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-104
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1770, side 248. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-252
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1770, side 104. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-107
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1773, side 109. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-112
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1773, side 253. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-257
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1773, side 253. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-257
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1774, side 112. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-115
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1778, side 122. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-125
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1782, side 186. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-190
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1782, side 265. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-270
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1783, side 267. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-272
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1784, side 194. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-198
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1787, side 278. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-285
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1789, side 6. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-9
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650708.jpg
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1789, side 3. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-6
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1789, side 6.Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-9
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1795-1796, side 239. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-224
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610184.jpg
[xxiii] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002572
[xxiv] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002419
[xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1821, side 202. 
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-204
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610397.jpg
[xxvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar,  nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 82. 
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-86
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610279.jpg
[xxviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 514-515
[xxix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1846, side 740-741. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-317
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018051150.jpg

Karen Christine Jørgensdatter og mannen – Matros Andreas Ellefsen – og sønnene Ole Christian og Mathis – bodde i 1801[i] i hus nummer 8 i Østre Gade. Karen var 48 og Andreas 54 år. Både Karen og Andreas var gift for første gang.

Det er ikke funnet noen opplysninger om Karen Kirstines opphav og ungdom, men engang i 1770-årene traff hun Andreas og giftet seg med ham. Vielsen fant sted[ii] Palmesøndag 23 mars 1777, og paret hadde kausjonistene Lendsmand Toer Truelssen Brønnum og Mester [?] Smed Peder Hansen [?] Hagenæs.

7 september følgende år, 1778, fikk paret sin første sønn, denne kalte de, efter farfaren, Ellef da han ble døpt[iii] den 12 september; han fikk fadrene Sørine, Asbjørn Salvesens; Helene Nielsdatter fra prestegården; Johannes Nielsen; Tollef Madsen; og Monsr Selgen Rudtvedt; all uten Helene Nielsdatter fra Sandefjord.

To år senere fikk Andreas og Kirstine datteren Dorte; hun ble født 3 og døpt[iv] 8 september 1781; som fadre fikk hun Maren Sophie Søren Christensens; Karen Olsdatter; Peder Eliasen Lascken; Mads Hansen og Jeremias Andræasen; alle fra Sandefjord.

Ingen av disse to barna har latt seg spore senere, hverken levende eller døde, men det kan nok antas at de ikke fikk leve opp og at det er grunnen til de ikke er funnet.

22 februar 1784 ble enda en pike, Andrea, født; hun ble døpt 29 samme måned, og fikk fadrene Inger Maria Hendrick Weijers; Karen Johnsdatter; Asbjørn Salvesen – disse tre alle fra Sandefjord – samt Hans og Christian Ellefsen fra Pugestad Eje. Andrea døde allerede året efter, og ble begravet[v] 28 juni 1785.

Nok en Andrea ble født i 1786, nærmere bestemt den 26 januar, og døpt[vi] 2 februar det året: hennes fadre var Inger Maria Hendrick Weijers; Hanne Maria Nielsdatter; Hans Ellefsen; Christian Ellefsen og Abraham Mortensen – alle fra Sandefjord. I folketellingen for 1801 er der innført en seksten-år gammel pike som er tjenestepike hos Ole Nielsen Gogstad: hun heter Andrea Andersdatter, og det er vel ganske mulig at dette er den samme Andrea som her beskrevet[vii].

Femte barn var også en pike, Olea, som ble født 28 desember 1788 og døpt[viii] 6 januar 1789 med fadrene Maren Gundersdatter; Andrea Kirstine Hendricksdatter Noer; Tellef Madsen; Guttorm Paulsen og Peder Thoresen, alle fra Sandefjord. Heller ikke dette barnet vokte opp: hun døde fire måneder gammel 29 april 1789 og ble begravet[ix] 6 mai.

Derefter fulgte de to guttene som er nevnt i 1801: Ole Christian og Mathis. Ole Christian ble født 24 oktober og døpt 3 november 1790 og fikk fadrene Bodil Maria Pedersdatter; Ingebor Johannesdatter; [en uleselig]; Hans Ditmarsen; og Ole Bilovsen; alle fra Sandefjord, samt Jørgen Jacobsen fra prestegården.

Mathis kom til verden 22 februar 1794 og ble døpt[x] 1 mars med fadrene Maren Sibille Larsdatter; Christine Iversdatter Haneholmen; Anders Hansen Haneholmen; Anders Nielsen Holmen; og Mads Poulsen fra Sandefjord.

Andreas døde i 1807 og ble begravet ble begravet[xi] 28 mars 1808. Hvor lenge Karen overlevet ham er ikke kjent.


[i] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002398
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1775-1777, side 172. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-176
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650582.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1778, side 125. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-128
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650534.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1781, side 183. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-187
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650593.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1785, side 271. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-277
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650683.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1786, side 198. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-202
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650608.jpg
[vii] Se 73 Andrea Andersdatter. Forfatteren innrømmer at han er påvirket av at det ville være for trist – selv efter datidens forhold – å anta at Andreas og Karen miste så mange som fire barn på rad.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1789, side 1. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-4
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650703.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1789, side 6. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-9
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650708.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1794, side 40. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-42
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610002.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1808, side 199. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-183
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610143.jpg
Anne Svendsdatter Lindberg Eylert Johan Lindberg Susanna Lindberg Anne Elisabeth Lindberg
Andrea Mari Lindberg Anne Johnsdtr Helvig Svendsdtr Guttorm Truelsen
Else Mathiesdtr Hans Tarraldsen Karen Jacobsdtr Friderik Christian Hansen
Dorthe Maria Hansdtr Jacob Hansen Tolv Sørensen Anne Nielsdtr
Mari Hansdtr Kari Samuelsdtr Asle Aslesen Hans Jørgen Lie
Christen Olsen Marthe Olsdatter Kulerøed Anders Larsen Kirsten Olsdtr
Severine Sørensdtr Hans Truelsen Idde Eliasdtr Thor Hansen
Søren Hansen Anne Maria Hansdtr Anne Elisabeth Hansdtr Gunnild Hansdtr
Andreas Ellefsen Karen Kirstine Jørgensdtr Ole Christian Andreassen Mathis Andreasen
Abraham Sørensen Kirstine Olsdtr Anne Nielsdtr Methe Christophersdtr
Martha Lorensdtr Christopher Lorensen Peder Jacobsen Gunnild Michelsdtr
Jørgen Christian Jensen Mads Poulsen Marie Madsdtr Peder Jensen Møller
Aase Larsdtr Elisabeth Jacobsdtr Ole Christian Bylovsen Peder Bylovsen
Bylov Bylovsen Severine Birgithe Kirstine Bylovsdtr Søren Jens Holck Engel Syvertsen Wold
Barbra Jonasdtr Oliane Amundsdtr Johannes Jacobsen Berg Gjøe Thorsdtr
Jacob Johannesen Berg Thor Johannesen Berg Preben Johannesen Berg Peder Johannesen Berg
Anne Helvig Berg Ole Nielsen Gogstad Anne Hansdtr Hans Olsen Gogstad
Niels Olsen Gogstad Else Maria Gogstad Helvig Maria Gogstad Kirsti Larsdtr
Andrea Andersdtr Hans Hansen Ole Christian Grøn Anne Maria Grøn
Christine Maria Grøn Jens Thorsen Raastad Malene Grav Anne Maria Rybbing
Anders Nielsen Skaaren Anne Cathrine Hendriksdtr Niels Andersen Skaaren Johannes Nielsen Grøn
Anne Knudsdatter Hellevad Hans Johannesen Grøn Lars Johannesen Grøn Kirsten Margrethe Grøn
Cornelius Andersen Elen Maria Christensdtr Anders Simensen Idde Thorsdtr
Gjertrud Maria Andersdatter Karen Thorine Andersdatter Anne Sophie Andersdatter Oline Tolvsdtr
Helvig Pedersdtr Peder Johansen Abraham Bøckman Maren Elisabeth Grønvold
Bernt Christian Bøckman Abraham Bøckman Anne Pernille Bøckman Marthe Cathrine Bøckman
Ole Hansen Moe Andreas Olsen Land Maren Hansdtr Elen Andrea Mathisdtr
Gunnild Maria Carlsdtr Anne Christophersdtr Abraham Bøckman Bøhme Tellef Madsen
Helvig Nielsdtr Mathis Gullicksen Rønne Maria Larsdtr Gunnild Maria Rønn
Anne Elisabeth Rønne Gunnild Nielsdtr Sveno Nielsen Anders Eliasen Lascken
Elias Andersen Lascken Hans Thorsen Marum Anders Halvorsen Ole Christian Mørck
Johanne Cathrine Christensen Christine Hansdtr Berthe Guttormsdtr Kirsten Wright Larsen
Hans Rasmusen Auve Ingebor Ericksdtr Anne Helvig Auve Anne Larsdatter Auve
Ragne Rasmusdatter Auve Hans Ditmansen Himberg Anne Margrethe Steen Johanne Maria Ellefsdtr
Jens Halvorsen Anne Sørensdatter Melsom Mathis Guttormsen Berg Petrine Sørensdtr
Søren Berg Ingebor Maria Berg Maria Jacobsdtr Bent Lindberg
Mathis Hansen Raastad Lars Børresen Elen Maria Johansdtr Boel Maria Pedersdtr
Ole Thorsen Gogstad Anne Cathrine Thue Thor Gogstad Johannes Gogstad
Friderika Sophia Amalia Gogstad Christiana Maria Gogstad Marthe Kirstine Hansdtr Anne Cathrine Christophersdtr
Iwer Jacobsen Ole Thomesen Pouss Jens Christian Grønvold Ragne Hvidt
Kirstine Angell Grønvold Wilhelmine Cathrine Grønvold Magrethe Maria Hvidt Marthe Jensdtr
Kirsti Isaachsdtr Hans Rasmusen Maren Madsdtr Dorthe Christine Hansdtr
Mathis Hansen Søren Rasmussen Kriiken Emmerenze Maria Anne Kirstine
Anne Larsdtr Wilhelm Hvidt Cathrine Maria Holck Christopher Hvidt
Susanna Hiorth Anne Christine Goen Margrethe Holck Kirstine Holck
Ole Jensen Holck Niels Sørensen Maren Bylovsdtr Maren Andersdtr
Anne Dorthea Nielsdtr Christopher Thue Anne Henriette Lund Gunnild Rasmusdtr
Maren Sophie Knudsdtr Christen Lorentz Sørensen Søren Lorentz Gjertsen Christian Gjertsen
Berthe Heleene Gjertsdtr Berthe Maria Erlandsdtr Jens Mathiesen Ole Pettersen
Lars Nielsen Søren Sørensen Schiøtt Johanne Amalie Thue Ole Truelsen Foxerød
Inger Christophersdtr Anne Maria Foxerød Anne Kirstine Johnsdtr Mathis Nicolaisen Lerck
Randi Olsdtr Ellef Christophersen Johanne Cathrina Jacobsdtr Christopher Ellefsen
Jacob Ellefsen Anders Ellefsen Abraham Ellefsen Inger Johanne Ellefsdtr
Mari Pedersdtr Hans Petter Jacobsen Ole Nielsen Tangen Oline Johnsdtr
Berthe Maria Olsdatter Tangen Ole Christiansen Reinert Oline Rejersdtr Ole Christian Reinert
Berthe Maria Reinert Gunnild Halvorsdtr Anne Hendricksdatter Lerck Marthe Jacobsdtr
Jonas Christian Rosenvold Ølegaard Bøye Maren Sophie Rosenvold Anne Cathrine Fossberg
Gunnild Larsdtr Helvig Maria Nielsdtr  Maria Nielsdtr Kirsten Haagensdtr
Christen Rasmusen Niels Mickelsen Elen Maria Andersdtr Mickel Nielsen
Niels Nielsen Elen Maria Nielsdtr Lars Jensen Ask Niels Larsen Ask
Hans Tveten Gunnild Susana Lund Magrethe Elisabeth Lund Johanne Maria Andersdtr
Wilhelm Olsen Goen Anne Cathrine Hvidt Torger Goen Cathrine Maria Goen
Olea Bolette Goen Cicilia Petronelle Goen Kirsten Pernille Goen Jens Pedersen Bøeg
Ole Andersen Berthe Larsdtr Anne Josephsdtr Anne Pedersdtr
Hanna Nielsdtr Thor Pedersen Christine Pedersdtr Anne Pernille Pedersdtr
Anne Helvig Lindgaard Elen Maria Christensdtr Anne Maria Weyer Anne Maria Amundsdtr
Carsten Nielsen Anne Jørgensdtr Andrea Hansdtr Karen Hansdtr
Jeremias Andreasen Reiner Andrea Kirstine Norr Andreas Reiner Hendrik Jørgen Reiner
Abraham Reiner Maren Reiner Maren Hendriksdtr Anne Morthea Olsdtr
Helvig Christophersdtr Johan Christian Zahlgreen Ole Boesen Johan Josepsen
Isaach Waale Helvig Kirstine Lindberg Christian Waale Isaach Waale
Bent Lindberg Waale Elen Dorthea Waale Anne Maria Waale Johanne Bendicte Waale
Louice Waale Petra Kirstine Waale Anne Rasmusdtr Gunnild Maria Andersdtr
Caspar Bernhardt Asmuss Maria Muulen Johan Bernhardt Asmuss Mari Gundersdtr
Anne Larsdtr Salve Asbjørnsen Anne Maria Reinholtz Niels Christian Salvesen
Johanne Maria Nielsdtr Asbjørn Salvesen Maren Tostensdtr Anders Mathisen
Kirsten Margrethe Mathisdtr Kirsti Olsdtr Ole Simensen Anne Severine Olsdtr
Christen Rasmusen Kirsten Jensdtr Gunner Gjertsen Poul Jensen
Johanne Elisabeth Schelven Anne Olsdtr Erick Grøn Inger Thorsdtr
Anders Andersen Jonas Andersen Hans Grøn Anthony Grøn
Andreas Grøn Inger Maria Grøn Inger Larsdtr Hans Olsen
Mari Christophersdtr Anne Jensdtr Maren Johanne Andersdtr John Larsen
Johannes Luneberg Elen Christensdtr Andreas Johannesen Luneberg Thor Henrick Johannesen Lundeberg
Gunnild Maria Luneberg Christine Luneberg Anne Gressberg Ahlet Cathrine Nicolaysdtr
Helene Hansdtr Halvor Johnsen Christen Larsen Kristine Christensdtr
Mathis Christensen Anders Christensen Christen Christensen Johan Christian Christensen
Randi Christensdtr Lars Simensen Andreas Madsen Landgaard Anne Cathrine Andreasdtr
Anders Langgaard Lars Petter Landgaard Jens Zacharias Landgaard Andrea Maria Landgaard
Petter Johannesen Gressberg Kirstine Andersdtr Anders Pettersen Gressberg Berthe Kirstine Gressberg
Peder Ingvoldsen Niels Sørensen Kliinestad Gurine Eriksdtr Karen Anne Nielsdatter
Maren Hansdtr Berthel Jonas Fossberg Hans Jonasen Fossberg Anne Elisabeth Fossberg
Hanna Maria Thorsdtr Karen Larsdtr Mickel Olsen Kari Nielsdtr
Hendrik Jacobsen Peder Wærning Anne Maria Jensdatter Ole Wærning
Petter Fearnley