Til Kirken

«Sandefjords Kirke[i] er opført af Tømmer i Form af et Kors og blev indviet 1792 med Navn af Fredriks Kirke, efterat Stedets oprindelige Kirkebygning i 1790 var nedtaget. Den sidste, der var opført i Middelalderen af Sten og indviet 6 Oktober til Maria og Olaf, havde før det 15de Aarhundrede faaet følgende Gaver: af Gunnar paa Fifangrar 2 Øresbol i denne Gaard af Thorgeir paa Bugaarden ¼ Markebol i Ranarud, af Svalaug 6 Øresbol i Fornostad, af Hustru Margrete paa Berg 2 Øresbol og 1 engelsk Bol i Høpistad, af Sira Erik (Kolbjørnsen, Prest til Sande 1396-1408) ½ Markebol i Gaukstad for Lejested, af Arne paa Bergar hele Gaarden søndre Pintslar, af Borgar Ulfsøns Hustru Cecilia Hallvardsdotter ½ Markebol og ½ Ørtugsbol i Steinsholt for sin og sin Mands Sjel, hvorhos hun hav ligemeget til Prestebolet, imod at hun paa Grund af disse Gaver blev eftergivet 3 Mark og  Ører, som Manden skyldte Kirken.

Ifølge 2de Mænds Kundgjørelse, udstedt paa Stange 26 Mai 1384 (Dipl.  Norv. III No. 454)  havde Thorer paa Fyriksstad skjenket 2 Øresbol i Stange til Bønnehold for hans Sjel.

Ved Testam. af 1427 (Dipl. Arn. Magn. fasc. 88 No. 8) gav Sira Haakon Guthormsen ½ Markebol i Fyriksstad.

Ifølge Vidnesbyrd af 3de Lagrettesmænd, udstedt i Sande Kirke 9 Mai 1512 (Orig. i Rigsark.) fik Kirken og Prestebolet 6 Øresbol i Vestre Reppeskaale i Hedrums Sogn af Mats Sollesøn, imod den Part, som Kirken og Prestebolet ejede i Holand i Kodals Sogn.

I en Dom, afsagt paa Tønsberg Raadstue 17 Marts 1586 (Orig. i Rigsark.) tildømte Ove Juel, Axel Urup, Jørgen Lauritsøn, Lagmand i Tønsberg, o 4 Raadmænd sammesteds Sandehereds Kirke 1 Markebol i Nordre Berg i Botne Sogn, hvilket blev gjentaget i en Dom, afsagt paa Oslo Raadstue 28 Januar 1587 (Orig. smsts) af flere Lagmænd.

Ifølge Kirkestolen havde Kirsten Christensdotter, Herr Oluf Pryches Efterleverske, før 1666 skjenket en Sølvkande til Kirken»

Skole og Fattigvesen

«Da de nedenanførte Legater for en Del ikke anvendes efter Bestemmelsen og der af deres efter Omskrivning samlede Kapitalformue manglede 146 Spd. 15 Sk., henstillede Kirkedepartementet i Skrivelse af 26 Juli 1853 og flere senere til Stiftsdirektionen at bevirke dette Beløb restituerert af Kommunens Midler og regnskab for Legaterne aarlig indsendt til Departmentet. Som Følge heraf blev af Byens Formænd og Repræsentanter i Møde 12 Septbr. 1856 besluttet, at Kommunen skulde udrede hvad der var forbrugt af den samlede Legatkapital, dog saaledes at det manglende g Kommunen vedkommende Beløb kun blev ansat til 61 Spd. 40 ½ Sk. Regnskaber for Legaterne ere derimod endnu ikke indkomne».

Skole

1741: Hans Christensen og Johanne Tidemann

1767: Peter Flor og Henriette Kemler

1810: Jonas Christian Rosenvold og Øllegaard Bøie

1813: Andreas Fredrik Schrøeter

Fattigvesen

1834: Lars Hansen Thorstad og Ragne Rasmusdatter 

1853: Lars Thorstad 

1851: Ole Nielsen Gogstad


[i] Nicolaysen, N. | Sørum, H. J.; Norske Stiftelser: Samling af Fundatser, Testamenter og Gavebreve, samt historisk-statistiske Efterretninger, vedkommende milde Stiftelser i Kongeriget Norge. 3; Chr. Tønsbergs Forlag. Trykt af H. J. Sørum, 1858; PP 430-431; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101948051