S1821

0Den Norske Rigstidende 2 februar 1821
     “Til Efterretning for fraværende Arvinger og Creditorer, som det maatte vedkomme, bekjendtgjøres: at følgende Skifter foretages, og bliversaavidt muligt, befordret til slutning…
I Ole Thomassen Pousts Huus i Sandefjord Onsdagen den 14de Marts førstkommende, Kl. 10 Formiddag:
Skiftet efter Skipper Anders Børresen,
–    Jacob Svendsen.
Laurvig, den 15de Januar 1821.                                     Bryn[i]».

Morgenbladet 3 mars 1821
Kjøbmand Hagemand med sønn fra Sandefjord ankom Christiania 2 mars og tok inn hos Fru Hagemann[ii].

Morgenbladet 12 mars 1821
Skipskaptein Sunde ankom Christiania fra Sandefjord 10 mars og tok inn hos Gudmund Hansens Enke[iii].

Morgenbladet 25 mars 1821
Grosserer Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 22 mars og tok inn hos Carstensen[iv].

Den Norske Rigstidende 6 april 1821

«Proclama
            I Stervboet efter dn paa Gaarden Øydneskien i Undals Præstegjeld under det Lyngdalske Sorenskriverie afdøde Gaardmand Ole Ommundsen og hans Kone Gunild Torkildsdatter, indkaldes herved disses nygifte Søn, Ole Olsen, som er opgivet at boe i Sandefjord, med lovbefalet Varsel at melde sig til undertegnede Skifteforvalter, med behørige Legitimationer for sin Arveret.
            Lyngdals Sorenskriver-Contor,              Fahrsund, den 16de Marts 1821
                                                                                             Olsen
                                                                               constitueret Sorenskriver[v]».

Morgenbladet 21 mai 1821
«Indstilling om Fordelingen af Kjøbstæd:skatten imellem samtlige Kjøbstæder og Ladesteder, hvorved fulgte dissenterende Vota fra Johansen, Flor (ang. Drammen), Astrup (ang. Grimstad og Lillesand), og Grønnerup (ang. Holmestrand). Comm. Indstiller, at antage Fordelingen saaledes[vi]:
[Sted] [Prosent]
Christiania 16.9
Drøbak 0.61
Soon 0.30
Hølen 0.03
Moss 1.90
Frederikstad 1.50
Frederikshald 2.30
Drammen 6.00
Holmestrand 0.50
Aasgardstrand 0.50
Tønsberg 1.34
Laurvig 1.88
Sandefjord 0.32
Skien 1.37
Porsgrund 1.25
Brevig 0.54
Stathelle 0.16
Langesund 0.39
Osebakken 0.46
Kragerøe 1.40
Østerriisøer 1.23
Tvedestrand 0.20
Arendal 2.40
Grimstad 0.40
Lillesand 0.40
Christiansand 4.23
Mandal 0.83
Flekkefjord 0.64
Fahrsund 0.64
Stavanger 2.80
Sogendal 0.11
Egersund 0.43
Bergen 30.00
Molde 0.40
Christiansund 1.31
Throndhjem 12.51
Tromsøe 0.80
Kongsberg 1.08

Morgenladet 24 mai 1821
Kjøbmand C. Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 23 mai og tok inn hos Schou[vii].

Morgenbladet 10 juni 1821
«Comm. foreslaaer, at følgende Kjøbstæder, pa Grund af særdeles Omstændigheder, erholde Nedsættelse i den her bestemte Andeel:
Fredrikstad 0.34
Drammen 2.21
Holmestrand 0.11
Laurvig og Sandefjord 0.20
Østerriisøer med Tvedestrand 0.36
Christiansand 1.11
Tromsøe 0.31
Kongsberg 0.30
 …»[viii]

Morgenbladet 14 juni 1821
«Norske Efterretninger
Christiania
            Storthinget, den 12te Juni. – Johansen, Bull, Rosenkilde og Meltzer indleverede skriftlige Vota ang. Kjøbstædskattens Fordeling. Derefter sattes den Deel af Committeens Indstilling, der angaaer Kjøbstædskattens Fordeling imellem Kjøbstæderne og underliggende Ladesteder, under Behandling. Committeen foreslaaer:
3)         At de  2 26/100 pCt., som skal udredes af Laurvig og Sandefjord, blive at fordele saaledes:
            Laurvig             1 96/100 pCt.
            Sandefjord          30/100   – 
                                                            2 26/100 pCt[ix]

Morgenbladet 20 juni 1821
Kjøbmand Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 18 juni og tok inn hos Schou[x].

Morgenbladet 22 juni 1821
«I. Extract af Regnskabet over Bankindskuddet og Sølvfonden
Districterne Indskuddet Deraf betalt Restance Betalte Renter af de efter 13de Octbr. 1818 erlagde Indskudde
Sølvsp. Sk. Sølvsp. Sk. Sølvsp. Sk. Sølvsp. Sk.
Aggershus Stift
Aggershus Amt
Jarlsbergs Grevskab
Tønsberg Bye 13950 13950 391 93
Holmestrand 10377 90 10317 9 60 81 32 101
Aasgaardstrand 3459 30 3433 43 25 107
Jarlsbergs Landdistrict 44990 41939 37 3050 83 150 80
Laurvigs Grevskab
Laurvigs Bye med Langestrand og Sandefjord 19125 19033 108 91 12 8 92
Laurvigs Landdistrict 20680 18673 9 2006 111 16 28
[xi]»

Morgenbladet 21 juli 1821
Skipskaptein C. Rus ankom Christiania fra Sandefjord 20 juli og tok in hos C. Hansens Enke[xii].

Morgenbladet 1 august 1821
Jomfru Hagemann fra Sandefjord ankom Christiania 28 juli og tok inn hos Fru Hagemann[xiii].

Morgenbladet 9 august 1821
Kjøbmand Hvidt fra Sandefjord, med kone og datter, ankom Christiania 8 august og tok inn hos Translateur Kraft[xiv].

Morgenbladet 21 august 1821
Capit. Grønvold fra Sandefjord ankom Christiania 19 august og tok inn hos Kjøbmand Probst[xv].

Morgenbladet 9 september 1821
Kjøbmand Schrøder ankom Christiania fra Sandefjord 6 september og tok inn hos Madame Werner[xvi].

«Norske Efterretninger.
Christiania
            Storthinget, den 16de August. – Opslagne Sager. Indst. fra vedkommende Comm. ang. Formue- og  Nærings-Skatten Fordeling i Aggershus Stift. Comm. foreslaaer, at af den Stiftet paalignede Andeel bør 5/8 udredes af Land-Districterne og 3/8 af Kjøbstæderne, hvilket Forslag (imod 6 St.) blev bifaldt. I Henseende til Fordelingen imellem Kjøbstæderne er Indst. saa lydende:
Tønsberg                                                          1 20/100 PCt.
Drammen                                                         6               –
Laurvig med Langesund           1 68/100 PCt.
Sandefjord                                  22/100   –     1 90/100 PCt[xvii].
…»

Den Norske Rigstidende 19 oktober 1821
            «Laurvig, den 11te October. – Paa Skærene udenfor Nevlunghavn er Natten til den 7de dennes Sluppen Haabets Anker, hjemmehørende i Sandefjord og ført af Ole Andersen Stangebye, ladet med Trælast til Danmark, aldeles forliist. Besætningen, bestaaende af 5 Mand, blev af Bølgerne kastet op paa et Skær, hvorfra det ikke var muligt, uagtet al anvendt Anstrengelse af Lotserne, at bjerge dem før den 9de om Morgenen[xviii]».

Fyens Stifts Kongelig allene privilegerede Adresse-Avis og Avertissements-Tidende

2 November 1821

«Skibs- og Handels-Efterretninger. Paa Skjærene udenfor Nevlunghavn i Norge er Natten til den 7de f. M. Sluppen Haabets Anker, hjemmehørende i Sandefjord, ført af O. A. Stangebye og ladet med Trælast tl Danmark, totaliter forliist. Mandskabet er reddet».

2 November 1821
«Laurvig, den 11 Octbr. Paa Skærene udenfor Nevlunghavn er Natten til 7de dennes Sluppen Haabets Anker, hjemmehørende i Sandefjord og ført av Skipper Ole Andersen Stangebye, ladet med Trælast til Danmark, aldeles forlist. Besætningen, bestaaende af 5 Mand, blev af Bølgerne kastet op paa et Skær, hvorfra det ikke var muligt, uagtet at anvendt Anstrængelse af Lodserne, at bjerge dem før den 9de om Morgen».

Den Norske Rigstidende 22 november 1821
«Committeen for Lloyds har anmodet mig om at offentliggjøre, at der imellem Skibsrederne i England er truffen den Overeenskomst , at ethvert Skib, som udrustes, skal väre forsynet med 12 Stkr. Raquetter og 36 Stkr. blaae Lys for at bruges som Signal, naar Skibet er i Fare og behøver Hjälp… og har… andmodet mig om at formaae DHrr Skibsredere og Skibsførere paa denne østlige Kyst af Norge at forsyne deres Skibe hermed, og  beder, at Enhver, som opdager et Saadant Signal paa Søen, vil uden Ophold  ile dem til Hjælp og Redning, som ere i Nød og Fare.
Sandefjord, den 13de October 1821.
Christopher Hvidt
 Agent for Lloyds[xix],[xx],[xxi]»

Den Norske Rigstidende 26 november 1821
«Offentlige Foranstaltninger under de
Kongelige Departmenter
Finants-, Handels- og Told-Faget
            Under 31te October har Hans Kongelige Majestæt ved Placat naadigst kundgjort, at Beløbet, 230,000 Sp., i Skat af Formue og Næring for Aaret fra 1ste Juli 1821 til 1ste Juli 1822, til Afbetaling paa det Laan, som Norges Bank har givet Rigsbanken til dens Sedlers Indløsning, med følgende Summer af hvert District især, i Overensstemmelse med Storthingets Kundgjørelse af 20de August sidstleden, bliver at udrede:
Aggershus Stift

103,730 Spd., deraf:

Land-Districterne Kjøb- og Lade-stæderne
Jarlsbergs Grevskabs Land-District 5,422
Holmestrand 965
Aasgaardstrand 311
Tønsberg 1,245
Laurvigs Grevskabs Land-District 2,075
Laurvig med Langestrand 1,743
Sandefjord 228
[xxii]»

Aalborg Stifts Adresse-Avis og Avertissementstidende

13 December 1821

«Fra Ladepladsen Sandefiord, i Aggershuusstift i Norge, meldes under 23 November, at Vraget af en dansk Jagt er af Lodserne indbiergeet til en Havn i Nærheden af denne Plads. Fartøiets Navn vides ikke, men det har formodentlig hørt hiemme i Colding, og været ført af en Skipper ved Navn Winding. Det synes at være bleven overseilet af et større Skib, thi Skroget er ramponeret; Mandskabet er udentvivl forulykket».


7 December 1821
«Sandefjord, 23 Nov. Vraget af en dansk Jagt er af Lodserne indbjerget til en Havn i Nærheden av denne Plads. Fartøiets Navn vides ikke, men det har formodentlig hørt hjemme i Colding, og været ført af en Skipper ved navn Winding. Det synes at være bleven overseilet af et større Skib, thi Skroget er ramponeret; Mandskabet er udentvivl forulykket».