S1826

Norsk Handels Tidende 25 mars 1826
«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og Fremmede Skibe komne fra eller
Bestemte til Norge

Marts  Capitain      Skib              hjemmeh.   fra       til                       med

18      H. Terkelsen  Fæstemøen  Sandefjord  Laurvig Danmark            Tømmer[i]. …»


Christiania Intelligenssedler 28 mars 1826

«Mandagen den 10de April førstkommende, KL. 2 Eftermiddag afholdes, efter Vedkommendes Forlangede, offentlig Auction i Høker Ole Pousts Huus i Sandefjord over det der i Havnen beliggende og formedelst Søeskade indkomne Skib «Det gode Haab» kaldet, drægtig 84 Commercelæster, med alt tilhørende Inventarium, hvilket vil blive solgt stykkevis. Skrogets Forfatning tilligemed Inventariet vil foreløbigen kunne erfares hos Hr. Consul Hvidt i Sandefjord, og Conditionerne ved Auctionens Begyndelse.

            Laurvig den 22 Marts 1826.                               Bryn[ii],[iii]».


Den Norske Rigstidende 5 april 1826

«Fortegnelse over udleverede Tyrkiske Søepasse fra 1ste October til 31te
December 1825

 

No
Skibets Navn
Læste-dregtighed
Rhedernes navne
Skipper
Passets Datum
236 Familien 133 Christopher Hvidt i Sandefjord og Ole Nielsen Gogstad i Sandeherred

 

D. H. Mejlænder 17 October[iv]»

     


Aalborg Stifts-Avis eller de Kongelig privilegerede Jydske Efterretninger

5 April 1826

«Hals.

Følgende Skibe er indkomne og udseilede.

Den 31te Marts … Jacob Kruge af Sandefjord fra Østerrisøer med [Trælast].


Norsk Handels Tidende 10 april 1826

„Proclama[v],[vi],[vii],[viii],[ix],[x]

            Forhenværende Over-Toldbetjent i Sandefjord, Johan Henrik Tribler, er ved døden afgaaen, og hans Boe af mig taget undr Skiftebehandling. Iblandt hans Arvinger ere opgivne som fraværende: 1) Sønnen Gabriel Tribler, myndig og boende i Horsens, og 2) Sønnen Adam Stormkrands Tribler, Hattermagersvend og opholdende sig i Hobroe i Danmark; thi inkaldes herved med lovligt Varsel igjennem den Norske Rigstidende og Christianias Intelligentssedler, trende Gange efter hinanden, saavel som inden vedkomende Værnething og Overret, Enhver, som maatte have noget at fordre i dette Boe, at melde sig for Skifteretten med deres Paastande og Beviisligheder; ligesom Boets Creditorer erindres om at afjøre deres Gjeld uden Henstand, for at undgaae Søgsmaal.

Laurvig Sorenskriver-Contor, den 3rdie April 1826,

                                                                                    Bryn”


12 april

Ankomne og afgaaede Skibe
Marts                                                                            ankommet fra
Falmouth
Andreas & Carolina, Knudsen Sandefjord
Penzance
Katten, Ugland Sandefjord[xi]. …”

Aalborg Stifts Adresse-Avis og Avertissementstidende

12 April 1826

«Hals.

Følgende Skibe er indkomne og udseilede.

Den 9de afseilede … O. Andersen af Sandefjord til Norge med Korn og Fedevarer …».


19 april

Ankomne og afgaaede Skibe
Havre:
Marts                                                                            ankommet fra
3 Brødre, Berg Sandefjord[xii]. …»

24 april

«Skibsfarten i Drammen.

Indkomne Skibe og Fartøier fra 15de til 22de April

Udgaaende

…Mathias Gullicksen, til Sandefjord, med Ballast[xiii]».


Aalborg Stifts Adresse-Avis og Avertissementstidende

24 April 1826

«Skibe, ind- og udclarerede ved Aalborg Toldkammer

… Den 20de … – Udcl. J. Kryger til Sandefjord med Kornvare…».


«Dødsfald

Forhenværende Over-Toldbetjent, Johan Henrik Tribler, i Marts Maaned, Sandefjord[xiv]. – …»


Christiania Intelligentssedler 25 april

            «Tirsdagen den 16de Mai førstkommende, Kl. 2 Eftermiddag, afholdes i Ole Thomassen Pousts Huus i Sandefjord, efter Reqvisition fra Skipper Schjerven, offentlig Licitation, hvorved den Lavestbydende vil overtage Forpligtelsen at udbetale Fragten for den af Reqvirenten i hans førende, paa Reisen fra Gefle, bestemt til London, under Havarie til Sandefjord indkomne Skib «Det gode Haab», drægtigt 84 Commercelæster, medbragte Ladning Trælast, samt Omkostningerne ved dens Opløsning i Sandefjord etc., saavelsom at indlade og overføre den derfra til London. I Tilfælde at intet antageligt Bud for denne Entreprise erholdes, opraabes bemeldte Ladning strax efter Licitationens Afholdelse ved offentlig Auction, for at bortsælges til den Høistbydende. Conditionerne erfares paa Auctionsstedet saavelsom fordinden Auctionen hos Consul Hvidt i Sandefjord, som paa Forlangende vil lade fremvise Ladningen for de Lysthavende, der maatte ønske den i Øiesyn.

            Laurvig den 19de April 1826.                Bryn[xv],[xvi],[xvii],[xviii],[xix],[xx]».


Drammens Tidende 1 mai 1826

«Skibsfarten i Drammen.

Indkomne Skibe og Fartøier fra 15de til 22de April

Udgaaende

… Jacob Hansen, til Sandefjord, med dito [Ballast][xxi];…»


Aalborg Stifts-Avis eller de Kongelig privilegerede Jydske Efterretninger

1 Maj 1826

«Hals.

Følgende Skibe indkomne og afsejlede:

…Afsejlede den 25de April … J Kruger af og til Sandefiord med Kornvare …»


Aalborg Stifts-Avis eller de Kongelig privilegerede Jydske Efterretninger

1 Maj 1826

«Hals.

Følgende Skibe indkomne og afsejlede:

…Afsejlede den 25de April … J Kruger af og til Sandefiord med Kornvare …»


Norsk Handels Tidende 6 mai 1826

            «Laurvig den 3die Mai. Mandagen den 1ste om Aftenen Kl. 6 afseilte fra Fredriksværn den norske Covetten Ulken med Søcadetterne ombord. Vinden har i disse Dage været østlig og nordlig.    

Kornpriserne var i avvigte Maaned her paa Stedet og er endnu: Hvede 3 à 3 1/2 Spd., Rug 11 Mk. 6 Sk. 12 Mk. 12 Sk. Byg 7 ½ à 8 Mk., Erter 3 Spd.,  Malt 9 à 10 Mk., hele Gryn 4 spd., dansk Havre forlangtes 9 Mk. For, svensk Havre solgt for 8 Mk., og norsk Havre for 7 à 7 Mk. 12 Sk., Smør 7 à 7 ½ Sp. Pr Fjerding, oplandsk Smør 9 à 10 Mk. Pr. Bsmp. I dette Foraar har kuns 2 danske Fartøier losset her og ett i Sandefjord, ellers er al Tilførsel af Korn og Fedevarer skeet ved Stedets egne Smaafartøier. I Handelen er her ellers meget flaut, og for Tiden ikke et eneste Fartøi under Ladning for England, Holland eller Frankrige, kuns nogle smaa Fartøier for Danmark og Østersøen[xxii]».


20 mai

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og Fremmede Skibe komne fra eller
Bestemte til Norge
Mai       Capitain         Skib        hjemmeh.   fra               til                        med
14
            Hans D. Moe  Haabet   Sandefjord   Fredrikstad  Kjøbenhavn Bræder[xxiii]. …»

27 mai

Ankomne og afgaaede Skibe

Mai                                                                                          
ank. fra
Dünkirchen: Anette, Paulsen Sandefjord[xxiv]. …       

Aalborg Stifts Adresse-Avis og Avertissementstidende

31 Maj 1826

Skibsefterretning.

… Hals.

Den 26de Maj … afseilet , J. Krøjge af Sandefjord til Norge med Korn og Fedevare…»  


10 juni

Ankomne og afgaaede Skibe

Mai      ank. fra
             Havre:           Constitutionen Sandefjord[xxv]. …»

14 juni

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og Fremmede Skibe komne fra eller
Bestemte til Norge
Juni Capitain       Skib             hjemmeh. fra            til                        med
8
     Thorbjørnsen Fæstemøen Sandefjord Bandh. Etc. Sandefjord        Korn[xxvi]. …»     

12 juli

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og Fremmede Skibe komne fra eller
Bestemte til Norge
Juli       Capitain    Skib                 hjemmeh.    fra            til            med
3
           Andersen   Hedevig Amalia Sandefjord   [Laurvig]  Sundsval  Baglast[xxvii]. …»

15 juli

Ankomne og afgaaede Skibe
Juli       ank. fra
            Havre: …
Gode Moder, Reiner Sandefjord[xxviii]. …»

2 august

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og Fremmede Skibe komne fra eller
Bestemte til Norge
Juli       Capitain            Skib                 hjemmeh.         fra                    til                        med
27
D. Moe Hoppet             Sandefjord        Bergen             Stockholm        Sild[xxix]. …»

3 august          

«Skibsfarten i Drammen.
Indkomne Skibe og Fartøier fra 24de til 29de April
Udgaaende

… D. Andersen til Sandefjord med Trælast[xxx]; …»


23 august

«Skibs-Efterretning

…18 august… til Flekkerøe… ,samt Familien, Capt. Mejlænder af Sandefjord, fra Christiania til London[xxxi], …»


Norsk Rigstidende 28 august 1826

«Gaarden Steensæt paa Eger, 1 Miil fra Frammen er formedelst Eierens Dødsfald at bekomme tilkjøbs, eller i mangel deraf til Forpagtning, hvorom kan handles med Skattefoged Nerdrum i Drammen.

Beskrivelse over Gaarden er forhen Trykt, og findes til Eftersyn hos Dhrr. Kjøbmand Jacob Nielsen i Drammen, Byfoged Wulfsberg i Moss, Kjøbmand Hans Backer i Holmestrand, Kjøbmand Carl Stoltenberg i Tønsberg, Consul Hvidt i Sandefjord; – i Egers Præstegjeld hos Hr Tracteur Braun i Hougsund og paa Stervbogaarden Steensæt[xxxii],[xxxiii],[xxxiv],[xxxv],[xxxvi],[xxxvii]».


6 september

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og Fremmede Skibe komne fra eller

Bestemte til Norge

Aug.     Capitain            Skib                     hjemmeh.      fra             til                med

30.

A. Smidsrød Hedevig Amalia Sandefjord     Sundsvall    Guernsey            Tømmer[xxxviii]. …»


16 september

«Skibs-Efterretninger

«Et Skib, som forlod London den 7de d. M., bringer Efterretning om at Capt. Schouv fra Christiania, Lyngaas fra Tønsberg, Nilsen fra Holmestrand, Wilhelmsen fra Skien, og Meilænder fra Sandefjord vare ankomne der, og Capt. Cock fra Drøbak og Larsen fra Tønsberg mødtes i Revieret. Skibet Brevig var nær færdig til at afseile[xxxix]». 

            «Briggen Constitutionen, fra Sandefjord, der føres af Capt. Heidemark, afgaaer om nogle Dage herfra til London, hvor den agter at anlægge for Stykgods til Stæderne fra Christiansand til Fredrikshald. Fartøiet er nyt, udmærket stærkt, og godt i enhver Henseende i sjelden complet Stand, ligesom dets Fører er en meget rask og duelig Mand. Til Dhrr. Handlende som maatte ønske Varer hjem fra London i Høst, for billig Fragt, anbefales derfor Capt. Heidemark  og hans Fartøi paa det bedste.

                        Christiania den 15de September 1826.

                                                                        Olsen,

                                                                   const. Mægler[xl]».


20 september

            «Skibs- og Handels-Efterretninger

            Til Sandefjord er i disse Dage indkommet: Briggen Gode Moder, Capt. C. Reiner fra Irland; Briggen Anne, Capt. John Graham, bestemt fra Memel til Hull med Liinfrøe, indkommen formedelst Søeskade, maa losse og reparere; Briggen Laura, Capt. J. E. Beck af Arendal, bestemt til Amsterdam[xli]. …»


21 september 1826

Ved midtsommer 1826 brant[xlii] det meste av Halden, og det ble satt i gang innsamling av penger og nødhjelpsvarer[xliii]. En oversikt over hva som var kommet inn ble offentligjort i september samme år, og deriblandt:

  • Sandeherreds-Præstegjelds Indvaaneere, ved Amtmand Bull: 133 Spd. 78 Sk.
  • Sandefjord Indbyggere, ved Consul Hvidt og H. Dahl: i Penge 20 Spd. 12 Sk., samt 1 Td. Hvede, 33 Tdr. Rug, 38 Tdr Byg, 12 Tdr. Malt, 3 Tdr. Havre, 9 Tdr. Ærter, 7 3/8 Td. Byggryn, 70 Pd. Riis, 255 Pd. Kaffe, 1 Skppd. 3 Lpd. 5 Pd Flæsk, 9 ¾ Td. og 2 Lpd. Kjød, 1(8 Td. Smør, 28 Potter Brændeviin

23 september

«Fortegnelse over udleverede Tyrkiske Søepasse i April, Mai og
Juni Maaneder 1826
No
Skibets Navn
Læste-dregtighed
Rhedernes navne
Skipper
Passets Datum
58
Wilhelmine
142 ½
Christopher Hvidt i Sandefjord
H. Olsen
9 Mai
64 Christina 52 Christopher Hvidt i Sandefjord A. Bøckman 12 Juni[xliv]

 


«Skibs-Efterretninger

Mandal den 16de Sept. … Siden 10de dennes er til de her i Tolddistrictet cærende Udhavne indkommen for contrair Vind følgende Skibe … Fire Brødre, Niels Grøn af Sandefjord[xlv]; …»


28 september

Hvidt ankom Christiania fra Sandefjord 23 september og tok inn hos J. Risting[xlvi].


30 september

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og Fremmede Skibe komne fra eller

Bestemte til Norge

Sept.    Capitain            Skib                  hjemmeh.         fra                    til            med

H. D. Moe Hoppet             Sandefjord        Stockholm            Aarhus  Baglast[xlvii]. …»


2 oktober

«Indenlandske Sager

Storthinget 1827

            Til Repræsentanter for Laurvig og Sandefjord ere valgte: Hr. Byfoged og Sorenskriver Bryn, og som Suppleant, Hr. Kjøbmand J. C. Bruun[xlviii],[xlix]. …»

«Dødsfald

Det bliver hermed min sørgelige Pligt at anmelde for fraværende Slægt og Venner, at det behagede Gud idag at henkalde min elskede Moder, Cathrine Maria Hvidt, født Holch, i en Alder af 88 Aar og 3 Maaneder.

                        Sandefjord, den 27de September 1826.

                                                            Paa egne og Søskendes Vegne

                                                         Christopher Hvidt[l],[li],[lii],[liii],[liv],[lv].» 


7 oktober

            «Christiania, 7 Octbr. Idag ved frisk Kuling af S.W. sees endeel Skibe at ankomme, blant hvilke Wilhelmine, Capt. Olsen aaf Sandefjord, fra Torrevechia med Saltladning; Melby fra Holsteen med sorteret Ladning Gryn, Meel, Fedevare, o.s.v., samt adskillige andre Fartøier, hvis Ladninger endnu ikke kjendes. Efter Brev fra Christiansand af 3die var Briggen Oscar, Capt. Werner, for contrair Vind indkommen med Saltladning fra Nantes til Christiania bestemt[lvi]».


16 oktober

«Dødsfald

Cathrine Maria Hvidt, født Holch, 88 Aar 3 Md., den 27de September i Sandefjord[lvii]. …»

 


18 oktober

«Skibs-Efterretninger

Christiansand 14 Oct. Følgende Skibe ere indkomne for contrair Vind. … – Til Sandefjord: Mary Ann, Mackenzie fra Danzig til Liverpool[lviii]. …»

 


8 november

«Ankomne og afgaaende Skibe

October

Ramsgate: Odin & Amalie, ank. f. Sandefjord bestemt til Ostende[lx]. …»


18 november

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og Fremmede Skibe komne fra eller

Bestemte til Norge

Novbr.  Capitain   Skib          hjemmeh.         fra              til             med
Søren Aarøe       Nyt Haab    Sandefjord       Kjøbenhavn  Laurvig     Rug[lxi] …»

4 desember

            « I Sterboet efter afgagne Ole Thorsen Gogstad, der for flere Aar tilbage var Handelsmand i Sandefjord, men i den senere Tid boede paa Gaarden Folloug i Gjerpens Præstegjeld, Bambles Sorenskriverie, hvor han døde, er en Skiftesamling berammet at afholdes paa Stervbogaarden Mandagen den 18de December førstkommende, om Formiddagen Kl. 10. – Til denne Tid og Sted indkaldes at møde Stervboe-Enken med Laugværge, Formynderne for de umyndige Arvinger, samt enhver Anden, som maatte have Noget at afgjøre med Boet. Især vorde dets Debitorer herved advarede om at indbetale deres Gjeld snarest muligt, da denne i modsat Fald, efter tagen Beslutning, med det Første vil blive at inddrive ved Rettens Hjælp.

            Bambles Sorenskriver-Contor; Skien, den 25de Novbr. 1826.

                                                            Morgenstjerne[lxii],[lxiii],[lxiv]».


8 desember

            «Christiania, den 6te December.  – Ved Folketællingen, som den 27 November forrige Aar blev foretaget over hele Riget, er Folkemængden befundet at være: … Sandefjord 596[lxv]; … «


12 desember

«Bortkomne Sager

 For en Tid siden er fra Undertegnede bortkommen en Pram, der er bygget i Sandefjord, indvendig malet sort og guul, samt under hele Kjølen paaslaaet Jern, ligesom ogsaa omkring den forreste Ende var paasat Jern. For Sammes Tilbageleverelse loves en Douceur af

Harder[lxvi]».


16 desember

«Proclama

Boet efter afdøde Madame Cathrine Maria Hvidt, enke efter forhen afdøde Kjøbmand Wilhelm Hvidt i Sandefjord, er taget under Skifterettens Behandling; thi indkaldes med tre Maaneders Varsel saavel de fraværende Arvinger som enhver Anden, der i dette Boe maatte have noget at erindre, at melde sig her med deres Paastande og Beviisligheder, lige som de in specie indkaldes til at møde ved en Skiftesamling i Boet udi den af Afdøde beboede Gaard den 13de Marts førstkommende  Kl. 4 Eftermiddag. Boets Debitorer erindres og strax at afgjøres deres Gjeld.

Laurvigs Skifteret den 2den December 1826. Bryn[lxvii],[lxviii],[lxix], [lxx],[lxxi]».

   «Ved Laurvigs Skifteret staae følgende Boer under Behandlig:

  9) – Skovrider August Hutzelsieders afdøde Hustrue Marte Margrethe  Harts i Sandefjord;
10) – Guldsmed Peder Nords afdøde Hustrue Anne Mogensdatter i Sandefjord.

 

Enhver, som i disse Boer maatte have Noget at at fordre eller erindre, indkaldes med 3 Maaneders Varsel at melde sig her med deres Paastande og Beviisligheder. 

Laurvigs Skifteret den 2den December 1826.  Bryn[lxxii],[lxxiii],[lxxiv],[lxxv],[lxxvi]»


Aalborg Stifts Adresse-Avis og Avertissementstidende (1809-1827)

20 December 1826

«Norge

Christiania, den 6te December. Ved Folketællingen, som den 27de November forrige Aar ble foretagen over hele Riget er Forlkemængden befunden at være: … Sandefjord 596; …»


21 desember

«Auctioner

            Torsdagen den 4de Januar førstkommende og følgende Dage holdes Auction udi den af afdøde Madame Hvidt beboede Gaard i Sandefjord, efter Sønnen Consul Hvidts Forlangende, for at bortsælge de hendes Sterboe tilhørende Løsøre- Effecter, bestaende af Guld-, Sølv-, Kobber-, Messing-, Tin-, Blik, steen- og Glas-Tøi, Jernfang, Træboskab, Sengeklæder, Linned, og Dækketøi m.m. Auctionen begynder Kl. 1 Eftermiddag, og Conditionerne vil da erfares.

                        Laurvig, den 16de December 1826. 
                              Bryn[lxxvii],[lxxviii],[lxxix]».         

 


[xlii] Norsk Handels-Tidende (Oslo: 1825-47), 18260621, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norskhandelstidende_null_null_18260621_0_76_1