S1815

Den Norske Rigstidende for 26 august 1815
«Dødsfald
… – Madame Anne Cathrine Olsen, født Hvidt, 50 Aar, den 10de Juni i Sandefjord[i]. …»

Den Norske Rigstidende 23 September 1815
«Norske Efterretninger.
Sager, paadømte ved Norges Høiesteret.
Første Session. 1815
Den 2den August.
No. 19
Morgenstjerne. – Kjøbmand Christopher Hvidt
            Mod
Hjelm. – Kjøbmand Peder Bøckmand
            Ved udtagen Høiesterets-Stevning af 3die Decbr. f. A. har Citanten til aldeles underkjendelse, Tilsidesættelse og Forandring paaanket en ved Laurvigs Grevskabs Overbirkeret under 26de October 1812 afsagt Dom i en Sag, betræffende Misligholdelsen af en imellem Parterne afsluttet Contract om Leverance af endeel Tougverk.
            Ved bemeldte Overbirkeretsdom er kjendt for Ret: Underdommen i denne Sag underkjendes og tilsidesættes; derimod bør Peder Bøckmann for Christopher Hvidts Tiltale i denne Sag fri at være. Processens Omkostninger for begge Retter ophæves.
            Ved Underretten er af den da constituerede Byfoged i Laurvig, Procurator Jens Christian Kjær, under 13de April 1812 saadan Dom afsagt: Contra-Citanten Peder Bøckmann bør til Hoved-Citanten, Christopher Hvidt, betale i Erstatning for lidte Tab og Skade, ved ikke at levere det contraherede Tougverk i rette Tid til Hoved-Citantens Skib, saa Meget, som uvillige mÆnd bestemme, efter lovlig Omgang, ved Taxt. Saa betaler og Contra-Citanten, Peder Bøckmann til Hoved-Citanten, Christopher Hvidt, Forskjellen i Prisen paa det Tougverk, Peder Bøckmand skulde have leveret, og det, som Christopher Hvidt i Mangel deraf har kjøbt af Andre, med 2625 Rd. 2 Mk. 6 Sk. med renter 4 pCt. deraf fra Regningens Dato, til Betaling skeer;og endeligen denne Sags Omkostninger med 150 Rd., der Alt efterkommes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse under adfærd efter Loven.
Dom:
            Indstevnede Kjøbmand Peder Bøckmann bør for Citantens, Kjøbmand Christopher Hvidts Tiltale i denne Sag fri at være. Processens Omkostninger for alle Retter ophæves[ii]».

Den Norske Rigstidende for 28 oktober 1815

«Norske Efterretninger
Fortsættelse af Beretningen om Deres Kongl. Høiheders Reise til Vestlandet.
(See forrige Nummer af Rigstidenden)
            Efter de sædvanlige Skaaler for Kongehuset og begge Rigers Velgaaende, blev, ved Middagstaffelet paa Jarlsberg, Veertens og Vetindens Skaal udbragt af H. K. H. Kronprindsen, hvorpaa, efter 3 gange gjentaget Hurra og Haandklap, følgende Sang af Hr. Expeditions-Secretair og Ridder Valerius blev sjunget af Forfatteren:
Son af den gamla jettenord,
Ur hennes klippor skuren,
På Scandiens Spartanska jord
Till frihet odalburen!
Du hållas, Jarl! Af den Aleid,
Som värmd af samma låga,
Har mod att allt för folkens Friday och folkens frihet våga.
Den ande, som kring Bogstad rår,
Omsväfvar dessa trakter.
Och Jarlsberg lika hägnad står
Af blida Gudamagter.
Här också firats hjertats fest,
En fest Carl Johan värdig;
Hvar hälst, med Oscar, Han är gäst,
Är denna högtid färdig.
En tröst, bland ädla mödors rön,
Åt Herman skulle skåntas;
Den hulda Karen blef hans lön, –
Og kan en högre tänkas!
Hon lindar sig kring ekens stam,
En älsklig rosenstängel,
Ocg blomstrar skønt och vecklar fram
Ur hvarje knopp en ängel.
Må glädjens sång, från borgens torn,
Vidt ljuda genom dalen,
Så trogna handslag, fyllda horn
Gå kring i kämpasalen.
Før Bogstads Frøken skål, välan!
Och skål för Jarlsbergs Grefve!
För Norges lycka verke han,
Og hon før Hermans lefve!
Ved Grevskabets Grændse mødte Sandefjords Borgere til Hest, og ledsagede de høie Reisende med Fakler. Paa Skiftet Haugerød infandt Staden Laurvigs Repræsentanter sig, og i Forening med de fra Sandefjord, ledsagede til Laurvig. Denne Stad var smukt illumineret; det borgerlige Infanterie gjorde Vagt udenfor Huset, hvor D. K. H. logerede; her var ogsaa anbragt et smukt allegorisk Transparent. Ved Curen indfandt sig iblandt  andre Generalerne Arenfeldt og Meylænder. Amtmanden Baron Wedel udbragte Kongehusets Skaaler ved Aftenstaffelet; Byen Laurvigs propneredes af  H. K. H. Arveprindsen. Næste Formiddag den 14de October gjorde D. K. H., med den største Deel af Følget, en Tour til Frederiksværn. Efterat dette for Norges Søvæsen saa vigtige Sted var beseet, indtoges Middagsmaaltid hos Commandanten Søe-Capitaine Møller. Ved Tilbagekomsten til Laurvig var denne Bye igjen illumineret; den beværtede og de høie Reisende   til Aften samme Dag og til Frokost den følgende, da Reisen til Skien foretoges[iii]».