S1818

Handels Tidning 1818-02-24

«Hamburg, d. 13. Febr. Ifrån år 1816 till 1817 voro här qwarliggande 24 Swenska och Norska Handelsfartyg. Under loppet af sistl. år anlände följande skepp, tillhöriga samma «Nationer

… 39. Modellen, Kap. H. Grøn, – Sandefjord; …»


Den Norske Rigstidende 4 april 1818

«Dødsfald

…Ole Christian Mørch, 74 Aar, 28 Februar i Sandefjord[i]. …»


Den Norske Rigstidende 13 mai 1818

«Bekjendtgjørelser

            Undertegnede, der nu agter at forlade sit Fædreland Norge for en Tid, for at overtage den ham naadigst forundte Consul-Post i Ostende, har formaaet sin Svigerfader, Capitain Jens Christian Grønvold, i Forening med min Kone, og dertil noterial befuldmægtiget dem,  i min Fraværelse at overtage og bestyre mine Affaires hjemme; Vedkommende ville behage at henvende sig til ovenanførte Capitain Grønvold og min Kone i Sandefjord. Samme Tid udbeder jeg mig venskabeligt anbefalet til de af Norges Handlende, der maatte have Affaires i Ostende eller noget annet Sted i Nederlandene, at beære mig med deres Commisioner, forsikrende Enhver den redeligste Behandling.

            Sandefjord den 30te Marts 1818.

Warendorf,
                                    Svensk-Norsk Consul i Ostende,
                                           Ridder af Dannebrog[ii]» 

Den Norske Rigstidende 3 oktober 1818

«Dødsfald

… Wilhelm Olsen, 73 Aar, 24de September i Sandefjord[iii] …»


Drammens Tidende 13 oktober 1818

„AVERTISSEMENTS

Auctions-Placat

Tirsdagen den 20 October førstkommende og følgende Dage, afholdes offentlig Auction udi afgange Skibsrheder Wilhelm Olsens Stervbogaard i Sandefjord, for at bortsälge dette Boes Løsøre, bestaaende af Sølv, Kobber, Messing og Tin-tøi, Jernfang, Glas, Porcellain, fiint og grovt Steentøi ,  alle Slags Møbler af Speile Borde, Sophaer, og Stole i Mahogni og andre Træsorter, Sænge og Sængklæder, Linned og Dækketøi; Gaardsredskab, Kjøre- og Ridetøi,  2 Heste og 7 Køer,  Avlingen af Gaarden Buegaarden, circa 100 Skpd Høe, endeel Halmfoder, Korn, Havre og Potatos.

Ved samme Auction opraabes 1ste Gang, til Bortselgelse, saavel Stervbohuset i Sandefiord med tilliggende Udhuse, Tomt og Have,  alt i god Stand og velindrettet, som Boets i Nærheden beliggende Landeiendom Buegaarden, af Skyld 1 Hud 3 Skind med Frem og Udhuse. 

Auctionen begynder Kl. 1 Eftermiddag, og Conditionerne blive ved Auctionens Foretagelse Bekjendtgjorte, deribland den, at  Kjøberne tilstaaes 6 a 9 Maaneders Credit.

Lysthavende indbydes.

Laurvig, 7 October 1818

                                                                                                Bryn[iv]


3 November 1818
«b) Skibe, passerede Lillebelt fra den 24 til 30 Octbr incl.
Skipper             Fra                   Til
Galn                 Sandefjord       Flensburg
…»