S1832

Drammens Tidende 5 januar 1832

Christopher Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 29 desember og tok inn på Hotel d’Angleterre[i].


Morgenbladet 17 januar 1832

Consul Hauff fra Sandefjord ankom Christiania 16 januar og tok inn hos Carstensen[ii].


Norsk Handels Tidende 4 februar 1832

«Ankomne og afgaaede Skibe

Dec. 31. Helford, Constitutionen, Heidemark     ank. F. Sandefjord[iii] …»


Den Norske Rigstidende 5 februar 1832

«Sørgeligst bekjendgjøres for fraværende Slægt og Venner, at min inderlig elskede og retskafne Kone, Elisabeth Berg, født Rosenkilde, endte sin jordiske Bane den 18de dennes, efter nogle Ugers Sygdom, en Alder af 43 Aar og 2 Aar, efterladende sig 2de uforsørgede Døtre, der med mig begræde Tabet af en øm Moder og en Trofast Ægtefælle.

            Sandefjord, den 25de Januar 1832.

                                                Mathias Berg[iv],[v]


Norsk Handelstidende 11 februar 1832

«Auction

            Onsdagen den 29de Februar førstkommende, Formiddag Klokken 11, bliver, efter Forlangende af Consul N. F. Hauff, en eneste offentlig Auction afholdt udi Ole Ths. Paustes Huus i Sandefjord ove Requirentens Eiende og i Sandefjords Havn beliggende Barkskib, Magneten kaldet, drægtig 91 ½ Commercelæster, i complet seilbar Stand, ligesom Inventarieliste kan erholdes hos Reqvirenten. Auctionen vil blive fremmet  paa fordeelagtige Conditioner, der paa Auctionsstedet nærmere vil blive bekjendtgjordte.

            Laurvigs og Sandefjords Byfoged-Contor den

                        4de Februar 1832

D. Schrøder

                                       Constitueret[vi]»


Morgenbladet 11 februar 1832

«Anmeldte Dødsfald

Student Christian Stang, 21 ¼ Aar, den 14de Januar i Christainia[vii]. …»


Aftonbladet 1832-02-11

«Norrige

            Sandefjord, den 27 Jan. I ett sällskap, som i går var församladt till firande af H. Maj:ts Konungens födelsesdag, afsjöng Hr Faugieres, en fransk Officer, följande verser efter Marseille-hymnens välbekanta melodi.

Allons enfans de la Norvège,
Le jour de boire est arrivé !
Chez nous les frimats, et la neige
Ne bannissent pas la gâitè. (bis)
Dans ce beau jour plein d’alègresse
Celebrons votre Libertè,
Que votre Roi, dans sa sagesse,
Sincerèment a sanctionnè.
            Allons, Norvégiens !
              Vuidons tous nos flacong,
            Buvons, buvons
                Au souvenir de vos grands citoyens ».

Den Norske Rigtidende 12 februar 1832

«Dødsfald

            Sørgeligst bekjendtgjøres for fraværendde Slægt og Venner, at min inderlig elskede og retskafne Kone, Elisabeth Berg, født Rosenkilde, endte sin jordiske Bane de 18de dennes, eftr nogle Ugers Sygdom, i en Alder af 43 Aar, efterladende sig 2de uforsørgede Døtre, der med mig begræde tabet af en øm Moder og en trofast Ægtefælle.

            Sandefjord, den 25de Januar 1832

                                                Matthias Berg[viii]»


Norsk Handels Tidende 15 februar 1832

«Auction

            Onsdagen den 29de Februar førstkommende, Formiddag Klokken 11, bliver, efter forlangende af Consul N. F. Hauff, en eneste offeentlig Auction afholdt udi i Ole Ths. Paustes Huus i Sandefjord over Reqvirentens eiende og i Sandefjord Havn beliggende Barkskib, Magneten kaldet, drægtig 91 ½ Commercelæster, i complet seilbar Stand, ligesom inventarieliste kan erholdes hos Reqvirenten. Auctionen vil blive fremmet paa fordeelagtige Conditioner, der paa Auctionsstedet nærmere vil blive bekjendtgjordte.

            Laurvigs og Sandefjords Byefoged-Contoir den

                        4de Februar 1832.D. Schrøder

                                                Constitueret[ix],[x]».          

«Dødsfald

… Elisabeth Berg, født Rosenkilde, 43 Aar 2 Mdr., den 18de Januar i Sandefjord …»


Norsk Handels Tidende, 22 februar 1832

«Ankomne og Afgaaede Skibe

Febr. 4.            Havre: Cour du Fort Royal, Lecordier                ank. f. Sandefjord[xi] … »          

« Advertissements

            Løverdagen den 17de Marts førstkommende, Formiddag Klokken 11, bliver, efter Reqvisition fra Herr Consul Hvidt i Sandefjord af 15de d. M., afholdt offentlig Auction i Herr Færgebestyrer Radiks Huus i Sannesund i Thunøe Sogn over Reqvirentens der ved stedet i Vinteroplag beliggende skib, familien kaldet, drægtig 133 commercelæster og i god seilbar Stand, som ved denne auction bortsælæes hvis antageligt Bud skeer. Skibet forevises naar det forlanges af Narve Tronsen i Sannesund og Inventarieelister vil findes nedlagt til Eftersyn hos Dherrer Reihard & Comp. i Christiansand, Anders & Hans Dedekam i Arendal, Mægler Falkenberg i i Laurvig, samuel Føyn i Tønsberg, Mægler Kloeb i Christiania, Michl. Hopp paa Frederikshald, samt hos Reqvirenten. 

            Conditionerne erfares paa Auctionsstedet hvortil Liebhabere herved indbydes.

            Thunøe og Bembe sorenskriver-Contoir, Frederiksstads Forstad den 20de Febr. 1832.       

                                                                           Eilertsen[xii],[xiii],[xiv],[xv],[xvi]»


Morgenbladet 16 mars 1832

Consult Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 15 februar og tok inn hos Carstensen[xvii].


Norsk Handels Tidende 24 mars 1832

«Da det paa Skibet Familien ved Auctionen i Sannesund den 17de Dennes gjorte Bud ikke var antageligt og som følge deraf ikke blev givet Tilslag, saa bekjendtgjøres herved, at jeg agter underhaanden at sælge dette Skib, som forevises af Narve  Tronsen i Sannesund.

            Inventarie Lister ere beroende paa de tilforn opgivne Steder.

            Lysthavende, som herpaa maatte reflectere ville behage at henvende sig til Undertegende.

                        Sandefjord den 20de Marts 1832.

                                                            Christopher Hvidt[xviii]».


Morgenbladet 25 Mars 1832

Consul Hauff fra Sandefjord ankom Christiania 24 februar og tok inn hos Procurator Rasch[xix]

«Ankomne og afgaaede Skibe

Mars 6. St. Margaret’s Hope:

            Augusta, Haraldsen       – ank. 6. Sandefjord …[xx]»


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1832-03-26

Under « Utdrag från Börsen Halles Skepps-Lister» for 17 og 20 mars 1832 meldes det  at  Augusta er underveis fra Sandefjord til Genua.


Norsk Handels Tidende 31 mars 1832

            «Undertegnede agter til anstundende foraar at bortleie følgende Beqvemmeligheder i min iboende Gaard her paa Stedet: Stue med Sængekammer, og Pigekammer, Adgang til Kjøkken og Bryggerhuus, hvori er Bagerovn og Bryggepande, Kjælder med 3 Rum, Udhuusbygninger med Fæhus og Staldrum til 2 heste. Skulde Pakhus med Lofter behøves, kan samme ligeledes faaes; Alt til en Billig Leie.

            De herpaa Reflecterende beager at henvende sig til mig enten pesonlig eller i portofrie Breve.

            Sandefjord den 22de Marts 1832.

                                                Mathias Berg[xxi],[xxii],[xxiii],[xxiv]»


Norsk Handels Tidende 11 april 1832

«Gothenborg d. 7de April. Fra 1ste April er hertil ankommet følgende norske Skibe: … Emanuel, Thoresen af og f. Sandefjord. … Alle i Ballast[xxv]».


Den Norske Rigstidende 12 April 1832

            «Til Amtet er skeet indberetning om følgende, i Søen fundet og bjerget Gods, nemlig:

en Baad af Kravel-Bygning, 15 Fod og 5 Tommer lang imellem Stavnene, 12 Fod lang i Kjølen, 5 Fod og 7 Tommer bred ved Seiltoften, men forøvtigt uden Kjendemærker, funden paa Doggers Bank i Nordsøen midt i Juni f. A. Af Skipper Knud Heidemark, og indbragt til Sandefjord, hvor den nu er beroende;en liden Baad eller Pram, sortmalet, med en hvid Gang og rødmalet Agtersæ1849de, funden udenfor Indløbet til Laurvigs-Fjorden de 4de November f. A. af Skipper

Jacob Semb fra Laurvig; og oplagt paa Vestre-Halsen, hvor den nu er beroende;et Foustage Talg, af Indhold omtrent 2 Skppd.; Foustaget er af Furutræ og mærket paa den ene Bund 1849, fundet af skipper Tarald Olsen den 30te November f. A. i Søen, 6 a 7 Miil fra den Norske og 3 a 4 Miil fra den Svenske Kyst, og nu oplagt paa Laurvigs Toldbods Pakhus.

Eierne deraf blive, i Overeensstemmelse med Forordningen af 12 Marts 1790 og Loven af 20de Juli 1824, 3de Gangen efter hinanden igjennem den Norske Rigstidende og Christianias Intelligensseddel, sub peone præclusi & perpetui silentii; med Aars og dags Varsel indkaldte, for at legitimere deres Eiendomsret til Samme. 

            Jarlsbergs og Laurvigs Amts-Contor, den 25de Marts 1832.

                                                                                    Rye[xxvi]».


Norsk Handels Tidende 18 april 1832

«Skibs Efterretninger

            Gothenborg den 14de April. Hertil ankommet følgende norske Skibe: … d. 14de Haabet, Grøn, af Sandefjord, f. Frederikshald i Ballast. …[xxvii]»


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

25 April 1832

«Hals Skibsliste

«Den 20de afseilede … C. Pedersen og S. Frederichsen af og til Sandefjord med Kornvarer …».


Norsk Handels Tidende 25 april 1832

            «Gothenborg d. 21de April. Hertil er den 17de og 18de ankomne følgende norske Skibe. … Magneten, Gløersen af Sandefjord f. Laurvig i Ballast. … Derimod udklareret den 17de og 19de  … Emanuel, Thorsen af Sandefjord[xxviii] … »


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1832-04-26

Under « Utdrag från Börsen Halles Skepps-Lister» for 18, 19 & 20 april 1832 meldes det at at  Hedevig Amalia, kaptein Smitsrad, var underveis fra Sandefjord til Grangemouth.


Norsk Handels Tidende 28 april 1832

«Ankomne og afgaaede Skibe

April 12.           Hedvig Amalia, Smitsrød,          ank. f. Sandefjord … [xxix]»


Den Norske Rigstidende 29 april 1832

            «Da Høker Poul Larsen i Sandefjord har opgivet sit Boe til Skifterettens Behandling, saa indkaldes, ifølge kongelig naadigst Bevilling af 18de d. M., er vil blive læst ved Laurvigs Bything og Aggershus-Stiftsoverret, herved sub poena præclusi & perpetyi silentii, med Aars og Dags Varsel, Alle og Enhver, som formene sig at have Noget at fordre i bemeldte Boe, med deres Krav og Paastand at fremkomme og Samme for Skifteretten at bevisliggjøre inden bemeldte Tids Forløb.

            Laurvigs Bygofed-Contor, den 21de April 1832.

                                                                        Olsen[xxx],[xxxi]».


Norsk Handels Tidende 9 mai 1832

«Ankomne og afgaaede Skibe

April 20.           Dunkirchen, Gogstad                ank. f. Sandefjord …[xxxii]» 


Norsk Handels Tidende 12 mai 1832

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge»
Mai  Capitain     Skib     Hjemmeh.    fra           til                     med
       M. Tølvsen Haabet  Sandefjord   Bergen     Østersøen         Sild …[xxxiii]»

Norsk Handels Tidende 12 mai 1832

«Ankomne og afgaaede Skibe
Mai 8.               Haabet, Tulofsen                       ank. f. Sandefjord … [xxxiv]»

Norsk Handels Tidende 12 mai 1832

            «Gothenborg den 12te Mai. Følgende norske Skibe ere ankomne hertil fra 4de til 12te Dennes.  … Elise, Nielsen, af Sandefjord, f. Stavanger … Alle med Sild. … Derimod afseilet den 12te Dennes: Magneten, Gløersen af Sandefjord t. Frankrige, og Haabet, Grøn, t. Jersey med Trælast … [xxxv]»


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1832-05-21

Under «Utdrag från Börsen Halles Skepps-Lister» for 12, 14 & 15 april 1832 meldes det at Haabet 5 mai det året var underveis fra Tulosen til Pillau.


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

23 Mai 1832

«Hals Skibsliste

Den 19de indkom: … C. Pedersen af Sandefjord fra Laurvig med Trælast …».


Norsk Handels Tidende 26 mai 1832

«Gothenborg den 12te Mai. Følgende norske Skibe ere ankomne hertil fra 14de til 23de Dennes: … Heldine Anette, Andersen, aaf Sandefjord, f. Laurvig, …. derimod udklareret fra 12te til 24de Mai Haabet, Grøn, af Sandefjord, t. Guernsey; Magneten, Gløersen af Sandefjord, t. La Rochelle; … Alle med Trælast[xxxvi]».


Morgenbladet 29 mai 1832

Kjøbmændene Sørensen og Falck fra Sandefjord samt cand. Theol Hofgaard fra Laurvig ankom Christiania 27 mai og tok inn hos Carstensen[xxxvii].


Norsk Handels Tidende 2 juni 1832

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge»
Mai  Capitain    Skib       Hjemmeh.   fra           til                    med
27  M. Tolosen  Haabet   Sandefjord  Danzig     Christiania        Kornv.[xxxviii]»

Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1832-06-04

Under «Utdrag från Börsen Halles Skepps-Lister» for 26, 28 & 29 mai 1832, samt L’loyds List for 22 og 25 mai 1832, var Constitutionen ført av Heldeman, 19 mai 1832 underveis fra Sandefjord til Cave of Cork.


Morgenbladet 5 juni 1832

Consul Hauff fra Sandefjrod ankom Christiania 4 juni og tok inn hos Carstensen[xxxix].


Norsk Handels Tidende 6 juni 1832

«Gothenborg den 2den Juni.  … Derimod afgaaet fra 26de Mai til 1ste Juni. … Heldine Annette, Andersen af Sandefjord; … til diverse Udenrigske Steder. Alle med Trælast[xl]»


Morgenbladet 7 juni 1832

«Skibsfarten i Christiania, den 6te Juli

Udklarerede. … Galeasen Haabet, M. Tølvsen, til Sandefjord, med forskjellige Varer[xli]».


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1832-06-07

Under «Till Klippan ankomne fartyg den 5te Junii» meldes «N. Gröön, Brigg Fortuna, fr . Sandefjord med ballast.


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

9 Juni 1832

«Hals SKibslister

Den 7de … afseilet … C. Pedersen af og til Sandefjord med Ballast…».


Norsk Handels Tidende 13 juni 1832

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge»
Mai       Capitain       Skib                        Hjemmeh.   fra       til      med
Juni 7   J. B. Erboe    Andreas & Caroline  Sandefjord   London Riga  Ballast …[xlii]»

Norsk Handels Tidende 13 juni 1832

            «Gothenborg den 9de Juni. … Fra den 2den til den 7de Dennes ere følgende norske Skibe ankomne hertil; … Fortuna, Grøn af og f. Sandefjord, … [xliii]»


Norsk Handels Tidende 13 juni 1832

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge»
Mai       Capitain             Skib                  Hjemmeh.  fra               til             med
Juni 17  Jacob Haraldsen Den gode Moder Sandefjord  London &c.  Østersøen Ballast[xliv]

Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

13 Juni 1832

«Hals Skibsliste

… Den 9de … Afseilet … Frederiksen af Sandefjord til Drammen med Byg …».


Drammens Tidende 25 juni 1832

«Skibsfarten i Drammen

… Udklarerede: … Søren Frederiksen, til Sandefjord, Slup, ledig; …[xlv]»


Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst privilegeret Skanderborg Amtsavis og Avertissements-Tidende

26 juni 1832

«Natten imellem den 16de og 17de d. M. indstrandede paa Waarsaae Strand, under Sæbye Tolddistrict, Jagten Brødrene, ført af Skipper R. Alch [?], ladet med Kornvarer samt 3 Sække Kaffe, kommende fra Wartager og bestemt til Hjemstedet Sandefiord i Norge. Mandskabet samt Noget af Ladningen er bjerget, men Jagten staaer neppe til at reddes da den efter at Sandsynlighed har løbet Kjølen fra sig».


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1832-06-28

Under «Till Klippan ankomne fartyg den 27 Junii» meldes «M. N. Grön, Brigg Haabet, fr. Sandefjord med ballast».


Norsk Handels Tidende 30 juni 1832

«Skibs-Efterretning

            Natten imellem den 16de og 17de d. M. indstrandede paa Waarsaae Strand, under Sæbye Tolddistrit, Jagten Brødrene kaldet, ført af Skipper Niels Asch, ladet med Kornvarer samt 3 Sække Kaffe, kommende fra Mariager og bestemt til hjemstedet Sandefjord i Norge. Mandskabet og en paa skibet værende Passager ere bjergede, samt Noget av Ladningen, men Jagten staaer neppe til at reddes, da den ved Stranding, efter al Sandsynlighed, har løbet Kjølen fra sig[xlvi]».


Norsk Handels Tidende 4 juli 1832

«Gothenborg d. 29de Juni. Siden 15de Dennes ere følgende norske Skibe ankomne hertil: … Haabet, Grønn, af og f. Sandefjord, …[xlvii]»


Norsk Handels Tidende 7 juli 1832

«Ankomne og afgaaede Skibe
Juni 14 Caen
Heldine, Hansen,          afg. t. Sandefjord …[xlviii]»

Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

7 Juli 1832

«Hals Skibsliste

Den 3die Juli indkom … J. Jespersen af og fra Sandefjord med Trælast…».


Morgenbladet 10 juli 1832

Madame Hageman og Jomfru Hageman ankom Christiania 8 juli og to inn hos Mad. Werner[xlix].


Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst (alene) privilegerede Aarhuus Stifts-Tidende

12 Juli 1832

«Paa Warsaae Strand under Sæbye Tolddistrict indstrandede Natten mellem den 16de og 17de Juni Jagtene Brødrene, Skpr. Asch, ladet med Kornvarer og bestemt fra Mariager til Hjemstedet Sandefjord i Norge. Mandskabet og en paa Skibet værende Passager ere bjergede, men Jagten staaer neppe til at reddes, da den ved Strandingen, efter al Sandsynlighed, har løbet Kjølen af sig».


Norsk Handels Tidende 14 juli 1832

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge»
Juli  Capitain    Skib      Hjemmeh.    fra              til                     med
…   A. Kruge   Aurora   Sandefjord   Laurvig        Sundswall         Ballast …[l]»

Morgenbladet 17 juli 1832

Kjøbmand Sørensen fra Sandefjord ankom Christiania 15 juli og tok inn hos Høker C. Jensen[li].


Norsk Handels Tidende 18 juli 1832

            «Gothenborg: den 13de Juli. Siden 5te Dennes ere følgende norske Skibe ankomne hertil: … Magnete, Gløersen, f. La Rochelle i Ballast. Derimod udklareret … Haabet, Grøn, af Sandefjord, t. St. Valerymed Trælast[lii] …»


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

21 Juli 1832

«Hals Skibsliste

Den 19de indkom … S. Frederichsen af og fra Sandefjord med Trælast…»


Morgenbladet 24 juli 1832

Consul Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 23 juli og tok inn hos Carstensen[liii]


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1832-07-26

Under «Utdrag från Börsen Halles Skepps-Lister» for 18, 19, &20 juli 1832 meldes at Constitutionen, kaptein Heydenmarck, 10 juli var underveis fra Sandefjord til Texel.

Under «Skepps-Notiser» meldte samme avis:

« – Norska Jagten Brödrene, Capt. Asch, lastad med spannmål från Mariager, dest. till Sandefjord, har strandadt på Waarsaar strandi tulldistrictet Säbye. Manskap og passagerare äro räddade, men fartyget synes förlorad sedan kjölen skiljdt sig från samma».


Norsk Handels Tidende 28 juli 1832

«Skibs-Efterretninger

            Fra Aalborg meldes under 13de Juli, at en norsk Jagt Brødrene, Capt. Asch, fra Mariager bestemt til Sandefjord med Kornvarer, er strandet paa Waarsøe-Strand i Sæbyes Tolddistrict. Mandskabet og en Passageer blev reddet, dog synes Skibet at være totalt forlist da Kjølen havde  skildt sig fra Samme[liv]».


Norsk Handels Tidende 28 juli 1832

«Gothenborg den 27de Juli. Fra 20de til 27de Dennes ere følgende norske Skibe ankomne hertil: … Prinds Christian August, Gullichsen af Sandefjord, f. Havre. Alle Ballastede. Udklareret og afseilet fra 22de til 27de Dennes: … Magneten, Glørsen af Sandefjord, t. Nantes, … Alle med Trælast[lv].» 


Morgenbladet 1 august 1832

«Anmeldte Dødsfald

… Sognepræst Andreas Fredrik Schrøeter, 71 ½ Aar, den 17de Juli paa Sandeherreds Præstegaard ved Sandefjord. …[lvi]»


Norsk Handels Tidende 4 august 1832

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge»
Juli  Capitain     Skib                   Hjemmeh.  fra    til                med
30.
…   J.B. Erboe  Andrea&Caroline  Sandefjord Riga  Antwerpen   Tømmer …[lvii]»

Morgenbladet 10 august 1832

Consul Hauff fra Sandefjord ankom Christiania 9 august og tok inn hos Carstensen[lviii]


Norsk Handels Tidende 11 august 1832

«Ankomne og afgaaede Skibe

Juli 28. Texel

…          Constitutionen, Heydemark      afg. t. Sandefjord …[lix]»


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

11 August 1832

«Hals Skibsliste

Den 8de indkom: O. C. Olsen af og fra Sandefjord  med Trælast…».


Morgenbladet 14 august 1832

Capit. Goen med Kone og Jomfru Fougner, fra Sandefjord, ankom Christiania og tok inn hos Mad. Graff[lx].


Den Norske Rigstidende 16 august 1832

«Bekjendtgjørelser

            Mandagen den 3die September førstkommende, Kl. 10 Formiddag, afholdes paa Laurvigs Raadstue en Skiftesamling i Høker Poul Larsen i Sandefjord, hans opgivne Boe, ved hvilken Samling Beslutning vil bli tagen om, hvorvidt Boet kan blive Opbudsmanden extraderet til fri Disposition; thi indkaldes bemeldte Boes Creditorer til paa bemeldte Tid og Sted at afgive Møde.

                        Laurvigs Byfoged-Contor, den 8de August 1832,

                                                                                                Olsen[lxi]»


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1832-08-16

Under «Utdrag från Börsen Halles Skepps-Lister» for 8, 9 & 10 August 1832 meldes at Enigheden, kaptein Sorenton, var underveis fra Sandefjord: hvorhen er ikke notert.


Norsk Handels Tidende 18 august 1832

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge»
Aug.   Capitain     Skib                   Hjemmeh.  fra    til                med
11 … J. Haraldsen Den gode Moder Sandefjord  Riga  Amsterdam Tømmer …[lxii]»  

Drammens Tidende 20 August 1832

«Skibsfarten i Drammen

… Udgaaende: … Søren Frederiksen, til Sandefjord, Slup, ledig; …[lxiii]»


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1832-08-20

Under «Utdrag från Börsen Halles Skepps-Lister» for 11, 13 & 14 August, 1832, meldes at Augusta, kaptein Rainard, 4 august var underveis fra Sandefjord til Fisherrow.


Norsk Handels Tidende 22 august 1832

«Signaliserede norske Skibe.

… Den 11te ved Smiths Knowl et Skib fra Sandefjord, Capt. Erboe kommende fra Riga bestemt til Antwerpen. …[lxiv]»


Norsk Handels Tidende 1 september 1832

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge»

Aug.  Capitain  Skib      Hjemmeh.    fra                    til            med

… A. Kruge      Aurora   Sandefjord   Sundsvall          Hull            Tømmer …[lxv]»


Morgenbladet 4 september 1832

Kjøbmand Sørensen og Capit. P. Thorsen, fra Sandefjord, ankom Christiania 3 september og tok inn hos Carstensen[lxvi].


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

5. September 1832

«Hals Skibsliste

Den 3die indkom: … S. Frederichsen af og fra Sandefjord med Trælast …»


Norsk Handels Tidende 12 september 1832

            «Gothenborg den 7de Septembr. Siden 1ste denne Maaned ere hertil ankomne følgende norske Skibe: … Lykkens Prøve, Hansen, af Sandefjord, med Uld. Haabet, Tøllssen, af Sandefjord, f. Bergen … [lxvii]»


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1832-09-19

Under «Till Klippan ankomne fartyg den 17 September» meldes at Brigg Emanuel fra Sandefjord, kaptein P. C. Horsen, ankom fra Sandefjord med ballast og et parti kritsten


Norsk Handels Tidende 22 september 1832

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge»

Septbr. Capitain       Skib         Hjemmeh.   fra                    til               med

18      D. C. Reinert  Augusta   Sandefjord   Kjøbenhavn Horsens   Ballast …[lxviii]»


Allgemeines Wochenblatt

1 October 1832

«Schifffhart durch den Grossen-Belt
             Kapt.                          Schiff                von                 nach
29…      A. Hendrichsen             Emanuel           Corsøer            Christiania
… »

Morgenbladet 2 oktober 1832

Kjøbmand Høst fra Sandefjord ankom Christiania 1 oktober og tok inn hos Carstensen[lxix].


Norsk Handels Tidende 3 oktober 1832

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge»

Sept.    Capitain            Skib                      Hjemmeh.    fra        til                med

25        Lars J. Grøn      Den gode Søster   Sandefjord   Laurvig Helsingøer   Tømmer …[lxx]»


Norsk Handels Tidende 3 oktober 1832

«Ankomne og afgaaede Skibe

Sept. 14 Caen Enigheden, Sørensen      afg. t. Sandefjord …[lxxi]»


Norsk Handels Tidende 3 oktober 1832

            «Gothenborg den 29de September. Siden den 20de Septmber ere følgende norske Skibe ankomne hertill: … Magneten, Gløersen af Sandefjord, f. Nantes, … i Ballast[lxxii]».


Norsk Handels Tidende 6 oktober 1832

«Ankomne og afgaaede Skibe

Sept. 13. Vlie   

…          Gode Moder, Haraldsen, afg. t. Sandefjord. …[lxxiii]»


Morgenbladet 12 oktober 1832

«Skibsfarten i Christiania, d. 11te October

… Udklarerede: Sluppen Emanuel, A. Hendrichsen, til Sandefjord med Ballast, …[lxxiv]»


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

20 October 1832

«Hals Skibsliste

Den 16de indkom … Mo af Sandefjord fra Østerrisøer med Trælast…

Den 17de afseilede H. O. Mo af Sandefjord til Odense med Trælast…».


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1832-10-25.

I «Utdrag af Öresunds Listor» fra 20, 21 & 22 October 1832 meldes at Haabet, kaptein Tölversen, passerte underveis fra Nyköping til Sandefjord med Spann*


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

10 November 1832

«Hals Skibslister. … Udgaaede … Den 7de S. Frederichsen af Sandefjord til Drammen med Korn…».


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

17 November 1832

«Hals Skibsliste … Udgaaede … den 15de: E. Olsen af Sandefjord til Drammen med Kornvarer…»

Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling


21 November 1832

«Frederikshavns Skibsliste.

… Udgaaede. Den 15de Novbr.: S. Frederiksen af og til Sandefjord fra Aalb. med Korn»…


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1832-12-06

Under «Utdrag från Börsen Halles Skepps-Lister» meldes at Emanuel, kaptein Thorman, 21 november var underveis fra Sandefjord til Honfleur.


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1832-12-11

«Skepps-Notiser.

            Bark-Skeppet Aurora, Capt. J. C. Kraft, är under resa från Riga till Holland inkommen            till Sandefjord i Norrige i haveri. Fartyget stötte på Iutland, der det miste ankare och tåg, men blef efter 2:ne dagars segling i Nordsjön så läck, att det måste öka hamn, hvarest lasten kommer att lossas».


Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst privilegeret Skanderborg Amtsavis og Avertissements-Tidende

21 December 1832

«Til Christiansand og Sandefjord vare (til 4de Ds) havarerede indkomne: «Metha», Capt. J. C. Glad fra Kbhavn, bestemt til Antwerpen, med Korn; «General Rosen», Boemann, fra Kbhavn bestemt til Bergen med Malt og Byg; desuden 5 fremmede Skibe, der alle have maattet Losse».


Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1832-12-28

«Enligt uppgift inkom til KÄNSÖ

Dec. 26. Norrska Däckbåten Pröven, P. Hanson med 4 Sjömän från Sandefjord til Götheborg»