S1843

Den Norske Rigstidende 5 januar 1843

«Christiania, den 5te Januar …  – De tvende Fartøier, vi for nogle Dage siden berettede at skulle indvækkes til Bryggerne, brød sig gjennem Isen i Mandags. Det ene «Tvende Brødre» fra Tønsberg lagde an for Hjørings Brygge med en Saltladning, hvis Losning endnu ikke er paabegyndet; det andet «Vendskabet» fra Sandefjord har i Løbet af et Par Dage udlosset noget over 1300 Tønder Salt[i]. …»


Den Norske Rigstidende 16 januar 1843

«Bekjendtgjørelser

            Overeensstemmende med § 2i Loven af 20de Juli 1824 advares herved efternævnte Debitorer om inden 4 Uger at betale skyldige Afdrag og Renter af deres Gjeld til Banken, da de i modsat Fald maae vente, at deres til Banken pantsatte Eiendomme blive ved offentlig Auction bortsolgte, med Reservation mod Eierne og deres Selvskyldner-Cautionister for det Manglende, saafremt Panterne skulde udbringes til mindre, end Bankens Fordring med Renter og Omkostninger beløbe.

Sandefjord

            Baltzer C. Hagemann

            Anders C. Goen[ii],[iii] …»


Den Norske Rigstidende 23 januar

Proprietær Halgreen ankom Christiania fra Sandefjord 27 januar og tok inn på Hotel de Copenhague[iv],[v],[vi],[vii].


Den Norske Rigstidende 25 januar

«Bekjendtgjørelser

            Ved Laurvigs Byes Skiftejurisdiction ere følgende Boer tagne under Behandling: fc. :

efter     Syvert Thomassen Thurums afdøde Hustru Ingeborg Olsdatter,

   –       Skipper Hans Johnsen af Sandefjord,

   –       Høker Paul Larsen af Do.,

   –       Enkemadame Bømehl,

   –       Høker Ole Evensen og

   –       Høker Jørgen Hansen.

Enhver, der i bemeldte Boer matte have Noget at fordre, ville behage inden 12 – tolv – Uger for Undertegnede Skifteforvalter at anmelde og beviisliggjøre deres Krav.

            Laurvigs Byfogedcontor, den 19de Januar 1843.                        Olsen[viii],[ix],[x],[xi],[xii]


Morgenbladet 2 februar 1840

            Laurvig, den 27de Januar. – Ligesom de Handlende i Staværn have indgaaeet en Forening til Brændevinets Fordyrelse i Udsalg under 5 Potter, saaleds have ogsaa samtlige Handlende og Udskjænkere i Laurvig, Sandefjord, Nevlunghavn og Helgeraaen indgaaet lignende Foreninger. I Laurvigs Fogderi er saaledes østre Halsen det eneste Sted, hvor slig Forening endnu er er kommen istand, men man har Grund til at antage, at dette ogsaa der snart vil blive Tilfældet. Disse Foranstaltninger til Drukkensabens Indskrænkning ved Brændevinets Fordyrelse indtil den dobbelte Priis, tør man med Grund haabe vil bidrage til Hensigtens Opnaaelse og, hvis Rygtet er sandt, skal allerede kjendelig Forandring til det Bedre i denne Henseende her være indtraadt. (Jarlsb. Og Laurv.s Amtst[xiii],[xiv].)»


Christiania Intelligentssedler 7 februar 1843

«Seilfærdige Skippere

            Fragtemand Truls Clausen, liggende ved Fæstningsodden, medtager Fragtegods og Passagerer til Tønsberg, Sandefjord og Laurvig[xv]


Den Norske Rigstidende 17 februar 1843

Skibscapitain L. Larsen fra Sandefjord ankom Christiania 17 februar og tok inn hos Mad. Moe[xvi],[xvii],[xviii],[xix],[xx].


Den Norske Rigstidende 18 februar 1843

Kjøbmand Son ankom Christiania fra Sandefjord 18 februar og tok inn hos A. Pettersen[xxi],[xxii].


Den Constitusjonelle 20 februar 1843

«Tønsberg, den 15de Februar

I det stormende Uveir forige Løverdag, den 4de. Ds., skal den ved Horten liggende Corvet have været nærved at gjøre Havari, da akerkjettingen sprang, og Fartøiet drev ind paa Molbakken; men ved megen Anstrængelse fik man det løs Søndag, uden at havde lidt Nnoget Skade. – 2de andre Ulykkestilfæde siges at have indtruffet omtrent pa samme Tid, da næmlig en henved 14 Aar gammel Søn af Bonden Engebret Stie i Kodals Annex, paa Hjemveien fra Sandefjord, hvorhen han Dagen i Forveien havde kjørt i et Ærinde, er bleven aldeles borte, uden at man er kommen paa Spor hverken efter hame eller Hesten, han kjørte med, og der antages saledes, at Drengen i det stærke Snefog ikke har kunnet holde Øinene oppe, men ladet Hesten vandfre sin egen Cours, hvorved den er faldet igjennem Isen paa Loven Elv, hvorover Vinterveien til Kodal almindelig ligger. – Ligeledes ska en Mand af Wermelie i Sems Sogn (formodentlig i Fuldskab) have mistet sin Hest, ved at den faldt gjennem Isen paa Vestfjorden her ved Byen. Om Manden var i Fare, vides ikke.                    (T. Tid[xxiii],[xxiv].)»


Norsk Rigstidende 3 mars 1843

Kjøbmand Reinert fra Sandefjord ankom Christiania 3 februar 1843 og tok inn på Hotel de Scandinavie[xxv],[xxvi],[xxvii],[xxviii].


Morgenbladet 4 mars 1843

«Auktioner

Efter Forlangende af Prokurator Juul paa Garver Svend Ulsteens Dødsboes Vegne kontinuerer i Madame Reinerts Huus i Sandefjord Mandagen den 13de Marts førstkommende, Kl. 11 Formiddag, den fra den 15de Februar sidstleden udsatte Auktion over Kjøbmand Even Otto Rodskaugs eiende og til Rekvirenten udlagte Kofskib Methinne Margrethe med Inventarium, drægtig 48 Kommercelæster. Fartøiet, der fremdeles er beliggende i Sandefjords Havn, vil ved denne Auktion absoølut blive bortsolgt og Budet approberet.

            Laurvigs Byfogedkontor, den 25de Februar 1843.

                                                                                                Olsen[xxix],[xxx],[xxxi]


Morgenbladet 5 mars 1843     

«TILBAGEKALDELSE

Jeg anmoder herved paa deet venskabeligste alle Vedkommende om

til nærmeste af efternævnte Kommisjonærer*)

at indsende Subskribsjons-Indbydelserne paa en Biografisk Skizze m. M. Over min fader,  – hvilken Anmodning gjælder saavel dem, til hvem jeg har brugt Frihed direkt at sende nummerede Planer, som forøvrigt Enhver, er nu enten maatte vær i besiddelse af noge af disse, eller selv velvilligen have rakt dette Forehavende Haanden ved at samle Subskribenter. Ethvert end nok saa ringe Antal vil – som et i dobbelt Henseende kjærkomment Bidrag til hensigtens Opnaaelse – med særdeles Taknemmelighed modtages af

            Christiania, den 1ste Marts 1843.

                                                                        Hakon Wilhelm Knudssøn[xxxii],[xxxiii],[xxxiv],[xxxv],[xxxvi]»


Morgenbladet 6 mars 1843

«Auktioner

            Efter Forlangede af Prokurator Juul paa Garver Svend Ulsteens Dødsboes Vegne kontinuerer i Madame Reinerts Huus i Sandefjord Mandagen den 13 Marts førstkommende, Kl. 11 Formiddag, den fra 15de Februar sidstleden udsatte Auktion over Kjøbmand even Otto Rodstangs eiende og til Rekvirenten udlagde Kofskib Methinne Margrethe med Inventarium, drægtig 48 Kommercelæster. Fartøiet, der fremdeles er beliggende i Sandefjords Havn , vil ved denne Auktion absolut blive bortsolgt og Budet approberet.

            Laurvigs Byfogedkontor, den 25de Februar 1843.

                                                                                                Olsen[xxxvii]».


Den Norske Rigstidende 7 mars 1843

Kjøbmand reinert fra Sandefjord ankom Christiania 7 mars 1843 og tok inn på Hotel de Scandinavie[xxxviii].


Morgenbladet 7 mars 1843

«Materialier.

Undertegnede paatagersig levering af Vandlednings Furutræ fra16 6il26 Fods Længde, 7 til 9 Tommers Top, borede med 2 ½ Tommers Løb ellerogsåå minde om saadant forlanges mod 7 sk.for korte og 8 sk. For lange Trær pr.løbende Fod, leveret i Christianiaog forholdsmæssig billigeretilnærmere Sted. Ligesaa besørges AnskaffelseafBøge-, Aske- og Birkematerialiertil Fabrik-og Hjulbrugsindretninger samt tilSendkerrbeide, og Granmastetrær indtil60 Fod lange med 12 a 14 Tommers Top. Alt til muligst billige Priser i Forhold til Dimensionen. Reflekterende behage at henvende sig til mig med Bestillinger i frankerede Breve. 

Sandefjord, den 4de Marts 1843.                      H. Reinert[xxxix]»


Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende

28 Mars 1843

«Norge

Christiania, 23 Mars.

… – Under Indladning er for Nærværende: Briggen «Gode Moder» af Sandefjord for Hordel, …»


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1843-03-27

«Götheborgs Skeppslista» melder om ankomsten av briggen Fortuna, kapt. Ingebretsen, i ballast fra Sandefjord.


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1843-04-01

«Götheborgs Skeppslista» melder om ankomsten av briggen Eros, kapt. Dannevig, i ballast fra Sandefjord.


Morgenbladet 11 april 1843

«Auktioner

            Mandagen den 24de April førstkommende, Kl. 11 Formiddag,bliver, ifølge Rekvisition fra Kjøbmand Seemand, en eneste Auktion afholdt i Kjøbmand H. Reinerts iboende Gaard i Sandefjord over en rekvirenten tilhørende ny Skonnert i komplet Stand, for tiden beliggende i Sandefjord. Fartøiet er circa 40 Kommercelæster Drægtig, indeladende omktrent 7 Mille Bord, er stærk og godt bygget og af god Konstruktion. Liebhabere ville henvende sig til Kapit. Berven i Sandefjord. Konditionerne bekjendtgjøres paa Auktionsstedet.

Laurvigs Byfogedkontor, den 4 April 1843[xl].

                                                                        Olsen».


Morgenbladet 11 april 1843

«          Mandag,den 24de April førstkommende,l.10 formiddag, blir, ifølge Rekvisition fra Kjøbmand Seemann, en eneste offentlig Augtionafholdti og over Rekvirentens eiende og af Kjøbmand H. Reinert iboende Gaarde under Matr-.No. 76 og 81 i Sandefjord med tilhørende Udhuusbygninger samt Frugt. Og Urtehauge. Efter rekvirentens Forlangende bemærkes: at Gaarden No. 81 har 8 Værelser, hvori 5 Stkr. 2- og 3 etages Kakkeovne, 1 Krambodværelse med Indretning og Kjøkken samt under Gaarden en rummelig Kjælder og at Gaarden No 76 indeholder 3 panelede og malede Værleser, hvor i 1 een- og 2 toetages Kakkelovne samt Kjøkken, spisekammer og Pigekammer.

Laurvigs Byfogedkontor, den 4de April 1843[xli].

                                                                        Olsen».


Den Norske Rigstidende 11 april 1843

«          Mandagen den 1ste Mai førstkommende, Kl. 2 eftermiddag, bliver, ifølge Reqvisition fra Procurator Holst paa Bankadvocatens Vegne, offentlig Auction afholdt i og over Gaarden No. 52 i Sandefjord, tilhørende Consul Chr. Hvidt og af ham pantsat til Norges Bank ved Obligation af 10de, thinglæst 22de September 1834.

            Selvskyldnercautionisten F. W. Meylænder varsles herved om under Auctionined at iagttage sit Tarv.

                        Conditionerne bekjendtgjøres paa Auctionsstedet.

            Laurvigs Byfogedcontor den 29de Marts 1843[xlii],[xliii],[xliv]».


Den Norske Rigstidende 15 april 1843

«          Ifølge Bankfundatsens 70de § advares herved efternævnte Debitorer om, inden 4  Uger fra Dato, at betale Renter og Afdrag af deres Gjæld til Banken, da ellers de stillede Panter ville blie bortsolgte, nemlig:

Af Sandefjord

Glarmester Hans Møller

[xlv],[xlvi],[xlvii]»


Den Norske Rigstidende 18 april 1843

Capt. Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 18 april 1843 og tok inn på Hotel du Nord[xlviii],[xlix],[l],[li].


Den Norske Rigstidende 22 april 1843

«          Enkefru Schrøeter, som var gift med forhen afgagne pastor Schrøeter i Sandefjord, er for nylig død hos hendes paa Horten boende Søn, Christian Schrøeter, og hendes Boe taget under Skiftebehandling; thi indkaldes herved  med 12 Ugers Varsel Enhver, som formener sig at have Nogeet at fordre i Boet, at amelde saadant med behørig Legitimation for undertegnede Skifteforvalter inden førbenævnte Tid.

Søndre Jarlsbergs Sorenskrivercontor den 18de April 1843.

                                                     Nielsen                                               

                                    Sorenskriver[lii],[liii],[liv],[lv],[lvi],[lvii]».           


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

13 Mai 1843

«Hals Skibsliste

… – Udg. D. 9de: … D. Hansen og F. O. Rød t. Sandefjord …[med Kartofler]                  


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

23 Mai 1843

«Hals Skibsliste

… Udg. D. 21de…R. Gullichsen t. Sandefjord m. Korn. …»   


Morgenbladet 27 mai 1843

Consul Hauff fra Sandefjord ankom Christiania 26 mai 1843 og tok inn på Stadt Hamburg[lviii].


Den Norske Rigstidende 1 juni 1843

Ole Pedersen ankom Christian fra sandefjord og tok inn hos Mad. Moe[lix],[lx],[lxi],[lxii].


Norrlandsposten 1843-06-06

Under «Handel og Sjöfart» meldes det fra Öregrund, 2 juni, om ankomsten av skipet Apollo, kapt. J. C. Anderson, i ballast fra Sandefjord.


Den Norske Rigstidende 9 juni 1843

Skipperne P. Toresen og F. Jørgensen fra Sandefjord ankom Christiania og tok inn hos Mad. Moe[lxiii],[lxiv],[lxv].


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

3 juni 1843

«Frederikshavns Skibsliste

… – Udg. … D. 31de. …R. Grøn af Sandefjord … [til Norge] …»


Den Norske Rigstidende 19 juni 1843

Capt. Larsen fra sandefjord ankom Christiania og tok inn hos Mad. Moe[lxvi],[lxvii],[lxviii].


Morgenbladet 15 juni 1843

Konsul Hvidt passerte Svinesund 21 juni, på utreise, og kom tilbake samme dag[lxix].


Den Norske Rigstidende 3 juli 1843

Brink ankom Christiania fra Sandefjord 3 juli og tok inn på Stadt Hamburg[lxx],[lxxi],[lxxii],[lxxiii],[lxxiv].


Den Norske Rigstidende 10 juli 1843

Frøken Holtermann ankom Christiania fra Sandefjord 10 juli, og tok inn hos Toldbetjent Halck; samme dag ankom også Skibsrheder Reinert med Søn – disse to tok inn på Hotel de Scandinavie[lxxv],[lxxvi],[lxxvii],[lxxviii].


Den Norske Rigstidende 13 juli 1843

Jomfru Nielsen fra Sandefjord ankom Christiania og tok inn hos Jomfru Glad[lxxix],[lxxx],[lxxxi],[lxxxii].


Den Norske Rigstidende 15 juli 1843

«Ifølge Bankfundationens 70de § advares herved efternænte Debitorer om, inden 4 Uger fra Dato, at afgjøre renter og Afdrag til banke, da ellers de stillede Panter ville blive bortsolgte, nemlig:

af Sandefjord

Badehusdirectionen

L. Christensen[lxxxiii],[lxxxiv]

…»


Den Norske Rigstidende 16 juli 1843

«          Ifølge Bankfundatsens 70de § advares herved efternævnte Debitorer om, inden 4  Uger fra Dato, at betale Renter og Afdrag af deres Gjæld til Banken, da ellers de stillede Panter ville blie bortsolgte, nemlig:

Af Sandefjord

Badehusdirectionen

L. Christensen[lxxxv] …»


Den Norske Rigstidende 17 juli 1843

Larsen fra Sandefjord ankom Christiania og tok inn hos Mad: Moe[lxxxvi],[lxxxvii],[lxxxviii].


Den Norske Rigstidende 19 juli 1843

«Bekjendtgjørelser

            Overeensstemmende med § 2i Loven af 20de Juli 1824 advares herved efternævnte Debitorer om inden 4 Uger at betale skyldige Afdrag og Renter af deres Gjeld til Banken, da de i modsat Fald maae vente, at deres til Banken pantsatte Eiendomme blive ved offentlig Auction bortsolgte, med Reservation mod Eierne og deres Selvskyldner-Cautionister for det Manglende, saafremt Panterne skulde udbringes til mindre, end Bankens Fordring med Renter og Omkostninger beløbe.

Sandefjord

            Baltzer C. Hagemann

            Jonas Andersen[lxxxix],[xc] …»


Den Norske Rigstidende 21 juli 1843

«Laurvig, den 18de Juli.

            I den sidsre Uges trykkende Hede har man her høiligen følt Savnet av en badeindretning. At en Saadan, indrettet paa en for Steder pasende Maade, vilde kunne trives ligesaavel her som paa ethvert andet mindre sted, kan der vel neppe være Spørgsmaal om; men desuagtet har vor Bye endnu ikke kunnet obtinere et orentlig badehuus, siden det Forrige afbrændte for omtrent 5 Aar siden. I disse Dage har en av Stedets driftigste Mænd, Hr. Grosserer J. H. Seemann, aabnet en Styrtbadindretning i Nærheden av sit Huus. Dette Bad, der riktignok kun bestaaer i Ferskvand, haabe vi dog vil blive saa talrigt besøgt, at Entrepreneuren kan see sig skadesløs. Saaledes behøver man ikke nu at reise til Sandefjord for at tage et Styrtebad, som med Skyds til og fra denne Bye etc. Vil beløbe sig til 1 Spd., hvoridmod man nu her kan erholde et Styrtbad for 8 sk. Sandelig, en god begyndelse til det bedre[xci]».


Morgenbladet 26 juli 1843

«          Laurvig, den 22de Juli. – Søndag Formiddag den 16de Juli, da Hr Kjøbmand Johansen og hr. Bogtrykker lerche foretog en Seiltour fra Laurvig til Fredriksværn, bemærkede de, at en Baad – som omtrent var 1/8 Miil i Læ af dem – kantrede og sank. De holdt strax af        og søgte ved anstrengt Roning at komme de Kulseilede til Redning, hvilket ogsaa lykkedes dem i Forening med Baadsmandskabet fra en indseilende Brig «den gode Moder», ført af Skibskapitain sæberg fra Sandefjord. De fire Bjergede vare all sønner af en af Laurvigs første Handelsmænd. Uagtet Pligt og menneskelig Følelse byder, at yde Hjælp til Enhver, der er stedt i Nød eller Fare, er dog ovennævnte Handlig af en saadan Beskaffenhed, at den fortjener at bringes til almindelig Kundskab[xcii]».


Den Norske Rigstidende 4 august 1843

Fru Konow med Datter og Toldbetjent Bruenich ankom Christiania fra Sandefjord og tok inn hos Apotheker Møller[xciii],[xciv],[xcv].

«          Ifølge Bankfundatsens 70de § advares herved efternævnte Debitorer om, inden 4  Uger fra Dato, at betale Renter og Afdrag af deres Gjæld til Banken, da ellers de stillede Panter ville blie bortsolgte, nemlig:

Af Sandefjord

Badehusdirectionen

L. Christensen[xcvi]


Den Constitusjonelle 4 august 1843

Fru Lund med Datter og Overtoldbetient ankom Christiania fra sandefjord og tok inn hos Apotheker Møller[xcvii],[xcviii].


Den Norske Rigstidende 5 august 1843

«Bekjendtgjørelser

Auctioner

            Mandagen den 14de August førstkommende Kl. 3. Eftermiddage bliver, ifølge Reqvisition fra Procurator Pavels Hielm som Mandator for Bankens Filialavdeling i Skien, offentlig Auction afholdt i og over Gaarden No. 103 i Sandefjord, der tilhører Marketenter Møller og af ham pantsat til Norges Bank ved Obligation af 23de October 1837, hvorpaa rester 180 Spd. med Interesse fra 26de October 1812. Slvskyldnercautionisten Daniel Steen eller nu hans Opbudsboes Vedkommende varsles herved om under Auctionen at varetege det Fornødne.

                        Conditionerne bekjendtgjøres paa Auctionsstedet.

            Laurvigs Byfogedcontor den 12te Juli 1843.

                                                                                                Olsen[xcix]».


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1843-08-07

«Götheborgs Skeppslista» melder om ankomsten av briggen Fortuna, kapt. Grön, i ballast fra Sandefjord.


Den Norske Rigstidende 5 september 1843

Jomfru H. Vilson ankom Christiania fra Sandefjord og tok inn i Jomfrue Glads Gaard[c],[ci],[cii].


Den Norske Rigstidende 7 september 1843

Mad. Melsom og Jomfru Hagemann fra Sandefjord anom Christiania og tok inn hos fru Werner[ciii],[civ].


Den Norske Rigstidende 18 september 1843

Skibsreder Klavenæss fra Sandefjord ankom Christiania og tok inn hos Anne Carlholm[cv],[cvi],[cvii].


Christiania Intelligentssedler 19 September 1843

Proprietaer Thoresen ankom Christiania fra Sandefjord og tok inn hos Mad. Werner[cviii],[cix]


Den Norske Rigstidende 23 september 1843

Skibsreder Jacobesen ankom Christiania fra Sandefjord og tok inn hos Mad. Moe[cx]


Morgenbladet 24 september 1843

Skibsfører T. Jacobsen ankom Christiania fra Sandefjord og tok inn hos Mad. Moe[cxi],[cxii].


Den Norske Rigstidende 29 september 1843

Laurvig den 22de September.

            Overfald og blodige Slagsmaal synes nu med de mørke Aftener og Nætter at have taget sin Begyndelse. Saaledes har det i nogle Dage verseret følgende Rygte, om hvis Troværdighed vi ere forvissede. Afvigte Løverdag havde 2de Damer fra Sandefjord været her i Byen for at indkjøbe nogle Varer. Da de om Aftenen kjørte tilbage, bleve de i Nærheden af Gaarden lasken anholdte af 2de Personer, der satte Damerne i stor Forskrækkelse, og som formodentlig havde vildet tilrane sig, hva hine havde hos sig, hvis ikke en af vor Byes Kjøbmænd, der netop kom reisende fra Sandefjord, havde, truende med at nedskyde dem, drevet Røverne paa Flugten. – Samme Aften var her et Slagsmaal paa Sanden. Opsynsmanden, der boer tæt derved, begav sig ud for at skille Slagsmaalet. Da denne blev noget længe udenfor, gik Datteren, af Frygt for at hendes Fader var kommen Noget til, du, for at faae denne ind i Huset; hun nærmer sig Faderene; men bliver pludselig af en af Slagsbrødrene slaaet med en Brændeviinsbouteille i Hovedet, hvori hun tilføiedes nogle dybe Skaar, saa at hun faldt afmegtig om. Hun fik imidlertid snart Bevidstheden igjen, og er nu kommet sig saavidt, at der er ingen fare for hendes Liv. Klage skal imidlertid være indkommen til Politiemesteren. At Saadant kan passere midt i Laurvigs Bye – uden Politiets Mellemkomst – vil ikke synes saa Usandsynligt, naar man veed, at Polities Styrke bestaaer af 2de Betjente; man kan saaledes aldeles uforstyrret slaae Folk i hjel i den ene Ende af Byen, imedens Politiet befinder sig i den anden. Vi overlade til Læserne at bedømme, om de troe Byens 2de Politiebetjente istand til at holde Styr paa 3,500 Mennesker (Laurvigs Folkemængde); thi Byen har jo intet Borgercorps, der kunde assistere Politiet i paakommende Tilfælde; dette faaer derfor stole paa egne Kræfter[cxiii],[cxiv]».


Morgenbladet 1 oktober 1843

            «Christiansund, den 23de September. – I den tilbagelagte Uke har vi haft Storm af Vest med regn. Koffen Concordia, Kapt. Hansen, af Sandefjord, kommende fra England og bestemt hertil med en ladning af Steenkul og Steen, er for et Par Dage siden fordreven ind til Oure, med Skade paa Seil, Rig og Skrog[cxv]».


Den Constitusjonelle 12 oktober 1843

Proprietair Thorsen fra Sandefjord ankom Christiania og tok inn hos Mad. Werner[cxvi].


Morgenbladet 18 oktober 1843

«Drammens og Holmestrands Skibsassurance-Forening afholder den i Lovens § 9 bestemte Generalforsamling Tirsdag den 31te Dennes Kl. 10 Formiddag i dette Steds Børs-Lokale, hvortil alle Veekommende indbydes at møde. Bestemmelse om Reassurancer paa udeværende Skibe vil med dette Møde blive den vigtigste Gjenstand; og da man i Aar kan forvente et stort Antal af Foreningens Skibe ved Aarets Slutning vil forblive i Resike, vil det være ønskeligt at Mødet kunde blive talrigt. Ligelsedes tages Bestemmelse, om de i Laurvig og Sandefjord indkommende Premier, ifølge Andragende fra disse St’ders Interessenter, fremtidig kunde indskydes u Laurvigs Sparebank. De Ikke-Mødende ansees at vedtage hvad de Mødendde beslutte.

Drammens Skibs-Assurance-Kontor, den 14de Oktober 1843.

                                                Efter Direktionens Ordre[cxvii]».


Morgenbladet 19 oktober 1843

Garvermester Otto Steen fra Sandefjord passerte Svinesund på vei til Gøtheborg 13 oktober[cxviii],[cxix],[cxx].

 

Morgenbladet 28 oktober 1843

«At Konsul Niels Fed. Hauff under 6 October 1843 er beskikket til Agent for Loyds i Sandefjord og Omegn, bekjendtgjøres herved[cxxi],[cxxii],[cxxiii]».


Bergens Adressecontoirs Efterretninger 18 november 1843

«Capt.  M. C. Gram af Sandefjord afgaaer om nogle Dage med Barkskibet Fortuna til Hjemstedet og antager Fragtgods til Stæderne i Christianiafjorden imod meget billig Fragt. Man behager at henvende sig til Jürgensen, Skibsmægler.

                                    Bergen, den 16de November 1843[cxxiv]».


Morgenbladet 24 november 1843

«Dødsfald.

            Med Sorg og Vemod for mig og Børn, maa jeg herved give fraværede Slægt og Venner tilkjende, at min kjære og uforglemmelige Datter, Johanne Helene, efter sex Dages smertelige Sygeleie, overgik til det evige Liv den 18de d. M., i en Alder af 23 Aar. Med megen Rolighed gik hun Døden imøde, og med disse Ord: Fader, i din Haand anbefaler jeg min Aan, udgik hun til Fredens og Salighedens rette Hjem.

            Sandefjord, den 20de November 1843.

                                                                    Chr. L. Sørensen[cxxv],[cxxvi],[cxxvii]».


Bergens Stiftstidende 30 November 1843

Gram ble utklarert for Sandefjord[cxxviii].


Den Norske Rigstidende 3 desember 1843

«Proclamata

            Under Laurvigs Byes Skiftejurisdiction ere følgende Boer tagne under Behandling:

            Boet efter afdøde Kjøbmand Mathias Berg af Sandefjord, og

               _     _    Borteblevne Styrmand Severin Matniesen af Laurvig, –

thi indkaldes herved, i Overeensstemmelse med Placaten af 26de October 1792, Enhver, som maatte ha Noget at fordre i bemeldte Boer, til for undertegnede Skifteforvalter at anmelde og beviisliggjøre deres Krav.

            Laurvigs Byes Skifteret, den 23de November 1843.

                                                                                    Olsen[cxxix],[cxxx],[cxxxi]».


Morgenbladet 15 desember 1843

Kjøbmand Gullichsen ankom Christiania fra Sandefjord og tok in på Stadt Hamburg[cxxxii],[cxxxiii].


[cxxviii] Bergens Stiftstidende 1843.11.30,