S1833

2 februar

Skibscapitainerne S Melsom og N Bull fra Sandefjord ankom Christiania og tok inn hos Carstensen[i].


13 februar

Fra et møte i Stortinget 12 februar, der fullmakter for representantene ble diskutert:

«Ved afgjørelsen af Fuldmagtten for Repræsentanten fra Laurvig og Sandefjord, yttrede v. d. Lippe[ii], at det formeentlig var uriktigt, at Sandefjord, som er et Ladested, sendte sin Valgmand til Laurvigs Districtsforsamling; men da han ei ansaae Sagen for tilstrækkelig oplyst, og da det ei heller in casu havde havt nogen Indflydelse paa Repræsentantvalget, forbeholdt han sig kun i den Anledning at fremlægge skrftligt Votum for at Opmærksomheden kunde blive henledet paa denne Gjenstand[iii]»  


16 februar

Fra et møte i Stortinget 15 februar:

Det af her Stiftsprovst v. d. Lippe i Storthinget den 12te Februar til Protocollen fremlagte Votum er saalydende:

«Ladestedet Sandefjord har hidindtil stedse, med Storthingernes Samtykke, valgt een Valgmand, som i Forening med de i Laurvig udkaarede Valgmænd have stemmet paa en Storthingsmand fra begge Districter, og har saaledes dette Ladested udøvet sin Stemmeret paa den Maade, som i Grundloven er bestemt for Kjøbstæder. At Sandefjord ikke kan betragtes som saadan, er formeentlig afjort, da den, som af Kraft bemærket is hans statistiske Beskrivelse af Norge, i Lovgivningen benevnes som Ladested og man ei for den Modsatte Mening kan drage nogen Slutning af, at Sandefjord har Fælleds Jurisdiction med Laurvig; man vilde derved nemlig underlægge den executive Magts Afgjørelse , hvad der ene kan bestemmes ved Lov, at meddele et LadestedKjøbstads-Privilegier. Jeg kan saaledes ikke betragte det uden som constitutionsstridigt, at Sandefjord udøver sin Stemmeret paa benævnte Maade; de maatte efter min Menig enten stemme i Forening med Sandeherreds Præstegjeld, under hvilket det i geistlig Hensende henhører, ellr, hvis det kan godtjøres, at den paa Grund af faælleds Jurisdiction kan betragtes som en Deel af eller en Forstad til Laurvig, da paa den Maade i Forening med denne Bye, at dens Stemmebrettigede infandt sig i Laurvig paa den Dag Valgforsamling der holdtes, og der tilligemed Kjøbstadens Stemmeberettigede pa den Dag, Valgforsamling er holdtes, og der tilligemed Kjøbstadens Stemmeberettigede udvælge Valgmand. Ved nærværende Thing har det vist nok ingen Indflydelse paa den for Repræsentanten fra Laurvig og Sandefjord utfærdigede Fuldmagt, efterdi han er eenstemmig valgt til dette Hverv, men jeg har dog troet, at Sagen burde bringes paa Bane, da det ikke er Grund nok for mig til at undlade at gjøre nogen Bemærkning i denne Henseende, at de foregaaende hing have tolereret saadant, og da jeg har haabeet, at ogsaa den Tid vilde komme, at man og i denne Sag vilde holde sig efter de foreskrevne Regler. Mit Forslag i den Anledning, der gik du paa, at Fuldmagten kun skulde antages for Laurvigs Vedkommende, har jeg frafaldet, da det ei i Thinget gaves Anledning til at faae oplyst, om Sandefjord burde stemme i Forening med Landdistrictet eller med Laurvig paa den af mig antydede Mening, og da der blev mig forbeholdt ved dette mit Votum at tilkjendegive min Formening, hvorved muligens Opmærksomhed kunde vorde vakt hos vedkommende Øvrighed eller et kommende Storthing for en Gjenstand, der, saavid jeg formaaer at indsee, ei hidindtil har været betragtet som den Burde.

            Christiania, den 12te Februar 1833

von der Lippe[iv]»


23 februar

Haraldsen fra Sandefjord ankom Christiania 23 februar og tok inn hos Høker N. Erichsen Gram[v].


26 februar

«Med min Slup «Flittig» af Sandefjord er jeg ankommen fra Bergen til Iiskanten, omtrent en halv Fjerding fra Ringene. Dette bekjendtgjøres herved til Efterretning for dem, der har Fragtgods hos mig, hvilket de ville behage at lade afhente Onsdagen den 27de Februar d. A.

            Christiania, den 24de Februar 1833

                                                            Christen Andersen[vi]»


28 februar

Fra et møte i Stortinget 27 februar:

« – Olsen[vii] indleverede et Forslag om, at Præsidentskabet hos regjerningen skulde indhente de fornødne Oplysninger om Sandefjord er Kjøbstad eller Ladested[viii]»


3 mars

Kjøbmand Reinert fra Sandefjord ankom Christiania 2 mars 1833 og tok inn hos Carstensen[ix].


5 mars

Skipper B. Hansen ankom Christiania fra Sandefjord og tok inn hos Lods Carl Corneliussen[x].


7 mars

Fra et møte i Stortinget 27 februar

« – Olsen indlevere et Forslag om, at Præsidentskabet hos Regjeringen skuld indhente de fornødne Oplysninger om Sandefjord er Kjøbstad eller Ladestedet. Tilstillet Kommitteen for Fuldmagternes revisjon[xi]


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

9 April 1833

«Hals Skibsliste.

Indk. … Den 7de … S. Frederiksen af og fra Sandefjord med Trælast …»


Den Vest-Siællandske Avis eller Slagelse Ugeblad for den uden- og indenlandske Historie og for Dagens vigtigste Nyeheder

13 April 1833

«Ved Callundbor Toldsted, er fra 1ste til 7de April

indkommen:

Skpr. P. Jensen fra Skaarupøer, med Jagt, 4 Læster, fra Apenrade med Boghvedegryn, Oste, Kalt &c. – Skpr. P. E. Callermannn af Aarhuus, Jagt Hanne, 5 Læster, fra Randers, ballastet. – Skpr. Lars Aarøe af Sandefiord, Jagt Christiane Sophie, 15 enhalv Løster, fra Sandefiord, med en Ladning Trælast. – Skpr. Søren Aarøe af Sandefiord, Slup Nyt Haab, 4 Læster, med Træelast og 251 Stænger Jern».


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

16 April 1833

«Frederikshavns Skibsliste

Indk. Den 1te April … H. Christiansen fra Sandefjord, bestemt til Horsens m. Træl. …»


Den Vest-Siællandske Avis eller Slagelse Ugeblad for den uden- og indenlandske Historie og for Dagens vigtigste Nyeheder

20 April 1833

«Udgaade:

Skpr. L. O. Aarøe af Sandefiord, Jagt Christiane Sophie, 15 enhalv Læster, til Sandefiord med et Partie Kornvarer…».


Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst privilegeret Skanderborg Amtsavis og Avertissements-Tidende

23 April 1833

«Horsens Skibsliste

Indkomne : … den 18de , Hans O Moe af og fra Sandefjord med Trælast; … den 19de Mathias Hansen af og fra Sandefjord med Trælast…».


Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst privilegeret Skanderborg Amtsavis og Avertissements-Tidende

2 Mai 1833

«Horsens Skibsliste

…H. Christensen af Sandefjord til Norge m. Kornv., Hans O. Moe af Sandefjord til Norge med Kornv. … Indkomne: Den  29 April , … M. Gallichsen af og fra Sandefjord med Trælast…».


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

6 Mai

«Hals Skibsliste

… Udg. Den 3die Mai, … C. O. Røed af og til Sandefjord m. Kornvarer …»


8 mai

«Til Altona

Afgaaer Capit. Ole Chr. Nielsen af Sandefjord, førende den nye kravelbyggede Slup «Elise» som endnu har Rum for nogle Læster Fragtegods. Nærmere Underretning giver Skibsmægler                                                                                                                           Rulffs[xii]»


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

21 Mai 1833

«Frederikhavns Skisliste.

Indk. … Den 18de: H. J. Pettersen f. Sandefjord m. Træl. (Best. til Randers og igjen udg. samme Dag) – …»


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

25 Mai 1833

«Hals Skibsliste

Indk. … D. 22de: S Frederichsen af og fra Sandefjord med Træl. …»


29 mai

Consul Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania og tok inn hos Carstensen[xiii].


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

5 Juni 1833

«Hals Skibsliste

…Udg. D. 31de Mai: … S. Frederichsen af og til Sandefjord m. Korn …»


Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst privilegeret Skanderborg Amtsavis og Avertissements-Tidende

6 Juni 1833

«Horsens Skibsliste

… Udgaaede: den 5te, … H. O. Moe af Sandefjord til Norge med Korn; …»


6 juni

Den 3 juni ankom Skibseierne A. Larsen og O. N. Gogstad fra Sandefjord Christiania og tok inn hos Madame Bochelie[xiv].


9 juni

Den 7 juni ankom Kjøbmand Sørensen fra Sandefjord Christiania og tok inn hos Carstensen[xv].


24 juni

Den 22 juni ankom Skibscapitain Reieur med Kone Drammen fra Sandefjord og tok inn hos Maler Petersen[xvi].


1 juli

«Fransk Consular-Agent i Laurvig og Sandefjord, Niels Fr. Hauff, er under 17de f. M. naadigst bleven anerkjendt i Egenskab af tillige være Consular-Agent i Porsgrund, Skien og Brevig[xvii]».


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

6 Juli 1833

«Frederikshavns Skisliste.

Den 2den Juli: S. L. Aarøe f. Sandefjord, bestemt til Callundborg m. Trælast, udg. f. Dag. …»


23 juli

Consul Hvidt, Casserer Gether og Doctor Clausen fra Sandefjord ankom Christiania 21 juli og tok inn på Hotel du Nord[xviii].


25 juli

«Beregning[xix]

over Kjøbstædsskattens Fordeling imellem Kjøb- og Ladestæderne for de tre Skattaar fra 1ste Juli

1836, der tillige indeholder Resutatet af de i Committeen for denne Skats Fordeling antagne fire Maalestokke. 

 

Kjøbstæderenes og Ladestædernes Navne Efter Brand-

Assurance-

summen

Efter Folketallet Efter Ind-førselstol-den Efter Ud-førselstol-den Medium af alle Maalestokke med arbitr. Af-slag

eller Tillæg

Hvad Hovedstæderne efter Afslag eller Tillæg skulle betale Hvad Kjøb- og Ladestæderne hver for sig skulle udrede
Christiania Med Ladestæder 26.36 18.32 23.51 6.20 18.59
Arbitrairt Tillæg 2.41 21.00
Deraf svarer  
Christiania 20.25
Drøbak 0.55
Soon 0.15
Hølen 0.05
Moss 3.18 2.52 2.21 1.12 2.26 2.26 2.26
Fredrikstad 1.78 2.28 0.44 2.22 1.68 1.68 1.68
Fredrikshald 3.82 4.06 1.54 1.58 2.75 2.75 2.75
Drammen 7.11 6.11 7.65 8.00 7.22
Arbitrairt Afslag 0.72 6.50 6.50
Holmestrand med Aasgaard-strand 1.21 1.63 0.63 0.94 1.10 1.10
Deraf svarer:  
Holmestrand 0.98
Aasgaardstrand 0.12
Tønsberg 1.82 1.68 1.13 0.52 1.29 1.29 1.29
Laurvig med Sandefjord 2.97 3.27 2.54 1.67 2.61 2.61
Deraf svarer  
Laurvig 2.20
Sandefjord 0.41
Langesundsfjorden 4.19 5.56 3.20 4.00 4.24 4.24
Deraf svarer  
Skien 2.00
Porsgrund 0.97
Brevig 0.52
Stathelle 0.24
Langesund 0.30
Osebakken 0.18
Østerrisøer med Tvedestrand 0.76 1.72 1.09 2.03 1.40 1.40  
Deraf svarer  
Østerrisøer 1.15
Tvedestrand 0.25
Kragerøe 0.96 1.25 0.66 1.47 1.08 1.08 1.08
Arendal, Grimstad og Lillesand 3.00 2.30 3.62 3.63 3.14
Arbitrairt Tillæg 0.37 3.51
Deraf svarer  
Arendal 2.57
Grimstad 0.47
Lillesand 0.47
Christiansand med Ladesteder 5.80 9.81 8.10 10.72 8.61
Arbitrairt Afslag 2.77 5.84
Deraf svarer:  
Christiansand 3.00
Flekkefjord 1.12
Fahrsund 0.72
Mandal 1.00
Stavanger med Ladesteder 2.04 4.20 3.45 6.18 3.97 3.97
Deraf svarer:  
Stavanger 3.15
Sogndal 0.25
Egersund 0.57
Bergen 18.54 18.36 26.00 34.34 24.31
Arbitrairt Tilleg 0.72 25.03 25.03
Molde med Aalesund 0.75 0.91 0.47 0.60 0.68
Arbitrairt Afslag 0.10 0.58
Deraf svarer  
Molde 0.36
Aalesund 0.22
Christiansund 0.93 1.87 1.36 1.83 1.50 1.50 1.50
Throndhjem 12.58 10.25 11.92 11.90 11.66
Arbitrairt Tilleg 0.28 11.94 11.94
Tromsøe 0.69 0.65 0.48 1.05 0.72 0.72 0.72
Kongsberg 1.51 3.25 1.19
Arbitrairt Afslag 0.19 1.00 1.00
  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.97

Christiania, i Committeen til at forberede Kjøbstædsskattens Fordeling, den 23 Juli 1833

Riddervold,

Committeens Formand                                                                                                                                               ___________

Martens
    Committeens Secretair»

30 juli

Fru Rasch og Jomfru Søeberg fra Sandefjord ankom Christiania 28 juli og tok inn hos Forvalter Unger[xx],[xxi].


31 juli

Studerende Søeberg fra Sandefjord ankom Christiania 29 juli og tok inn hos Carstensen[xxii],[xxiii].


12 august

«Proclama[xxiv],[xxv]

Da Skipper lars Johannesen Grøn af Gaarden Husebye i Sandeherred ved Sandefjord er forliist paa en Søereise og hans Boe taget under Skiftebehandling, saa indkaldes ifølge Kongens naadigst Bevilling Dags Datum, der vil blive læst inden vedkommende Værnething og Aggershus Stiftsoverret, herved, sub poena præclusi & perpetui silenti, med Aar og Dags Varsel, Alle og Enhver, som mener sig at have Noget at fordre i bemeldte Boe, med deres Krav og Paastand at fremkomme og samme for Skifteretten at beviisliggjøre inden foreskrevne Tids Forløb.

            Laurvigs Sorenskriver-Contoir den 7de August 1833.

Petersen

                                                                        Constitueret». 


15 august[xxvi],[xxvii]

Jomfru Hageman fra Sandefjord ankom Christiania 13 august og tok inn hos Mad. Berner.

Kjøbmand A E Goen fra Sandefjord ankom Christiania 14 august og tok inn hos Petersen.


6 september

Kjøbmand Sørensen fra Sandefjord ankom Christiania 5 september og tok inn hos Carstensen[xxviii],[xxix].


Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst privilegeret Skanderborg Amtsavis og Avertissements-Tidende

12 September 1833

«Horsens Skibslister

Indkomne: … den 6te … Mathias Hansen af og fra Sandefjord med [Trælast]


30 september

Consul Hauff fra Sandefjord ankom Christiania 27 september og tok inn hos Carstensen[xxx].

1 oktober

Consul Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 30 september og tok inn hos Carstensen[xxxi],[xxxii].


Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst privilegeret Skanderborg Amtsavis og Avertissements-Tidende

10 October 1833

«Horsens Skibsliste.

«Indkomne: Den 7de October , M. Gullichsen af og fra Sandefjord med Trælast.»


Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst privilegeret Skanderborg Amtsavis og Avertissements-Tidende

17 October 1833

«Horsens Skibsliste

… Udgaaede: … den 12te M. Gullichsen af Sandefjord til Norge med Korn…».


18 oktober

«Bekjendtgjørelse[xxxiii]

I Overensstemmelse med § 2 i Loven af 20de Juli 1824, advares efternævnte Debitorer om, inden 4 Uger at betalee skyldige Afdrag og Renter af deres Gjeld til Norges bank, da de i modsat Fald maae vente, at deres til Banke pantsatte Eiendomme bliver ved offentlig Auction bortsolgte, med Reservation imod Eierne og deres Selvskyldner-Cautionister for det Manglende, saafrem panterne skulde udbringes til Mindre, end  Bankens Fordringer med Renter og Omkostninger beløbe.

Og da erfaring har viist, at flere Debitorer, uagtet gjentagne Paamindelser fra Administrationens  Side, udeblive med pligige Afrdrag, sa erindres herved ei alene nedenstaaende Bank-Debitorer, men tillige ehver anden Debitor til Banken for fundationsmæssige Laan, om med de pligtige Renter tillige at betale det befalede Afdrag, da Renten, naar saadant Afdrag ikke følger, ei vil blive modtaget.

Af Sandefjord

Jonas Andersen

Skipper H. E. Grøn

…».


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

16 November 1833

«Fredrikshavns Skibsliste

Indk. D. 11te Nvb.: … S. Fredriksen f. Sandefjord m. Jern og Træl. best. t. Aalb. …»


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

4 December 1833

«Hals Skibsliste

… Udg.: D. 2den Decbr.: … S. Frederichsen a. o. t. Sandefjord m. Korn».


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

7 December 1833

«Frederikshavns Skibsliste

… S. Frederiksen f. Aalb. best. t. Sandefjord m. Kornv. udg. d. 3die…».


17 desember

Kjøbmand Sørensen fra Sandefjord ankom Christiania 16 desember og tok inn hos Chr. Jensen[xxxiv],[xxxv].


[vii] Usikker identitet: det var 12 stk Olsen på Tinget på denne tiden, se https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_stortingsrepresentanter_1833%E2%80%931835
[x] Morgenbladet 1833
[xi] Statsborgeren 1833
[xii] Bergens Adressecontoirs Efterretninger 1833
[xiii] Morgenbladet 1833
[xiv] Morgenbladet 1833
[xv] Morgenbladet 1833
[xvi] Drammens tidende 1833
[xvii] Christiania Intelligentssedler 1833
[xviii] Morgenbladet 1833
[xx] Morgenbladet 1833
[xxi] Christiania Intelligentssedler 1833
[xxii] Morgenbladet 1833
[xxiii] Christiania Intelligentssedler 1833
[xxiv] Christiania Intelligentssedler 1833
[xxv] Christiania Intelligentssedler 1833
[xxvi] Christiania Intelligentssedler 1833
[xxvii] Morgenbladet 1833
[xxviii] Christiania Intelligentssedler 1833
[xxix] Morgenbladet 1833
[xxx] Christiania Intelligentssedler 1833
[xxxi] Morgenbladet 1833
[xxxii] Christiania Intelligentssedler 1833
[xxxiii] post:
Christiania Intelligentssedler 1833
[xxxiv] Morgenbladet 1833
[xxxv] Christiania Intelligentssedler 1833