S1835

6 januar

Student Ager fra Sandefjord ankom Christiania 5 januar og tok inn hos Materialskriver Wang[i].


22 januar

Kjøbmand Kimodt ankom Christiania fra Sandefjord 21 januar og tok inn hos Fru Steen[ii].


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

7 Mars 1835

«Hals Skibsliste.

Indk. Den 2den Marts: R. Olsen af og f. Sandefjord m. Trælast. …».


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

18 Mars 1835

«Hals Skibsliste.

Udg. D. 15de: K. Olsen t. Sandefjord; …»


25 mars

Skibsrehder D. Gogstad ankom Christian fra Sandefjord og tok inn hos Mad. Bochelie[iii].


5 april

Skibscapit. Gullichsen ankom Christiania fra Sandefjord 4 april og tok inn hos Mad. Bochelie[iv].

«Dødsfald

At min elskede og trofaste Hustru, Anne Hellevorth Petersen[v], fød Sørensen, i hendes Alders 31te Aar og vort lykkelige Ægteskabs 2det, blev ved en rolig og blid  Død henkaldet af Herren til det bedre Liv, den 20de dennes, 6 Dage efter at hun var bleven forløst med en Datter, der døde kort efter Fødselen; det maa jeg herved under Savnets Vemod bekjendtgjøre for vor fælleds Familie og deeltagende Venner.

            Sandefjord, den 25de Marts 1835

                                                                        Peter Petersen[vi],[vii],[viii],[ix]»


7 April 1835
«Kallundborg Skibsliste.
Indkomne 19-20 Marts.
Aarøe, fra Sandefiord, med Trælast. O Rasmussen, fra Sandeford, med Trælast. …».

15 april

Anmeldte Dødsfald

Anne Hellevorth Petersen, 31 Aar, den 20de Marts i Sandefjord[x],[xi].


28 april

Skibscapit. Larsen med Kone ankom Christiania fra Sandefjord 26 april og tok inn hos Kjøbmand Kokkinn[xii].


12 mai

Skibsrederne Gogstad og Gulliksen fra Sandefjord ankom Christiania 11 mai og tok inn hos Mad. Bochelie[xiii].


14 mai

«Mortifications-Stevning[xiv],[xv],[xvi]

Med Hjemmel af kongl, naadigst Bevilling af 31 Marts d. A. indstevnes herved, sub poena præclusi & perpetui silentii, med Aars og Dags Varsel, Ihændehaveren eller Ihændehaverne af Undertegnedes til Arvingerne efter afdøde Christen Endrese og Hustru af Ladestedet Aasgardstrand udstædte Pante Obligation, dateret 9de, thinglæst 12te Januar 1832,hvorved for den Sum 1990 Speciedaler er given første Prioritets Panteret i min eiende Anpart af Gaarden Bugaarden, Matr.No. 43 i Sandeherreds Thinglaug, af Skyld 1 Hud 3 Skind, med Huse, Bygsel, og Herlighed, hvilken Onligation er indfriet med forkommen, – at møde mig eller Fuldmægtig inden Retten ved Augst-Maanedsthing for Sandeherred i Aaret 1836, paa den Dag og det Sted, som nærmere vil blive berammet, til lovlig Thingtid, for enten at beviisliggjøre sin lovlige Adkomst til bemeldte Obligation eller høre Samme ved Dom mortificeret, saaledes at den for Eftertiden ingen Kraft eller Gylidghed tillægges, men kan foranstaltes aflyst og af Pantebogen udslettet,

            Sandefjord, den 6te Mai 1835.

                                                            Chr. L. Sørensen»


17 mai

«Efter Indberetning fra Jedderens og Dalernes Fogderie er i forrige Maaned, paa flere steder i Soggendals Skibrede, deels i Søen fundet og bjerget deels til Landet inndrevet forskjelligt Varggods, saasom: Omtrent 700 Stkr. Granplanker af forskjellig Længde, paa hvilke ere med rød  Farve anbragte i den ene Ende Bogstaverne H. H. og i den anden r; circa 200 Stkr. Deels fiirskaarne deels tilhugne Birkekubber af 2 ½ Fods Længde; Agterspeilet af et Fartøi, sortmalet, og hvorpaa eer anbragt med hvide Bogstaver «TVENDE BRØRDRE  FRA SANDEFJORD»; en østlandsk Egebaad, nagelbygget paa Klink med 12 Fod lang Kjøl; 84 Bunter Piileband; og en Deel Stumper af Planker og andre Træ-Materialier. Ligeledes er paa forskiellige Steder i Egersunds Skibrede indbjergede 260 Stkr. Deels firskaarne deels tilhugne Birkestubber, nogle Stumper af af andre deels nye deels gamle Træ-Materialier, samt Agterenden af et Fartøi, hvorpaa er indhugget i Træet «RLR 1827». Ved Gaarden Haar i Valle-Skibrede er inddreven en rødmalet Skibskiste, hvori fandtes endeel Mands-Gangklæder og en Blikdaase, hvori forskjellige forskjellige Papirer, iblandt hvilke Borgerbrev til Skipper Jens Bok Berg af Sandefjord, og Skjøde til den Samme paa Briggen de 3de Brødre.   Sammesteds ere og inddrevne nogle afbrækkede Forhudnings-Planker og 120 Birkekubber. Ved Obristad-stranden paa Jedderen er inddrevet og bjerget et Stykke af et Skibsdæk, som vises at have hørt til et Smaa-Fartøi; saa ere og i Sole-Skibrede indbjergede 4 Stkr. Bjælker, og noget andet ubetydelig Vraggods. Eieren eller Eierne til foranførte Sager, der tildeels ere foranstaltede bortsolgte ved Acution, indkaldes herved med Aars og Dags Varsel, sub poena præclasi & perpetuii silentii, for til Undertegnede at Beviisliggjøre sin Eiendomsret.

            Stavangers Amt, den 30te April 1835.                                      

26 mai

Skipper H. Hansen fra Sandefjord ankom Christiania 25 mai og tok inn hos Carl Corneliusens Enke[xix].


28 mai

Bekjendtgjørelser[xx].

Ifølge kongelig naadigst Resolution af 20de December 1830 inkaldes herved med Aars og Dags Varsel samtlige Eiere af de paa nedenstaaende Fortegnelse anførte uindløste Breve, der ere indkomne med Postregnskaberne for Aaret 1833 for at de kunne erholde Samme udleverede. De Breve der ikke inden Varselstiden Udløb blive indløste, ville ved Departementets Foranstaltning vorde opbrændte».

Listen, som inneholder hundredevis av korresponanse, nevner to brev fra Tønsberg til Sandefjord. Den ene eieren heter er Berg; den andre Andersen og portoen er, i begge tilfeller, fire skilling.


6 Juni 1835
«Udgaaede fra 17-31 Mai.
O. Rasmussen af Sandefiord, til Sandefiord med Kornvarer» …».

7 juni

Fortegnelse[xxi]

Over de til ¼ Pcts Svarelse anmeldte Salg af faste Eien-domme i Mai Maaned 1835

« … – En Enogtyvendepart i Gaarden No. 381 paa Hjørnet af Nordre Gade og Toldodgaden, solgt af Christian Halvorsen Ouve til Kjøbmand Ole Melsom i Sandefjord. …»


27 Juni 1835
«Kalundborg Skibsliste.
Indkomne 14-21d. Junii

O. Rasmussen af Sandefiord, fra Sandefiord, med Trælast.

Udgaaede 14-21de Junii
O.Rasmussen af Sandefiord, til Sandefiord med [Kornvarer].

…»


30 juni

Kjøbmand Hagemann med Familie ankom Christiania fra Sandefjord 28 juni og tok inn på Hotel du Nord[xxii].


Norrlands Tidningar 1835-07-18

«Skeppsfartsunderrättelser.

«Wid Hernösand Tullkammare» innkom 13 juli C. G. Reiner med Haabets Anker i ballast.


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

30 Juli 183

«Hals Skibsliste

Indk. D. 24 Juli: S. Frederichsen …»


15 August 1835
«Kallundborg Skibsliste
Fra 19de Juli til 9de August
Indkomne
O. Rasmussen af Sandefiord, fra Sandefiord, med Trælast.
…»

5 September 1835
«Kallundborg Skibsliste.
Fra 23-30te August
Indkomne:
A. Hendrichsen af Sandefiord, fra dito, med Trælast…».

Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst privilegeret Skanderborg Amtsavis og Avertissements-Tidende

15 October 1835

«Horsens Skibsliste.

Indkomne: Den 6te October … M. Gullichsen af Sandefjord med [Trælast] … den 10de O. C. Biercke af Sandefjord med Trælast».


Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst privilegeret Skanderborg Amtsavis og Avertissements-Tidende

27 October 1835

«Horsens Skibsliste.

Udgaaede: Den 24 October … O. C. Biercke af og til Sandefjord med Korn og Fedev. …».


5 november

«Fra Laurvigs Kjøbstad og Sandefjord er valgt til Repræsentant Sognepræst Peter Harboe Castberg, og til Supleant Kjøbmand Peder Søeberg[xxiii]».


8 november

«Til Repræsentant for Laurvig og Sandefjord er valgt:

Sognepræst P. H. Castberg, med 2 St.

(Efter at den først, ligeledes med 2 St. , valgte Byfoged Olsen havde undslaaet sig efter Grundloves § 63)

Til Supleant

Kjøbmand Peder Søeberg med 2 St.

(Efter Omvotering med Kjøbmand Fog, der ved første

Valg hadde erholdt lige St. med Søeberg)[xxiv]».


1 desember

Anders Beer Wilses utsikt fra Dølebakken[xxv]


6 desember

«At Preben Berg af Laurvig, formedelst Sindssvaghed, overeensstemmende med Lovens 3-19-1, er sat i Unyndighestilstand, og at hans Broder, Kjøbmand Jacob Berg  af Sandefjord, er beskikket til Hans Værge, bekjendtgjøres herved.

            Laurvigs Magistrat, 2den Decbr. 1835.

                                                                                                            Olsen[xxvi],[xxvii],[xxviii]»


13 desember

I 1835 ble det best at man skulle begynne å sende pakkepost over land mellom Christiania og Christiansand, også utenom dampskipenes seilingsperioder. En prisliste ble utarbeidet, som bygget på vekt og avstand pakken skulle fraktes. En pakke på inntil ett pund kunne sendes fra Holmestrand til Sandefjord for seks skilling. For hele strekningen ville en 25 punds pakke koste 144 skilling.

I det detaljerte reglementet[xxix] er det nevnt at

« …       10. I de Byer, hvortil denne Pakkepost ankommer, samt i Ladestederne Sandefjord og Brevig, blive Adresse-Breverne mod de for Breves Ombæring i ALmindelighed bestemte Bærepenge ombaarne til dem, Pakkerne er  adresserede til, og have da disse selv at besørge Pakkerne Afhentede.

Paa Postaabneriene forholdes med Adresse-Breverne Aflevering eller Uthentelse af Vedkommende selv, saaledes, som paa ethvert Sted er sædvangligt med andre Breve[xxx].

Pakkerne indleveres i Christiania hos Contorist Fischer og i de øvrige Byer samt i Brevig pa Post-Contorerne inden 2 Timer forinden Pakkepostens Afgang fra ethvert Sted, hvilket ogsaa maa skje ved de 2de underveis værende Postaabnerier saavel som i Sandefjord.»


13 desember

«Ifølge kongl. naadigst Bevilling af Dags Dato, der vil blive læst inden vedkommende Værnething og Aggerhuus-Stiftsoverret, indkaldes herved, sub poena præclusi & perpetuii silenti, med Aars og Dags Varsel, Alle og Enhver, som formene sig at have Noget at fordre i Boet efter forliist Skipper Jens Bøgh Berg af Sandefjord, til med deres Krav og Paastand at fremkomme og Samme for Skifteretten at beviisliggjøre inden foreskrevne Tiids Forløb.

            Laurvigs og Sandefjords Byfoged-Contor den 12te Octo-
                        ber 1835.                                Olsen[xxxi],[xxxii]»        

[v] Anne Hellevad, døpt 3 september 1804, datter av Christen Lorentz Sørensen og Kirsten Margrete Grøn: dette er øverste samfunnslag i Sandefjord. Se SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 116