S1816

Det Norske Nationalblad 14 mars 1816
«Indsenderen heraf  har tilfäldigvis faaet i Händer et privat Regnskab, der, som det forekommer ham,  fortjener i flere henseender, at offentlig-gjøres. Sagen er denne:
Til den, indtil sit 64 Aar, sit Embede, som fast Lods fungerede, og i 1814 derved blind blevne Frederik Christian Juul i Soon, ere, ved frivillige Bidrag af en Deel af den Lidendes, i dette Regnskab anførte, Embedsbrødre, følgende Summer, til Understøttelse for denne Vinter, ham (uden Afkortning)   til Indtægt, under 18de Decebr. f. A., beregnet og ham tilsendt:
Fra Christiania Lodsoldermand, for sig og
de derværende Lodser                                            74 Rbd.
Svelvig ved Drammen ditto ditto                              61 —-
Moss ditto ditto                                                      37 —-
Sandefjord ved Færder ditto ditto                            31 —-
Drøbak ditto ditto                                                   19 —-
Frederiksværn ditto ditto                                         19 —-
Frederiksstad ditto ditto                                          13 —-
Frederikshald) Aarsagen, hvorfor disse to steder
Laurvig ) stod blank ved Insenderen ikke
Laurkullen ditto ditto                                                10 —-
Og fra den faste Lods Jacob Larsen paa
Torkildsøen, for sig                                                   10 Rbd.
Og ved en fremmed Skipper og Styrmand                     4 Rbd
                                                                                14 —-
                                                                                                                                                                                                            14 —-
                                                            Tilsammen                      278 Rbd.
Indsenderen er et Øyenvidne til den hjertelige Taknemlighed, som den angjeldende 66aarige Olding tillige med hans 76 Aar gamle Kone med foldede Hænder ydede til Gud og til de saaledes sig viste Velgjørere for en saa uforvenrtet som uberegnet Gave, og som sikkert kom i rette Tid og paa rette Sted til at styrke den af Lodsernes egen Understøttelses-Kasse ham hvert Fjerdingaar tildeelte liden Pension af 9 Rbd. S.B. eller 16 7/8 Rbd. N.B. eller 18 Rbsk. Daglig til 3 Mennesker[i]

Den Norske Rigstidend 23 mars 1816
”Da min Mand, Matros Kristen Rasmussen, i Foraaret 1806 tog Hyre paa et Skib fra Laurvig, og nu i over 10 Aar ei har ladet mig höre det ringeste fra sig, uden alene et Brev fra Bordeaux samme Aar: saa er det jeg herved offentlig indvarsler ham at vende hjem til mig og Barn igjen; i manglende Fald söger jeg lovlig Skilsmisse fra ham, for at indträde i nyt Ägteskab
Sandefjord, den 16 Mars 1816.
            Anne Rasmusdatter[ii]

Det Norske Nationalblad 18 april 1816
«Man har i 1ste Hæfte No. 41-44 af dette Blad levereet en Fortegnelse over norskfødte embedsmænd i Danmark ved Kongerigerne Norges og Danmarks adskillelse. Denne Fotegnelse var paalidelig og fudstændig, de faa Feiltagelser eller Forglemmelser undtagne, som dog maaske kunne have indsneget sig.  – Som Sidestykke ønsker man nu at levere en Fortegnelse over de i Norge ved dette riges Adskillelse fra Danmark i Januarii Maaned 1814 ansatte geistlige og verdslige Embedsmænd, som ere født i de nuværende Kongelig Danske Besiddelser (Hertugdømmet Lauenburg undtaget); – men man maae beklage, at Materialierne have været meget vanskelige at erholde, og at Fortegnelsen altsaa vil blive ufuldstænding og feilfuld. Med Fornøielse vil vist nationalbladet indføre de Rettelser eller Tillæg, som maatte meddeles Udgiveren. Her er da
Fortegnelsen:
120. Johan Hendrik Tribler, Sandefjord[iii]. …» [Toldbetjent]

Den Norske Rigstidende 12 juni 1816
«Udi Boet efter afgagne Generalmajor v. Krogh afholdes en Skiftesamling Onsdagen den 26de d. M. Kl. 11 i Hr. Cancelliraad Morgenstjernes Huus i Christiania, for saavidtmuligt at faae afgjort Boets endelige Slutning. Til hvilken Tid dette Boes Vedkommende behagentlig ville møde.
            Christiania, den 6 juni 1816.
                        Blom                                                    Christopher Hvidt
                Exec. Testam.                                                  Exec. Testam[iv],[v]

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger

8 Juli 1816

«Capt Peter Gullichsen af Sandefjord, førende Skibet General Wrangel, agter med det alleførste at afseile herifra til Sandefjord, og medtaker Fragtgods og Passagerer til Laurvig og omliggende Stæder. Vedkommende ville behage at henvende dem om ombord paa Skibet, beliggende ved Knippelsbro, eller til Mægler

                                                                        Frid. Schøtt».


Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger

13 Juli 1816

«Skibsleilighed.

Capt. Peter Gullichsen af Sandefjord, førende Skibet General Wrangel, agter om 8 a 10 Dage at afseile herfra til Sandefjord og medtager Fragtgods og Passagerer til Laurvigen og omliggende Steder. Skulde intent Fragtgods være at erholde til ovenmældte Steder, ønsker han en Fragt herfra eller fra et Sted i Östersøen til Holland eller Frankrig. Vedkommende ville behage at henvende dem ombord paa Skibet, beliggende ved Knippelsbro, eller til Mægler

                                                                        Frid. Schiøtt
                                                            Store Kongensgade 237».

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger

«Capt Gullich Larsen afseiler om nogle Dage med Kutteren Chureren [?], under norsk Flag, til Laurvig, Sandefjord og Tønsberg, og modtager Fragtegods og Passagerer. Man behager at mælde sig til hos Mæglerne

                                                                        Mauer & Løttrup».