S1806

Norske Intelligenssedler[i] 10 januar 1806
“Auctions-Placat
            Tirsdagen den 21de Januarii 1806, Klokken 11 Slet Formiddag, bliver udi afgagne Wilhelm Hvidts Stervboes Gaard i Sandefjord i Laurvigs Grevskab foretageet Auction over en bemeldte Boe tilhørende Brig St. Jørgen kaldet, drægtig 44 Commerce-Læster, tilligemed Inventarium, samt staaende og løbende Redskab. Skibet er beliggende i Havnen ved Sandefjord, og Conditionerne kan i Forveien erfares hos Hr. Christopher Hvidt i Sandefjord. Ingen flere end den ene Auction holdes over Briggen, men at samme absolut sælges.
            Laurvig den 8de Januarii 1806
                                                            Rasmussen.» 

Norske Intelligenssedler[ii] 6 juni 1806
            «Sidstleden 14 Maji rømte her fra Stedet Anders Hansen (som skal være fød paa Moss, og siden i Høst her har opholdt sig) tilligemed Kone og et spædt Pigebarn, efter at nogle Dage i forveien var skeet Indbrud og forøvet Tyverie hos Hr. Wilhelm Olsen Goen og mig. Han havde siden October Maaned arbejdet som Tømmermand paa min SKibsværv og Tid efter anden faaet Forskud af Penge og Varer, saa han var mig 20 Rd. skyldig, og da han saaledes uformærkt bortfiernede sig, kan jeg have Grund til at troe a han ogsaa kunne have været Indbrudsmanden, ligesom ogsaa flee Omstændigheder viser at har forhen forøvet Tyverie, hvilket ved hans efter-Søster er forklaret, og at han ogsaa derfor skal have været paa Tugthuset i 2 ½ Aar. Ved Ankomsten hid navngav han sig Hans Andersen, og har siden været her nævnt saaledes, med ved Søsterens Usagn er det nu først oplyst at han Hedder Anders, som før meldt. Ved Afreisen, som udentvil skeede til Vands østerefter, da der savnedes en liden fladbygget nye Fiskepram, var han iklæd blaae Trøie og sort Væst, og havde med sig en fuldpakket Sæk; han var ellers liden av Væxt, og havde en kort oventil indfalden og nedentil ualmindelig bred Næse. For denne farlie Person advares enhver, ligesom jeg meget ønskede ham anholdt og om sit Forhold nøie Examineret, hvorved jeg er forsikret at flere Tyverier kunne blive opdaget. Sidst i Martii Maaned var han i Moss, for, som han foregav,at skulle arve efter afdøde Slægtninge, hvorfra han medbragte Søstere, endeel Tøi og og en Furu-Ege, hvilken han nu efterlod sig tilligemed en del gamle Klæder og andet, som imidlertid er taget i forvaring. Naar han kunde paagribes og hidsendes, betaler jeg deraf flydende Omkostninger, naar de ikke overstige 10 a 12 Rd.                              Sandefjord ved Tønsberg den 1ste April 1806.
                        Abraham Bøckmann».