S1820

Den Norske Rigstidende 18 februar 1820
«Aar 1818, den 9de Juli, bortgik Konen Eli Herbrandsdatter med sin 10aarige søn, Ole Olsen, her fra Sandeherred, Laurvigs Grevskab, uden at hendes Mand, Anders Christophersen, siden den Tid, har hørt det Mindste fra hende. Hun havde Kram til Salg, var født i Aals Præstegjeld, og noget over 50 år. – Skulde Nogen, især mine Herrer Brødre, vide noget om dette Menneske eller hendes Søn, bedes ærbødigst Deres behagleige Oplysninger mig tilsendte pr. Tønsberg, Sandeherreds Præstegaard, d. 5te Febr. 1820. Schrøeter, Sognepræst[i]

Morgenbladet, 15 mars 1820
Fru Falch og Frøken Gaarder fra Sandefjord ankom Christiania 11 mars og tog inn hos Forvalter Unger[ii].

9 mai
«I. Extract af Regnskabet over Bank-Indskuddet[iii]
Districterne Det Paalignede Indskud Deraf betalt Restance
Spd. Sk. Spd. Sk Spd. Sk.
Laurvigs Bye med Langstrand og Sandefjord 19125 18825 50 299 70

5 juni 1820
«Udgaaede
Den 31te
O. Simonsen til Sandefjord med Baglast.

Morgenbladet 29 juni 1820
Kjøbmand Hagemann fra Sandefjord ankom Christiania 28 juni og tok inn hos Fru Hagemann[iv].

Den Norske Rigstidende 4 juli 1820
«Indrykkelser mod Betaling
Bekjendtgjørelser
            «At Dhr. Engelske Assurandeurer ved Committeen for Lloyds have udnævnt mig til deres Agent for alle Steder paa Kysten fra Riisøer østerover til og med Tönsbergs Jurisdiction, og forsynet mig med Fuldmagt til at iagttage deres Tarv ved Stranding og ethvert Haverie-Tilfælde, hvorved de pa nogen Maade maatte være interesserede, det giver jeg mig den Ære herved at bekjendtgjöre, til Efterretning tfor alle Vedkommende, som nu maatte have eller herefter faae med Haverier at bestille, hvor Skibe eller Varer er assurerede i London ved Lloyds, med Anmodning om, at de pr. Expresse eller Post, saasnart saadanne Skibe ankomme, ville, saavidt det kan skönnes, underette mig derom, hvorudi Skaden bestaaer, samt Skibets og Varernes Tilstand. Jeg skal da bestræbe mig forpersonligen at møde ved de afholdende Besigtigelser og Taxationer, for at bidrage til en hurtigere Opgjörelse. Alle Documenter og General-Regninger maatte ligeledes sendes mig, for at blive gjennemseed og attesterede til paafölgende Dispache. Enhver, som maatte henvende sig til mig, skal blive ydet al mulig Beredvillighed og Assistance.
            Sandefjord pr. Laurvig, den 16de Juni 1820
                              Christopher Hvidt
                Handelsmand og Borger til Laurvig[v]»

Morgenbladet 12 juli 1820
Kjøbmand C. Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 10 juli og tok inn hos Mad: Carlsen[vi].

Handels Tidning 1820-08-01

I løpet av 1819 forlot en rekke norske og svenske skip Torrevieja med salt, deriblant Haabet, kapt. Aarde fra Sandefjord., og Tvende Brødre, kapt. Mathiesen, også fra Sandefjord.


Den Norske Rigstidende 15 august 1820
            «Efter et mellem forlængst afdøde Oberst-Lieutenant Andreas Duus og Frue Anniken Sophie Stochflet den 12te Mai 1766 oprettet og den 27de Juni s. A. confirmeret Testamente, er 500 Rd. Legeret til Under-Officier Ole Grundberg, der nu den 21de Januar afvgite er død i Grue Sogn. Efter Testamentet skal dette Legats Renter, naar Grundberg døer, tilfalde de meest Trængende af begge Donatorers Familie. Disse blive ved debe offentlige Indkaldelse opfordrede 32 Gange i Rigstidenden, at melde sig med lovligt Beviis saavel for deres Slægtkab med Oberst-Lieutenant Duus og Frue Annichen Stockflet, som og deres Trang til dette Legats Renter (der nu ved mskrivning er nesjunket til 171 Spd. 15 sk.) hos Undertegnede, der, efter Testamentets Indhold, er Curator for dette Legat. – Adessen er: Franco, Tønsberg.
            Sandeherrets Præstegaard, Laurvigs Grevskab, den 5te August 1820.
                                                                        Schrøeter,
                                                                        Sognepræst[vii]».

11 September 1820

«Fra den 1ste til den 7de September 1820 ere indkomne: … Capt. H. O. Moe af og fra Sandefiord…».

Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende

25 September 1820

«Fra den 15de til den 21de September 1820 ere … – Udgaaede: Capt. H. A. Moe af Sandefiord til Laurvigen…».


Morgenbladet 26 september 1820
Grosserer Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 25 september og tok inn hos Carstensen[viii].

17 Otober 1820
«Udgaaede
Skipper             Skib                  til                     Ladning
O.Hansen [Jagt] Sandefjord       Rug og Byg
…»