S1841

Den Norske Rigstidende 1 januar 1841

«Høiesterets-Domme

Den 18de December  – Hjelm som befalet Actor mod Stang – Johan Olsen, tiltalt for voldsom Adfærd mod Underfogeden i Sandefjord under udøvelse af hans Function som saadan, samt for Gadeuorden.

(Skriftlig behandlet)

            Ved den af Agershuus Stiftsoverret den 31 August 1840 afsagte Dom, som Actor havde indstevnt til ytterligere Paakjendelse, var kjendt for Ret: Underrettens Dom bør ved Magt at stande, og bør derhos Tiltalte Johan Olsen efter udholdt Straffetid ved Politiets Foranstaltning at føres du af Landet. – Og ved den af Sorenskriveren i Laurvig A. Olsen, den 15de Juli 1840 afsagte Dom var kjendt for Ret: Dagarbeider Johan Olsen bør for voldsom Adfærd mod den constituerede Underfoged i Sandefjord under Udøvelsen af hans Function som saadan, samt for Gadeuordenere at hensættes i Arbeide i nærmeste Fæstning i 4 Maaneder, saa bør han ogsaa betale alle af denne Sag, samt hans Arrest og Transport lovlig flydende Omostninger efter vedbørlig approberede Regninger, samt i Salarium til Referenten, Procurator Sebbelow 10 Spd.

            Dom: De ergangne Domme bør uefterrettelige at være, hvorimod nærværeende Sag hjemvises til nye Paakjendelse efter at nærmere Oplysning er søgt angaaende Tiden, da den i Sagen omhandlede Foreviisning af Polietegnet ved H. Møller foregik, samt om og hvorvidt Tiltalte Johan Olsen under de Sammenkomster, han tidligere end 28de Mai dette Aar har havt med bemeldte Møller, har af Omstændighederne havt Anledning til at erfare Sidstnævntes Stilling som constitueret Underfoged i Sandefjord»[i].


Morgenbladet 2 januar 1841

“Auktioner.

          

            Onsdag den 13de Januar førstkommende, Kl. 11 og 12 Formiddag, afholdes, ifølge Rekvisition fra Procurator Holst paa Kjøbmand Stibolts Vegne, 1ste og 2den Gangs offentlig Auktion i Mad. Reinerts Huus i Sandefjord over de Rekvirenten ved Executionsforretning af 13de October f. A. udlagte of Kjøbmand Rødskoug tilhørende Fartøier: Slup eller Jagt «Gribben» kaldet og Kof ved Navnet «Concordia». Torsdag den 14de samme Maaned Kl. 11 Formiddag afholdes sammesteds 3die Gangs Auktion over bemeldte Fartøier. Konditionerne vil paa Auktionsstedet blive bekjendtgjorte.

            Laurvigs Byfogedkontor, den 23de December 1840.                  Olsen[ii],[iii],[iv]


Norsk Handels Tidende 8 februar 1841

«Skibs-Efterretninger

Lyngøer d. 2den Febr.  … Den 1ste Febr. indkom … Thors Minde, Hans Bjønnæs af og til Sandefjord fra London[v], …»


Morgenbladet 13 februar 1841

«Auktioner

            Torsdagen den 20de d. M. Kl. 3 Eftermiddag, bliver, efter indløben Rekvisition  fra Prokurator Petersen paa Proprietær Johan Gudes Vegne, offentlig Auktion afholdt i Madame Reinerts Huus i Sandefjord, over følgende Udlæg hos Kjøbmand Even Otto Rodskaug, der er Rekvirenten givet ved Executionsforretning af 20de November f. A., fc. Koffskibet Concordia drægtigt 70 ½ Kommercelæster med Inventarium samt 2 Fade og Matter Tobak. Konditionerne bekjendtgjøres ved Auktionsstedet.

            Laurvigs Byfogedkontor, den 4de Februar 1840.                  Olsen[vi],[vii]


Morgenbladet 6 januar 1841

«Bekjendtgjørelser

            For at forebygge unyttige Reiser for Liebhabere til den under 13de & 14dene dennes berammed Auktion over mine Fartøier, som er rekvireret af Procurator Holst paa P. Stribolts Vegne af Drammen, som jeg nu kan mærke, fuldkommen svarer til Navnet – vil jeg saaledes give følgende tilkjende Følgende: første have disse Karle faet Udlæg i faste Eiendomme for sin Fordring hos mig, som er meer en tilstrækkelig, men var endda uforskammet nok og vilde have alt hvad jeg eiede til Udløg; saaledes fik de endelig omsider 5 Gange saa meget som Værdien til Udlæg for sit Tilgodehavende, og det kunde Administrator give sit Samtykke til, som synes meget besynderligt; med hva bryder disse Folk sig om, at udsætte en Mand for Kreditspilde, og at binde Hænderne paa ham, hvorved han paaføres en heel Hoben Omkostninger, og hvem skal betale disse? Den stakkels Debitor naturligvis. – Dernæst at Koffen «Concordia» ligger under et betydelig Haveri og under Certepartie.

            Sandefjord, den 4de Januar 1841                      E. Otto Rodskau[viii]


Den Constitusjonelle 7 januar 1841

Kjøbmand Reius eller Reins[ix] ankom Christiania fra Sandefjord 6 januar og tok inn på Hotel de Scandinavie[x].


Morgenbladet 13 januar 1841

«Christiania den 12te Januar. Ifølge Børsenhalle var Skibet Grevinde Wedel Jarlsberg, Kapt. C. Hvidt af Sandefjord, fra Alicante bestemt til Norge med Salt, endnu den 28de Decbr. i Nærheden af Folkstone. Alt vel ombord[xi]. …»


Den Norske Rigstidende 15 januar 1841

«Bekjendtgjørelser

            Ifølge Bankfundationens 70de § advares herved efternævnte Debitorer om inden 4 Uger fra Dato at afgjøre skyldige Renter og Afdrag af deres Gjeld til Banken, da ellers de stillede Panter blive bortsolgte, fc.:

Af Sandefjord

                        Jacob A. Kruge
                        Badehuusdirectionen[xii],[xiii],[xiv] …»

 

Bekjendtgjørelse

Overeensstemmende med § 2 i loven af 20de Juli 1824 advares herved efternævnte Debitorer om inden 4 Uger at betale skyldige Afdrag og Renter af deres Gjeld til Banken, da de i modsat Fald maae vente, at deres til Banken pantsatte Eiendomme blive ved offentlig Auction bortsolgte, med Reservation mod Eierne og deres Selvskyldner-Cautionister for det Manglende, saafremt Panterne skulde udbringes til Mindre, end Bankens Fordring med renter og Omkostninger beløbe.

Af Sandefjord

Balzer C. Hagemann.

Consul Hvidt[xv]. …»


Norsk Handels Tidende 30 januar 1841

«Advertissements

Auctions-Placat

            Tirsdagen den 16de Februar førstkommende Kl. 11 Formiddag bliver, ifølge Reqvisition fra Skibscapitain Anders Hvistendahl som Udlægshaver ved Executionsforretning af 9de Januar d. A., offentlig Auction afholdt i Madm. Reynerts Huus i Sandefjord over Consul F. C. H. Arentz eiende Halvdeel af Skibet «Harald Haarfager» og saafemt antageligt Bud skeer, ogsaa over den anden Halvdeel, der tilhører Kjøbmand D. Hvistendahl og Skibscaitain Andreas Hvistendahl. Fartøiet, der er drægtigt 152 Commercelæster og beliggende ved Gaarden Mæugerød i Tjømøe vil ved denne Auction, forsaavidt Udlægget angaaer, absolut blive bortsolgt. – Inventarieliste er nedlagt hos Stiftsoverretsprocurator Schjønheyder i Christainia, Lodsoldermand Diesen i Holmestrand, Skibscapitain Hvistendahl i Tønsberg og hos Lensmand Bryn  pr. Sandefjord. Conditionerne bekjendgjøres paa Auctionsstedet.

            Laurvigs Sorenskriverie d. 25de Januar 1841.

            Olsen[xvi],[xvii],[xviii],[xix],[xx],[xxi],[xxii],[xxiii],[xxiv],[xxv],[xxvi],[xxvii],[xxviii].


Morgenbladet 17 februar 1841

            «En anonym Indsender, der i Morgenbladet No. 331 f. M. med velvillie har omtalt min Badeindretning, har tillige opfordret mig til igjennem Morgenbladet at underrette Publikum om … 5) Saltvandets Styrke eller Forhold til det, som forekommer ved andre Badeindretninger. … Saltvandets Styrke vil i Sommer blive nøiagtigt undersøgt.

            Fladhammer, den 26de Januar 1841.                            C. Daae

                                                                                                Korpslæge[xxix]


Den Constitusjonelle 13 mars 1841

Consul Hauff fra Sandefjord ankom Christiania 12 mars og tok inn på Hotel de Scandnavie[xxx],[xxxi].


Norsk Handels Tidende 23 mars 1841

«Advertissements.

Auctions-Placat

            Fredagen den 2den Aprilførstkommende Kl. 11 Formiddag, bliver, ifølge Reqvisition fra Procurator Elieson , ofentlig Auction afholdt i Madm. Reinerts Huus i Sandefjord over den i Sandefjordsfjorden beliggende Koff «Marthine Margaretha» med Inventarium, drægtig 48 Commercelæster, og tilhørende kjøbmand Even Otto Rødskau.

            Conditionerne bekjendtgjøes paa Auctionsstedet.

                        Laurvigs Byfogedcontoir d 18de Marts 1841.

                                                        Olsen[xxxii],[xxxiii],[xxxiv],[xxxv],[xxxvi]. »


Den Norske Rigstidende 25 mars 1841

«Oficiel Artikel

Under 12te Januar d. A. har det naadigst behaged Hs. Maj. Kongen at resolvere:

At et Sandeherred Præstegaard tilhørende Jordstykke, stort omtrent 1542 c Favne, og beliggende langs med den østre side af Ladestedet Sandefjords Storgade ifra Kjøbmand Wilhelm Hvidts Tomt til op i lige Linie mod det øvre Hjørne af Madame Melsoms, samt for øvrigt begrændset paa et derover optaget Grundriss med Linien a b c d e f, mod Erlæggelse af en aarlig af 1 Sk. Species pr. c Favn til Sognepræsten til Sandeherreds Præstegjeld, overdrages Ladetstedet Sandefjord til fri Disposition, dog med Forbehold af de nuværende Brugeres og Andre Vedkommendes Ret ifølge de af Sognepræsten gjort Disposisjoner.

At der herom mellem Departmentet for Kirke- og Underviisnings-Væsenet, paa det Offentliges Vegne, og Ladestedet Sandefjords Formandskab oprettes et Lovformeligt Document paa det Sidstnævntes Bekostning, hvilket Document bliver at læse til Thinge.

At den angaande denne Sag af Ladestedet Sandefjords Formænd og Repræsentanter under 11te Mai 1840 fattede Beslutning naadigst approberes, forsaavidt deraf flyde Udgifter for Communen i et længre Tidsrum end 5 Aar.

Formandskabet har bemærket, at Jordstykke, som er beliggende paa den ene Side af Ladestedets reelleste Gade, i en Længde af 17 Favne, og som i en Række af Aar har hvert brugt av Consul Hvidt og afdøde Kjøbmand Melsom og senere hans Enke til Lastetomte mod en aarlig Afgift til Præstegarden, indeholder efter et Grundris optaget et Areal af omtrent 1542 c Favne, samt at det, rugt til Ager og England, langtfra kan afgive det Udbytte for Præstegaarden, som den betingede aarlige Afgift af 1 Sk. pr. c Favn, hvorimod det blive til betydelig Ziir for Byen, naar den engang i Tiden kan blive bebygget.

Kirkedepartementet ar i sin Indstilling underdanigst oplyst, at det ved naadigst Resolution af 22 Mai 1833 blant andet blev bestemt: 1) at et af Sandeherreds Præstegaard tilhørende Areal (stort omtren 600,000 c Alen) maa overdraget Ladestedet Sandefjord til fri Disposition, saaledes at bemeldte Ladested oppebærer de nu betingede Udgifter og bliver Berettiget til, efterhaanden som nogen Tomt eller Løkke bliver Fæsteledig, igjen at bortfæste den, mod herfor Aarligen   inden Juul at erlægge til Sognepræsten til Sandehereds Præstegjeld en Afgift af 200 Spd. i Sedler og 36 Spd. i Sølv, samt mod stedse at vedligeholde forsvarligt Hegn omkring ovennævnte Areal, og 2) at der herom mellem Departmentet for Kirke- og Underviisningsvæsenet, paa det offentliges Vegne, og Ladestedet Sandefjords Vedkommende oprettes lovformeligt Document paa det Sidstnævntes Bekostning, hvilket Document bliver at læse til Thinge. Ligesom Departementet i den underdanigste Indstilling, som bevirkede  denne Resolution, gik ud i fra, at Sandeherreds Sognepræsteembede kunde være tjent med  det omhandlede Arrangement, saaledes finder man ikke heller, at der efter de meddelte Oplysninger kan være nogen Betænkelighed ved at anbefale nærværende Andragende til naadigst Indvilgelse[xxxvii]».


Morgenbladet 27 mars 1841

            «At den i dette Blad til 2den April førstkommende tillyste Auktion over det Kjøbmand E. O Rødskau i Sandefjord tilhørende Koff-Skib Marthine Margaretha ikke vil blive afholdt, bekjendgjøres herved af mig som Rekvirent, da Tiden er for knap til at erholde nogen Tilbagekaldelse fra Auktionsforvalteren.        

Drammen, den 24de Marts 1841.                             J. Elieson[xxxviii],[xxxix]».


Den Constitutionelle 20 april 1841

«Ankomne Skibe

Fra indenlandske Steder: S. Rasmussen, Ohlsvig, E. Hoel, H. O. Olsen, I. Marsten og Reiersen fra Christiansund med Sild og Fisk, R. Olsen fra Laurvig med indenlandske forskjellige Varer, P. Madsen fra Christiansand med forskjellige varer, Sarild fra Sandefjord og Chr. Gjertsen fra Tønsberg med Ballast».

Bergens Adressecontoirs Efterretninger 24 april 1841

“At Hr. Heimbeck fra Barmen har overleveret til Undertegnede 30 Spd. 72 Sk.som en Gave fra nogle Vælgjørere i Bergen, til Enken efter Styrmand Adrian Danielsen, som var i Farten med Skipper Niels Grøn her af Stedet, men som ble skyllet over bord og tilsatte Livet, bevidnes herved paa Enkens Vegne, med Tak til de ærede Givere.

            Sandefjord, den 2den April 1841.
Bruenech,
                                                            Overtoldetient[xl].

Norsk Handels Tidende 27 april 1841

“Ankomne og afgaede Skibe
 
Apr. 12 Texel:
13.
…                      Caroline, Paust                         ank. f. Sandefjord …
Leith
Perlen, Tellefesen (for Ordre)    ank. f.  Sandefjord[xli] …”

Morgenbladet 28 april 1841

«Skibs- og Handels-Efterretninger

April

Leiths Rhed: Sophie, Nielsen; Caroline, Lund f. Drammen, begge afg. Igjen den 14de; Perlen, Tellefsen, f. Sandefjord. f. Ordre[xlii]. …»


Morgenbladet 1 mai 1841

«Skibs- og Handels-Efterretninger

April                 Ankomne Skibe

Peterhead, Nordstjærnen, Bjönnæs, f. Sandefjord[xliii] …»

« – Den i Tillægget for i dag omtalte i Kattegat forliste norske Jagt berettes at være Prøven, Skipper Thore Olsen af Sandefjord; Mandskabet er reddet paa Dampskibet Prinds Carl[xliv].…»


Norsk Handels Tidende 1 mai 1841

«Ankomne og afgaaede Skibe

April
[Wick] Ellen Cathrine, Christensen, ank. f. Sandefjord …
Leith
…                      Perlen, Tolosen                         ank. f. Sandefjord[xlv] …”

Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1841-05-01

«Götheborgs Skeppslista» melder om ankomsten av skipet Aurora, Kapt. Falkenberg, fra Sandefjord.


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

3 Mai 1841

«Hals Skibsliste

Indk … D. 2den … A. C. S. Strand f. Sandefjord … m. Træl. …».


Norsk Handels Tidende 4 mai 1841

Mai 1. [Gøtheborg]:

                                    …

                                    Aurora, Falkenberg,      ank. f. Sandefjord[xlvi]

… April

Peterhead

…                                  Enigheden, Pedersen,   ank. f. Sandefjord[xlvii] …»


Morgenbladet 5 mai 1841

«Skibs- og Handels-Efterretninger

April.

13 – 19. Deal, passeret: Speculation,Pedersen f. Kragerö, t. Cherbourg; Enigheden, Nielsen, t. Honfleur; Ida Mathilde, – , f. Sandefjord, t. Do[xlviii].;…

April                                         Afgaaede Skibe

Peterhead: Svanen, Jacobsen t. Grimstad; Lykken, Jensen t. Mandal; Enigheden, Pedersen t. Sandefjord[xlix]. …»


Den Norske Rigstidende 6 mai 1841

«Bekjendtgjørelser»

            «Ifølge Bankfundationens 70de § advares herved efternævnte Debitorer om inden 4 Uger fra Dato at afgjøre skyldige Renter og Afdrag af deres Gjeld til Banken, da ellers de stillede Panter blive bortsolgte, fc.:

Af Sandefjord

                        Jacob Andersen
                        Peder Noord
                        Hans Møller[l],[li],[lii],[liii] …»

Christiansandsposten 6 mai 1841

Praiede og modtagne Fartøier ved Christiansands Told-Kryds-Patrouille fra 27de til 1se Mai …

Abrahamsen, Jagt Elida, af Sandefjord[liv]; …»


Morgenbladet 8 mai 1841

«Skibs- og Handels-Efterretninger

April                                                     Ankomne Skibe

Enigheden, Møller, f. Frederikshald, m. Kornvarer; Haabet, Lassen, f Calais, m. Ballast; Familien, Hanriksson, f. Moss, m. Kornvarer, Anne Cathrine, Pedersen, f. Sandefjord m. Ballast[lv]. …»

«Skibs-Eferretninger

Til Valøknap er af Fiskere fra Vrangøe indbjerget en i Kattegat, 2 Miile V af Tdslerne, fundet synket norsk Jagt, som formodes at være bleven overseilet. Er Jagt Prøven , Skipr. Thore Olsen af Sandefjord. Mandskabet reddet ved Dampskibet Pr. Carl[lvi],[lvii],[lviii]. …»


Norsk Handels Tidende 12 mai 1841

«Skibs-efterretninger

            Frederikstad: Indkl. d. … 1ste Mai … Anne Cathrine, H. Pedersen fra Sandefjord[lix]; …»

            «Den i forrige Nr. omtalte forliste Jagt Prøven, ført af Skipper Thor Olsen, udgik fra  Sandefjord Fredag d. 30te April, bestemt til Aalborg og sprang Læk og sank ved Skagen Mandag d. 3die Mai efterat være bleven forladt af Mandskabet. 2de af dette kom ombord i Prinds Carl i Helsingøer, for at gaae til Norge.; men ved Ankomsten til Gøteborg fandt de jagten der , bjerget af Fiskere. Skipperen er fra Helsingøer taget over Land og ventedes i Gøtheborg[lx]


Den Constitusjonelle 15 mai 1841

«Christiania, en 14de Mai.

            Indvexlingen af Sølvskillemynt, hvorom nu Indberetninger haves fra det hele Land, paa Nordlands og Finmarkens Amter nær, har havt følgende Resultater:

            Jarlsbergs og Laurvigs Amt:

                        Holmestrand                 251 Sp. 85. Sk.
                        Tønsberg                      621   –   65   =
                        Laurvig og Sandefjord   788   –   93   =
                        Jarlsbergs Fogderi      1,918   –          =   
                        Laurvigs Do.                 501   –  119   =   
                                                                                    4,091 Sp. 2 Sk[lxi]. …»           

[Totalen for hele landet var 129,101 Sp. 22 Sk.]

Norsk Handels Tidende 17 mai 1741

«Ankomne og afgaaede Skibe

Mai 4.                                      

…   5.       Helvoet: GodeModer, Sølsberg                          afg. t. Sandefjord[lxii]

  1. t. Mai 4. Caen:

          Haabet, Frederiksen                              afg. t. Sandefjord[lxiii] …»

«Skibs-efterretninger

            I Bratsberg Amtstidende meldes, at den 24de  April indbjergedes af nogle Lodser fra Straaholmen Vraget af en samme Dag noget østenfor bemeldte Sted forulykket Slup «Enigheden» fra Sandefjord, ført av Skipper Matthias Andreassen Solberg. Paa Vraget fantes ilive en Skibsdreng samt 2de døde Personer, nemlig Skipperen og en af Folkene, der tilligemed med en Passager, Kjøbmand Brendstrup, før om Dagen havde gjort et mislykket Forsøg paa at forlade Vraget med en Pram, der strax kantrede og hvorved Kjøbmanden druknede, medens de øvrige 2de reddede sig med Nød til Vraget, hvor de nogle Timer efter døde af Anstrængelse og Kulde. Vraget er nu indbragt til Kjønøen i Bamble,hvor Ladningen, der bestaaer af Trælast og dets Inventarium etc. erbragt i Forvaring[lxiv],[lxv],[lxvi],[lxvii]» …


Morgenbladet 17 mai 1841

Skibs- og Handels-Efterretninger

April 25. – Mai 4. Caen … Haabet, Frederiksen, f. Moss, igjen afg. t. Sandefjord; …

Mai 3. Helvoet: Gode Moder, Sölsberg, f. Sandefjord[lxviii] …»


«Kostskole for Pigebörn i Drammen

            Da min Söster, Louise Nielsen, godhedsfud har tilbudet mig at ville i næste Kvartal træde i min afdöde Söster Sophies Sted paa min Skole for Pigebörn, seer jeg mig istand til, atter at tilbyde udenbyes Forældre eller Foresatte, der maatte önske Börn paa Skolen, fra næste Kvartal at modtage Saadanne i Huset, lovende en samvittighedsfuld Pleie og Tilsyn. For Alt i Huseet, Underviisning pa Skolen i de almindelige Skolevidenskaber og nyeste Fruentimmermethoder, samt Sprog og Musik, betales 10 Spd. maanedlig kvartalsviis forud. Ethvert Barn maatte medbringe egne Sengklæder. Om min Söster Louises Duelighed som Lærerinde, eller indre Værd som Menneske, kunne Enhver, som maatte önske det, faae tilstrækkelig Oplysning fra Sandefjord, hvor hun i de sidste Aar ene har bestyret en Pigeskole.

            Drammen, den 11te Mai 1841.              Peter Nilsen[lxix]


Den Vest-Siællandske Avis (Slagelse)

18 Mai 1841

«Korsøer Skibsliste

Fra 9de til 15de Mai.

… Udgaaede: … H. O. Moe af Sandefjord, til Norge, med Kartofler; …».


Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende

20 Mai 1841

«Ind- og Udklarerede Skibe ved Odense Toldkammer

Indgaaede: … den 11te … C. C. Gunnestad af Sandefjord, Sluppen Johanna med Trælast; …».


Norsk Handels Tidende 21 mai 1841

«Ankomne og afgaaede Skibe
Mai.
Shields: Augusta, Haraldsen ank.f Sandefjord[lxx],[lxxi] …»       

Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende

24 Mai 1841

«Ind- og Udklarerede Skibe ved Odense Toldkammer

… Udgaaede: den 21de, … H. H. Thorstensen af Sandefjord, til Kallundborg, Jagten de 3 Brødre med Korn…».


Norsk Handels Tidende 31 mai 1841

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge

Mai      
Capitain   Skib             hjemmeh.      fra                 til            med
26.
O. Paust Caroline         Sandefjord     Laurvig          Riga         Ballast[lxxii] …”   
 

«Ankomne og afgaaede Skibe

Mai.
Helvoet: Gode Moder, Sølsberg afg. t. Sandefjord[lxxiii] …»                               

Norges Handels Tidende 11 juni 1841

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge

Juni     
Capitain   Skib                     hjemmeh.  fra      til               med
6.
Gullichsen Min Faders Minde Sandefjord Havre  Østersøen   Ballast[lxxiv] …»

Norsk Handels Tidende 14 juni 1841

«Ankomne og afgaaede Skibe

Juni. 1. Peterhead:  Anne Magdalene, Evensen[lxxv]     ank. f. Sandefjord[lxxvi] …»


Den Constitusjonelle 18 juni 1841

Prost Pavels med 2 døtre fra Sandefjord ankom Christiania 17 juni og tok inn på Hotel de Scandinavie[lxxvii].


Norsk Handels Tidende 21 juni 1841

«Ankomne og afgaaede Skibe

Juni. 10. Frederikshavn  T. E. Olsen                  afg. t. Sandefjord[lxxviii] …»


Norsk Handels Tidende 28 juni 1841

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge

Juni     
Capitain       Skib      hjemmeh.       fra                    til                  med
24.
F. Falkenberg Aurora   Sandefjord      Fecamp             Østersøen   Ballast[lxxix] …»

Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende

28 Juni 1841

«Ind- og Udklarerede Skibe ved Odense Toldkammer

… Udgaaede: den 25de, C. Olsen af Sandefjord, til Norge, Skonnerten Haabet med Fedevarer; …»


Norsk Handels Tidende 30 juni 1841

«Skibs-Efterretninger

            Frederikstad. Indkl. d. 21de [Juni] …Heldine Anette, B. Jacobsen fra Sandefjord[lxxx] …»         


Den Constitusjonelle 3 juli 1841

Skibsreder Apenæs ankom Christiania fra Sandefjord 2 juli og tok inn hos Anne Sarlund[lxxxi].


Morgenbladet 6 juli 1841

M. Moe fra Sandefjord ankom Christiania 5 juli og tok inn på Hotel du Nord[lxxxii].


Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende

8 juli 1841

«Ind- og Udklarerede Skibe ved Odense Toldkammer

Indgaaede: den 6te Juni… C. E. Gunnestad af og fra Sandefjord, Sluppen Johannes [med Trælast] …».


Norsk Handels Tidende 9 juli 1841

«Ankomne og afgaaede Skibe

Juni.

5-20 St. Valerye e. C.:

          Constitutionen, Hedemark                    afg. t. Sandefjord[lxxxiii] …»


Morgenbladet 10 juli 1841

«Skibs-og Handels-Efterretninger

Juli                                           Afgaaede Skibe

5-20 St. Vallery e. C.: Constitutionen, Heidemark, t. Sandefjord[lxxxiv] …”


Morgenbladet 13 juli 1841

Kapt. Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 12 juli og tok inn på Hotel du Nord[lxxxv].


Morgenbladet 19 juli 1841

«Skibs- og Handels-Efterretninger

Ankomne Skibe

Juni 7 – 1 Juli. Caen … Haabet, Frederiksen, f. Christiania, afg. t. Sandefjord[lxxxvi];

Afgaaede Skibe

Juni 25. Dunkerque: Freya, Larsen, t. Sandefjord[lxxxvii].

Juni 7 – 1. Juli. Caen … Haabets Anker, Moe, t. Sandefjord[lxxxviii]; …»


Norsk Handels Tidende 19 juli 1841

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge

Juli      
Capitain  Skib             hjemmeh.        fra      til                         med
12
O. Paust Caroline       Sandefjord        Riga     Rotterdam            Bjelker[lxxxix] …»

 

«Ankomne og afgaaede Skibe

Juni 25. Dunkerque:     Freya, Larsen                afg. t. Sandefjord[xc]

Juni 7. t Juli 1. …

                                    Haabet, Frederiksen      afg. t. Sandefjord[xci] …»


Morgenbladet 23 juli 1841

            «Horten, den 15de Juli. Isøndags Eftermiddag hodt Ædrueligheds- og Maadeholdforeningen for Borre Præstegjeld og Horten hersteds sin første Samling, i hvilken Hr. Pastor Hald, Foreningens Medlem, i en tale med Varme og Kraft skildrede Øiemedet for istandbragte Forenings Virksomhed, og opmuntrede til med forenede Kræfter at modvirke Nydelsen af Brændeviin. Foreningen, der begyndte sin Virksomhed paa vor Friheds- og Konstitusjonsdag den 17de Mai. D. A., synes at have en særdeles lovende Fremgang, og tæller til Dato i alt 180 Medlemmer, omtrent saaledes fordeelte:

 

  –  Fra Soløer                                                   8          Medl.
  –  Askim Præstegjeld i Smaalehnene                 1            –  
  – Sandeherred ved Sandefjord                          3            – 
  –  Nedre-Thelemarken                                    14            – 
  –  Øvre-Thelemarken                                      11            –        
  –  Hallingdalen                                                 3            – 
  –  Hortens Garnison                                        22            –                         
  –  Stokke Præstegjeld i Jalsberg                        4            – 
  –  Botne          Do.             Do.                         1            – 
  –  Ramnæs     Do.             Do.                          2            – 
  –  Næs. Do. paa Øvre-Romerige                        4            – 
  –  Vardals Do. paa Toten                                   1            – 
  –  Vestbye Do.                                                 1            – 
  –  Aremarks Do. i Smaalehnene                        5            – 
  –  Hedrums Do. Ved Laurvig                             1            – 
  –  Frederikshald                                               2            – 
  –  Skien                                                          1            – 
  –  Kylling Præstegjeld ved Laurvig                     1            – 
  –  Sandsvær ved Kongsberg                              3            – 
  –  Sembs Præstegjeld i Jarlsberg                       1            – 
  –  Egers Do. ved Dramm                                   1            – 
  –  Borre Do. og Horten                                    26            – 
  –  Sverige                                                      41            –        
Formænd eller Arbeidsunderhavende                   9            – 
Underofficerer af Garnisonen                               2            –
Embedsmænd                                                    3            –

 

–           De herstedsværende Marketentere og andre til Brændeviins Udsalg berettigede have ogsaa til Sagens Fremme under 13de Juni Sidstl. indgaaet en Forening om at fastsætte en bestemt høi Priis Brændeviin som sælges i Smaat, og ikke at give Kjøbskaal[xcii]».

«I Sandefjord ønskes en Lærerinde, der kan give grundig Underviisningi de almindelige Skolefag, saavelsom i Musik, samt Tydsk og om muligt Franskt. De herpaa Reflekterende ville behage at snarest muligt at henvende sig til Kjøbmand Høst dersteds, hos hvem nøiere Underretning erholdes[xciii],[xciv],[xcv]» …

Skibsreder Gullicksen fra Sandefjord ankom Christiania 22 juli og tok inn hos Mad. Norberg[xcvi],[xcvii].


Norsk Handels Tidende 23 juli 1841

 «Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge

Juli       Capitain            Skib                              hjemmeh.         fra        til                    med
16.
A.C. Gulliksen Prinds Christian August Sandefjord London Østersøen Ballast[xcviii] »

Den Norske Rigstidende 23 juli 1841

Bekjendtgjørelse

Overeensstemmende med § 2 i loven af 20de Juli 1824 advares herved efternævnte Debitorer om inden 4 Uger at betale skyldige Afdrag og Renter af deres Gjeld til Banken, da de i modsat Fald maae vente, at deres til Banken pantsatte Eiendomme blive ved offentlig Auction bortsolgte, med Reservation mod Eierne og deres Selvskyldner-Cautionister for det Manglende, saafremt Panterne skulde udbringes til Mindre, end Bankens Fordring med renter og Omkostninger beløbe.

Af Sandefjord

                                    Anders C. Goen
                                    Jonas Andersen
                                    Wilhelm Hvidt[xcix] …»

Norsk Handels Tidende 26 juli 1841

«Ankomne og afgaaede Skibe

Juli.

Ved Dover: Augusta, Haraldsen ank. f. Sandefjord[c] …»


Den Constitusjonelle 28 juli 1841

Skibscapitain Thoresen fra Sandefjord ankom Christiania og tok inn hos Mad. Sarlund[ci],[cii].


Morgenbladet 28 juli 1841

«Nogle Ord om Sandefjords Bads Svovlvand,
Af J. Æbbesen

          

           Dette Vand blev, saavidt jeg veed, først opdaget i Aaret 1838, og naar jeg undtager den Opsats, hvori det da annonceredes for Publikum af min Formand, Hr. Exam. Med. Thaulow, har intet senere været meddeelt derom. Jeg har riktignok kun i re Badesaisons og i den Tid paa omtrent 40-50 Patienter af forskjellige Slags havt Anledning til at samle Erfaring om dette Vands Virksomhed, med de gjorte Forsøg opfordre stærkt til Fortsættelse. At jeg har valgt et Dagblad til Organ for efterstaaende Meddelelser, grunder sig deri, at jeg her kun foreløpig vil henlede Publikums og fornemmelig Lægernes Opmærksomhed paa ssamme, idet jeg vil tillade mig senere, naar jeg havt Anledning til at samle flere Data angaaende Svolvandets Virkemaade og Virksomhed, at meddele disse vort medicinske Tidssskrift, ligesom jeg ogsaa da haaber ved Hr Apotheker Møller, der velvilligen har paataget sig at analysere dette Vand, at sættes i Stand til at meddelede kvantitative Forhold af Bestanddelerne.

            Efter en i Sommer foretaget kvalitativ Undersøgelse finde det at bestaae af: Svovlvandstof, Kylsyre i temlig Mængde, Svovlsyre, Phosphorsyre, Saltsyre, en betydelig Deel Magnesia, noget Kalk- og Leerjord samt Jern. Nar man helder Vandet paa en Skaal og lader set staae hen, afsætter sig en ikke ubetydelig Skorpe af Svovl. Med Hensyn til dets Oprindelse, da har man endnu ikke bragt paa det Rene hermed. For Tiden findes den Brønd, der leverer os Svovlvandet, omtrent 20 Skridt fra Badehuset. Vi opkastede en Grav, nedsatte deri en med Huller gjennomboret Tønde og her ansamler det sig. Men ikke overalt paa Badehustomten træffer man Svovlvandet; saaledes lod vi opgrave kun faa Skridt fra den ovennævnet Brønd, men her fik vi intet. Paa enkelte Steder oppe i Byen findes ogsaa Svovlvand i Brøndene, saa at, naar Indvaanerne have vasket Klæder deri, lugte disse af Svovl. Alt dette synes at tale for, der er en Svovlaare.

            De Tilfælder, hvori jeg har havt Anledning at prøve Svovlvanders Virksomhed, ere: chroniske Hudsygdomme, Hæmorrhoideaffektioner, Obstruktioner i Underlivets Indvolde, Kirtelsygdomme, Gigt og Rheumatisme og disses Følgesygdomme. Saaledes havde jeg forrige Aar den Glæde at see en Patient, der for omtrent 4 Aar siden blev angrebet af en heftig rheaumatisk Fedber, som efterlod sig en til Lamhed grændsende Svækkelse i næsten alle Legemets Muskler – paa en vidunderlig hurtig Maade komme sig. Han kunde ei gaae, ei bevæge Armene – ja selv Synkningen var yderst besværlig. Denne Person, der boede omtrent ¼ Miil herfra, blev baaret til og fra Badehuset, og efter en Maaneds Forløb kunde han uden Understøttelse gaae fra sit hjem hertil og tilbae igjen. Naar hertil kommer, at Personen var Fattiglem og nød en saa ussel Forpleining som mulig, saa synes Badets Virkning paa ham næsten mirakuløs.

Maaden, hvorpaa jeg bruger det, er deels udvendigt som Schlambad med en Temperatur af 25° – 30° R., deels indvendigt, idet jeg lader drikke fra eet til flere – indtil 8-10 Drammeglas. Det taales godt; ja, Børn paa 10-12 Aar kunne drikke 2-3 Glas, uden at jeg har sporet nogen skadelig Virking deraf.

Dette være nok til at henlede Opmærksomheden paa et bad, der efter de hidtil gjorte Forsøg synes at fortjene yderligere Prøvelse.

            Sandefjord i Juli 1841[ciii]».


Den Constitusjonelle 30 juli 1841

Overtoldbetjent Bruenech og sønn fra Sandefjord ankom Christiania 29 juli og tok inn på Hotel de Scandinavie[civ].


Norsk Handels Tidende 30 juli 1841

«Ankomne og afgaaede Skibe

Juli.

[Shoreham:] August, Haraldsen ank. fra Sandefjord[cv] …»


Norsk Handels Tidende 2 august 1841

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge

Juli      
Capitain         Skib                   hjemmeh.   fra          til             med
26.
…         
O. Gullichsen Min Faders Minde Sandefjord  Sundsvall Cherburg Tømmer[cvi] …»

Den Norske Rigstidende 8 august

Bekjendtgjørelse

Overeensstemmende med § 2 i loven af 20de Juli 1824 advares herved efternævnte Debitorer om inden 4 Uger at betale skyldige Afdrag og Renter af deres Gjeld til Banken, da de i modsat Fald maae vente, at deres til Banken pantsatte Eiendomme blive ved offentlig Auction bortsolgte, med Reservation mod Eierne og deres Selvskyldner-Cautionister for det Manglende, saafremt Panterne skulde udbringes til Mindre, end Bankens Fordring med renter og Omkostninger beløbe.

Af Sandefjord

                        Badehuusdirectionen.

            Bankadministrationen i Skien den 26 Juli 1841.

Cappelen    H. Arntz       Chr. H. Blom[cvii],[cviii],[cix]


Norsk Handels Tidende 9 august 1841

«Ankomne og afgaaede Skibe

Juli.

  1. Ved St. Albons Head

…                           Euphrosine, Spille                     ank. f. Sandefjord[cx],[cxi] …»


Morgenbladet 16 august 1841

«Indsendt

            Da Indsenderen i Morgenbladet No. 197 ytrede sig om Toldinspecteur Bagels Embedsførelse, fradømte han ham hverken Dannelse eller Moralitet. Han fremførte alene sin formodning om at Hr. Bagel, sandsynligviis som Følge af svækket Helbred, allerede siden længere Tid maatte være at betragte som inkapabel til at varetage de ham paaliggende Forretninger. At Mange med Indsenderen deelte denne Formening, derom overbeviste han sig forinden nedskrev og indsendte berørte Opsats; – at den almindelige Stemme tyder derhen, derom har han siden havt tilstrækkelig Anledning at overtyde sig.

 Naar derfor en Indsender i Morgenbladet No. 207 saa ivrig tager sig af Hr. Bagels Sag, forledes man til at supponere, at denne Indsender enten ved Veskabs- eller ved Subordinationsbaand seer sin Interesse knyttet til Hr, Inspekorens. Med Føie antager man, at det sidste Forhold erstedfindende mellemden anklagede og den forsvarende Part; – en fra Hovedstationen fjernet Underordnet kan af forksjellige Grunde fornemmlig find sin Regning ved aat beholde en Superiør, hvis Svaghed er hamtil Hinder for at foretage tilbørlig Inspektion.

At slutte af det Kjendskab, Hr. Defensoren røber til sin Klients Forholde, vil det ei falde ham vanskeligst paa en tilfredsstillendeMaade at besvafre nedenstaaende Spørgsmaale. Alene for derved at give ham yderligere Anledning til at retærdiggjøre sin Protege, er det at Indsenderen tillader sig at fremsætte dem

Hvad havde Finants-, Handels- og Tolddepartementets Chef til Hensigt, da han, saavidt erindres, 1828 eller 29 hidsendte Expeditionssekretæren?

Har Toldinspektør Bagel siden hiin Tid udviist større Dygtighed i Udøvelse af sine Embedspligter?

Naar saaes Hr. Toldinspektøren sidst i Embedsforretninger om bord paa noget Skiv, ved oldpakhuset eller andensteds, naar undtages, da han for faa Aar tilbage efterreiste et til Sandefjord Laurvig forbiseilet Skib? (Deet vilde vist interessere Mange, af Hr. Bagels Forsvafer at see Udfaledet af denne Inspektionsreise publiceret.)

Er da Inspektøren til enhver Tid af Dagen, d. v. s., underden fastsatte Kontortid at træffe i sit Bureau, siden hans tidligere erholdte Beenbrud er ham noget til Hinder for hans Bevægelser i fri Luft? (Indsenderen har af Forskjellige erfaret, at de ved Toldexpeditioner ej sjelden have maattet fornemme det Modsatte.)

Hvori bestaae egentlig de Foranstaltninger, hvorved Inspektøren trindt om i Distriktet har søgt og vel ogsaa fremdeles søger at fremme Tjenestens Tarv m. v. ?

Staværn, den 6te August 1841[cxii],[cxiii]


Den Constitusjonelle 17 august 1841

Kjøbmand Reennardt, eller Reinhardt, fra Sandefjord ankom Christiania 16 august og tok inn på Hotel de Scandinavie[cxiv],[cxv].


Morgenbladet 21 august 1841

«Skibs- og Handels-Efterretninger

August                                                  Ankomne Skibe

Juli 10-14. Caen: … Ellen Cathrine, Christensen, f. Sannesund, og afg. til Grimstad[cxvi]; …»


Norsk Handels Tidende 23 august 1841

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge

August 

Capitain             Skib      hjemmeh.   fra              til              med
18.
…         
H. F. Falkenberg Aurora  Sandefjord  Hernøsand   Fecamp     Bord[cxvii] …»

Den Constitusjonelle 28 august 1841

Skibsreder Nielsen fra Sandefjord ankom Christiana 27 august og tok inn hos Mad. Nordberg[cxviii],[cxix].


Den Constitusjonelle 10 september 1841

Provst Pavels fra Sandefjord ankom Christiania 9 september og tok inn på Hotel de Scandinavie[cxx],[cxxi].


Norsk Handels Tidende 10 september 1841

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge

August 
Capitain           Skib                           hjemmeh.    fra         til               med
4.
…         
A.E. Gullichsen Prinds Christian August Sandefjord Sundsvall Paimbeouf Bord[cxxii]  …»

«Signaliserede Skibe

            Forbipasserede, ved Deal …Odin& Cathr fra Sandefjord til Havre[cxxiii] …»


Morgenbladet 11 september 1841

«Skibs- og Handels-Efterretninger

August                                                Ankomne Skibe

Aug. …26-30. [Deal] – … Odin og Cathrine Jacobsen, f. Sandefjord, t. Havre[cxxiv]; …»


Den Constitutionelle 12 september 1841

Jfr. J. Bruenech fra Sandefjord ankom Christiania 11 september og tok inn hos A. Werner[cxxv].


Morgenladet 12 september 1841

Jfr. J. Bruenech fra Sandefjord ankom Christiania 11 september og tok inn hos P. Møller[cxxvi].


Morgenbladet 17 september 1841

«Skibs- og Handels-Efterretninger

Septbr.                                                Afgaaede Skibe

Aug 5. – Sept. 1. Caen: … Perlen, Tolvsen t. Sandefjord[cxxvii] …»

«Ankomne og afgaaede Skibe

Aug. 5 t. Sep. 1 Caen

                        Perlen, Tolvsen             afg. t. Sandefjord[cxxviii] …»


Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende

21 September 1841

«Ind- og Udklarerede Skibe ved Odense Toldkammer

… Udgaaede: den 18de Septbr. … A. C. Strand af Sandefjord, til Norge, Skonnerten Erstatningen med Korn og Smør» …».


Norsk Handels Tidende 27 september 1841

«Ankomne og afgaaede Skibe

Aug. 5 t. Sep. 1 Caen

[Honfleur]: Gode Moder, Søberg afg. t. Sandefjord[cxxix],[cxxx] …»


Morgenbladet 13 oktober 1841

«Skibs- og Handels-Efterretninger

Septbr.                                                Afgaaede Skibe

Calais: … Hedvig Amalie, Klaveness, t. Sandefjord[cxxxi],[cxxxii] …»


Den Norske Rigstidende 15 oktober 1841

«Proclamata

            Ved Laurvigs Byes Jurisdiction ere følgende Boer tagne under Skifterettens Behandling:

Efter Skomager C. Berggreens Hustrue Johanne Marie Christophersen af Sandefjord;

   –    Bygmester Horns Hustrue Johanne Dorthea Horn;
   –    Skipper Bresdorph Horn;
   –    Peder Fredriksen Kamfjord af Sandefjord;
   –    Guul Amundsens Hustrue Marthe Olsdatter;
   –    Styrmand Anton Gogstad.

Bemeldte Boers Creditorer varsles herved inden 12 – tolv – Uger for undertegnede Skifteforvalter at anmelde og beviisliggjøre deres Krav.

            Laurvigs Byfogedcontor den 26de September 1841.

                                                                            Olsen[cxxxiii],[cxxxiv],[cxxxv]


Norsk Handels Tidende 19 oktober 1841

«Ankomne og afgaaede Skibe

Oct. 5 Brouverhaven:   Auguste, Haraldsen       ank. f Sandefjord[cxxxvi] …» b. t. Dortrecht[cxxxvii].


Norsk Handels Tidende 21 oktober 1841

«Skibs-Efterretninger

            Lyngøer, den 16de Octbr. Hertil ankom … til Gloppe d. 8de: Caroline, H. Andersen af Sandefjord[cxxxviii] …»

 


Morgenbladet 28 oktober 1841

Kjøbmand E. Otto Rodskau – Rodschou[cxxxix] – fra Sandefjord ankom Christiania 27 oktober og tok inn på Hotel de Scandinavi[cxl].


Norges Handels Tidende 30 oktober 1841

«Skibs-Efterretninger

Riisøer den 27de October.       …Idag er hertil indkommen Brig Johanne Georgine, hjemmehørende i Sandefjord, kommende fra Laurvig bestemt til Havre, har holdt Søen i 6 Uger uden at naae sin Bestemmelse. Den har lidt betydelig Skade paa Seil, Takelage og Skrog. Skipperens Navn er Jørgen S. Strand[cxli],[cxlii]. …»


Den Constitutionelle 31 oktober 1841

«Christiania, den 30te October

            Den 27de d. M. afholdtes Valgforsamling i Sandefjord, hvorved udkaaredes til Valgmand: Kjøbmand og Viceconsul Christopher Hvidt med 16 Stemmer, og til Suppleant Kjøbmand Peder Søeberg med 12 Stemmer. Stedet har 66 Stemmebrettigede Indvaanere, deraf møtte personlig 42, fra 3 Fraværende bleve indsendte forseglede Stemmesedler, hvoraf de to erkjendtes guldige, men ikke den tredje, som vedlagdes Protocollen[cxliii],[cxliv],[cxlv]. …»


Morgenbladet 4 november 1841

«Storthinget

            Ved Districtsforsamlingen for Laurvig og Sandefjord den 1ste d. M. valgtes til Repræstentant:

Sognepræst Peter Harboe Castberg [1830, 1833, 1836, 1837,1839[cxlvi],[cxlvii]] med 3 Stem.

                        Og til Suppleant:

Kjøbmand Nicolai Lauritz Fog med[cxlviii],[cxlix],[cl],[cli]  2     –  .»


Morgenbladet 6 november 1841

Skibs- og Handels-Efterretninger

Oktbr.

                                                            Afgaaede Skibe

Brielle: Augusta, Haraldsen, t. Sandefjord[clii]. …»


Norsk Handels Tidende 9 november

«Ankomne og afgaaede Skibe

Oct 22. Havre : Thorsminde, Larsen                  afg. T. Sandefjord[cliii],[cliv] …»


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

13 November 1841

«Kundgjørelse.

Til Sæby Kjøbstad og omliggende Forlande er d. 29de f. M. lost af Have  inddrevet omtrent 112 Tylter Fyrre Bræder, u bege Ender mærkede med Rødkridt V. E., om omtrent 22 Tylter Fyrre Lægter; ligeledes inddrævet et langt smalt Brætt, sortmalet og paategnet med gule Bogstaver «De rde Brödre fra Sandefjord». Eieren af dette Gods idkaldes herved sub poena præclusi et perpetui silentii til inden Aar og Dag for mig at anmelde og bevisliggjøe deres Adkomt til det Bjergede».


20 November 1841
«Bjergede Sager.
Til Sæby Kjøbstads og omliggende Forstrande er den 29de f. M. løft af Havet inddrevet omtrent 112 Tylter Fyrre-Bræder i begge Ender mærkede med Rødkridt VE og omtrent 22 Tylter Fyrre-Lægter, ligeledes er inddrevet et langt smalt Brædt, sortmalet og paategnet med gule Bogstaver «De 3de Brødre fra Sandefiord». Eieren av dette Gods indkaldes herved sub poena præclusi et perpetui silentii til inden Aar og Dag for mig at anmelde og beviisliggjøre deres Adkomst til det Bjergede.
Amtshuus, den 11te November 1841.
Graab».

Norsk Handels Tidende 11 desember

«Ankomne og afgaaede Skibe

Nov. 24 Vlie:

                        Gode Moder, Solberg                afg. t. Sandefjord[clv] …»


Morgenbladet 30 desember 1841

«Regnskab

for de til den anordnede Kommisjon indkomne Gaver til trængende Brandlidte i Throndhjem

Indtægt
Penge
Varer
Spd.
Sk.
1
Aalesund
171
2
Arendal
329
3
Aarstad Sogn
68
4
Aas Præstegjeld
65
5
Alten Talvigs Præstegjeld
41
6
Aamodts
10
7
Bolsøe
25
106
8
Bergs
63
32
9
Brønøe
24
100
10
Borre Sogn
52
44
11
Børsen
73
23
½ Td. Rug, 37 1/8 Td. Havre, og 25 Vog. 58 Mkr. Havremeel
12
Bjørnøen
31
13
Bergens By
3172
72
14
Borgunds Præstegjeld
90
15
Bedstaden
41
4
½ Tønde havre
16
Christiania ved Bogtrykker Hoppe
556.74
1351
33
En Forening til 17de Mais Festligholdelse
554.84
Samlet ved en Koncert i Kirken
240
17
Christiansand
489
90
18
Christiansund
1020
72
19
Drammen
520
54
20
Drøbak
74
21
Edøe Præstegjeld
78
50
22
Foldereid [Præstegjeld]
33
108
23
Førde [Præstegjeld]
51
31
24
Frederiksværn
123
25
Fredø-Sogn
38
12
26
Frederikshald
324
27
Froens Præstegjeld
18
28
Gryttens [Præstegjeld]
68
29
Gilleskaal [Præstegjeld]
12
30
Grue [Præstegjeld]
113
31
Grogns [Præstegjeld]
40
80
32
Horrig Sogn
1 ¼ Td. Havre, 87 Vog. 14 Mkr. Havremeel, 1 Vog. 27 Mkr. Kjød, 1 Vog. 66 Mkr. Smør, 1 Vog 50 Mkr. Flesk, 2 Vog. 57 Mkr. Ost.
33
Holtaalens Præstegjeld
1 Skindfeld, 1 Lagen, 1 Skjorte, 5 Alen Lærred, og 2 tønder Byg, 2 Vog. 42 Mkr. Kjød, 2 Vog. 55 Mkr. Smør, 9 Vog. 52. Mkr. Ost.
34
Hottens Marine-Etablissement
251
112
35
Hamburg
443
84
36
Holmestrand
157
37
Inderøens Præstegjeld
60
76
3 ¼ Td. Byg, 82 ½ Td. Havre, 31 Vog. 12 Mkr. Havremeel, 1 Vog. Bygmeel, 11 ½ Tønde Potetes, 8 Mkr. Læder.
28
Indvigens [Præstegjeld]
70
113
39
Jevnager [Præstegjeld]
31
48
40
Kongsvinger Omegn
50
41
Kongsberg
356
94
42
Klæboe Præstegjeld
84 Vog 12 Mkr. Havremeel, 3 Vog Bygmeel, 12. Mkr. Smør, 2 Tdr. Potetes.
42
Klæboe og Tiller Præstegjeld
39
8
43
Kolvereid- og Lækøe-Sogn
36
110
44
Levanger og Omegn
362
2 Straabolstre, 2 Do. Hovedpuder, 2 Do. med Fjær, 2 Par Strilagen, 2 Sengetepper, 2 Skindfeller, 7 ½ Alen Lærred, 2 Par Lærredslagen, 53 Klædningsstykker, 32 Børne-Klædningsstykker, 2 ½ Td. Rug, 13 ¾ Td. Byg, 107 5/16 Tdr. Havre, 72 Vog 16 Mkr. Havremeel, 3 Tdr. Do., 10 Vog. 10 Mkr. Bygmeel, 1 Vog 69 Mkr. Smør, 261 5/8 Tdr. Potetes, 4 Tdr. Sild, 3 5/8  Kaalrabi, 1 ¾ Tdr. Erter, 6 Vog 66 Mkr. Do.
45
Langesund
62
46
Lillehammer
60
48
47
Leganger Menighed
50
48
Lervigen
29
49
Molde
310
72
50
Melhuus Præstegjeld
42
114
51
Merager Sogn
4.60
62
68
En del Betjente og Arbeidere ved Meragers Værk
58. 8
52
Molands Præstegjeld
7
60
53
Meldalens [Præstegjeld]
76
12
54
Næss Præstegjeld
24
62
55
Næss [Præstegjeld] paa Hedemarken
26
24
56
Oure [Præstegjeld]
141
97
57
Opdal [Præstegjeld]
40
60
1 Skindfeld, 1 Par Sko, 3 Alen Vadmel, 3 Mkr. Uld, 1 Vog 16 Mkr, Kjød, 14 Vog. 56 Mkr. Smør, 2 Vog. 42 Mkr. Ost.
58
Porsgrund [Præstegjeld]
127
59
Qvikne [Præstegjeld]
22
49
60
Ringeboe [Præstegjeld]
46
60
61
Røraas [Præstegjeld]
60
62
Renneboe [Præstegjeld]
62
108
63
Stadsbygendes [Præstegjeld]
21
12 Tdr. Havre
64
Støren og Sognedal
50
48
60 Vog. 24 Mkr. Hvedemeel, 17 Vog. 36 Mkr. Bygmeel, 4 Vog. 8 Mkr. Kjød, 60 Mkr. Flesk, 5 Vog. 36 Mkr. Bygmeel, 4 Vog. 8 Mkr. Kjød, 60 Mkr. Flesk, 5 Vog. 56 Mkr. Smør, 11 Vog. 30 Mkr. Ost
65
Singsaas
1 Klædningsstykke, ¼ Td. Byg, 17 ¼ Td. Havre, 6 Voger 12 Mkr. Havremeel, 28 ¾ Tdr. Potetes.
66
Sogndal i Nordre-Bergenhuus Amt
60
67
Sundalen
129
118
68
Stod Præstegjeld
36
8
69
Stangvigens [Præstegjeld]
111
72
70
Skogns [Præstegjeld]
1 Klædningsstykke, 42 Mkr. Kjød, 6 Voger 8 Mkr. Smør, 2 Voger 66 Mkr. Ost.
71
Stange [Præstegjeld]
23
60
72
Strand [Præstegjeld]
15
73
Størdalen [Præstegjeld]
83
1 7/8 Alen Vadmel, 12 ¼ Alen Lærred, 3 3/8 Alen Strie, 4 Dukker Liin, 5 ¼ Tdr Byg, 158 Tdr. Havre, 39 Vog. 32 Mkr. Havremeel, 34 Vog. 7 Mkr. Bygmeel, 1/8 Tdr. Erter, 3 Tdr. Potetes.
74
Surendalen
127
89
75
Sandefjord og Omegn
206
48
76
Stavanger
1153
48
77
Saltens Fogderie
10
78
Throndhjem
3457
13
8 Lagener, 45 Klædningsstykker, 15 Alen Bomuldstøi, 20 Alen Sirts, 102 ¾ Tdr. Byg, 30 Tdr. Havre, 12 Vog Havremeel, 29 Vog. Bygmeel, 147 Tdr. Potetes.
79
Tønsberg By og Omegn
307
60
80
Tvedestrand
46
24
81
Tønseth Præstegjeld
47
32
82
Tromsø
57
83
Tydals Præstegjeld
7 Vog. 18 Mkr. Smør
84
Vaage [Præstegjeld]
51
66
85
Værdalen
50
86
Værran
12
87
Vedø Præstegjeld
22
100
88
Voss
42
89
Ytterøen
13
108
1 ¾ Td. Byg, 33 ¼ Td. Havre, 7 5/8 Td. Potetes.
90
Ørkedalen
33
5 Al. Vadmel, 10 Al. Strie, ½ Td. Byg, 20 1/8 Td. Havre, 34 Vog 6 Mk. Havremeel, 1 V. 23 Mk. Smør, 16 Mk. Ost, 13 Td. Potetes.
91
Ørskoug
20
92
Østerdalens Fogderie
88
17
93
Østerriisøer
117
84
94
Sorenskriver Richter i Ørkedalen
10
8 Tdr. Havremeel
95
Lieutenant Finkenhagen
10
12 Voger Bygmeel.
96
Generalconsul Werzynthiur og norsk-svensk
Viceconsul W. J. S. Werzynthiur i Barcelona
17
73
97
98
Procurator Knudsøn i Tromsø
10
99
A. F. Kriegsmann i Riga
19
100
Hans Majestæt de Franskes Konge samt X. Marmier, A. Dassier m. Fl. i Frankrige
1119
27
101
Kjøbmand Hans Kruse i Nyborg
300
102
Generalconsul Følich i Marseille
5
38
103
Grosserer P. C. Knudzon i Kjøbenhavn
50
104
En Ubenævnt ibidem
25
105
Mægler Cohrs i Hamburg
33
40
106
Kjøbmand M. Bauch i Do.
107
63
107
[Kjøbmand] C. Harkort i Do.
16
100
108
[Kjøbmand] Otto Gehrt i Altona
100
109
Statsraad Motzfeldt
10
110
Madame Machholm
5
111
Det danske General-Consulat
1000
112
H. S. Leslie i til Dunlugas i Skotland
50
113
Sognepræst Berg af Frosten
5
114
Proprietær E. Hagerup
14 Vog 34 Mk. Havremeel
115
Foged Schiwe i Fosen
10
116
Svend Olsen Fokseth i Børsesogn
1 Vog Havremel
117
Postmester Bech i Nordlandene
10
118
Distriktslæge Winther
10
119
En Ubenævnt
50
120
Sognepræst Lassen
5
121
Præst emeritus Lorentz Stibolt
10
122
Procurator Lund
2
123
Von Hemert d’Egmont & Komp. og Mægler Pohl i Bordeaux
105
124
Frankrige ved H. Knudsen & Komp.
800
13
125
Sorenskriver Lund
20
126
S. E. Knudsen for D. Lau
2
24
127
Sognepræst Darre
20
Solgt af Varer ved Auktion, efter Fulgmægtig Ellefsens Opgave, nemlig: 12 Vog Smør, 92 ¾ og 19 Td. Byg, 548 ½ Td. Havre, ½ Td. Rug, 36 Mk. Ost, 2 Td. Erter, 252 1/3 Vog. Havremeel, 7 Vog. Bygmeel, 7 ¼ Td. Potetes, 1/8 Al. Vadmel, 12 ¼ Al. Lærred, 3 3/8 Al. Strie, noget Liin, 10 Al. Lærred, 13 Al. Strie, 142 Mk. Kjød, 7 Mk. Læder, 1 Kjole, 1 Par Sko, som efter Omkostningernes Fradrag udbragtes til 863. 99.
Heraf fradrages efter Fuldmægtig Ellefsens Brev af 9de d. M. 40.60. 
823
39
De øvrige Varer, som ere uddeelte in natura beløbe, efter en af Kommisjonen antatt Priiskurant til Differencen i Ballance af Varene hidhørende fra Overmaal 766 17 ¾ Td. Byg, 10 3/8 Td. Havre, 5 Vog. 19 Mk. Havre, 19 Mk. Bygmeel, 1/8 Td. Erter, 20 Mk. Ost.
23730 104
             

 

Udgift
Penge
Varer
Spd.
Sk.
1
Uddeelt in natura, efter Udvisende af Delingsprotokollen, følgende Varer
Som efter Priiskurant udgjør
766
17
2 ¼ Td. Rug, 17 ½ Td. Byg, 58 5/8 Td. Havre, 622 Vog 2Mk. Havremeel, 104 Vog Bygmeel, 8 Vog 5 Mk. Kjød, 2 Vog 66 Mk. Flesk, 21 Vog 48 Mk. Smør, 29 Vog 45 Mk. Ost, 431 ¾ Td. Poteter, 3 5/8 Td. Kaalrabi, 4 Td. Sild, 6 Vog 66 Mk. Erter, 160 Klædningsstykker, 32 Stk. Sengklæder og Lagen, 15 Al. Bommelstøi, 20 Al. Sirts, 3 Al. Vadmeel, 3 Mk. Uld, 7 ½ Al. Lærred, 2 ½ Al. Strie
2
Ligesaa, som Gave, med Fradrag af de af 2de Personer tilbageleverede Beløb, til sammen 32 ½ Spd.
10381
17
3
Ligesaa, som Laan paa Betingelser, som i Delingsprotokollen anført for Enhver især,
10600
4
Detfor Kjøbmand Samsing bestemte Laan, som for iden ei kan Udbetales
1500
5
Følgende Omkostninger:
a)     Efter vedlagt Beregning
135. 37
b)     Efter Bilag No. 138    
47.52
Difference i Ballance af Varerne, som hidhører fra deres Indsvinden
12 Mk. Kjød, 1 Vog 57 Mk. Smør, 3 ¼ Td. Poteter, 1 Mk. Læder
Beholdning i Kontant 300 50
[Beholdning] i Varer, nemlig:

10 Td. Byg, 20 Td. Havre, 92 Td. Poteter, 7 Vog 18 Mk. Smør

23730 104

                        Throndhjem, den 10de Novbr. 1841.                 Betzmann.            Chr. Thaulow

Den ovenanførte Beholdning af Penge og Varer, samt senere indkomne 10 Rd. preussisk kurant blev ved nærværende Regnskabs endelige Afslutning uddeelt, saaledes som Delings-Protokollen vil udvise.

                        Throndhjem den 17de November 1841.

Betzmann. E. K. Kaurin. Henr. Kintling. H. A. Angell. Chr. Schiwe. Chr. Thaulow. Gram. S. A. Ellefsen. Schreiner

                        Foranstaaende Regnskab bringes herved til offentlig Kundskab.   Throndhjems Formandskab, den 20de December 1841.             B. Schnitler[clvi]».


Den Constitusjonelle 31 desember 1841

«Den Constitusjonelles Indhold i fierde Fjerdingaar 1841.

Stortingsvalg: for … Laurvig og Sandefjord                 No. 307[clvii] …»