S1814

Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814

(Trykt hos C. Grøndahl, 1814)

«C. Sandeherred

            Til

Norges Regent, Hans Høihed Prinds Christian Frederik!

Vi undertegnede Indvaanere af Sandeherreds Menighed, Laurvigs Grevskab, give herved vore tvende Medbrødre, som vi ved Stemmefleerhed have udvalgt imellem os, nemligt

Christopher Hvidt
David Hansen Raastad

 

Fuldkommen Fuldmagt og Myndighed paa, alle Menighedens Beboeres Vegne og under Alles fuldkomne Vedtagelse, at møde og stemme ved den af Deres Høihed berammede Forsamling af Nationens udvalgte Mænd, for at antage en Regjerings-Form, der fuldkommen og for bestandig skal betrygge det Norske Folks Frihed og Norges Tarv.

                        Sandeherreds Kirke, den 25de Februar 1814.

                                    Paa hele Menighedens Vegne under vore Hænder:

Lowzow. Jak. Hoppe. C. Hvidt. Jeremias Reinert.
Jens Chr. Grønvold.    Zinn.              Hans Brøum.        Tribler         Ole N. Gogstad
Thor Klavenæs.         Søren H. Engøe           Ellef Bøe              Mikkel O. Hogstad
Tollef Frederiksen Klavenæs, Simon Christensen Helgerød,Søren Hansen Hougen
             med paaholdt Pen.                                                      med paaholdt Pen
Hans Gundersen.                                  Hans Larsen Stange
David Hansen Raastad.                          Schrøeter,
                                                                   Sognepræst[i]

Christiania Intelligenssedler 22 april 1814

«Min Kones Oncle, Generalmajor Arnoldus Christian von Krogh er død i Christiania den 20de April d. A. Dette giver jeg mig den Ære sørgeligst at bekjendtgjøre hans Venner og Beslægtede

Christopher Hvidt[ii]»            .


Tiden, 16 juni 1814

«Advertissements,

Proclama.

Efter oprettet Testament af nu afdøde General-Major Arnoldus Christian von Krogh, dateret 26de Mai 1813, som af Kongen er confirmeret den 9de Juni næstefter, ere til testamentariske Arvinger indsatte: 1) den ældste Datter af Hr. Capitain Frederik Stockfleth von Krogh, som han har avlet med sin nu levende Kone. 2) De tvende ældste Døttre af Hr. Capitain Gerhard Christopher von Krogh, som han med sin nulevende Kone har avlet. 3. Hr. Raadmand Høiers Pigebørn i Christiansand, som nu leve og ere sammenavledemed hans nulevende anden Kone; og Tvende af Kiøbmand Christopher Hvidts nulevende ældste Pigebørn i Sandefjord og Laurvigs Grevskab.

Undertegnede ere indsatte som exsecutores testamenti  og have derfor under 10de Dennes begynt med Boets Registrering og Vurdering, som til næstkommende 24de d.M. er udsat, og da vorder sluttet. I relation hertil bliver ovennevnte testamentariske Arvinger med deres nærmeste fødte Værger, tilligemed Boets Credi- og Debitorer, inkaldte at møde i mit Justits-Raad Bloms Huus her i Christiania førstkommende 23de August Formiddag Kl 10, for at paasee Boets lovlige Behandlig, iagttage deres Tarv, og Debitorene at betale den Gjeld, de maatte skylde. Dette Proclama vorder offentliggjort ved Retterne, udi Christiania Intelligents-Seddel og udi Bladet Tiden.

Christiania, den 14de Mai 1814,

Blom,                                                      Chr. Hvidt,
Justits-Raad og Stifts-Overretts-Procurator     Kjøbmand i Sandefjord[iii]»

14 juni 1814

            «At det har behaget Gud sidstleden den 28 Mai ved Døden at bortkalde vor elskede, retskafne Fader, Juble-Læreren Hr. Wilhelm Falck, fordum Sognepræst til Nøtterøe og Tjømøe, i sit 80 Aars Alder; det tilkjendegives herved ærede Slægt og Venner paa Sødskendes Vegne. Condolence frabedes.

                        Sandefjord den 4 Juni 1814,

                                                                                                Falck

                                                                                          Krigsassesor[iv]


26 august 1814

Dødsfald

« – Madame Anne Cathrine Olsen født Hvidt, 50 Aar, den 10de August i Sandefjord[v].» …

4 oktober 1814

            «Et Brev med Udskrift til Jomfrue Kirsten Olsen i Sandefjord , hvorudi var indlagt 40 Rd. D. Ct., er fra en fattig Tjenestepige tabt mellem Bryggen og Hr. Kjøbmand Nielsen i Storgaden. Den redelige Finder deraf behager at indlevere samme i Bogtrykkeriet, imod en Douceur[vi].» 


7 oktober 1814

«Aar 1814 den 7de October begyndtes et overordentlig Storthing for Kongeriget Norge, i følge Norges Konges Bekjendtgjørelse af 16de August f. A. grundet paa dem imellem Norge og Sverrig den 14de f. M. sluttede Convention og Vaabenstilstand.*)

                                    ______________

*) Ifølge de i Storthingsarchivet beroende Fuldmagter var de valgte Repræsentanter Følgende:

            Fra Laurvig og Sandefjord:

Provst Johan Frederik Sartz

            Fra Laurvigs Grevskab:

Sognepræst Jacob Bull[vii]. …»


Götheborgsposten N:o 84 Tisdagen den 4 November 1814.

«En Norsk Tidning har följande förteckning öfver Folkrepresentanterna vid Storthinget i Christiania d. 7. Okt. 1814:

… För Laurvig och Sandefjords Prosten Sartz …»


Tiden, 13 oktober 1814

«Fortegnelse

Over de til Storthinget i Christiania 
7de Octbr. 1814 mødende Folke-Repræsentanter

Laurvig og Sandefjord               I. Provst Sartz  
Laurvig Grevskab                      I. Pastor Bull[viii]. …

«Vexiö-Bladet N:o 46, Lördagen den 5 Novmb. 1814

«Førtäckning öfver de till Stor-Tinget i Christiania d. 7de Oct. 18144

ankomne Folk-Representanter.

… – Laurvig och Sandefjord: 1. Prosten Sartz, …»,


Christianstads Weckoblad, 1814-11-05

… – Laurvig  og Sandefjord: 1. Prosten Sartz, …»


3 desember 1814

            «Ved min Hjemkomst fra en Søereise maatte jeg smerteligen erfare det største Savn, jeg nogen-sinde har følt, da jeg imidlertid havde mistet min gode og inderlig elskede Kone. Hun døde den 28 October i sin Alders 24de Aar, efter en Sygdom af 12 Dage. De som kjendte henne, og som indsee hva jeg og mit eneste Barn har tabt, er jeg vis paa vil dele min Sorg.

                                                Sandefjord, d. 19de Novbr. 1814.

Warendorph,
                                                                                    Lieut. og Ridder[ix]».

Christiania Intelligentssedler 16 desember 1814

            «Tirsdagen den 27de December førstkommende, om Eftermiddagen Klokken 2 Slet, bliver, efter Forlangende af Vedkommende, offentlig Auction afholdet i Sandefjord over complet Inventarium af Seil-Tougverk og Ankere etc. til en Galease af 39 Commercelæsters Drægtighed. En liden Daæksbad med complet Inventarium, samt en aaben Baad af Størrelse som en almindelig Lodsbaad. Conditionerne blive paa Auctionsstedet kundgiorte. Thi ville de Lysthavende behage at møde bemeldte Tid og Sted.

                        Laurvig den 2den December 1814.

                                                Paa Hr. Justitsraad og Byfoged Dircks Vegne

                                                                                    Hans Slytter,

                                                                                     Constitueret[x]».

Daniel Djurberg, «Beskrifning över konungariket Norge, Färöarne samt ön Island», Stockholm : Tryckt i Marquardska tryckeriet, 1814, p 284

«          4. Sandefjord, en ypperlig Hamn för Sjöfarande, och tillika en skön Lastage-plats, hvarifrån en myckenhet Skogsproducter utskeppas[xi]».


4 December 1814

«Om Norges Folkemængde

_______

            «Den sidste Folketælling foretoges den 1ste Februar 1801. Norge har siden den Tid oplevet henved 7 gode og noget mer end 7 Trænslese-Aaringer. Man feiler neppe synderlig, naar man antager Norges Folketal den føstnævnte Dagfor at være dets nærværende omtrentlige Folketal. I collegial-Tidenden har man i sin Tid læst en Angivelse af Folketællingens resultat i Aaret 1801, men denne feiler baade i sine særskilte og i Hoved-Summerne. Følgende grunder sig paa et nøiaktig Gjennemsyn af Tællings-Listerne, og Indsenderen er overbeviist om den fulde Riktighed af savel det Enkelte som det Hele.

Grevskaberne:

Jarlsberg             23,787

Indbefattet: Ladestederne Strømmen og Svelvigen       615

Valløe Saltverk                                                             435

Laurvig             11,235

Derunder: Langestrand By med Laurvigs Jernverk     500
Staværn Ladeplads                                                 470
Sandefjord                                                             373[xii]» …

[i] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814, Christiania : Trykt hos C. Grøndahl, 1814, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[vii] Stortingsforhandlinger. 1814 Del 2Stortingsforhandlinger. Pub. 1814, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digistorting_1814_part1_vol-O
[xi] Djurberg, Daniel, Beskrifning över konungariket Norge, Färöarne samt ön Island, Stockholm : Tryckt i Marquardska tryckeriet, 1814, p 284; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013050224107