S1811

Budstikken 15 mars 1811
«Udsigt
over Finantsvæsenet i det Kongl. Selskab for Norges Vel,
den 7de Febr. 1811
A. Cassens Indtægt
1. Den ordentlige Contingent for 1810 af 1654 Medlemmer a 10 Rd. 16540 Rdl.
2. Overordentlig Contingent af følgende Medlemmer
Provst Rønnau i Opdal, 30 Rdl., K. Kaasbøl, 20 Rdl.                                                50   –
3. Hans Majestæt Kongens aarlige Bidrag af 1000 Rdl. fra
Resolutions Datum den 24 Marts til 31 Decbr. 1810                                              1000  –
4. Gaver til Selskabet:
a. Hans Majestæt Kongen                                    2 000 Rdl.
b. Prinds Christian August                                    8 000   –
c. Grosserer og Capitaine Mariboe                       11 000   –
d. Kjøbmand Andrea                                               100   –
e. Kjøbmand Borup paa Kongsberg                           100   –
f. Kiøbmand Jørgensen paa Kongsberg                      100   –
g. Riddervold i Aasgaardstrand                                 100   –
h. Kiøbmand Chr. Hvidt i Sandefjord                          100  –
i. Kiøbmand Mygind                                                  100  –
                                                                          22 500 –
5. Gaver til bestemte Præmier:
k. Biskop Bechs vundne Præmie for en
Veiledning til Sogne-Selskaber etc.             100 Rdl.
l. Aptheker Mülertz i Skien                                100  –
m. Grosserer og Ridder Heuch i Kragerøe           100  –
n. Tønsberg District                                          100  –
    921 –
6. Det Topographiske Selskabs Beholdning                   2 584 Rd. 70 Sk.
7. Det Aggerhusiske Patriotiske
Selskabs Beholdning                                                     154   –  94 Sk.
                                                                                           2739 – 68 Sk.
                                                                   Cassens Indtægt 43 572 Rd.68 Sk[i]

Budstikken 13 september og 11 oktober 1811
«Norges Universitet
(af Collegial-Tidenden for Danmark og Norge, No. 36, den 7de Septr. 1811.)

Efterfølgende Hans Kongelig Majestæts allernaadigste Resolution og Rescript til Directionen for Universitetet og de lærde Skoler af 2nde Septbr. D. A. angaaende Oprettelsen af et Fuldstændig Universitet i Norge, iler Budstikkens Udgiver med at kundgjøre, overbeviist om den almene Interesse og varme Deeltagelse, som dette Kongebud vil fremvirke i alle Norges Byer og Bygder[ii] …» 

12 December 1811
«Befordinger og Afgang
Under Oekonomie- og Kommerce-Kollegiet
…Den 24de, Vagtmster S. M. Tribler, til Toldbetjent i Sandefjord …».

«Fortsættelse af de anmeldte Bidrag
Til
Et Universitet i Norge
(See Budstikkens 3die Deel, Pag. 220)
Subscribenternes Navne, Bopæl, borgerlige Stilling og Paategning

paa Subscriptions-Planen

Bidrag eengang

for alle

Aarligt Bidrag
  Rdlr. Rdlr.
Laurvigs District

(Budstikkens 3die Deel, Pag. 172)

Sandeherred Sogn

 

Sogneprest Andreas Fred Schrøeter, Sognepræst til Sande herred, betaler i tvende Terminder, een gang for alle. 200
Peder Søeberg, ligeledes 100
B. C. Hageman udbetaler Strax 30
Capt. Jens Chr. Grønvold, Capitaine og Divisions-Chef ved Kystværnet 50
Christopher Hvidt, ligeledes 200
Wilhelm Olsen Golu, ligeledes 200
Peder Bilousen, ligeledes 40
Hans J. Grøn, ligeledes 40
H. Glad Ager, Capitaine ved Søndefjeldske Infanterie-regiment, ligeledes 40
H. Tveten, Organist i Sandeherred 10
Petter N. Bull i Sandeherred, ligeledes 300
H. Sraavestad, Proprietær i Sandeherred, ligeledes[iii] 100
…»