S1824

Drammens Tidende 15 januar 1824

“Skibs-efterretninger

            – De orcanagtige Storme af S.S.V. d. 17de og 18de Dec. f.A. have i Vandene af Sandefjord anlediget følgende Søskader: Skonnerten Fredrik, Capt. Backmann, fra Altona bestemt til Drammen, er under Havarie indbragt til Strømstad, efter at den havde stødt paa; til Frederikshald indøb Galeasen rette Cours med 5 Fod Vand i Rummet og den største Deel af Ladningen beskadiget; et Koffskib, tvende Venner, Capt. Stege, ldet med Tjære, strandede i nærheden af Staværn; ved Langesund strandede og sank Skibet Opreisningen, Capt. Larsen, ladet med Korn; ved Kragerøe forulykkede en Hollandsk Smak ganske og aldeles; en anden, som under Jylland havde mistet Anker og Toug, kom lykkelig ind til Kragerøe; det svenske Skib Friheten, Capt. Båstad, saae Skipperen sig nødsaget til at sætte i Land ved Østerriisøer, da det var stærkt læk, havde mistet alle sine Seil, og ingen Lods om bord; et Dhrr. Hoffmann & Winkel i Aalborg tilhørende Smakskib, ladet med Rug, sank østlig for Kragerøe; Skibet tre Venner, Capt. Lund, fra Kjøbenhavn bestemt til Drammen, er senere under Havarie indløbet til Kongsbakker; forskjellige andre Skibe havde i det haarde Veir d. 17de og 18de stødt paa, men vare deels ved Hjælp af Lodser, deels ved egen Anstrengelse eller heldige Tilfælde komne løse igjen[i],[ii]».


Morgenbladet 18 januar 1824

Handelsfuldmægtig Høst fra Sandefjord ankom Christiania 16 januar og tok inn hos Madame Werner[iii].


Morgebladet 13 Februar 1824

«Storthinget

            Fredag den 13de Februar, Kl. 11 Formiddag, holdes Storthing, og vil da blive refereret: 1) Beretning angaende Repræsentantvalget i Drammen; 2) Indstilling fra den til Reglementets Revisjon udnævnte Committee, angaanede Reglementets § 1.

Fortegnelse over Storthingets nuværende Repræsentanter.

[For] Laurvig og Sandefjord: Amtmand G. J. Bull, R. B. O[iv]. …»


Carlshamns Tidning 1824-02-20

«Norrige. Till nuvarande fjerde legtima Stortinget hafwa 16 Amter walt 3 Repræsentanter hwardera, och 1 Amt 2; men Städerna Christiania , Bergen och Trondhjem, 4 hwardera, Christiansand och Drammen 2 hwardera, 6 Städer 1 hwardera, hwaremot Christiansund och Molde hafwa walt 1 tilsammans, Krageröe och Öster Risøer 1, Laurvig og Sandefjord 1, Skeen og Prosgrund 1, samt Tønsberg og Holmestrand 1: Summa 77 Representanter  utom lika många suppleanter. Ibland de førstnämnda hafwa 42 förut haft samma förtroende».


Den Norske Rigstidende 5 april 1824

            «Efter tagen Beslutning i afgagne Postmester Barths Boe, bliver Sammes eiende Brigskib Enigheden, der nu nylig er hjemkommet fra e Reise, i complet seilbar Stand, 61 Commerce- og 95 ½ Trælast-Læster drægtig, afhændet ved offentlig Auction paa Kragerøes Byes Raadstue, og bliver saaledes

1ste Auction afholdt næstkommende 20de April, Kl. 3 Eftermiddag;
2den     –     næstfølgende 21de April, Kl. 10 Formiddag, samt
3die og sidste Auction samme Dags Middag Kl. 12 Slæt, hvorved Fartøiet med Inventarium absolut bortsælges.

 

I Conditionerne er iblandt Mere fastsat, at Betalingen erlægges 2, 4 og 6 Maaneder fra 3die Auction, hver Gang med en Trediepart.  – Inventarii-Lister ligge til Eftersyn i Christiania hos Mægler Kloed, i Drammen hos Mægler Faye, i Laurvig hos Mægler Falkenberg, iSandefjord hos Consul Hvidt, i Porsgrund hos Mægler Rasch, paa Frederikshald hos Consul Jørgensen, i Riisøer hos Consul Boysen, i Arendal hos Dhrr. Anders og Hans Dedekam og i Christiansand hos Consul Mathiesen, samt i Kragerøe hos Kjøbmand I. C. Barth. COnditionerne erfares paa Auctionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.      

Kragerøes Byfoged-Contor, den 30te Mars 1824.           Hjort[v],[vi],[vii]».

Morgenbladet 19 april 1824

«Skibe

Ankommet fra Sandefjord.

Marts til Havre: Heydemark, gode Moder. Ankommet fra Stavanger[viii]. …»

 


Morgenbladet 26 april 1824

«Skibe

Ankommet fra Sandefjord.

April til Waterford: Grøn, Emanuel; 3die til Belfast: Holse, Christian[ix]. …»


Morgenbladet 3 mai 1824

«Skibe

Afgaaet til Sandefjord.

13. April fra Havre: Heydemark, Gode Moder[x]. …»


Morgenbladet 4 mai 1824

Consul Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 2 mai og tok inn hos Madame Werner[xi].


Morgenbladet 6 mai 1824

«Skibe

Ankommet fra Sandefjord.

April til Belfast: Modellen[xii]. …


Morgenbladet 10 mai 1824

«Skibe

Afgaaet til Sandefjord.

Imellem 17de og 20de April fra Havre: Aarøe, Haabet[xiii]. …»


15 Mai 1824
«Skibe, ind- og udclarerede ved Aalborg Toldkammer.
Den 12te Mai. indclarerede … J. Hauenefra Sandefjord med Ballast. …».

Morgenbladet 10 juni 1824

Consul Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 8 juni og tok inn hos Carstensen[xiv].


Morgenbladet 14 juni 1824

«… Sandefjord tilsvarer 18/113 af Laurvigs Skat[xv] …»


Morgenbladet 16 juni 1824

«Seilfærdige Skippere

            Skipper H. Becken, færende Sluppen Haabet, afseiler om 3 a 4 Dage og medtager Fragtgods og Passagerer til Tønsberg, Sandefjord og Laurvig[xvi]. …»


16 Juni 1824
«Skibe, ind- og udclarerede ved Aalborg Toldkammer.
… Den 15de [Juni]. Indclarerede … J. Hauene til Sandefjord med Korn …».

Morgenbladet 24 juni 1824

«Skibe

Ankommet fra Sandefjord.

            Den 29de Mai til Waterford: Udemark, gute Mutter[xvii]. …»


Morgenbladet 28 juni 1824

«Indstilling fra Repreæntanterne for Aggers-
hus Stift om Fordelingen af Rigsbankskatten
for de følgende 3 Skatteaar.

I Overeensstemmelse hermed indstilles det at den Aggershus Stift paalignede Andel af Skatten maa vorde fordeelt saaledes:

Christiania                              14.42
Drøbak                                     0.68
Soon                                         0.10
Hølen                                       0.02
Frederikshald                            1.96
Frederikstad                             0.95
Moss                                         1.42
Holmestrand                             0.93
Aasgaardstrand                         0.30
Tønsberg                                  1.20
Drammen                                 6.85
Laurvig med Langesund             1.68
Sandefjord                                0.22
Skien                                        2.88
Porsgrund                                 1.12
Stathellet                                  0.16
Langesund                                0.50
Osebakken                                0.20
Kragerøe                                   1.42
Kragerøe                                   1.42
Kongsberg                                 0.90
Brevig                                       0.30

                                          Er 37.50 pCt[xviii]. …»


Morgenbladet 28 juli 1824

Frøken K. Garder fra Sandefjord ankom Christiania 27 juni og tok inn hos Forvalter Unger[xix].


Morgenbladet 6 august 1824

«Skibe

Ankommet fra Sandefjord.

Den 14de Juli til Belfast: Hauf, Christian[xx]. …»


Morgenbladet 26 august 1824

«Skibe

Ankommet fra Sandefjord.

Den 6te August til Waterford: Heidenmark, Goob Moder[xxi]. …»


Morgenbladet 31 august 1824

«Seilferdige Skippere

Andreas Eriksen, fra Sandefjord, søger Fragt for Sluppen Anne Magdalena, som indlader circa 600 Tønder Korn, han er at træffe i sit Logis hos Andreas Baarstad i Thyrolms Kjelder[xxii]. …»


Morgenbladet 2 september 1824

«Skibe

Ankommet fra Sandefjord.

Den 15de August til Belfast: Goen, Anna Cathrina[xxiii]. …


Morgenbladet 7 september 1824

Consul With fra Sandefjord ankom Christiania 6 september og tok inn hos Carstensen[xxiv].


Den Norske Rigstidende 27 september 1824

«Officiell Artikel.

Befordringer og Afgang

… Over-Toldbetjent i Sandefjord, J. H. Tribler, i Naade med Pension entlediget[xxv]; …»


Morgenbladet 7 oktober 1824

«Skibe

Ankommet fra Sandefjord.

Den 12te Septbr. Til Waterford, Hansen, Helena[xxvi]. …»


30 October 1824
«Ikke i flere Aar skal nogen Storm have voldt saamange Ulykker, som den sidstl. 13de og 14de Octobr. især langsmed de engelske Kyster, hvor der skal have vrimlet af Skibsvrag i utallig Mængde. Et Damp-paketskib var forgaaet med Top og tavi tlligemed flere hundrede Passagerer, der agtede sig over til Frankrige. Allene af norske Skibe, anføres følgende forliste: Skibet Lovise Augusta fra Trondhjem total forlist ved Ameland, Briggen Merkurius fra Sandefjord sønderslaget paa Vlielandsgrundene; …». [En lang list av tapte skip følger efter dette]

Morgenbladet 4 november 1824

«Skibs-Efterretninger

            Briggen Mercurius, Capt. C. Waale, bestemt fra Fredriksstad eller Sandefjord til Rochelle, er bleven sønderslaaet paa Horst van Vlie-Land. Capitainen, dennes Søn, en Matros og Kokken ere druknede[xxvii]».


Den Norske Rigstidende 4 november 1824

«Bekjendtgjørelser

I Tilfælde af at Capt. Jacob Kraeft af Skibet Lovise Amalia og Capt. J. J. Niemann af Skibet Zwey Gebruders maatte indkomme paa den Norske Kyst, da anmodes bemeldte Capitainer eller disses Commissionairers at underrette mig derom enten pr. Post eller ved Expresse. Breve af meget vigtigt Indhold ere mig tilsendt fra Rederiet.

Sandefjord, den 31te October 1824.

                                    Christopher Hvidt[xxviii],[xxix],[xxx]


6 November 1824
«Skibsleilighed.
Skibsleilighed under norsk Flag, til Moss, Sandefjord og omliggende Steder anvises af Mæglerne
M. Schjött & Hochbrandt».

Morgenbladet 7 november 1824

«Skibe

Ankommet fra Sandefjord.

Den 19de October til Chichester, Larsen, Søelærken[xxxi]. …»


Morgenbladet 10 november 1824

Capit. J. Grønvold fra Sandefjord ankom Christiania 9 november og tok in hos Expeditionssecretair Hvoslef[xxxii].


Den Norske Rigstidende 15 november 1824

«Dødsfald.

Styrmand Jens Holck Grønvold af Sandefjord, 18 Aar 4 Md., den 12te October paa en Søreise fra Frankrige[xxxiii]. …»


Den Norske Rigstidende 18 november 1824

«Dødsfald.

            Dybt nedbøiet under min tunge Skjæbne bekjendtgjøres herved for fraværende Familie og Venner, at det behagede Gud sidstafvigte 13de October at henkalde min elskede Mand Skibs-Capitain Christian Waale, ist 37te og min ældste Søn, Isak Waale, i sit 10de Aars Alder, paa en Søreise til Frankrige. Efter 11 Aars lykkeligt Ægteskab maatte han i sit lovlige Kald ende sine Dage i de grusomme Bølger i Nærheden af Texel. Hvo, som kjendte denne virksomme Mand, vil med mig og mine 2 smaae Børn deeltage i vor billige Sorg. Fed med de Hensovede. Habet om Gjenforeningen i Guds Rige kan alene give mig mit beklemte Hjerte nogen Trøst i mit uoprettelige Tab.

            Sandefjord, den 8de November 1824.

                                                            Olea Bolette Waale,

                                                                  født Olsen».


30 November 1824
«Fra Sandefjord meldes under 15de Novbr. at et Skibsvrag var løbet ind paa Klipperne, tilsyneladende af en dansk Jagt, paa hvis Akterdeel endnu saaes et malet Fruentimmer eller Havfrue».

4 December 1824
«Blandinger.
Fra Sandefjord meldes under 15de f. M. at Briggen Kielseng, Capt. Frantzen, bestemt fra Flensbur til St. Thomas, er i Stormen imellem den 13de og 14de strandet i Havnen Nevlunghavn, dog igjen bragt af Grund, men maatte losse, førend han kunde fortsætte sin Reise. Fremdeles: at der ved den Tid var drevet et Vrag ind imod de yderste Klipper ved Indløbet til Sandefjords Havn, tilsynelatende en dansk Jagt, paa hvis Agterdeel va malet et Fruentimmer eller en Havfrue. Mellem Klipperne drev et Qvantum Sild, og en Deel meer eller mindre fulde Trantønder, mærket D.S., O.R., S.H, K.J.S., F.P., S.B., S.».

Morgenbladet 6 desember 1824

«Skibs-Efterretninger

            I Liste der Børsen-Halle melder Hr. Hvidt i Sandefjord, under 15de November: Et Vrag er dreven ind mod de yderste Klipper paa Kysten ved Indløbet til Sandefjords Havn, formentlig et dansk Jagt-Skib, som paa Bagdelen har en malet Figur, der skal forestille et Fruentimmer eller en Havfrue. Imellem Klipperne drev et Qantum Sild samt meer eller mindre fyldte Tranfade, mærkede D.S, O.R, I.I, K.I.S, F.P, S.B, S[xxxiv]. …»


Morgenbladet 12 desember

Peter Hagemann fra Sandefjord ankom Christiania 15 desember og tok inn hos Madame Werner[xxxv].


Den Norske Rigstidende 13 desember 1824

«Proclama

            Skipper Christian Waale af Sandefjord der ved Døden afgaen, og hans Boe taget under lovlig Skiftebehandling, hvorfor herved med 12 Ugeers Varsel, 3de Gange i Rigstidenden og Christianias Intelligentsseddel saavelsom inden vedkommende Værnething og Overret, indkaldes Enhver, som maatte have Noget at fordre i Boet, at melde sig inden saadan Tids Forløb for Skifteretten med deres Paastande og Beviisligheder; ligesom Boets Debitorer erindres om at afhjøre deres Gjeld uden Hensand for at undgaae Søgsmaal.

 

            Laurvigs Byfoged- og Byskriver-Contor, den 29de Novbr. 1824.
            Bryn[xxxvi],[xxxvii]».

Morgenbladet 21 desember 1824

Consul Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 20 desember og tok in hos Carstensen[xxxviii].