S1805

Norske Intelligenssedler, Fredag 8 november 1805
«Mennesket – Manden – Faderen –
besiælet af
Retsinds og Jävnheds
Sagtmods og Troskabs
Ömheds og Fromheds
bliide Aand
Den gode Kristen –
Den redelige Borger i Sandeford
Herr Kjöbmand WILHELM HVIDT
gik over til Belönningens Hiem den 31 October i sin Alders 75 Aar. –
Med Madame Katrine Marie Holck
vandrede han 43 Aar
igiennem Livets Storm og Stille –
Deres Samliv var Freed –
Deres Gløde 5 Børn –
Under Prøvelsen taus og hengiven
optog han dens haarde Stød –
og troede – Gud. –
Naar du kalder ham: den Blindes Øje –
de Faderløses Fader –
da saae du den daglige Daad –
han aldrig nævnede.
Du! som kiendte ham –
beregn dit Livs Værd efter den Opgave,
hans Exempel tegnede dig –
ved ædel Daad, kiemp at udfære,
som han,
det ærende, Gud gav dig hernede!
Schrøeter[i]»

Norske Intelligenssedler, Fredag 8 november 1805
«Oldingen
Herr WILHELM HVIDTS
Eftermæle;
Godmodig, from, ømtfølende
Ved Brødres Fryd og Smerte,
Reen, uden Forestillelse –
Saa var hans Daad – Hans Hierte
S. Petersen[ii]»

Norske Intelligenssedler, Fredag 8 november 1805
«Efter 43 Aars kiærligt ægteskab, berøvede Døden mig min 74 Aar og 14 Dage gamle Mand Wilhelm Hvidt den 28 October sidstleden – min dybe Kummer ved hans Tab, indsluttes stiltiende i mit bedrøvede Hierte, med Anmodning til vores Slægt og Venner, ikke at forøge samme ved Condolence.
Catharina Maria Hvidt
         fød Holch[iii]».