S1825

Den Norske Rigstidende 3 januar 1825

«Bekjendtgjørelser.

Placat.

Herved bekjendtgjøres, at, ifølge den Kongl. Norske Regjerings Marine-Departments Approbation i Skrivelse af 10de dennes, skulle Søe-Sessionerne for Aggershuus Stifts Sølimit-District i Jarlsbergs og Laurvigs Amt afholdes paa følgende Steder og Tider i næstkommende Aar 1825.

For Laurvigs District:

Thingstuen i Laurvig, …

Sandefjord, den 5te Febr. Kl. 10 ½ Form., for Søe-Lægderne No. 1, 11, 13, 24, 30, 31, 33, 2, 3, 24, 22, 23, 25, 29, 4, 14, 15, 26, 32, 5, 6, 16, 36, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 34, 12, 17, 18, 19, 20 og 35 i Sandeherreds Sogn[i]. …»


Morgenbladet 23 janaur 1825

«Skibs-Efterretning

            Hr. Hvidt i Sandefjord melder, under 3die d.M. , at Skibet Fru Guldberg, Capt. F. Larsen, er i synkende Tilstand indbragt til Haven, mellem Arendal og Østerriisøer[ii]».


Christiania Intelligenssedler 27 januar 1825

            Følgene er ved Døden afgagne, og deres Boer tagne under Skifterettens Behandling ved denne Byes Jurisdiction, nemlig:

            Ole Andersen Falch i Laurvig

            Enken Rebekke Hansdatter i Ditto, efter forhen Afdøde Tømmermand Hans Nilsen, og

            Lorenz Christen Schroeter i Sandefjord

Thi indkaldes med lovlig Varsel alle dem, som formene sig at have Noget i disse Boer at fordre, med deres Paastand og at fremkomme, og deres havende Krav at anmelde og beviisliggjøre for mig, som Skifteforvalter; ligesom Debitorerne erindres om, strax at afgjøre deres Gjeld.

            Laurvig, den 19de Januar 1825.                        Bryn[iii],[iv],[v]


Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger 1 februar 1825

«Auctioner

            Onsdagen den 2den Marts førstkommende, Eftermiddag Kl. 2, bliver i Raadhuset offentlig Auction foretaget, efter Skibs-Capitain Carl Neendahls Reqvisition, for at bortsælge hans formedelst Søskade hertil indbragte Skib Sania kaldet, bygger af Ege-Materialier, drægtig circa 160 Rug-Læster, med Inventarium. Liste over Inventariet er nedlagt og af Liebhabere kan faaes til Eftersyn hos De Herre Tank & Comp. i Frederikshald, Th, I. Hefty & Søn i Christiania, Consul Madsen i Dramme, COnsulHVidt i Sandefjord, Hr. Dr. Heiberg i Laurvig, De Herre Møller & Comp. i Porsgrund, A. Rømer i Kragerøe, A. H. Dedekam i Afendal, Consul Rejnhart & Comp. i Christiansand, Søren Petersen i Mandal, G. og C. Lund i Faahrsund, J. Kielland & Søn i Stavanger, Consul Fasmer i Bergen og hos Reqvirentens her havende Commissionair Hr. W. Furst.Conditionerne blive pa Auctionsstedet bekjendtgjorte.

            Østerriisøer, den 20de Januar 1825.             Tobiesen[vi],[vii],[viii],[ix],[x],[xi]».


Den Norske Rigstidende 7 februar 1825

«Auctioner.

            Tirsdagen den 15 februar førstkommende, Kl. 2 Eftermiddag, sælges ved Auction udi afg. Lorenz Christ. Schrøeters Boes Gard i Sandefjord en Boet tilhørende Slup, drægtig 5 ½ Commercelæster, med Inventarium, hvortil Lysthavende indbydes.

            Laurvig, den 27de Januar 1825                                     Bryn[xii]».


Christiania Intelligenssedler 7 februar 1825

«Proclama

            Ifølge Kongelig naadigst Bevilling af Dags Datum, som jeg, efter nærmere Erfaring om Boets Tilstand, har seet mig nød til at erhverve, og som behørigen vorde publiceret inden vedkommende Værnething og Overret, indkaldes herved, sub poena præclusi et perpetui silentii, med Aar og Dags Varsel i den Norske Rigstidende og Christiania Intelligenssedler, 3de Gange efter hinanden, alle dem, som formene sig at have Noget at fordre i Boet efter afgagne Skibscapitain Christian Waale af Sandefjord, med deres Paastand at fremkomme, og saadant deres havende Kravt, inden foreskrevne Tids Forløb, for mig som Skifteforvalter at anmelde og beviisliggjøre; og ville Vedkommende, saavidt muligt, møde ved en Skifteforsamling i Boets Gaard i Sandefjord Tirsdagen den 8de Marts førstkommende, Kl. 3 Eftermiddag, for at tage Beslutning om dens endelige Salg m.v.

            Laurvig den 29de Januar 1825.                                Bryn[xiii],[xiv],[xv],[xvi]».


Morgenbladet 9 februar 1825

C. L. Sørensen fra Sandefjord ankom Christiania 8 februar og tok inn hos Schou[xvii].


Den Norske Rigstidende 10 februar 1825

«Auctioner

            Mandagen den 28de Februar førstkommende, Kl. 10 Formiddag, holdes anden, og paafølgende Mandag den 8de marts, Kl. 3 Eftermiddag, tredie og sidste Gang Auction udi og over afg. Skibs-Capitain Christian Waales Stervboegard i Sandejord, bestaaende af en 2 tages tømret Vaaningsbygning, bordklædt og hvidmalet, hvori 8 Værelser med 6 forskjellige Jern-Kakkelovne, foruden Kjøkken, Pulterkammer, Bod, Lofter og Kjælder; 3de forskjellige Udhuusbygninger til Bryggerhuus med Bagerovn og en indmuret Kobber-Bryggekjedel, Drengestue med 1 Kakke.ovn, Koe- og Heste-Stalde, Laave og Hølofter, Vogn-Remise og Vedskuur m. m.; et rummeligt Gaardsrum med en Vand-Brønd; en indhegnet stor Frugt- og Urte-Hauge og tvende Græsstykker. – Ved Sidste Auction sælges tillige, hvis antageligt Bud skeer, Boets Bankindskud, omtrent 72 Sølvspecier. Conditionerne ville erfares ved Auctionen.

            Laurvig, den 27de Januar 1825.                                    Bryn[xviii],[xix]».


Morgenbladet 12 februar 1825

Jomfru W. Hvidt ankom Christiania 11 februar og tok inn hos Bureauchef Kraft[xx].


Morgenbladet 13 februar 1825

Consul Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 12 februar og tok inn hos Carstensen[xxi].


Christiania Intelligenssedler 7 april 1825

«Proclama

            Efter hertil indkomne Beretninger sidst i afvigte Aar til Sandefjord fra aaben Søe indbjerget endeel Bloker og Tougverk, samt i indeværende Aar til Staværn, ligeledes fra aaben Søe, en Merseraae, en afbrækket Storstang samt endeel Blokker og Tougverk. Eierne af Fornævnte Vraggods, som ved ved offentlig Auction er foranstaltet bortsolgt, indkaldes herved, ifølge Forordningen af 12te Marts 1790 og Lov af 20de Juli f. A., 3de Gange efter hinanden igjennem den Norske Rigstidende og Christiania Intelligentsseddel, sub poena præclusi & perpetui silentii, med Aar og Dags Varsel at melde sig og legitimere deres Eiendomsret til det Bjergede.

            Jarlsbergs og Laurvigs Amt den 21de Marts 1825.

                                                                    Bull[xxii],[xxiii],[xxiv],[xxv],[xxvi],[xxvii]».


Morgenbladet 11 april 1825

«Skibe

Ankommet fra Sandefjord

Den 16de Marts til Waterford: Heidemark, Gode Moder[xxviii]. …»


Morgenbladet 28 april 1825

«Skibe

Ankommet fra Sandefjord

Den 18de April til Travemünde: Reinert, Lykkens Prøve[xxix].        …»


5 Mai 1825

«Skibe

Ankommet fra Sandefjord

Den 14de April til Belfast: Ugland, Natten[xxx]. …»


Morgenbladet 22 mai 1825

«Skibe

Ankommet fra Sandefjord

Til Belfast: Grooten, Emanuel[xxxi]. …»


Morgenbladet 30 mai 1825

«Skibe

Ankommet fra Sandefjord

Den 3die Mai til Belfast: Bøkmann, Modellen; den 4de: Hauff, Christina[xxxii]. …»


Morgenbladet 2 juni 1825

«Skibe

Ankommet fra Sandefjord

Den 13de Mai til Havre: Heydemark, gode Moder[xxxiii]. …»

Morgenbladet 16 juni 1825

«Skibe

Afgaaet til Sandefjord

Den 26de Mai fra Havre: Heydemark, gode Moder[xxxiv]. …»


Den Norske Rigstidende 20 juni 1825

«Bekjendgjørelser

            Da jeg af Hans Majæstets Kongens Naade er ansat som Over-Toldbetjent i det Forenede Tønsbergs og Laurvigs Told-District, og efter Kongelige Finants-, Handels- og Told-Departements høie Respective Ordre er placeret i Udhavnen Aaresund: saa kundgjøres herved til Efterretning for dem, som maatte have Noget at Tilskrive mig, at jeg for min Person herved befindes paa min Embedspost, og Adressen er Aaresund pr. Tønsberg. Min Kone derimod forbliver og bestyrer min i bygsel havende Gaard Gjertnæs ved Sandefjord, hvilket ligeledes tjener til Efterretning for dem, som kunde have Noget at tilskrive hende saavel privat som vort fælleds Gaardebrug vedkommende.

            Aaresund pr. Tønsberg, den 15de Juni 1825.

                                                                        Jens Chr. Grønvold

                                                   Capitain og Over-Toldbetjent[xxxv],[xxxvi],[xxxvii]».


Den Norske Rigstidende 30 juni 1825

«Auctioner

            Torsagen den 14de Juli førstkommende, KL. 10 Formiddag, afholdes, efter Vedkommendes Forlangende, offentlig Auction udi Ole Thomassens Pausts Huus i Sandefjord over 5 Fade beste Virginia-Tobaksblade, vegtige circa 7000 Pund, hvortil Lysthavende indbydes.

            Laurvig, den 25de Juni 1825.                            Bryn[xxxviii],[xxxix]».  


Morgenbladet 30 juni 1825

«Skibe

Afgaaet til Sandefjord

Den 9de Juni fra Dünkirchen: Paulsen, Heldin Annette[xl]. …»


Morgenbladet 7 juli 1825

«Skibe

Ankommet fra Sandefjord

Den 15de Juni til Belfast: Larsen, Dorothea Amalia[xli]. …»


Morgenbladet 9 juli 1825

«Bekjendtgjørelser

            Med Skibscapitain J. Aarøe af Sandefjord er hertil London ankommen 2de Pakker mærket W., hvortil ingen Eier vides. – Vedkommende, der maatte tilhøre Pakkerne, bedes at afhente samme paa dette Steds Toldkammer, imod at legitimere deres Eiendomsret til Pakkerne, paa Mægler Hollers Contoir paa Toldboden.

            Christiania, den 7de Juli 1825[xlii],[xliii]». 


Fyens Stifts Kongelig allene privilegerede Adresse-Avis og Avertissements-Tidende

6 December 1825

«Skibs- og Handels-Efterretninger.

… Skibet Maria Elisabeth, Skpr. Bakker, bestemt fra Amsterdam til Laurvig, er total forliist den 21 Novmbr. ved Sandefjord. …»


Aalborg Stifts-Avis eller de til Forsendelse med Brevposterne overalt i Danmark og Hertugdømmene Kongelig privilegerede Jydske Efterretninger

10 December 1825

«Strandinger. … En Hollandsk Smak er slaaet istykker ved Sandefjord. …»


[vi] Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger 1825, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18250201_0_9_1