S1842

Morgenbladet 23 januar 1842

Maskinmester H. Halgren ankom Christiania fra Sandefjord og tok inn hos Petersen[i].


Den Constitusjonelle 2 februar 1842

«Reisende

I Stadt Hamburg. Ankomne d. 1ste Februar… Capt. Thestrup fra Sandefjord[ii], …»


Morgenbladet 2 februar 1842

«Storthinget

Igaar samledes i Storthingets Lokale i Christiania for første Gang de Mænd, der danne Norges tiende Ordentlige Storthing. Efterat Sorenskriver Sørensen, efter Forsamlingens anmodning, havde overtaget at fungere indtil videre som Præsident, ligesom Procurator Borchsenius at fungere som Sekretær,  vedtog Storthinget til intermimistisk Befølgelse forrige Storthings Reglement. Da de mødende Repræsentanter Fuldmagter derpaa vare overleverede Præsidenten, befandtes Storthinget at bestaa af følgende Medlemmer, fra …  Laurvig og Sandefjord, Præst Castberg[iii]; …»


Morgenbladet 2 februar 1842

Kapt. Thestrup fra Sandefjord ankom Christiania 1 februar og tok inn hos Konditor Zuwan[iv].


Morgenbladet 4 februar 1842

«…        – Ligeledes have Kægerne i Laurvig, Frederiksværn og Sandefjord, eftere Indbydelse fra Hr. Distriktslæge Roosen, danne en Lægeforening, som bestaaer af 7 Medlemmer, hvilke komme sammen een Gang hver Maaned, for, ved mundtlige Samtaler eller udarbeidede Afhandlinger, at bistaa hverandre med gode Raad i tvivlsomme Tilfælde, og i fortrolig Samdrægtighed at bidrage til hverandres Belærelse. Første Møde afholdtes den 29de Decbr. f. A.

                                    (Ugeskrift for Medicin og Pharmaci)[v]


Morgenbladet 7 februar 1842

[fra Stortinget]

«          I henhold til hvad Committeen saaledes har udviklet, giver den sig den Ære til Storthinget at indstille at fatte følgende Beslutninger:

At samtlige øverige Fuldmagter , nemlig fra Agershuus Amt, Arendal, Bergen, Nordre-Bergenhuus Amt, Søndre-Bergenhuus Amt, Bratsberg Amt, Buskeruds Amt, Christiania og Christians Amt, Christiansand, Christiansund og Molde, Finmarkens Amt, Frederikshald, Frederikstad og Sarpsborg, Hedemarkens Amt, Holmestrand, Jarlsberg og Laurvigs Amt, Lurvig og Sandefjord, Lister og Mandals Amt, Moss, Nedenæs og Raabygdelaugets Amt, Nordlands Amt, Skien og Porsgrund, Smaalehenes Amt, Stavanger, Stavangers Amt, Tromsø, Nordre-Throndhjems Amt, Søndre-Throndhjems Amt, Tønsberg og Østerriisøer antages[vi]. …»


Christinia Intelligenssedeler 9 februar 1842

Skibsfører Klavenæs fra Sandefjord ankom Christiania 8 februar og tok inn hos Friksen[vii],[viii].


Christiania Intelligenssedler 1 mars 1842

«Proclama

            Ved Laurvigs Byes Skiftejurisdiction ere følgende Boer tagn under Skifterettens Behandling, fc:

Efter Jomfrue Lourentia Birgitte Linaae,
   –   Matros Lars Olsen Roberg af Sandefjord,
   –   Abraham Abrahamsens Hustrue Marie Helene Fredriksdatter,
   –   Thor Kørns Hustrue Johanne Madsdatter,
   –   Amund Iversens Hustrue Berthe Katrine Sørensdatter,
   –   Enken Elen Johanne Nilsen,
   –   Jacob Halvorsen Raaene
   –   Christopher Ellefsen
   –   Matros Ole Stenersen.

 

Enhver der i bemeldte Boer maatte have Noget at fordre, ville behage inden 12 – tolv – Uger for undertegnede Skifteforvalter at anmelde og beviisliggjøre deres Krav.

            Laurvigs Byfoged-Contoir den 23 Februar 1842.

                                                                                    Olsen[ix],[x],[xi]


Morgenbladet 12 mars 1842

[Fra Stortinget]

«I Anledning af Capitain Thestrups Ansøgning tillader Committeen sig at afgive følgende Betænkning og Indstilling:

30.

Christian Ludvig Thestrup, afskediget Caitpain, ansøger om Pension of Statscassen, lige med Capitainer i Armeen. Han er 62 Aar gammel, og forklarer, at han fra Aaret 1794 til 1817 har tjent i forskjellige militaire Stillinger. I Aaret 1823 erholde han Capitains Characteer; da han imidlertid ved flere forskjellige Leiligheder troede sig tilsidesat, og da tillige han nærede Haabet om at finde tilstrækkelig Udkomme paa en anden Bane, søgte han ed Tilsidesættelse af den Forsiktighed, som Klogskab byder, Afsked fra den militaire Tjeneste, uden ved samme Leilighed at ansøge om Pension.

Angjældende har siden snart maattet angre dette Skridt, da han vel paa en kummerlig, men tillige hæderlig Maade har stræbt at erhverve Brødet, saavel for sig selv, som for si talrige Familie, som Lærer ved en Borger- og Almueskole, først i Laurvig og siden i Sandefjord. Fremlagte Attester bevidne, at Thestrups Forhold stedse har været agtværdig, og at hans Flid g Strævsomhed  trange Kaar fortjene al Anderkjendelse, ligesom der ogsaa maa bemærkes, at han ofte, men forgjæves, har søgt Ansættelse i forskjellige Stilinger, især i Toldfageet. Han har ogsaa efter sin Afskedigelse flere Gange søgt om Pension, men kun erholdt Gratiale. Committeen erkjender vel, at Ansøgeren ikke ar noget Retskrav paa Pension, men i Betragtning af hans og Families ulykkelige Stilling og det særdeles hæderlige Forhold, han har udviist under Samme, vover man at foreslaae, at han bevilges en Pension af 100 Spd.: thi indstilles:

30te Post: Avskediget Caiåtian Christ. Ludvig Thestrup bevilges en Pension af 100 Spd[xii]».


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1842-03-30

«Götheborgs Skeppslista» melder om ankomsten av skipet Haab:s Anker, kapt. Poust, i ballast.


Den Constitusjonelle 7 april 1842

«Ankomne Skibe

Fra 1ste til 6te April

Fra Udlandet: Lars Willdsen fra Stettin og A. Nielsen fra Rudkjøbing med Rug, H. P. Jensen og P. J. Neander fra Svendborg samt S. Jensen fra Samsøe med Korn og Fedevarer

Fra Indlandske Steder: N. Olsen og O. Sivertsen samt N. Hansen fra Bergen med Fiskevarer, H. L. Skalle og A. Bjølstad fra Fredrikshald samt I. Andersen fra Moss og A. Christensen fra Tønsberg med forskjellige Varer, Niels Kjær fra Holmestrand, Jørgen Gjersøe fog S. Schjerven fra Tønsberg,  H. Pedersen fra Sandefjord og I. Albrechtsen fra Porsgrund, ledige[xiii]


Norges Handels Tidende 7 april 1842

«Ankomne og afgaaede Skibe

Mts. 22 Texel

Caroline, Paust ank. f. Sandefjord[xiv]. …»  


Norsk Handels Tidende 9 april 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe

Mts. 24 Texel

                        Haabets Anker, Christensen                  ank. f. Sandefjord

25 [Peterhead] Nordstjernen, Bjønnæs                         ank. f. Sandefjord. [xv]» …

«Ankomne og afgaaede Skibe

Efter Lloyds Lister modtagne i Hull i dag

Marts 30. Falmouth: Familiens Haab, Abelsted                          ank. f. Sandefjord

(med Læk, har været paa Grund, best. T. Paimbeouf.)[xvi] …»


Den Constitusjonelle 10 april 1842

«Reisende

            I Stadt Hamburg.       Ankomne den 9de April: Kammerraad Reymann fra Stettin og Consul Hvidt fra Sandefjord[xvii]. …»


Morgenbladet 11 april 1842

«Fortegnelse

Over Antallet af Stemmeberettigede (forsaavidt vides, Valg-

mænd og Repræsentanter ved Valgene til 10de

Ordentlige Storthing[xviii])

Repræsentanternes Antal
Valgdistricter
Antal Stemmeberettigede 1841
Antal Valgmænd 1841
Ere for nærværende
Vilde ha været om de foreslaaede Forandringer i Grundlovens §§ 57 og 48 havde været gjældende
A. Kjøbstæderne
Arendal og Grimstad
263
4
1
1
Bergen
18
4
4
Christiania
1134
22
4
4
Christiansund og Molde
5
1
1
Christiansand
12
3
2
Drammen
586
11
3
2
Frederikshald
339
6
1
1
Fredrikstad og Sarpsborg
156
208
4
1
1
52
Holmestrand
154
3
1
1
Kongsberg
3
1
1
Kragerøe
3
1
1
Laurvig og Sandefjord
5
1
1
Moss
4
1
1
Skien og Porsgrund
222
326
6
1
1
104
Stavanger
431
8
2
2
Tromsøe
152
3
1
1
Trondhjem
804
16
4
3
Tønsberg
187
3
1
1
Østerriisøer
161
3
1
1
B. Amterne
Agershuus
3189
45
4
3
Nordre-Bergenhuus
58
4
4
Søndre-Bergenhuus
80
4
4
Bratsberg
2640
37
4
2
Buskerud
39
4
2
Christians
3974
53
4
4
Finmarken
2456
35
4
2
Hedemarken
55
4
4
Jarlsberg og Laurvig
36
4
2
Lister og Mandal
55
4
4
Nedenæs og Raabygdelauget
2055
28
3
2
Nordlandene
3256
47
4
3
Romsdals
5015
64
4
4
Smaalehnene
3078
46
4
3
Stavanger
51
4
4
Nordre-Throndhjem
37
4
2
Søndre-Throndhjem
49
4
3

 


Norsk Handels Tidende 12 april 1842

«Ankomne og afgaaede Skibe

Mts.

Texel: Enigheden, Møller ank. f. Sandefjord[xix] …»


Morgenbladet 19 april 1842

«Dødsfald

            At vort kjære barn, Hans Christian, gik over til et bedre Liv den 11te d.s. efter kun at have levet her omtrent 6 Uger, bekjendgjøres herved af hans sørgende Forældre.

            Sandefjord, den 16de April 1842.

Ebbesen J. Ebbesen

                                    født Frisak[xx]»


Christiania Intelligenssedler 20 april 1842

            «Ved Laurvigs og Sandefjords Skiftejurisdiction ere følgende Boer tagne under Behandlig, fc.:

Efter Pigen Ingeborg Marie Iversdatter af Sandefjord,
  –     Smed Hendrik Olsens Hustru Anne Johanne Andersdatter af Laurvig.
  –     Enke efter Jens Larsen, Christine Christensdatter, af Laurvig,
  –     Poul Larsens Hustru Inger Marie Pedersdatter af Sandefjord,
  –     Jørgen Gundersens Hustru Inger Karine Iversdatter af Sandefjord.

 

Enhver, der i bemeldte Boer maatte have Noget at fordre, ville behage at inden 12 Uger fra Dato for undertegnede Skifteret at anmelde og legitimere dres Krav.

            Laurvigs Byfogedcontoir den 13de April 1842.

                                                                                    Olsen[xxi],[xxii]


Den Constitusjonelle 21 april 1842

«Om Eidsvoldskilden

(Slutning fra No. 108)

            De er paa ingen maade min Hensigt at hæve Eidsvoldsbadet paa de andre Badeindretningers Bekostning. Jeg er tvertimod af den Formening, at de forskjellige badeindretninger inbyrdes bør supplere hinanden, da der gives mange Tilfælde, i hvilke f. Ex. Badet i Moss og Badet i Sandefjord med særdeles Nytte maa kunne anvendes, og i hvilke Tulfælde Anvendelsen af et Jernvand endog ville være skadelig. …


Thaulow[xxiii]

Norsk Handels Tidende 22 april 1842

«Ankomne og afgaaede Skibe

Apr. …  Gothenborg …

Apr. 18.                        Fortuna, Gram                          ank. f. Sandefjord …Peterhead» Venus, Olsen                            ank. f. Sandefjord …

            (efter 16 Dages Reisemed Tab af Skandseklædning og Baade)[xxiv]. …»


Aftonbladet 1842-04-23

Under «Ankomne Fartyg» meldes at Fortuna, kapt. Gram, var ankommet fra Sandefjord.


Morgenbladet 25 april 1842

«Sandefjords-Badet

Badeindretningen træder som sædvanlig i Virksomhed den 1ste Juni og standser den 31te August. Badet er nu ved sit Svovlvand og sit fortrinlige Søvand som Helbredelsesmiddel saa almindelig og saa fordeelaktig erkjendt, at det formeentlig er undødvendigt vidløftigere at henlede Opmærksomhede paa samme. Prisen paa de forskjellige Bad er som forhen. Den, der abonnerer paa mindst 20 Bad, erholder 10 pCt. Rabat. For Logi er der ingen mangel; ligesom ogsaa Direktionen tilbyder sig med Beredvillighed at sørge for Samme, naar man derom henvender sig til den. Dampbaaden anløber utentligt Sand, som kun er en halv Miil fra Byen.

Sandefjord, den 20de April 1842.                     

Direktionen[xxv],[xxvi],[xxvii],[xxviii]».


Norsk Handels Tidende 25 april 1842

«Ankomne og afgaaede Skibe

Apr. …  Calais …

Apr. 8.                          Freya, Gløersen                    ank. f. Sandefjord[xxix] …»


Morgenbladet 26 april 1842

«Dødsfald

            At vor kjære Fader og Svigerfader, forhenværende Berglæge ved Kongsberg Sølvværk I. A. de Besch, af det algode Forsyn bortkaldtes til det Bedre, Mandag den 18de dennes, in alder af 86 ¾ Aar, af hvilke hand tilbragte de sidste 5 Aar i vort Huus, bekjendgjøres herved for fraværende Famiie og Venner.

                        Sandefjord, den 23de April 1842

                                                     M. Bruenech. F. Bruenech.

                                                                          født de Besch[xxx].”


Morgenbladet 28 april 1842

«Ankomne og afgaaede Skibe

Apr. … 

Apr. 13. Peterhead:                 Venus, Olsen                            afg. t. Sandefjord[xxxi] …»


Norsk Handels Tidende 2 mai 1842

«Ankomne og afgaaede Skibe

Apr. … 

Apr. 20. Hull:

…                      Haabets Anker, Dahl                             afg. t. Sandefjord[xxxii] …»

«Norske Skibe Klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fraa eller bestemte til Norge

Mai. Capitain   Skibet                  hjemmeh. fra             til              med

       Gullichsen Min Faders Minde Sandefjord Cherbourg  Østersøen Ballast[xxxiii]


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

10 Mai 1842

«Hals Skibsliste. Indk. … D. 7de: R. Hansen f. Sandefjord m. Træl. …».


Norsk Handels Tidende 16 mai 1842

«Ankomne og afgaaede Skibe

Mai. … 

Mai. 3. Helvoet:            Gode Moder, Solberg                 ank. f. Sandefjord[xxxiv]» …        


Den Constitusjonelle 20 mai 1842

«Norske Skibe Klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fraa eller bestemte til Norge

Mai.
Capitain   Skibet                         hjemmeh.  fra                til              med
15
Gullichsen Prinds Christian August Sandefjord London &c. Østersøen Ballast[xxxv]           

«Ankomne og afgaaede Skibe

Mai. … 

Mai. 5.  Peterhead:       Nordstjernen, Bjønnes         ank. f. Sandefjord[xxxvi] …»


Norsk Handels Tidende 27 mai 1842

«Ankomne og afgaaede Skibe

Mai. … 

Mai. 15. [Helvoet]:   Gode Moder, Solsberg          ank. f. Sandefjord[xxxvii]» …


Norsk Handels Tidende 30 mai 1842

«Ankomne og afgaaede Skibe

Mai. …

  1. Texel:

…                          Haabets Anker, Christensen      ank. f. Sandefjord

Mai 9-11 [Caen]:    Fortuna, Pedersen                     afg. t.  Sandefjord[xxxviii]» …


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

31 Mai 1842

«Hals Skibsliste … Udg. D. 27de: … S. L. Aarøe t. Sandefjord med Korn. …»


Christiania Intelligenssedler 2 juni 1842

Consul Hvidt, fra Sandefjord, i Stadt Hamburg[xxxix].


Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende

4 Juni 1842

«Ind- og Udklarerede Skibe ved Odense Toldkammer

Indgaaede … den 2den: J. Hutzelsieder af og fra Sandefjord, Sluppen Johannes med Trælast, …».


Norsk Handels Tidende 6 juni 1842

«Bekjendtgjørelser

            Fra mine Comitenter DHrr. Assurandeurer i Hamburg har jeg modtaget nedenstaaende Skrivelse, som jeg herved paa Forlangende tillader mig at bekjendtgjøre til Underretning for Dhrr. Handlende og Skibsredere.

            Sandefjord d. 30te Mai 1842.

                                                Christopher Hvidt.

                                                                                    Hamborg d. 24de Mai 1842.

T. Hr. Consul Chr. Hvidt I Sandefjord!

            Herved anmoder jeg Dem om, at efterstaaende officielle Bekjendtgjørelse, som har været indført i de herværende offentlige Tidender, ogsaa maa os Dem i Aviserne  eller paa anden hensigtsmæssig Maade blive bekjendgjort, hvorfor jeg i Forveien yder Dem min forbindlige Tak. Med Høiagtelse og Ærbødighed

H. Sonntag,

T. Formand for den Hamburgske Assurance- Forening

                                                Bekanntmachung.
            Auf den Wunsch der unten genannten See-Assecuranz-Compagnien wird hierdurch angezeigt, dass diese Compagnien, nämlich:
die neue 3te Versicherungs Gesellschaft v. 1816
die Assecuranz Compagnie
die 7te Assecuranz Compagnie v. 1836
die 10te Assecuranz Compagnie v. 1840
die Hamburger Assecuranz Compagnie v. 1835
die Assecuranz Compagnie v. 1836
die neue See-Assecuranz Compagnie v. 1815
die 12te Assecuranz Compagnie
die neue 3te Assecuranz Compagnie
die neue 2te Assecuranz Compagnie
die neue 6te Assecuranz Compagnie
die neue 8te Assecuranz Compagnie
die Assecuranz Societät
die neue Assecurantz Compagnie v. 1838
die Asscurantz Compagnie v. 1839
die Elb-Assecurantz Compagnie v. 1838
die See- und Fluss Assecurantz Compagnie
mit Feuerversicherung sich nicht befasst haben, und sich auch nicht befassen.

            Hamburg d. 11 Mai.

                                    Die Commerz-Deputation[xl]” 


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1842-06-06

«Götheborgs Skeppslista» melder om ankomsten av skipet Söeblomsten, kapt. Andersen, fra Sandefjord, i ballast.


Den Consitutsjonelle 7 juni 1842

Breda fra Sandefjord ankom Stadt Hamborg 5 juni. W. Christophersen fra Sandefjord ankom Christiania samme dag, og tok inn hos Mad. Moe[xli],[xlii].


Morgenbladet 7 juni 1842

«Dødsfald

            At min gode og retskafne Mand, August Peter Frederich Hutzelsieder, sit 56de Aar, Tirsdagen den 26de f. M. bortkaldtes til et bedre Liv, blev det min sørgelige Lod herved at bekjendgjøre for fraværende Familie.

            Gjogstad pr. Sandfjord, den 31te Mai 1842.

                                                                        Lene sal Hutzelsieder
                                                                            fød Gjerdrum[xliii],[xliv],[xlv]

Morgenbladet 7 juni 1842

C. Engelschiøn og W. Christophersen ankom Christiania fra Sandefjord 6 juni og tok inn hos Mad. Moe[xlvi].


Christiania Intelligenssedler 10 juni 1842

Proprietair Grovdahl ankom Christiana fra Sandefjord 9 juni og tok inn hos Fougner i Peckels Gaard i Pilestrædet[xlvii].


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1842-06-18

«Götheborgs Skeppslista» melder om ankomsten av skipet Haabets Anker, kapt Poust, i ballast.


Norsk Handels Tidende 23 juni 1842

«Ankomne og afgaaede Skibe
Juni 18. Gøtheborg.
            Haabets Anker, Poust                            ank. f. Sandefjord[xlviii]. …»

          


Norsk Handels Tidende 24 juni 1842

«Ankomne og afgaaede Skibe

Juni … Allona:
14
                        Norden, Grønnestad                              ank. f. Sandefjord[xlix]. …»

Norsk Handels Tidende 27 juni 1842

«Norske Skibe Klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fraa eller bestemte til Norge

Juni. Capitain       Skibet                          hjemmeh. fra           til             med
22
       C. Gullichsen Prinds Christian August Sandefjord Sundswall Honfleur  Bord[l]. …»

“Advertissements

            En Skonnert, bygget af udmærket gode Materialier, dr. 36 Commercelæster, indtager 5 ½ Tusinde Bord Christiania Beregning, er forsynet med 3 Ankere, 2 Ankerkjettinger, 1 Ankertoug, 1 Kabeltoug med videre Tilbehør, der saavelsom Seilene er i forsvarlig seilbar Stand, samt seiler udmærket godt og vel skikket til tunge Ladninger, er underhaanden tilkjøbs. Fartøiet er for Tiden beliggende i Sandefjord, hvor desangaaende kan underhandles med Eieren.

                                                                                                            Peder Søeberg[li],[lii],[liii]


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

27 Juni 1842

«Hals Skibsliste … (M. Johansen f. Fredrikshald, best. t. Rand., indk. den 26de som Havnesøgede. En Slup, en Galease, en Jagt, og 2de Skonnerter ere idag gaaet til Ankers paa Rheden. J. Jacobsen ligger her til Ankers for Udg. til Sandefjord».


Christiania Intelligenssedler 28 juni 1842

Jomfru Suurland nkom Christiania fra Sandefjord 27 juni og tok inn hos Toldbetjent Halch; samme dag ankom Skipperne Anders Larsen Strand og Anthon Larsen, de tok inn hos Mad. Moe, mens Kjøbmand Søeberg og Søn samt Skipperene Gunnestad og Røen tok inn hos Madame Norberg[liv],[lv],[lvi].


Morgenbladet 2 juli 1842

            «At min kjære Svigerfader Kjøbmand Jonas Andersen overgik til det bedre og evige Liv den 5te d. M. Kl. 3 Eftermiddag, i en Alder af 57 Aar, tilkjendegives herved sørgeligst for fraværende Familie og deeltagende Venner af hans dybtsørgende Børn og Svigersøn.

Sandefjord, den 10de Juni 1842.                                   C. L. Sørensen[lvii],[lviii]».


Christiania Intelligentssedler 5 juli 1842.

Fru Bruenich – eller Breuenech[lix] – fra Sandefjord ankom Christiania 4 juli og tok inn hos Apotheker Møller[lx],[lxi],.


Morgenbladet 12 juli 1842

            «Christiania, den 11 Juli. Hos Hr P. T. Malling er nylig udkommen: Fortegnelse over den Norske Handelsflaade, Vaaren 1842. Udgiven af A. Ingemann. 6 Ark. Koster, stivt heftet, 48 Sk.  – Over de i samtlige Tolddistricter hjemmehørende Fartøiers Antal og Drægtighed meddeles i Slutningen af Bogen følgende

                                           Oversigt.

Fartøier
Kom.-Læster
A
Christiania
82
5286 ½
B
Drøbak
14
687 ½
C
Frederikshald
39
2452 ½
D
Frederikstad
22
2011
E
Moss
9
395 ½
F
Drammen
86
6882
G
Holmestrand
65
3925
H
Tønsberg
140
10746 ½
I
Laurvig og Sandefjord
101
7410 ½
K
Langesundsfjorden
89
6941 ½
L
Kragerøe
56
3983
M
Riisøer
46
3590 ½
Tvedestrand
36
1905
N
Arendal
118
9395
O
Grømstad
31
2264
Lillesand
19
972
P
Christiansand
73
3217 ½
Q
Mandal
31
740
R
Flekkefjord
37
1322
S
Farsund
69
1433 ½
T
Soggendal
23
536 ½
U
Egersund
33
743
V
Stavanger
206
4966 ½
X
Bergen
168
6482
    –       Dægsjagter
119
1958
Y
Christiansund
35
1288
Z
Molde
3
107 ½
Æ
Aalesund
15
445 ½
Ö
Throndhjem
47
2468 ½
AA
Bodø
7
126 ½
BB
Tromsø
23
428
CC
Hammerfest
16
382 1/2
DD
Vardø
1
18 ½
1859
95512[lxii]»


Den Norske Rigstidende 19 juli 1842

«Bekjendtgjørelser

            Overeensstemmende med § 2i Loven af 20de Juli 1824 advares herved efternævnte Debitorer om inden 4 Uger at betale skyldige Afdrag og Renter af deres Gjeld til Banken, da de i modsat Fald maae vente, at deres til Banken pantsatte Eiendomme blive ved offentlig Auction bortsolgte, med Reservation mod Eierne og deres Selvskyldner-Cautionister for det Manglende, saafremt Panterne skulde udbringes til mindre, end Bankens Fordring med Renter og Omkostninger beløbe.

Sandefjord

            Baltzer C. Hagemann

                        Do.

            Jonas Andersen

            Konsul Hvidt[lxiii] …»


Norsk Handels Tidende 22 juli 1842

«Ankomne og afgaaede Skibe

Juli

…12 [Texel]:        Haabets Anker, Christensen                ank. f. Sandefjord[lxiv]» …

«Auctions-Placat

            Mandagen den 1ste August førstkommende KL. 10 Formiddag, bliver ifølge Reqvisisjon fra Kjøbmand Jørgen Christensen, en eneste offentlig Auction afholdt hos Kjøbmand Henrick Reinert over en denne tilhørende og paa Røesverftet i Sandeherred paa Stabelen Staaende Skonnert, hvori Reqvirenten ved Executionsforretning af 2den Juli 1841 for Tilgodehavende har erholdt Udlæg.

Conditionerne bekjendtgjøres paa Auctionsstedet.

            Laurvigs Sorenskriverie, den 18de Juli 1842.

                                                            Olsen[lxv],[lxvi],[lxvii],[lxviii],[lxix],[lxx].


Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende

20 Juli 1842

            «De norske Handelsflaade. Hos Hr. P. T. Malling er nylig udkommen: Fortegelse over den norske Handelsflaate, Vaaren 1842. Udgiven af M. Ingeman. 6 Ark. Koster, stift heftet, 48 Sk. – Over de i samtlige Tolddistrikter hjemmehørende Fartøiers Antal og Drægtighed i slutningen af Bogen følgende:          

Udgiverne bemærker i denne Anledning: Da Sammendraget er skeet efter Lister, der ere affattede til forskjellige Tide i Løbet af et par Maneder, ligger det i Tingens Matur, at dette kun kan betragtes som tilnærmelsesvis rigtigt. …»

«Oversigt
                                   
Fartøier

 

 

Com.-Læster
A.  Christiania                                                                        81 5286 ½
B.  Drøbak                                                                           14 687 ½
C.  Fredrikshald                                                                                           39 2452 ½    
D.  Frederiksstad                                                                                         22 2011
E.  Moss                                                                                                         9   395 ½     
F.  Drammen                                                                                                86 6992  
G.  Holmestrand                                                                                           65 3925   
H.  Tønsberg                                                                                             140 10746 ½   
I.   Laurvig og Sandefjord                                                                            101 7410 ½
K.  Lagesundsfjorden                                                                                  89 6941 ½
L.  Kragerøe                                                                                    56 3983 ½
M. Riisøer                                                                                                    46 3590 ½
Tvedestrand                                   36 1950
N. Arendal                                                                                                 118 9395
O. Grimstad                                                                                                  31 2264
Lillesand                                                                                                   19 972
P. Christiansand                                                                                          73 3217
Q. Mandal                                                                                                      31 740
R. Flechefjord                                                                                            37   1322
S. Farsund                                                                                                69  1433 ½
T. Soggendal                                                                                                23 536 ½
U. Egersund                                                                                                  33 743
V. Stavanger                                                                                              209 4966 ½
X. Bergen                                                                                                  168 6842
           – Dagsjægter    119                                                              1958
Y. Christiansand                                                                                          35   1288
Z. Molde                                                                                                         3 107 ½
Aalesund                                                                                                      15 445 ½
Ø. Throndhjem                                                                                          47     2468 ½
AA. Bodø                                                                                                          126 ½
BB. Tromsø                                                                                                 23    428
CC. Hammerfest                                                                                              16 382 ½
DD. Vardø                                                                                               1 18 ½»

Den Constitusjonelle 24 juli 1842

«Sommerglæder

            Omtrent paa denne Tid i fjor fandt vi os beføiede til at istemme en Klagesang over Sommerens «Graat i Graat», over de evindelige Regn-og Kuldedage. Over Umuligheden af at glæde sig ved den Sommer, som ikke existerede. Nu fordrer Retfærdighed og Billighed saamegetmere, at vi erkjende det Gode, naar det er kommet, at vi i en egen Feuilleton berømme den riktige Sommer, vi i Aar ere velsignede med.

I den yderste Kreds befinde sig alle de, som ere saa Lykkelige at kunne tage fjerne Sommerophold ved Badesteder, pa Eidsvold, Moss eller i Sandefjord, eller som have Mod nok til at gjøre Fodtoure oppe i Fjeldegnene. Indvaanerne af denne Krets ere for langt bortfjernede, til at vi riktig skulde kunne iaggtage dem. At de ikke kjede sig altformeget, eller sulte altformeget, ville vi gjerne antage[lxxi]. …»


Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende

25 Juli 1842

«Ind- og Udklarerede Skibe ved Odense Toldkammer

… Udgaaede … den 23de … I. Hutzelsieder af Sandefjord til Norge, Sluppen Johanne med Korn; …».


Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende

30 Juli 1842

«Ind- og Udklarerede Skibe ved Odense Toldkammer

… Udgaaede: den 28de Juli M. Gullichsen af Sandefjord, til Norge Sluppen Doris med Korn; C: Gummestad af Sandefjord, til Norge, Skonnerten Nornen med Korn; …»


Den Norske Rigstidende 7 august 1824

            Overeensstemmende med § 2i Loven af 20de Juli 1824 advares herved efternævnte Debitorer om inden 4 Uger at betale skyldige Afdrag og Renter af deres Gjeld til Banken, da de i modsat Fald maae vente, at deres til Banken pantsatte Eiendomme blive ved offentlig Auction bortsolgte, med Reservation mod Eierne og deres Selvskyldner-Cautionister for det Manglende, saafremt Panterne skulde udbringes til mindre, end Bankens Fordring med Renter og Omkostninger beløbe.

Sandefjord

                        Badehuusdirectionen[lxxii],[lxxiii],[lxxiv]. …»


Christiania Intelligenssedler 9 august 1842

Consul Hvith – Hvidt[lxxv], eller Huith[lxxvi] –  fra Sandefjord ankom Christiania 8 august og tok inn på Hotel du Nord[lxxvii].


Norsk Handels Tidende 12 August 1842

«Ankomne og afgaaede Skibe

Juli

… 24 Gravelines:          Enigheden, Pedersen                            afg. t. Sandefjord

15-28. Caen:

                    Venskabet, Aarøe                                 afg. t. Sandefjord[lxxviii] …»


Morgenbladet 16 august 1842

Skibsreder Hejdemark og [Skipperen] – Skibsreder[lxxix] – Bjønnes – Bjørnæss[lxxx] – fra Sandefjord ankom Christiania 15 august og tok inn på Hotel du Nord[lxxxi].


Norsk Handels Tidende 22 august 1842

«Ankomne og afgaaede Skibe

Aug.

[Havre]: Odin & Cathrine, Jacobsen afg. t. Sandefjord[lxxxii] …»


Den Constitusjonelle 27 august 1842

Gullichsen fra Sandefjord ankom Christiania 26 august og tok inn hos Mad. Corneliussen[lxxxiii],[lxxxiv],[lxxxv].


Den Norske Rigstidende 28 august 1842

«Auctioner

            Mandagen den 12te September førstkommende, Kl. 2 Eftermiddag bliver, ifølge Reqvisition fra Procurator P. Hjem som Mandatarius for Bankafdeligen i Skien offentlig Auction afhold i og over Gaarden No. 103 i Sandefjord, pantsat af Glarmester Hans Møller til Norges Bank ved Obligation, dateret og thinglæst 23de October, for 200 Spd., hvoraf rester 185 Spd. med Renter fra 26de October 1841.

          

Selvskyldnercautionisten Kjøbmand Daniel Steen eller nu hans Opbudboes Vedkommende varsles om Auctionens Afholdelse for derunder at iagttage det Fornødne.

            Conditionerne bekjendtgjøres paa Auctionsstedet.

            Laurvigs Byfogedcontor den 20de August 1842.

                                                                                    Olsen[lxxxvi],[lxxxvii].» 


Den Constitusjonelle, 4 september 1842

Capit. Larsen fra Sandefjord ankom Christiania 3 september og tok inn hos Mad. Moe[lxxxviii].


Den Norske Rigstidende 4 september 1842

«Proclamata

            Ved Laurvigs Byes Skiftejurisdikcion ere følgende Ber tagne under Skifterettens Behandling fc.:

Efter     Enkefrue Gundil Wirsching,
   –        Jomfrue Else Bøchmann,
   –        Niels Lorenz Schrøder af Sandefjord,
   –        Arbeidsmand Mads Stiansen
   –        Feldbereder Dahls Hustrue Johanne Marie Clausdatter
   –        Fisker Erik Johnsen
   –        Skipper Johannes Pedersen
   –        Nils Evensen Ruds Hustrue Berthe Marie Nielsdatter
   –        Skomager Lars Larsens Hustrue Anne Berthe Schøth
   –        Anders Halvorsen Moss

Enhver, der i bemeldte Boer matte have Noget at fordre, ville behage inden 12 – tolv – Uger for Undertegnede Skifteforvalter at anmelde og beviisliggjøre deres Krav.

            Laurvigs Byfogedcontor den 28de August 1842.

                                                                        Olsen[lxxxix],[xc],[xci],[xcii],[xciii]

«Da Kjøbmand Jonas Andersen af Sandefjord ved Døden er afgaaen og hans Boe taget under Skifterettens Behandling indkaldes herved Boets Creditorer med 12 – tolv – Ugers Varsel til mig som Skifteforvalter at anmelde og legitimere deres Krav.

Laurvigs Byfogedcontor den 28de August 1842.

                                                                        Olsen[xciv],[xcv],[xcvi],[xcvii]


Norsk Handels Tidende 5 september 1842

«Ankomne og afgaaede Skibe

Aug.

[Havre]: Freya, Larsen afg. T. Sandefjord[xcviii] …”


Christiania Intelligenssedler 5 september

Capitain Larsen fra Sandefjord ankom Christiania 3 september og tok inn hos Mad. Moe[xcix].


Norsk Handels Tidende 12 september 1842

«Ankomne og afgaaede Skibe

Aug.

[Texel]: Haabets Anker, Christensen ank. f. Sandefjord[c] …»


Morgenbladet 13 september 1842

«Christiania , den 12te September. Af en for Søskade til Sandefjord indkommen Galease Zufriedenheit, Kapt. Wurfels, Ladning sælges der Onsdag 14de D., 110 Kasser havareret guult Havanasukker. Se nedenfor Auctionsplacaten, som først indløb sent igaaraftes[ci]».

«Auction

            Onsdagen den 14de September førstkommende, Kl. 11 Formiddag, bliver, ifølge Reqvisition fra Consul Hvidt, som Kommissionær for Skipper Wurfel, offentlig Auction afhold i Madame Reinerts Huus i Sandefjord over cirka 110 Kasser af Søvand havareret  guult Havanasukker af den for Søskade til Sandefjord Indkomne Galease Zufriedenheits Ladning.       

            Laurvigs Byfogedcontor, den 9de September 1842.

                                                                                                Olsen[cii]».


Norsk Handels Tidende 19 september 1842

«Norske Skibe Klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge
Sept. Capitain            Skibet           hjemmeh. fra            til               med
14…

         Gullichsen Mind Faders Minde Sandefjord Sundswall Cherbourg  Bord[ciii] …” 


Den Constitusjonelle 20 september 1842

Madame Melsom fra Sandefjord ankom Christiania 19 september og tok inn på Hotel du Nord. Det samme gjorde Madame S. Melsom og Capitaine O. Føyn fra Tønsberg[civ],[cv],[cvi].


Den Norske Rigstidende 22 september 1842

«Bekjendtgjørelse

            Ifølge Kongelig naadigst Resolution af 20de December 1830 indkaldes herved med Aars og Dags Varsel Eiere af de paa nedenstaaende Fortegnelse anførte uindløste Breve, der ere indkomne med Postregnskaberne for Aaret 1841 og med Postregnskaberne for Nordlands Postcontor for Aaren 1839 og 1840, for at de mod erlæggelsen af den paa Brevene hvilende Porto kunne erholde samme udleverede. De Breve, som ikke inden Varselstiden Udløbe blive indløste vilde ved Departements Foranstaltning vorde opbrændte.

Christiansands Postcontor

Indenrigske Breve

No        Eiernes Navne                          Stederne hvorfra Bre-               Porto
                                                            vene ere carterede      
43        Beckmann, A                            Sandefjord                    10[cvii] …»       

Norsk Handels Tidende 23 september 1842

«Ankomne og afgaaede Skibe

Aug.

Aug. 21 t. Sept. 6 [Caen]:       

                        Elline Cath, Grønnestad                         afg. t. Sandefjord[cviii] …»


Morgenbladet 24 september 1842

Konsul Hauff fra Sandefjord anom Christiania 23 september og tok inn på Hotel de Scandinavie[cix],[cx],[cxi].


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1842-09-24

«Götheborgs Skeppslista» melder om ankomsten av skipet Söeblomsten, kapt, Andersen, i ballast.


Norsk Handels Tidende 26 september 1842

«Ankomne og afgaaede Skibe

Aug.

Sept. 13 [Texel]:

                        Haabets Anker, Christensen                  afg. t. Sandefjord[cxii] …»


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1842-09-28

«Götheborgs Skeppslista» melder om ankomsten av briggen Den gode Moder, kapt. Schröder, i ballast fra Sandefjord.


Norsk Handels Tidende 29 september 1842

«Ankomne og afgaaede Skibe

Sept.

15 [Texel]:                   Caroline, Paust                   ank. f. Sandefjord[cxiii] …»


Norsk Handels Tidende 30 september 1842

«Ankomne og afgaaede Skibe

Sept.

7 [Gravelines]:             Norden, Gunnestad                               ank. f. Sandefjord[cxiv] …»


Den Norske Rigstidende 23 oktober 1842

«Ved denne Skiftejurisdiction er taget under Behandling Boet efter Skipper Hans Torstensen af Sandefjord. Enhver, der i bemeldte Boe matte have Noget at fordre anmodes inden 12 – tolv – Uger for Undertengede at anmelde og beviisliggjøre deres Krav.

            Laurvigs Byfogedcontor den 14de October 1842.

                                                                                                Olsen[cxv],[cxvi],[cxvii]».


Den norske Rigstidende 6 november 1842

«Bekjendtgjørelser

            Overeensstemmende med § 2i Loven af 20de Juli 1824 advares herved efternævnte Debitorer om inden 4 Uger at betale skyldige Afdrag og Renter af deres Gjeld til Banken, da de i modsat Fald maae vente, at deres til Banken pantsatte Eiendomme blive ved offentlig Auction bortsolgte, med Reservation mod Eierne og deres Selvskyldner-Cautionister for det Manglende, saafremt Panterne skulde udbringes til mindre, end Bankens Fordring med Renter og Omkostninger beløbe.

Sandefjord

                        Amund A. Kruge

                        Peder Noord[cxviii],[cxix],[cxx] …»


Morgenbladet 12 november 1842

«Løverdagen den 3die December førstkommende, Kl. 11 Formiddag, bliver, ifølge Rekvisisjon fra Prokurator Holst, paa Bankadvokatens Vegne, offentlig Auction afhold i og over Gaarden No. 50 i Sandefjord, tilhørende Kjøbmand Wilhelm Hvidt, og af ham pantsat til Norges Bank ved Obligation af 10de Januar, Thinglæst 12te Januar 1835. Selvskyldnerkautionisten  Ole Melsoms i uskiftet Boe hensiddende Enke varsles om Auktionens Afholdelse, for under Forretningen at ivaretage sit Tarv. Konditionerne bekjendgjøres paa Auktionsstedet.

            Laurvigs Byfogedcontor, den 2den Novbr. 1842.                        Olsen[cxxi].[cxxii],[cxxiii].


Morgenbladet 17 november 1842

« –        Tønsberg Tidende indeholder følgende Beretning af 13de Dennes: «Brig «Guadiane» af Sunderland, Kapt Matthias Yule, har paa Hjemreisen fra etersburg til London med Liinfrø og Hamp seoøet paa i nærheden af Fuglehuk Fyr og er gaaen aldeles isænk. Mandskabet er inddkommen her til Byen, men aldeles Intet af Ladningen elle Mandskabets Yøi er bjerget.» – Man ser deraf, at Mandskabet til denne i vor Beretning fra F. Stad i Dagslbadet omhandlede paa Onsø strandede Brig er reddet og har anset Briggen som sjunken. – Vor Korrespondent i Langesundhar ogsaa givet en Beretning om dette Forliis den 10de, i hvis Følge Briggen havde stødt paa et Skjær imellem Fuglehuk og Færder og da den igjen kom af drev østerefter paa Dybet, hvorpaa Mandskabet reddede sig i størst Hast i Baaden, uden at kunne faa sit Tøi med, og kom om Natten ind til Saltkop nordenfor Slagentangen. 4 Mand af Besætningen skulde efter denne Beretning allerede være bestmet til afgaa med Briggen Providence, Kapt. Georg Elliot, der ligger for Modvind i Laheøøefjord ved Sandefjord, og Kapitain Yule og tre Mand forventedes den 14de til Langesusnd,for at afgaa med Brig Kanada, Kap. J. Elliot. – Vi formode, at Mandskabet erfarer Briggens Redning saa betimeligt at Forholdsregler derefter kunne tages, og at det følgelig nu er taget østerover Fjorde i stedet for til England[cxxiv]».


Morgenbladet 26 november 1842

«Auktion

            Tirsdagen den 6te December, KL. 11 Formiddag, bliver efter Rekvisisjon fra I. Simonsen som Inkassator i Kjøbmand H. P. Smiths Opbudsbo, Auktion afholdt paa Raadhuset over bemeldte Boes udestaande Fordringer hos forskjellige Debitorer i Christiania, Aker. Kongsvinger, Østerdalen, Hedemarken, Sandefjord, Laurvig, Brevig, Kragerø, Riisør og flere Steder, til Beløb omtrent 5000 Spd., Samt over 3de til Boet pantsatte Sølv-Lommeuhre. Fortegnelse over Fordringeerne, der bortsælges til høistbydende, er nedlagt til foreløbigt Eftersyn hos Rekvirenten.

Christiania, den 21 November 1842.                             Flock[cxxv],[cxxvi]».


Stockholms Dagblad 1842-12-09

«Skeppstidning

            Sandefjord[i] den 1 Dec. Skonerten Andriette, Ringmann, från Calmar til Amsterdam med trävaror har strandat den 27 i förra månaden næra Korset vid Krageröe. Bes¨ttningen är räddad, och beror det af väderlekenom fartyg och last kunna bergas».

[i] At dette rapporteres fra Sandefjord, er antagelig et resultat av Christopher Hvidt eller en efterfølger som representerte Lloyds på denne kyststrekningen.


Kongelig allernaadigst privilegeret Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende

13 December 1842

«Ifølge Brev fra Sandefjord af 1ste ds. er Skonnerten «Andriette», Ringmann, af og fra calmar bestemt til Amstrdam, den 27de Novbr. strandet ved Korset i Nærheden af Karegerøe. Mandskabet er bjerget, men det er uvist, hvor meget der vil kunne bjerges af Ladningen og Inventariet».


Morgenbladet 28 desember 1842

«Auktion

            Omsdagen den 25 Januar førstkommende, Kl. 11 Formiddag, bliver, efter Rekvisition fra Prokurator Juul, paa Garver Ulsteens Boes Vegne , offentlig Auktion afholdt i Madame Reinerts Huus i Sandefjord, over det Kjøbmand Rodskaug  tilhørende, og Rekvirenten ved Executionsforretning af 19de Juni f. A. udlagte Kofskib, «Methine Margrethe», med Inventarium, drægtig 48 Kommercelæster. Konditionerne bekjendtgjøres paa Auktionsstedet.

            Laurvigs Byfogedkontor, den 20de December 1842.                  Olsen[cxxvii],[cxxviii],[cxxix].»  


Den Constitusjonelle 30 desember 1842

Ole Danielsen Wessel ankom Christiania fra Sandefjord 20 desember og tok inn hos A. Pedersen[cxxx].