S1840

Norsk Handels Tidende 18 januar 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe

Decb. 31. Honfleur: Sandefjord, Brunswick                   ank. f. Newcastle[i]”.


Norsk Handels Tidende 5 februar 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe

Jan. 20. Shields: Sandefjord, Brunswick                        ank.f. Honfleur[ii] …”


Norsk Handels Tidende 8 februar 1840

Skibs-Efterretninger

Lyngøer d. 2den Febr. Hertil indkom formedelst Modvind, … Den 1ste Febr. Indkom … Thors Minde, Hans Bjønnes af og til Sandefjord fra London[iii], …»


Morgenbladet 13 februar 1840

«Auktioner

            Torsdagen den 20de d. M. , KL. 3 Eftermiddag, bliver, efter Rekvisition fra Procurator Petersen paa Proprietær Johan Gudes Vegne, offentlig Auktion afholdt i Madame Reinerts Huus i Sandefjord over følgende Udlæg hos Kjøbmand Otto Rodskaug, der er Rekvirenten givet ved Executionsforretning af 20de November f. A. , fc., Koffskibet Concordia, drægtigt 70 ½ Kommercelæster med Inventarium samt 2 Fade og Matter Tobak. Konditionerne bekjendtgjøres paa Auktionsstedet.

            Laurvigs Byfogedkontor, den 4de Februar 1840.                        Olsen[iv]».


Den Constitusjonelle 15 februar 1840

Skibsførerne Gullichsen og Larsen fra Sandefjord ankom Christiania 14 februar[v] og tok inn hos Reiersen[vi].


Den Constitusjonelle 23 februar 1840

Lieutenant Møller fra Sandefjord ankom Christiania 22 februar og tok inn hos Fru Møller[vii].


Den Norske Rigstidende 23 februar 1840

Ifølge Bankfundationens 70de § advares herved efternævnte Debitorer om inden 4 Uger fra Dato at afgjøre skyldige Renter og Afdrag af deres Banklaan, da ellers de stillede Panter ville blive bortsolgte, fc.:

Af Sandefjord

            Jacob A. Kruge

            Badehuusdirectionen[viii],[ix],[x]…»


Den Constitusjonelle 28 februar 1840

«Sager paadømte i Høiesteret

Den 26de Februar

L.-No. 68.         Advocat Bruun, Actor mod Johanne Marie Gulliks-

Datter og Moderen Thorine Ludvigsdatter

            Dom, afsagtaf Byfogden i Laurvig d. 5te Octobr. F.A., er saalydende: Johanne Marie Gulliksdatter bør for ubuelig, og paa Ære og Lempe at have tiltalt siin Moder, samt for utugtigt og liderligt Levnet, at mist Arv efter bemeldte Moder og at hensættes til Arbeide i Agershuus Stifts Tugthuus son Livstid, hvorimod hun iøvrigt for Justitiens videre tiltale frifindes. Thorine Ludvigsdatter bør, for at have forført sin Datter, Johanne Marie Gulliksdatter til hiint Levnet, at hensættes til Arbeide i nysmeldte Tugthuus i 6 Aar, saa betale begge de Tiltalte hver for sig de paa deres Arrest of Transport medgaaende Omkostninger, samt Een for Begge og Begge for een alle øvrige af Sagen lovilg flydende Omkostninger, alt efter af Overøvrigheden approberede Regninger, og i Slarium til Referenten, Procurator Sebbelow for Hovedsagens Udførelse, 10 Spd., hvorimod Johanne Marie Gulliksdatter alene betaler til Referenten under Thingsvidnt fra Christiania, Procurator Harris, det ham under Samme tilkjendte Salarium, 2 Spd., og til Referenten, Procurator Sebbelow, i Salarium forThingsvidnet i Sandefjord 4 Spd., foruden Skyds og Diæt til ham og Dommeren efter af Overøvrigheden approberede regninger. At efterkommes etc.

            Agershuus Stiftsoverretsdom af 28de October f. A. er saalydende: Underrettens Dom bør ved Magt at stande        , dog saaledes, at Slariet for Procurator E. A. Sebbelow som referent i Hovedsagen, bestemmes til 15 Spd.

            I Høiesteret blev Skiftsoverrettens Dom stadfæstet, og Actor tilkjendt 15 Spd. i Salarium[xi],[xii]».


Christianssands Stiftsavis og Adresse-Contors Efterretninger 13 mars 1840

Lods Anders Didrichsen ankom Christiansand fra Sandefjord 7 mars og tok inn hos Mad. Martinsen[xiii].


Norsk Handels Tidende 18 mars 1840

            «Som Agent for samtlige Assurandeurer i Hambor, det Kongelige octroierede Søe-Assurance-Compagnie og Dhrr. Private Assurandeurer i Kjøbenhavn, har jeg med disse mine Commitenters Samtykke overdraget og bemyndiget Hr. Kjøbmand Jonas Andersen her af Stedet til paa mine Vegne at bestyre disse Forretninger under min Fraværelse paa Søereise. Jeg maae derfor anmode Dhrr. Havaricommissionairer, Skibsførere og mine Mandatairer paa denn Kys fra den Svenske Grændse til Østerriisøer Tolddistrict incuisve at vill behage at henvende sig til bemeldte Hr. Jonas Andersen i Tilfælde af Skibes Stranding eller andre Søskader, hvori ovennævnte Assurandeurer maatte være interesserede.

            Sandefjord den 13 Marts 1840 

                                                Christopher Hvidt[xiv],[xv],[xvi]


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1840-03-23

Under «Ankomne Fartyg» meldes at skipet Haabets Anker, i ballast, kapt. Andersen var ankommet fra Sandefjord.


Morgenbladet 24 mars 1840

            «Det blev vor tunge Lod sørgeligst at bekjendtgjøre for fraværende Slægt og Venner, at vor kjære og eneste Søn, Gjerth, i sit 22de Aars Alder, blev os igaarmorges berøvet ved en sagte og rolig Død, efter sex Dages smerteligt Søngeleie. Overbeviste  om vore Venners Deeltagelse i vor billige Sorg, frabedes Kondolence.

            Sandefjord den 21de Marts 1840.

Chirsten Margrethe Sørensen,                                                                         Chr. Lorent Sørensen

               Fød Grøn[xvii],[xviii],[xix].»    

«Ankomne og afgaaede Skibe

Marts 23 Gøtheborg: Haabets Anker, Andersen; Prinds Chr. August, Moe ank. f. Sandefjord[xx] …»


Den Constitutionelle 29 mars 1840

Provst Pavels med Datter ankom Christiania fra Sandefjord 28 mars og tok inn på Hotel de Scandinavie[xxi].


Norsk Handels Tidende 8 april 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe

Mars

Helvoet Gode Moder, Soelberg, Havfr., Oyen ank. f. Sandefjord[xxii] …»


Morgenbladet 9 april 1840

«Licitation

            Fredagen den 24de April førstkommende, Kl. 11 Formiddag, bliver, ifølge Rekvisition fra Tønsbergs Toldkammer paa Finants-, Handels- og Tolddepartmentets Vegne, Licitation afholdt i Peder Hansens Bolig paa Gaarden Østgaarden paa den Øen Vasser ved Tjømø over Opførelsen af Bygninger til Vaaning for Overtoldbetjenten i Sandøsund exten af Grundmuur eller Lafteværl paa en paa bemeldte Ø afstukken Tomt, der forveises af Roerskalr Jan Mikkelsen. Tegninger og Beskrivelse over Bygningerne somt Konditioner over Opførelsen, enten af Grunmuur eller Lafterværk, ligge til Eftersyn paa Tønsbergs Toldkammer og hos Lnesmand Bryn paa Gaarden Sværdstad ved Sandefjord samt bekjendtgjøres paa Licitationsstedet for Liebhaverne.

            Laurvigs Sorenskriveri, den 31te Marts 1840.                                                                                      Olsen[xxiii],[xxiv],[xxv]


Christiania Intelligentssedler 10 april 1840

Skipper N. Pedersen fra Sandefjord ankom Christiania 9 april og tok inn hos Høker Pedersen[xxvi] – ogsaa nevnt som Høker Christen[xxvii].


Norsk Handels Tidende 15 april 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe

Mars

Havre: Gr. K. Wedel, Hvidt ank. fra Sandefjord[xxviii] …»


Morgenbladet 21 april 1840

«Dødsfald

            Det blev atter vor tunge Lod sørgeligst at bekjendtgjøre for fraværende Slægt og Venner saavel af os som af den sal. Afdøde, at vores kjære Pleisøn, Skibsfører Carld Edward Wold, afgik ved en sagte og og rolig Død i vores Huus, Tirsdagen den 7 April, i sit 31te Aars Alder efter omtrent 14 Dages Sygeleie og efter i længre Tid have lidt af en ulægelig Brustsvaghed. Kondolence frabedes.

            Sandefjord den 11te April 1840.

                        Christen M. Sørensen                            

Chr. Lorentz Sørensen[xxix],[xxx]»


Den Constitutionelle 24 april 1840

«Ankomne Skibe

Fra indenlandske Steder: … A. Aarøe fra Sandefjord … med forskjellige Varer[xxxi] …»


Den Constitutionelle 24 april 1840

«Ankomne Skibe

24 April

Fra indenlandske Steder: … A. Gullicksen og Gullicksen fra Sandefjord … ballastede[xxxii] …»


28 April 1840
«Hals Skibsliste.
… Udg. … D. 26de … K. Olsen t. Sandefiord m. Kartofler …»

Norsk Handels Tidende 29 april 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe
Apr. 22 Gøtheborg
22.
                        Søblomsten, Næss            ank. f. Sandefjord
13
Shields             Sandefjord, Brunswick      ank. f. Sandefjord[xxxiii] …»

Morgenbladet 29 April 1840

«Sandefjord Badeindretning

Badningen ved Sandefjords Badehuus tager sin Begyndelse den 1ste Juni. Prisen paa de forskjellige Bad er:

For et simpelt Bad         20 Sk
  ‘   et Styrtebad            24  ‘
  ‘   et Duschbad            32  ‘
  ‘   et Dampbad            48  ‘
  ‘   et Svovlbad             40  ‘

 

Billetter kjøbes paa Badehuset og gives paa 20 Billetter 10 pCt. Rabat. Ligesom igjor uddeles 6 Fribilletter til uformuende Syge, som med de fornødne Oplysninger om deres Sygdom og Trang derm henvende sig til Directionen. Et Barn under 6 Aar, som følger med een af Forældrene i samme Karbad, gaaer frit.

            Da er iaar er indretet og vil indrettes flere Bekvemmeligheder til Modtagelsen af Fremmede, haaber man i denne Henseende at kunne tilfredsstille alle billige Fordringer. Direktionen tilbyder sig paa Forlangende at arrangere det Fornødne ankaaende Anskaffelse af Logis. m. m.          

Sandefjord i April 1840.                        Direktionen for Badehuset[xxxiv]».


Den Constitusjonelle 1840

«Ankomne Skibe

26de – 29 April 1840

            Fra indenlandske Steder: … Paus fra Sandefjord[xxxv] …»


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

1 Mai 1840

«Hals Skibsliste

…Udg. D. 29de … M. Gullicksen t. Sandefjord. …»


Norsk Handels Tidende 2 mai 1840

Ankomne og afgaaede Skibe

Ap. 27.

Odense

       Haabet, Andersen med [Kornv]             [udkl. t]            Sandefjord[xxxvi] …»


Christiania Intelligenssedler 6 mai 1840

Skibsrehder Gullichsen fra Sandefjord ankom Christiania 5 mai og tok inn hos N. Jørgensen[xxxvii],[xxxviii],[xxxix].


Norsk Handels Tidende 6 mai 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe

Mai. 2.

Odense

23                    Johannes Olsen, med Kornv.     udkl. t. Sandefjord[xl] …»


Norsk Handels Tidende 9 mai 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe

Mai

17-20 Caen

                        Martine, Hansen                       afg. t. Sandefjord[xli] …»


Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende

11 Mai 1840

Ind- og Udklarerede Skibe ved Odense Toldkammer

«Indkommende … Den 11te: … H. Thorstensen af Sandefjord, fra Frederikstad, Skonnerten Fenus med Trælast».


Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende

14 Mai 1840

Ind- og Udklarerede Skibe ved Odense Toldkammer

«Indgaaende: den 12te Mai: C. Olsen af og fra Sandefjord Sluppen Johannes med Trælast».


Norsk Handels Tidende 23 mai 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe

Mai

Helvoet:

                        Caroline, Pauss                         afg. t. Sandefjord[xlii] … »

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge.

Mai.     
Capitain    Skib                               hjemmeh.   fra      til             med
21
…         
C. Hvidt    Grev. K. Wedel Jarlsberg  Sandefjord  Havre  Sundsvall Ballast[xliii] …»

Den Norske Rigstidende 28 mai 1840

«Bekjendtgjørelser

            Ifølge Bankfundtionens 70de § advares herved efternævnte Debitorer om, inden 4 Uger fra Dato, at afgjøre deres Gjeld til Banken, da de stillede Panter i modsat Fald vil blive bortsolgte, nemlig:

Af Sandefjord

            Hans Møller

Bankadministrationen i Skien den 22de Mai 1840.

Cappelen Chr. Myhre                             Chr. H. Blom[xliv],[xlv],[xlvi]»


Norsk Handels Tidende  30 mai 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe

Mai

4-14 Caen:

                        Concordia, Zimmermann                      afg. t. Sandefjord.

Fisherrow: Enigheden ank. f. Sandefjord[xlvii] …»


Morgenbladet 5 juni 1840

«Dødsfald

            Nylig prøvet ved Nortgangen af en kjær Søn og af en Pleiesøn, blev det atter min tunge Lod, med Hjertets Vemodog Savnet dybe Smerte, at berette fraværende Familie og deeltagende Venner, at min dyrebare og Kjærlige Hustru, Kirsten Margrethe Sørensen, født Grøn, efter 4 Ugers Sygeleie, overgik til Udødelighedens Hjem den 24de Mai, i sit 60de Aar.. I 39 Aar deelte hun med mig som den trofasteste og kjærligsgte Ægtemage Livets Glæder og Sorger, blev Moder til 13 Børn, hvorav de 10 modtage hende hisset. Stille, blig og gudhengiven var hendes hele Vandel saa ogsaa hendes Død. Da Alfaderen kaldte hende. Fred med hendes Støv! Velsigne være stedse hendes Minde af mig og hendes efterlade sørgende Børn, som vist af Enhver, der kjendte den Afdødes sande Værd.

            Sandefjord den 2den Juni 1840.                                 

C. L. Sørensen[xlviii],[xlix]».


Norsk Handels Tidende 13 juni 1840

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge.

Juni.    

Capitain        Skib                      hjemmeh.   fra        til                 med

O. Gullichsen Min Faders Minde  Sandefjord    London  Sundsvall      Ballast[l] …»

«Ankomne og afgaaede Skibe
Mai.
23-30 Caen:
          Brødrenes Haab, Gunnestad                              afg. t. Sandefjord[li] …»

Den Constitusjonelle 17 juni 1840

Skibsreder Larsen fra Sandefjord ankom Christiania 16 juni og tok inn hos Mad. Graff[lii],[liii].


Norsk Handels Tidene 18 juni 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe
Mai.
Fecamp: Fortuna, Poust afg. t. Sandefjord[liv]

Den Norske Rigstidende 18 juni 1840

“Sandefjords Søebadeindretninger

aabnedes den 1ste dennes. Nogle Badegjæster ere allerede komne, ligesom flere have meldt sig. Prisen paa de forskjellige Bad er den almindelige, nemlig:

            For Dampbad                48 Sk.
              –   Svovlbad                40 Sk.
              –   Duschbad               32 Sk.
              –   Styrtebad               24 Sk.
              –   Karbad                   20 Sk.

           

Paa 20 Billetter gives 10 pCt. Rabat.

Søevandets ualmindelige styrke tilligemed Svovlvandet og Gytjen, der findes naturlig, samt Sandefjord landlige og venlige Beliggenhed i een af Landets smukkeste Egnee gjør det fortrinlig skikket til Badested. Da Flere her have forberedt sig paa at Modtage Badegjæster, ville Enhvers billige Ønsker ogsaa i denne Henseende vorde tilfredsstillede. Directionen vil med Fornøielse arrangere det Fornødne med Hensyn til at tinge Logie m. m., naar man derom henvender sig til samme.

            Sandefjord i Juni 1840[lv],[lvi],[lvii]».


Morgenbladet 20 juni 1840

Skibsreder Aanæss ankom Christiania fra Sandefjord 19 juni og tok inn hos Mad. Corneliussen[lviii],[lix].


Norsk Handels Tidende 27 juni 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe
Juni.
Shields: Sandefjord, Brunswick             ank. f. Havre[lx] …”

Den Norske Rigstidende 18 juni 1840

“Auctioner

Torsdagen den 9de Juli Kl. 11 Formiddag bliver, ifølge Reqvisition fra Procurator P. Hjelm som Mandatarius for Bankens Filialafdeling i Skien, offentlig Auction afholdt i og over Huset  No. 36 i Sandefjord, pantsat af Jacob Kruge ved Obligation af 19de Januar 1838, hvorpaa rester 115 Spd. med Interesse fra 14de September f. A.

            Selvskyldnerkautionisten Skiper Amund Kruge varsles til under Auctionen at varetage sit tarv.

            Laurvigs Byfoged-Contor den 12te Juni 1840.

                                                                                    Olsen[lxi]».


2 Juli 1840

 

Ind- og Udklarerede Skibe ved Odense Toldkammer

«Indgaaede: den 1 Juli … H. C. Bjærkøe af Sandefjord, fra Frederiksstad, Sluppen Flittig, med Trælast; … Udgaaede: … den 1 Juli … Chr. Olsen af Sandefjord, til Norge, Sluppen Johanne med Korn og Smør».


Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst privilegeret Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende

3 Juli 1840

«Horsens Skibsliste

Indclarerede fra 1ste til 2den … M. Gullichsen af og fra Sandefjord med Trælast …».


Den Constitutionelle 7 juli 1840

Kjøbmand Sørensen fra Sandefjord ankom Christiania 6te juli og tok inn på Hotel de Scandinavie[lxii],[lxiii].


Norsk handels Tidende 11 juli 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe
Juni.
Vlie:
…                      Caroline, Pauss                                     afg. t. Sandefjord[lxiv] …”

 

Den Constitutionelle  14 juli 1840

Kiel Simensen Gunnees ankom Christiania fra Sandefjord 13 jui og tok inn hos C. Hansen[lxv],[lxvi],[lxvii].


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

14 Juli 1840

«Hals Skibsliste

Ind. D. 12 … A. Kruge f. Sandefjord, …»


Morgenbladet 14 juli 1840

            «- Vore Skuespillere give i denne Uge tre Forestillinger i Laurvig, nemlig Ambasadricen, Lyoneserinden og den Sorte Domino. Hr Franck med sine dygtige Elever haer faaet meget Bifald men faa Penge sammesteds. I Sandefjord holdes Soireer i Badehusets Salon. I Moss klages over, at der er liden Lystighed og Underholdning for Badegjæsterne; imedens det lader til at Folk trives ret godt der[lxviii]


Norsk Handels Tidende 25 juli 1840

« …       Paa Helsingøers Rhed: Prima, F. Elligers af Laurvig. Mellem Helsingøer og Kjøbehavn Skibet Grv. Karen Wedel, Hvidt af Sandefjord[lxix]

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge.

Juli.     

Capitain Skib                          hjemmeh.    fra               til              med
23.
Hvidt     Gr. K. Wedel Jarlsberg Sandefjord   Hernøsand    Barcelona   Bord[lxx]

Den Constitusjonelle 28 juli 1840

Goen fra Sandefjord ankom Christiania 27 juli og tok inn på Hotel de Scandinavie[lxxi],[lxxii].


Den Norske Rigstidende 28 juli 1840

Ifølge Bankfundationens 70de § advares herved efternævnte Debitorer om inden 4 Uger fra Dato at afgjøre skyldige Renter og Afdrag af deres Banklaan, da ellers de stillede Panter ville blive bortsolgte, fc.:

Af Sandefjord

                        Abraham Reinert[lxxiii],[lxxiv],[lxxv] …»


Norsk Handels Tidende 1 august 1840

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge.

Juli.     
Capitain   Skib                     hjemmeh. fra            til                med
25.
Gullichsen Min Faders Minde Sandefjord Sundswall Cherbourg   Tømmer[lxxvi] …»          

Christiania Intelligentssedler 4 august 1840

Kjøbmændene H. J. Rimertz og Rodskov ankom Christiania fra Sandefjord 3 august og tok inn på Hotel de Scandinavie[lxxvii],[lxxviii],[lxxix],[lxxx].


Morgenbladet 8 august 1840

«Jarlsbergs og Laurvigs Amtsformandskabs Forhandlinger

            Torsdagen den 25de Juni 1840, Kl. 9 Formiddag, samledes Jarlsbergs og Laurvigs Amtsformandskab paa Tønsberg Raadstue.

            Ved Forsamlingen vare nærværende Amtmanden i Jalrsbergs og Laurvigs Amt, Ulrich Cappelen, Fogderne Sommerfelt og hansen, samt følgende Ordførere: For Anneb Sognepræst Otterbech, for Borre Ritmester Berg, for Botne Pastor Abel, for Hoff Sognepræst Petersen, for Laurdal Sogneprest Blehr, for Nøtterø Sognepræst Wille, for Ramnæs Pastor Faye, for Sande Viceordfører Gaardbruger Hans Olsen Tømmeraas, for Sem Gaardbruger Peter Sverdrup, for Skouger Viceordfører Gaardbruger Niels Nielsen Brandsborg, for Stokke Gaardbruger Nygaard, for Strømsgodset Kapitain S. Smith, for Strømmens Annex Høker Jacob Guttormsen, for Vaale Gaardbruger Elias Crøger, for Brunlaugsnæs Provst Winsnæs, for Frederiksværn Viceordfører, Kapitain i Marine, Smith, for Hedrum Sognepræst Kjerulf, for Sandeherred Gaardbruger Erland Erlandsen Orerød, for Tjølling Viceconsul Bugge og for Tjømø Viceordfører Skipper Christian Larsen. Fra Ordføreren for Sande ormandskabsdistrikt, Kapitain Schrøder, var indløbet in Skrivelse, hvori han melder Forfald fra at kunne møde ved Forsamlingen, hvilket Forfald erkjendtes lovligt, hvilket ogsaa med Hensyn til de Forfald, der ved Forsamlingen opgaves, at ordførerne fra Skouger, Frederiksværn og Tjømøe Formandskabsdistrikter Have.


            Forsamlingen besluttede eenstemmigen, at Nøtterø, Strømsgodset, Strømmens, Tjømø og Frederiksværns Formandskabsdistrikter Ordførere kun skulle have hver en halv Stemme ved Stemmetællinger, paa Grund af, at de 4 første Formandskabsdistrikter ikke udgjøre hele Præstegjelde, og at Frederiksværns Præstegjeld ikke har 50 efter Grundloven stemmeberettigede Indvaanere, hvilket sidste ogsaa er tilfældet med Strømsgodset. Endvidere besluttede Forsamlingen eestemmigen, at Ordførerne for Borre, Botne, Sandeherreds og Skouger Formandskabsdistrikter, af hvilke Borre Formandskabsdistrikt udgjør eet Præstegjeld med Ladestedet Aasgaardsstrand, Botne et Ditto med Holmestrands By, Sandeherred et Ditto med Sandefjord og Skouger et Ditto med Tangen, skulle have hele Stemmer ved Stemmetællinger.

            Da de mødende Ordføreres Stemmer til sammen udgjøre 17 ½ fulde Stemmer, saa skal det være tilstrækkeligt, naar der er saamange af Forsamlingens stemmeberettigede Medlemmer til stede, at deres Stemmer til sammen udgjøre 12 fulde Stemmer. Sognepræst Otterbech blev efter Lodtrækning med Provs Winsnæs, som tilligemed hamd havde 6 ½ Stemmer, valgt til at gjøre Udslaget ved Stemmelighed[lxxxi]. …»


Norsk Handels Tidende 13 august 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe

Juli. 28. Honfleur: Augusta, Haraldsen              ank. f. Sandefjord[lxxxii] …»            


Norsk Handels Tidende 15 august 1840


«Ankomne og afgaaede Skibe

Aug. 4. Honfleur: Augusta, Haraldsen               afg. t. Sandefjord[lxxxiii] …»


Den Constitutionelle 17 august 1840

«… Uagtet der ikke ere taget fuldt saa mange Bad som ifjor, er dog Moss iaar Samlinsstedet for en stor Mængde Mennesker. Det samme er derimod ikke Tilfældet med det lile Sandefjord , hvor Confluxen iaar er saa liden, at en Indsender i Jarlsbergs og Laurvigs Amtstidende frygter for, at dette Aar bliver det Sidste, i hvilket Sandefjords Badeindretning kommer til at existere[lxxxiv]. …»


Den Constitusjonelle 18 august 1840

Gulliksen, O. Rødskou, og T. Klavenæs fra Sandefjord ankom Christiania 17 august og tok inn på Hotel de Scandinavie[lxxxv],[lxxxvi],[lxxxvii],[lxxxviii].


Morgenbladet 18 august 1840

            «Mandal, den 9de August. Formedelst Søeskade er indkommen: Grien [d.e. Grøn[lxxxix]], Flora, af Sandefjord til Skotland; Fatøiet er bleven paaseilet og ramponert[xc]».


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

18 August 1840

«Hals Skibsliste

… Udg.: D. 14: … M. Kruge t. Sandefjord m. Korn», …».


Norsk Handels Tidende 20 august 1840

«Skibsleilighed fra Bordeaux

            Capt. Niels J. Bjønnes førende den nye Skonnertbrig «Nordstjernen» afgaaer om nogle Dage til Bordeaux, hvor han agter at søge Retourfragt til Stæderne fra Arendahl og Øster efter. Denne Leilighed anbefales Dhrr. Handlende, der ønsker Varer hjem i dette Efteraar med et godt Skib.

            Sandefjord d. 1de August 1840[xci],[xcii],[xciii]


Christiania Intelligentssedler 22 august 1840

«Mortifications-Stevning

            Med Hjemmel af kongelig naadigst Bevilling af 21de f. M. indstevnes herved, sub pena præclusi et perpetui silentii, med Aar og Dags Varsel, Fordringshaverne (Enker med Laugværger, Mindreaarige med Curatorer og Umyndiges Værger) ifølge efternævnte, som Heftelser paa nogle, Viceconsul af Sandefjord forhen tilhørende faste Eiendomme i Bamble Sorenskriverie hvilende Documenter, nemlig:

En af Olaus Johnsen af Langesund til Henrik Bjørn junio af Kragerøe den 26de December 1820 udstædt, og den 10de Januar 1821 thinglæst Obligation, stor 600 Speciedaler, med 2den Prioritets Panteret, næstefter 1800 Speciadaler til Norges bank, i Debitors iboende Huus i Langesund samt Langøen med Tilliggelser, Kranen med Beholdning af Bjelker og Egelast, Søebod og Materialhuus og Alt hvad der forefindes, med Videre;

Sammes Obligation til regjernings- og Høiesteretsadvicat Hjelm for 260 Pd. 6 d. engelsk Sterling og 109 Speciedaler norsk, datere 23de August 1822 og thinglæst samme Dato, med 2den Prioritets Panteret for Capital, Renter og Omkostninger, næstefter Bankens Tilgodehavende 1700 Speciedaler.

  • i Øen Langøen med de derpaa værende eller opførende Husebygninger og andre Indretninger
  • i Debitors eiende Kran og Skibsværft i Langesund
  • i en toetages Kjøbstadbygning sammesteds,
  • i 2de ved Debitors Gaard beliggende Engeløkker og 2de Hauger;
– Udpantnings- eller Executions-Forretning i Gaarden Langøen, af Skyld 2 Huder, for 1822 Aars almindelige Skat med Omkostninger, i alt af Beløb 9 Speciedalere 105 Skilling, afholdt 10de April 1823, thinglæst 18 August samme Aar:
– Executions-Forretning, hvorved Handelshuset Bulton & Pelly ifølge Dom er givet Udlæg i Alle Viceconsl Olaus Johnsen Eiendomme for 1200 Sølvspecier, næstefter ældre Heftelser, afholdt 3die October 1823, thinglæst 5te November samme Aar;
– Executions eller Indførsels-Forretning i Gaarden Langøen for 1823 Aars Skatter, med Tiende og Omkostninger, i Alt 10 Speciedaler 76 Skilling, afholdt 3die Marts 1824, thinglyst 21de August samme Aar:
– Udpantings-Forretning i samme Gaard for resterende Gaardsskat, Tiende og Omkostninger, af Beløb 10 Speciedaler 117 Skilling, thinglæst 17de Juni 1825;
– Dito i samme eiendom for Gaardsskat og Tiende i 1826, med Omkostninger, i Alt 10 Specidaler 59 Skilling, afholdt 25 Mai 1827 og Thinglæst 15de Juni næstefter;
– Executions-Forretning, afholdt 5te October 1830, thinglæst 4de November same Aar, hvorved for Skatter, af Beløb 7 Speciedaler 52 Skilling, er givet Udløg i Langøen;
Udpantnings- eller Indførsels-Forretning, ligeledes i Langøen, for Gaardsskat for 1831, i Alt 2 Speciedaler 78 Skilling, afholdt 1ste Juni 1832 og thinglæst 20de August Samme Aar.

 

at møde inden Retten ved Maanedsthinget for Bamble Thinglaug i Bamble Sorenskriverie, som holdes i November førstkommende Aar 184, paa den Dag og det Sted, som nærmere paa Sædvanglig lovlig Maade bliver berammet og kundgjort, for entent at beviisliggjøre sin lovlige Adkomst til efter disse Documenter at fremsætte noget Krav paa Citantent Viceconsul Hvidt og senere Eiere af de ommeldte Eiendomme, eller at anhøre dem ved Dom mortificerede, saaledes at de for Eftertiden ingen Kraft og Gldighed tillægges, som Heftelser paa disse Eiendomme, men kunne forssavidt foranstaltes aflæste og af Pantebogen udslettede.

      Tønsberg den 14de August 1840       

For Viceconsul Christopher Hvidt, som for Tiden            
fraværende paa en Søereise i Udlandet

Norsk Handels Tidende 22 august 1840

            «Ankomne og afgaaede Skibe

Aug. 11. Wisbeach: Fortuna, Poust                    ank. f. Sandefjord[c] …”


Christiansandsposten 24 August 1840

            “- Samme Dag [d. 21.d M.] hidkom Capt. H. C. Bjerkøe, der med sin førende og i Sandefjord hjemmehørende Slup forliste ved Slagen i Tirsdags, da Fartøiet sprang Læk. Besætningen reddedes af Capt. F. Køster, førende Kof  Clara-Maria, og blev under Kysten  afleveret til nogle Lodser fra ydre Flekkerøe. Mandskabets Klage over, at Capt. Køster gjorde sig betalt for Bjergningen i nogle af de reddede Effecter, og blot overleverede en ubetydelig Deel af disse, synes af flere Omstændigheder at være temmelig tvivlsomt [ci],[cii],[ciii] …»


Den Norske Rigstidende 1840

            «- Samme Dag [d. 21.d M.] hidkom Capt. H. C. Bjerkøe, der med sin førende og i Sandefjord hjemmehørende Slup forliste ved Slagen i Tirsdags, da Fartøiet sprang Læk. Besætningen reddedes af Capt. F. Køster, førende Kof  Clara-Maria, og blev under Kysten  afleveret til nogle Lodser fra ydre Flekkerøe[civ]».


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1840-08-26

Under «Ankomne Fartyg» meldes at skipet Haabets Anker, i ballast, kapt. Andersen var ankommet fra Sandefjord.


Morgenbladet 28 august 1840

«- Samme Dag [d. 21.d M.] hidkom Capt. H. C. Bjerkøe, der med sin førende og i Sandefjord hjemmehørende Slup forliste ved Slagen i Tirsdags, da Fartøiet sprang Læk. Besætningen reddedes af Capt. F. Køster, førende Kof  Clara-Maria, og blev under Kysten  afleveret til nogle Lodser fra ydre Flekkerø. Noget Yougværk m. m. bjergedes og hvoraf en Deel fulgte Skipperen hertil.           (Chr. A.)[cv]


Norsk Handels Tidende 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe

Aug. 26. Gøtheborg: Haabets Anker, Andersen                          ank. f Sandefjord[cvi] …»


Morgenbladet 2 september 1840

Mad. Kordt ankom Christiania fra Sandefjord og tok inn i Mad. Andersens Gaard[cvii],[cviii],[cix].


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

3 September 1840

«Handels og Skibsefterretninger

… Samme Dag [i.e. 21 August] indkom til Christiansand Capit. H. C. Bjerckoe. der med sin i Sandefjord hjemmehørende Slup var forliist ved Skagen Tirsdagen iforveien , da Fartøiet sprang læk. Besætningen bjergedes af en Capt. F. Møster, og blev under Kysten afleveret til nogle Lodser udenfor Flækkerø. Mandskabets  sorte Klage over at Capit Møster hadde gjort sig betalt for Bjergningen i nogle af de bjergede Effecter, og blot udleveret en ubetydelig Deel af disse, synes ikke at være at være grundet (Norsk Hdlstid.)»


Norsk Handels Tidende 5 september 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe

Aug. 22

…          Gode Moder, Sølsberg                                       ank. f. Sandefjord[cx] …»

Den Constitusjonelle 8 september 1840

Rodskau, Goen, og Konsul Hauff ankom Christiania fra Sandefjord 7 september og tok inn på Hotel de Scandinavie[cxi],[cxii],[cxiii],[cxiv].


Morgenbladet 8 september 1840

            «Tirsdagen den 22de dene Maaned, Kl. 2 Eftermiddag, afholdes, ifølge Reqvisition fra Lensmand Bryn, offentlig Auktion ude Madame Reinerts Huus i Sandefjord, over Rekvirentens og hans Medrehderes ejende og i Sandefjord Havn beliggende Brigskib Havfrune kaldet, drægtigt 86 Kommercelæster med Inventarium. Fartøiet, som nylig er hjemkommet fra Søereise, er i seilbar Stand, og dersom antageligt Bud skeer, sælges det ved denne ene Auktion, ligesom Budets Approbation eller Forkastelse vil blive meddeelt paa Auktionsstedet. Konditionerne vil blive bekjendtgjorte ved Auktionen, og kan Fartøiet med Inventarium forinden tages i Øiesyn af Liebhabere, naar de henvende sig til Skipper Thr Olse Foxerød i Sandefjord, som tillige foreviser Liste over Fartøiets Inventarium.

            Laurvigs Sorenskriverkontor, de 4de September 1840.

                                                                        Paa Sorenskriverens Vegne

                                                                                        Krogh

                                                        eedsv. Fuldmægtig[cxv],[cxvi],[cxvii],[cxviii]».

«Bekjendtgjørelse.

            Ifølge Kongelig naadigst Resolution af 20de December 1830 indkaldes herved med Aar og Dags Varsle samtlige Eiere af de paa nedenstaaende Fortegnelse anførte undløste Breve, dere indkomne med Postregnskaberne for Aaret 1839 og med Postregnskabet fra Norlands Postcontor for Aaret 1838, for at de mod rlæggelsen af den Paa Brevene hvilende Porto kunne erholde samme udleverede. De Breve, som ikke inden Varselstidens Udløb blive indløste, ville ved Departementets Foranstaltning blive opbrændte.

No.       Ejernes navne.                             Stederne hvorfra                  Porto

                                                            Brevene er Carterede  

Tønsbergs Postcontoir

Indenrigske Breve

83        Petersen                                   Fra Tønsberg til Sandefjord       4[cxix] …»


Morgenbladet 14 september 1840

«Almanakken for 1841,

beregnet til Christianias Observatorium, har forladt Pressen og sælges heftet for 6 Sk. Naar 100 Exempl, kjøbes mod Kontant, leveres 10 Fri-Exemplarer. Mine Kommissionærer søndenfjelds ere: i Drammen Bohandler E. M. Holst, Bogtrykker Wulfsberg, Kjøbmand Schifter og W. J. Cappelen; i Holmestrand Kjøbmand Grønnerup og J. J. Moee; Kongsberg Postmester Langballe; Tønsberg Pastor jacobsen og Postmester Hvistendahl; Sandefjord Kand. Theol. S Heiberg; Laurvig Postmester Pind og Bogbinder Preutz; Frederiksværn Kand theol. C. Lange; Brevig Kjøbmand Simon Wiborg; Langesund Kjøbmand Jørgen Wright; Porsgrund Kjøbmand Peter BoyeseM Skien Bogbinder Malgaaard; Kragerø Konsul H. Bjørn junior og P. Hassel; Østerriisøer Kjøbmand And. Grøgaard og Kand. Theol. Sigwardt; Grimstad Postmester Ebbell og Kjøbmand C. Crawfurd; Lillesand Kjøbmand F. Heyerdahl; Arendal Jens Thue & Søn og Postmester Sandberg; Christiansan Skolelærer S. Thomassen; Mandal Kand. theol. Ross og Kirkesanger Staalesen; Farsund Organist Sarild; Flekkefjord Bogbinder Ege og Kjøbmand Reisiger; Egersund Kjøbmand Bowitz; Stavanger Postmester Kjelland og S. sal. Knivsberg; Drøbak Kjøbmand Samuelsen; Moss Kjøbmand Dirks; Frederikstad Kjøbmand Sandberg og Mulvads enke; Frederikshald Kand. theol. C. Glückstad og Kjøbmand S. Lyche.

W. Cappelen[cxx],[cxxi],[cxxii],[cxxiii],[cxxiv],[cxxv]».

Norsk Handels Tidende 17 september 1840

«Skibsleilighed fra Bordeaux.

            Capt Niels J. Bjønnes førende den skjønne nue Skonnertbrig «Nordstjernen» afgaaer om nogle Dage til Bordeaux, hvor han agter at søge Reourfragt til Stæderne fra Arendahl og Øster efter. Denne Leilighed anbefales Dhrr. Handlende, der ønske Varer hjem i dette Efteraar med et godt Skib.      

Sandefjord d. 15de August 1840[cxxvi],[cxxvii]

«Faste Eiendomme

            Formedelst anden Bestemmelse agter Undertegnede enten underhaanden eller ved Auction at sælge min eiende Windmølle, Prøven kaldet, her paa Stedets Præstegaards Grund beliggende, bestaaende af en Grynqværn med fuldt Tilbehør, to par Sigteqværne  med tilhørende Sigter og en Sammalsqværn, Alt i god brugbar Stand; desforuden tilhører: et saa godt som nyt Vaaningshuus, bestaaende af 1 Stue, 3 Kamre, Kjøkken og Kjelder, som Alt er vel indrettet og i god Stand; ligeledes er der gode Udhuse  indrettet til Plads for 2 Heste, 2 Køer, samt en del Sviin. Reflecterende ville i portofrie Breve henvende sig til mig om Priis og Conditioner; hvorhos bemærkes: at den meeste Deel af Kjøbesummen kan blive staaende i eiendommen, som er  brandforsikret for 2000 Spd.

Sandefjord den 15de Septbr. 1840.                   J. Gabrielsen[cxxviii],[cxxix],[cxxx]


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

22 September 1840

«Handels og Skibsefterretninger

… *Frederikshavn, den 20de Septemer. Passeret … «de Tre Brødre, H. Johansen, og «Arken», H. Christensen, Begge af Sandefjord; …».


Norsk Handels Tidende 26 september 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe

Sept. 15 Texel:

…         

                        Haabets Anker, Christensen                              afg. t. Sandefjord[cxxxi] …»


Den Constitusjonelle 29 september 1840

Kbmd. Otto Rodskow fra Sandefjord ankom Christiania 28 september og tok inn på Hotel de Scandinavie[cxxxii],[cxxxiii],[cxxxiv],[cxxxv].


Norsk Handels Tidende 1 oktober 1840

«Signaliserede Skibe

Ved Deal fra 10de til 14de Sept.: … Mette Marg., Hansen fra Sandefjord til Caen[cxxxvi]; …»


Norsk Handels Tidende 3 oktober 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe

Sept. 11-15 Dieppe:

…         

      Concordia, Simonsen                                        afg. t Sandefjord[cxxxvii] … »


Christiania Intelligentssedler 5 oktober 1840    

«Proclama

 

Ved Laurvigs og Sandefjords Skiftejurisdiction ere følgende Boer tagne under Behandlign, fc.:

 

Efter     Claus B. B. Nielsen af Laurvig,
   –        Blikkenslager marconius af Do.,
   –        Vægter Anders Pedersen Stixrud af Do.,
   –        Fragtemand Ole Nielsen Kragerøe af Do.,
   –        Hans Johannesens Hustru Gjøe Madsdatter af Do.,
   –        Høker Jacob Nielsen Hauere af Sandefjord,
   –        Skipper Carl Børresen Waal af Do.,
   –        Hans Johannesen Mehres Hustru Maren Olsdatter af Do.,

 

Enhver, der i bemeldte Boer maatte have Noget at fordre, ville inden 12 Uger for undertegnede Skifteret beviisliggjøre deres Krav.

            Laurvigs Byfoged-Contoir den 22 September 1840.

                                       Olsen[cxxxviii],[cxxxix],[cxl],[cxli],[cxlii],[cxliii],[cxliv],[cxlv]».


Norsk Handels Tidende 10 oktober 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe

Sept. 21 Honfleur:

…         

                                    Ida Mathilde, Hansen                            ank. f. Sandefjord[cxlvi] …»


Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende

13 October 1840

«Ind- og Udklarerede Skibe ved Odense Toldkammer

Indgaaende: den 12te October, … C. O. Røed af Sandefjord, fra Laurvig, Skonnerten Haabet med Trælast …».


Norges Handels Tidende 17 oktober 1840

«Signaliserede Skibe

Forbipasserede, ved Deal, fra 1ste til 5te Oct.: Brødrenes Minde, Melsom fra Drammen til Gloucester. Ved Sandgate, d. 5te Oct.: Fortuna, Thomas C. Tams af Sandefjord fra Gøthb. Til Calais[cxlvii].».


Norsk Handels Tidende 24 oktober 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe

Oct. 9 Helvoet:

…         

                        Gode Moder, Solberg                                        afg. t. Sandefjord

Oct. 10 Calais:

                        Thors Minde, Larsen                                          afg. t. Sandefjord

Sept. 28 Calais:

Cathrine, Pedersen                                           afg. t. Sandefjord[cxlviii] …” 


Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende

26 October 1840

«Ind- og Udklarerede Skibe ved Odense Toldkammer

… Udgaaede … 24de October … C. O. Røed af Sandefjord til Norge, Skonnerten Haabet med Korn; …».


Norsk Handels Tidende 27 oktober 1840

«Signaliserede Skibe

Forbipasserede, ved Deal, …Fra 12te til 15de: Mette Margrethe, Hansen fra Caen til Sandefjord[cxlix] …» 


Norsk Handels Tidende 31 oktober 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe

Oct. 10-13 Caen:

…         

                                    Brødrenes Haab, Gunnestad                  afg. t. Sandefjord[cl] …»


Norsk Handels Tidende 3 november 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe

Oct. 13 Calais:              Gogstad, Hansen                                  afg. t. Sandefjord[cli] …»


Morgenbladet 4 november 1840

            “Christiania, den 3die November. … – Fra Enthuizen meldes, at Briggen Unity, Kapt. J. P. Johnsen, fra Amsterdam bestemt til Drammen, og Caroline, Kapt. H. O. Poust, fra Amsterdam til Sandefjord, samme Dag, isigte af Enthuizens Havn, hver havde miset et Anker og Kjetting. 5 eller 6 andre Fartøier havde samme Uheld[clii]. …»


Norges Handels Tidende 5 november 1840

            «Enkhuisen d. 20de Octb. Unity, Capt. J P. Johnsen og Caroline, Capt. H. O. Paust, begge fra Amsterdam, den første til Drammen, den andrentil Sandefjord, have begge, tilligemed  eller 6 andre Skibe, igaar, i Sigte af Havnen, mistet Anker og Kjetting.  Den Første er igjen forsynet med Anker og allerede er opfisket et Anker af circa 1000 [punds ?] Vægt med 14 Favne Kjetting[cliii]


Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende

9 November 1840

«Ind- og Udklarerede Skibe ved Odense Toldkammer

… Udgaaede: … Den 7de, S. Olsen, af Sandefjord til Norge, Jagten de Tre Brødre med Korn …».


Norsk Handels Tidende 10 november 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe

Oct. 23 Vlie:

…                                  Caroline, Paust                                     afg. t Sandefjord[cliv] … »

« Skibs-efterretninger

Til Kjørevigen d. 29 : … Haabets Anker, J. C. Andersen af og til Sandefjord fra London[clv] …»


Norsk Handels Tidende 17 november 1840

«Ankomne og afgaaede Skibe

Oct. 3 Texel:

…         

                                    Haabets Anker, Christensen                  afg. t. Sandefjord

Oct. 27 Calais

Emauel, Hørbye,                                   afg. t. Sandefjord[clvi] …»        


Den Norske Rigstidende 17 november 1840

«Ifølge Bankfundationens 70de § advares herved efternævnte Debitorer om inden 4 Uger fra Dato at afgjøre skyldige Renter og Afdrag af deres Banklaan, da ellers de stillede Panter ville blive bortsolgte ved en eneste Auction, nemlig:

Af Sandefjord

Amund A. Kruge[clvii] …»


Norsk Handels Tidende 21 november 1840

«Skibs-Efterretninger

Lyngøer … Hertil indkom … d. 13de [Novbr]: … Venus, H. Thorstensen fra Odense af og til Sandefjord med Rug, Byg og 500 Fdg. Smør[clviii]. …»


Morgenbladet 27 november 1840

«Korpskæge Daaes Søbad i Sogn.

(Indsendt)

Forfatteren tillader sig tilslut at opfordre Korpslæge Daae til gjennem Morgenbladet at bekjendtgjøre:

d) Saltvandets Styrke i Forhold til andre bade, in specie, dem paa Moss og i Sandefjord[clix] …»


Morgenbladet 28 november 1840

«Efternævnte Mandskaber, der skulde have fremmødt ved de i indeværende Aar afholdte Mandskabstegninger for bøherredske Kompagnie af Telemarkske Musketeerkorps, fc.:

Af Seufde Præstegjeld

 Lægds-No. 54, Halvor Hansen Botten, født 17de Januar 1819, skal

opholde sig i Sandefjord;

Og om hvem vedkommende Rodeforstandere ikke have kunnet give tilstrækkelig Oplysning, efterlyses herved, hvorhos Enhver, der maatte kunne meddele Oplysning om deres rette Opholdssteder m. v., anmodes om at afgive saaadan til Undertegnede snarest mulig. 

Nedre-Tellemarkens og Bambles Fogedkontor ved Porsgrund, den

18 Novbr. 1840                                     C. Borchsenius[clx],[clxi]»


Morgenbladet 29 november 1840

«Skibs- og Handelsefterretninger

            Grimstad, den 21de November. Igaar og i dag ere mange Skibe indkomne, hvoraf de fleste norske, der forhen have været inde i Havnene vestenfor, deriblandt en Brig fra Sandefjord som i Nat har mistet en Deel Seil. – Navnene paa de fleste indkomne Skibe er endnu ubekjendte.                 (D. v. T.)[clxii],[clxiii] …»


Norsk Handels Tidende 3 desember 1840

«Skibs-Efterretninger

            Lyngøer, d. 28de Novb. Hertil indkom … d. 22de: … C. Olsen af Vendereise af og fra Sandefjord til Odense; … – Herfra afseilet d. 18de: Venus Thorstensen af og til Sandefjord[clxiv]; …»


Norsk Handels Tidende 17 desember 1840

«Skibs-Efterretninger

Lyngøer, d. 10de Decb. Hertil indkom … den 3die: Concordia, C. Zimmermann af og til Sandefjord af Vendereise fra Crotoix[clxv]; …»


Den Norske Rigstidende 18 desember 1840

            «Ifølge Kongelig naadigste Bevilling der vil blive læst ved Agershus Stiftsoverret og vedkommende Værnething indkaldes herved, sub poena præclusi & perpetui silentii, Enhver der maatte have Noget at fordre i afdøde Kjøbmand af Sandefjord Anton Grøns Boe, med Aar og Dags Varsel til mig som Skifteforvalter at anmelde og beviisliggjøre sit Krav.

            Laurvigs Skifteret den 8de December 1840.                              Olsen[clxvi],[clxvii],[clxviii],[clxix],[clxx],[clxxi]».


Norsk Handels Tidende 19 desember 1840

«Skibs-Efterretninger

            Til Christiansand er formedelst Søskade indkomne den 10de d. M.: Ida Mathilde, Capt. Mathias Hansen af Sandefjord, fra Christiania bestemt til Honfleur med Trælast[clxxii], …»


Norsk Handels Tidende 24 desember 1840

«Auctions-Placater

 

Onsdagen den 6te Januar 1841 Kl. 2 Eftermiddag, bliver, ifølge Reqvisition fra Procurator Holst, paa Kjøbmand Stibolts Vegne, som Mandatarius for Handelshuset Canne & Balve i Amsterdam, offentlig Auction afholdt, hos Skipper Anun Kruge, over den Reqvirenten, ved Executions-forretning af 21de, thinglæst 24de November d. A., udlagte Halvdeel af Sluppen Lovens Aand, tilhørende bemeldte Kruge.

            Conditionerne bekjendtgjøres paa Auctionsstedet.

            Laurvigs Byfogedcontoir d. 16de Decb. 1840.

                                                            Olsen[clxxiii],[clxxiv],[clxxv],[clxxvi]


Den Constitutionelle 24 desember 1840

 

Sage paadømte i Høiesteret.

 

L.No. 146.        Adv. Hjelm, Actor mod Johan Olsen.

                       

                        Den af Høiesteret afsagte Dom lyder saaledes :

           

            De ergagne Domme bør uefterrettelige at være, hvorimod nærværende Sag hjemvises til ny Paakjendelse, efterat nærmere Oplysning er søgt angaaende Tiden, da den i Sagen omhandlede Foreviisning af Polititegnet ved H. Møller foregik, samt om og hvorvidt tiltalte Johan Olsen under de Sammenkomster, han tidligere end 28de Mai d. A. har havt med bemeldte Møller, har af Omstændighederne havt Anledning til at erfare Sidstnævntes Stilling som constitueret Underfoged i Sandefjord[clxxvii].» 


[xiii] Christianssands Stiftsavis og Adresse-Contors Efterretninger 1840, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_christiansandsadresse_null_null_18400313_2_21_1
[clxxvi] Morgenbladet 1841, Varig lenke: