S1822

Norsk Rigstidende 25 januar 1822
«Officiel Artikel
Finants-, Handels- og Told-Faget
            Under 29de Decbr. F. A. har Hans Majestæt  naadigst resolveret, at det Laurvigs Byfoged-Embede vedkommende oppebørsel- og Regnskabs-Væsen for Stats-Cassen, Commune-Casserne, Banken og andre offentlige Indrætninger, samt Foged-Forretningerne i Laurvig Kjøbstad med underhørende  Langestrand og Ladestedet Sandefjord, skal henlægges indtil Videre  og under Forbeholdenhed af at ophæve den skeede Forandring, om den, efter indhentet erfaring, ikke maatte befindes at väre hensigtsmæssig, under Laurvigs Landdistricts Foged-Embede, imod at Fogeden nyder de med Foged-Forretningerne forbundne Indkomster, saasom for Mænds Udnävnelse, Arrester, Executioner, m.v., samt 80 Spd. Af Byfoged-Embedet i Laurvig og Sorenskriver-Embedet i Laurvigs Grevskab[i]

Den Norske Rigstidende 4 mars 1822
«Proclama
            Under Laurvigs Byes Skifte-Jurisdiction staae følgende Boer under Behandling, nemlig:

Efter afdøde Matros Erik Eriksen;

–        –     Christian Bendix Eskemoes;

–        –     Klokker og Skolelærer Hans Schultze;

–        –     Færgemand Jacob Isaksen;

–        –     Pige Lise Jacobsdatter;

–        –     Arbeidsmand Ole Andersen af Sandefjord;

–        –     Ole Christophersen og Hustru Barbra Frederiksdatter

Thi indkaldes disse Boers Vedkommende, saavel Credi- og Debit-torer som fraværende Arvinger, at melde sig i lovlig Tid for Skifteretten mederes Paastand og Beviisligheder.
      Laurvigs Byfoged-Contor, den 16de Februar 1822
                                                                                          Bryn[ii]

Morgenbladet 10 mars 1822
Grosserer Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 8 mars og tok inn hos Carstensen[iii].

Norsk Rigstidende 15 mars 1822
«Undertegnede har herved den ære at tilbyde Dhrr. Norske Skibseiere og Skibscapitainer min Tjeneste her paa Stedet, som Norsk Mægler, og skal det være mig en kjær Bestræbelse, at fortjene Tillid af Enhver , der vil beære mig med deres Fortrolighed, saavel som at forskaffe Skibene alle de Fordele, som kunde staae i min Magt. Hvo som om Stedets Beskaffenhed maatte ønske sig nogen Underretning, vil erholde samme af min Broder, Emil Carlier, som for narværende opholder sig i Sandefjord pr. Tönsberg.
Dünkerken, den 10de Februar 1822.             Carlier[iv],[v],[vi],[vii]»

Morgenbladet 30 april 1822
«Skibe, ankomne til og afgaaede fra udenrigske Steder til Norge
Sandefjord.
4de April.                                                                    Ankommet til
Johnsen, Christine                                                      Havre[viii]

Morgenbladet 6 mai 1822
«Skibe, ankomne til og afgaaede fra udenrigske Steder til Norge
Sandefjord.
10de April                                                        Ankommet til
Armora, Haabet                                                Klusale[ix]

Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger 10 mai 1822
«Ind- og udklarerede Skibe.
Indklarerede
28 April: Gjert Bull, af Sandefjord, fra Leith, baglastet. Andreas Nielsen, af Sandefjord, fra Leith, baglastet[x].»…

Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger 14 mai 1822
«Ind- og udklarerede Skibe.
Indklarerede
Udklarerede
            Den 9de Mai: Skipper Gjert Bull, af Sandefjord, til Irland med Trælast. And. Nielsen, af Sandefjord, til Irland med Trælast[xi]. …»

Morgenbladet 20 mai 1822
«Skibe, ankomne til og afgaaede fra udenrigske Steder til Norge
Sandefjord.                                                       Afgaaet fra
Petersen, Gode Moder, 26 April                            Havre[xii]“.

Den Norske Rigstidende 24 mai 1822
«Den til Bestyrelsen af Lloyds Affairer ansatte Committee har under 10de April sendt mig et Circulair af følgende Indhold:
 ’Paa Grund af de meget tiltagende Fordringer for particulairt Haverie, maa Committeen anbefale,  at i Fremtiden, naar nogen af dens Commissionairer opfordres til at besigtige havererede Varer, denne da forlanger, at Skipperen paa det Skib de omhandlede Varer ere indførte, bliver overværende ved Besigtelsen, da han skal undertegne Beviset for det lidte Haverie. – I tilfælde af at Skipperen enten negter eller at han hindres fra at overvære Forretningen, maa han underrettes om, at en saadan Vægring eller eller foregiven Hindring skal af Agenten anføres, hvilket han herved anmodes om, paa enhver Attest han udfærder, ligesom ogsaa i alle de Havne, hvor det er brugelig at udlosse  Varer i Lægtere eller Smaafartøier, der tilhører Toldvæsenet eller Andre, Commissionairen anmodes om at forvisse sig om, at den Person, hvem saadan Lægter eller Fartøi er betroet, har forlangt af Skipperen eller Styrmanden pa det Skib, hvoraf Varerne udlosses, noget Bevis eller selv har givet nogen Qvittering, der anfører nogen tilsyndelatende Beskadigelse eller Mangel ved de Varer, som ere ham overleverede, og, hvor Saadant er Tilfældet, maa Commissionairen paategne dette paa den af ham afholdt Besigtelse og, om muligt, tilveiebringe Originalen eller en gjenpart af et saadant Beviisskrift , for at følge med de øvrige Documenter han indsender; hvorfor han fremdeles anmodes om at skaffe sig Vished for samt tilkjendegive, hvorvidt nogen og i saa Fald hvilke Varer bleve tagne paa Dækket.’
Som jeg herved lader bekjendgjøre til Vedkommendes Efterretning. 
Sandefjord, den 17de Mai 1822
                                    Christopher Hvidt
                        Agent for Lloyds for alle Havne i
                                    Aggershus Stift[xiii],[xiv]»

Den Norske Rigstidende 3 juni 1822
«Indrykkelser mod Betaling
__________ __________
Nordmænd! Brødre!
Det gamle Tønsberg, Norges ældste Stad, hr i flere Menneske-Aldere lige indtil dette Aar været befriet for at hjemsøges ved ødeleggende Ildsvaade. Vel har der i de sidste 30 eller 40 Aar Vaadeild to Gange fundet Sted, men der er begge Gange ikkuns nedbrændt et eneste Huus. Nu i dette Aar har denne gamle Stad derimod maattet prøve en haardere Skjæbne, da der den 18de Februar udbrød Ild, som, dreven af en stærk Blæst, ødelagde 12 eller 13 Huse og Gaarde. – Forfatteren af disse linier boer meget lagt fra Tønsberg og kjender ikkuns faa af de Branlidte, han har havt paaalidelig Underretning om, at de Fleste af dem have lidt et betydeligt Tab, der ikke kan erstattets ved de uvigtige Summer, for hvilke deres Bygninger vare forsikrede. Han havde derfor ventet at see nogen Opfordring til Stiftets Indvaanere om at komme disse deres lidende Medmennesker til Hjælp; men, da han hidindtil har ventet forgjæves herpaa, saa vover han nu, skjøndt unævnt, at fremkomme med en saadan Opfordring, i det Haab, at hans veltænkede Landsmænd ikke vilde undslaae sig for at række sine lidende Brødre en hjælpsom Haand. Han vover endvidere at troe, at de hæderlige Mænd, hvis Navne han her vil anføre, ikke ville vægre sig ved at modtage eller indsamle de Bidrag, som ethvert Steds eller Omegns Indvaanere maatte føle Kald til at opofre i denne Hensigt, saasom: i Frederikshald Hr. David Fane, i Frederikstad Hr. Byfoged Meidell, paa Moss Hr. Johan Gude, i Drøbak Hr. Consul Parr, i Christiania Hr. Grosserer og Ridder Westye Egeberg, i Drammen Hr. Peder v. Cappelen, og Hr. Poul. H. Poulsen, paa Kongsberg Hr. Directeur og Ridder P. Steenstrup, i Holmstrand Hr. Frants Holst, i Sandefjord Hr. Consul Christopher Hvidt, i Laurvig Hr. Provst Sartz, i Langesund Hr. Simon Wright, i Brevig Hr. Over-Krigscommisair Stenersen, i Porsgrund Hr. Mægler Rasch, i Skien Hr. Didrik von Cappelen og i Kragerøe Hr. Capitain og Ridder Boeck. – De Bidrag, som Nogen maattee behage at yde, ville de ovenbenævnte Herrer behagentlig modtage og indsende, inden Juli Maaneds Udgang, i ufranquerede Breve, til Kjøbmand og Ridder Hr. Carl Stoltenberg i Tønsberg, som derefter turde anmoet Stedets Magistrat, Hr. Byfoged og Ridder Hammer, om at udnævne en Committee af redelige og sagkyndige Mænd til at fordele det Indkomne paa den meest passende Maade. – Det vilde særdeles glæade Proponenten, om hans ærede Landsmænd med Velvilie vilde ansee det Skridt  han herved vover.
            Skrevet den 1 Mai 1822.                 en velmenende Menneskeven[xv],[xvi]».

Morgenbladet 7 juni 1822
Kjøbmand C. L. Sørensen fra Sandefjord ankom Christiania 6 juni og tok inn hos Christen Bochelie[xvii].

Morgenbladet 26 juni 1822
Grosserer Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 24 juni og tok inn hos Carstensen[xviii].

26 Juni 1822
«Fra den 17 til den 22 Juni 1822, er ved Aalborg Toldkammer følgende Skippere ind- udklarerede.
Indkomne
… Den 21de … Lars Isachsen fra Sandefjord med Trælast. …».

1 Juli 1822
Fra den 24 til den 29 Juni 1822, ere ved Aalborg Toldkammer følgende Skippere ind- og udklarerede:
Udgaaede
Den 24de Lars Isachsen til Sandefjord med [Kornvare]»

Morgenbladet 19 juli 1822
«Skibe, ankomne til og afgaaede fra udenrigske Steder til Norge
Sandefjord.                                                       Ankommet til
Steen, Amalia, 26 Juni                                       Waterford[xix].

Morgenbladet 17 august 1822
«Skibe, ankomne til og afgaaede fra udenrigske Steder til Norge
Sandefjord.                                                       Ankommet til
Kauf, Modellen                                                    Waterford”[xx].

Morgenbladet 16 september 1822
«Skibe, ankomne til og afgaaede fra udenrigske Steder til Norge
Sandefjord.                                                       Afgaaet fra
Tørgesen, Emanuel, 22 August                                 Calais[xxi].

Morgenbladet 16 september 1822

«Skibe, ankomne til og afgaaede fra udenrigske Steder til Norge
Sandefjord.                                                       Ankommet til
Aarøe, haabet, 31 August                                     Havre”[xxii].

Morgenbladet 30 september 1822
«Skibe, ankomne til og afgaaede fra udenrigske Steder til Norge
Sandefjord.                                                       Afgaaet fra
Reiners, Fortuna, 5 Septbr.                                   Brest[xxiii].  

19 October 1822
Fra den 7 til den 12 October 1822, ere ved Aalborg Toldkammer følgende Skippere ind- og udklarerede:
Udgaaede
… Den 7de October, Hans Johnsen til Sandefjord med Kornvare. …».

Morgenbladet 11 oktober 1822
«Skibe, ankomne til og afgaaede fra udenrigske Steder til Norge
Sandefjord.                                                       Ankommet til
Zachariasen, Aurora, 21 Septbr.                            Texel”[xxiv].

Den Norske Rigstidende 18 oktober 1822
«Proclama
            Efter indkommen Anmeldelse har Skipper Christian Gjertsen Reinert den 15de f. M. fundet i aaben Søe, omtrent 7 Mile Syd for Frederiksværn, Vraget af en Slup eller Dæksbaad uden Folk, hvilken var kantret og manglede Roer, Mast og Seil, samt blev indbragt i Havn ved Sandefjord i Laurvigs Grevskab, hvor Sluppen tilligemed dens indbjergede Ladning, bestaaende af 17 Tylter huggen Smaalast af forskjellige Dimension og 5 Tylter Lægter, indtil Videre, er henlagt i Forvaring. – Bemeldte Slup eller Dæksbaad befindes at være klinkbygget, af Egematerialier og i god Stand; den seer ut til at have være rigget som Slup eller Jagt, har en muret Kabys agter og en liden Skeilet Aabning i Kahytten; i Storlugen brændt 5 T. L. og 3 ½ C. L.: den øverste Gang malet sort, den anden rød og nogle Stykker af eet Bord over Dækket malet hvidt; den er forsynet med 2 Ankere med Jernstokke, og et Lagen, som begandtes om bord, befindes mærket M.F.S. D., samt en Sæk, hvori nogle Ærter, S.N.T. – Eierne af ovenmeldte Vraggods, som er taxeret til 138 Spd. 28 Sk. indkaldes, ifølge Forordn. Af 12te marts 1790, ved rde Gange igjentagen Bekjendtgjørelse i Norske Rigstidende, Danske Statstidende, Altonaiske og Hamburgske Tidender til at melde sig hos undertegnede Amt inden den i Loven Foreskrevne Tid, sub poene præclusi & perpetii silientii, og at fremkomme med deres lovlige adkomster til det Bjergede.
            Jarlsbergs og Laurvigs Amts-Contor, d. 10de Octbr. 1822.
                                                                                    Nilsen[xxv],[xxvi],[xxvii]».

Den Norske Rigstidende 1 november 1822
«Dødsfald
            Joachimine Christiane Andersen, født Schmidt, den 5te Seprember i Sandefjord[xxviii]. …»

Morgenbladet 1 november 1822
«Skibe, ankomne til og afgaaede fra udenrigske Steder til Norge
Sandefjord.                                                       Afgaaet til
Zachariassen, Aurora, 9 October                          Vlie”[xxix].                             

Morgenbladet 8 november 1822
«Skibe, ankomne til og afgaaede fra udenrigske Steder til Norge
Sandefjord.                                                       Afgaaet fra
Nielsen, Haabets Anker, 15 Octbr.                         Rochelle[xxx].

Den Norske Rigstidende 11 november 1822
«Proclama
            Kjøbmand Jonas Andersens Kone, Joachimine Christiane Smith, er ved Døden afgaaen og deres Boe i den Anledning taget under Skifterettens Behandling, hvorfor Alle og Enhver, som i dette Boe matte have Noget at fordre, indkaldes med Varsel efter Lovens 5-13-27 og Placaten 26de Decbr. 1792 at anmelde og beviisliggjøre deres Fordringer for undertegnede Skifteforvalter. – En Skiftesamling i Boet vil  blive holdt Fredagen den 6te December førstkommende , Kl. 3 Eftermiddag, udi Stervboegaarden i Sandefjord, hvor alle Vedkommende ville møde.
            Laurvig, den 29 October 1822.                               Bryn[xxxi],[xxxii],[xxxiii]».

Morgenbladet 25 november 1822
«Bekjendgjørelser
            Mandagen den 2den December førstkommende Kl. 12 Middag afholdes, efter Forlangende af Grosserer Hvidt, som Commissionair for Patientia, Skipper Johan Andersen, offentli Auction udig Fuldmægtig Høsts Bolig i Ladestædet i Sandefjord over endeel meer og mindre af Søvand beskadigede Vare af denne hertil under Haverie, paa Reisen fra London til Stockholm, indkomne Brigs Ladning, saasom: et Partie Humle, et Partie Caffe, Risengryn, nogle Fade Tobak, 2| Baller Bomuldsgarn, 2 ditto Safflo, med mere. Varene blive til eftersyn for Liebabere førend Auctionen, og Conditionerne ville der erfares.
Laurvig, den 22de November 1822.                  Bryn[xxxiv],[xxxv],[xxxvi]».                 

[x] Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger 1822, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_18220510_0_38_1
[xi] Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger 1822, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_18220514_0_39_1