S1813

Tiden, 11 desember 1813

            «Efterat Skuespiller og Dannebrogsmand Knudsen[i], ved sit Konstner-Talent og ved sine ivrige Bestræbelser for at lindre Fattiges tunge Kaar, havde indsamlet en betydelig Sum i Rigets forskjellige Kjøbstæder, behagede det Hans Høihed Statholderen, forinden hans Afreise fra Christiania, som et Beviis paa Høistsammes særdeles Tilfreshed, at overlevere ham en smagfuld og kostbar Gulddaase, hvori efterfølgende naadigste Skrivelse var indlagt:

            «Det er Mig en saare behagelig Pligt, at tilkjendegive Dem Min særdeles Tilfredshed med Deres gavnrige Daad her i Norge, idet De har anvendt Deres Talent til at forskaffe faldne Norske Krigeres Efterladte og andre Nødlidende den betydelige Understøttelse, som Medborgernes Goddædighed har undt deres trængende Medborgere. Saaledes nævner Jeg med Erkjendtlighed imod Dem og de Velvillige Givere følgende Summer, indkomne ved de af Dem foranstaltede Minde-Fester og dramatiske Forestillinger:

Byernes Navne
Til Understøttelses-Fonden for faldne Krigeres efterladte Enker og Børn
Til de Fattige
Rddlr.
Sk.
Rddlr.
Sk.
Christiania, foruden 2 Danske og 2 Engelske Kroner i Sølv
994
80
1432
32
Drammen, foruden 6 Sølvpenge
1027
64
Fredriksværn, foruden 1 Dansk Ducat og 3 Sølvpenge
516
80
Laurvig, foruden 2 Specier, ½ Ditto, 2 Rigsorter, og 4 Stkr. Mechlenburgske Skillinger
631
Sandefjord, foruden 7 1/6 Guinee, 2 Danske Ducater, 4 hele Specier, 6 Slettedalere, 5 Engelske Kroner, 10 Spanske Dalere, 3 Franske Louiser, 2 Trediedeel-Dalere, 7 Rigsorter, 5 Engelske Skillinger, 6 Otteskillinger, og et Par Sølv Knæspænder
190
48
Tønsberg, foruden 1 Species og ½ Guinee
627
16
Skien og Porsgrund, foruden 3 Guineer, 2 Danske Specier, og 2 Engelske Kroner, samt 48 Skilling Kobbermynt
1048
38
Langesund, foruden 7 Stkr. Guineer, 2 Halve Ditto, og 12 Stkr. Otteskillinger
494
64
Christiansand, foruden 1 Dansk Ducat og en Krone
1297
85
500
Arendal, foruden 3 Hollandske Tre-Gylden-Stykker og 10 Rd. 24 Sk. i Danske Otte- og To-Skillinger
943
34
Mandal, foruden 1 Dansk Krone og 1 Hollandsk Gylden
283
32
Stavanger, foruden 2 Tomarker
423
32
Bergen, foruden 3 Species-Dalere, 1 Piastre, 1 Louis d’argent, ½ Dansk Krone, 2 Rigsorter, og 1 Rd. Skillemynt.
4563
94
1011
Christiansund
306
64
Trondhjem, foruden 1 Ortstykke, 3 Otteskillinger, 6 Fireskillinger i Sølv
1918
42
933
32
Summa
15268
5
3876
64

                                                                        Eller i alt 114,868 Rdr. 30 Sk. D. C.

Deres Løn er Selvbevisstheden, som følger ædle Handlinger, og i Kongens Tilfredshed; men vær forvisset om, at Deres Idræt paaskjønnes af Mig, af alle Rætsindige Nordmænd, og at vor udeelte Agtelse og gode Ønsker følger Dem, og forenes med de manges, som ved samme Deres Idræt er blevne husvalede.

                        Statsholderskabet i Norge, Christiania den 27de October 1813.
Christian Frederik
                                                ______________                                                   
Holten
Til Skuespiller og Dannebrogsmand Herr Knudsen[ii]
(Det ovenstående ble også publisert i Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende 17 desember 1813)

 


[i] «Hans Christian Knudsen. Dansk skuespiller, født d. 4. marts 1763. Efter at have forladt murerhåndværket blev han pagetjener hos arveprins Frederik, hvis gunst han i høj grad vandt, og ved hvis indflydelse han nåede sine ønskers mål: at optræde på det Kongelige Teater. Hans debut den 14. oktober 1786 godtgjorde hans talent, og han blev straks ansat som kongelig skuespiller. Udenfor teatret var Knudsen almindelig afholdt for sine selskabelige talenter, sit elskværdige væsen og sin hjælpsomhedsom for andre mennesker, og som han 1801 og 1807 anvendte i fædrelandsk øjemed idet han gav aftenunderholdninger rundt om i landet til fordel for såredes og faldnes efterladte. Dette indbragte, målt i nutidens mønt, adsillige millioner. Frederik VI påskønnede dette filantropi med Ridderkorset, og Knudsen var den første danske dekorerede skuespiller. Overanstrengelse og iver for sin kunst og sit kald kastede ham på sygelejet som han ikke mere forlod. Han døde den 4. marts 1816. Højtidelighed i Trinitatis, kisten båret til Assistens, fulgt af 118 vogne». http://www.zeus2.dk/kendbio2.html