S1801

Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og aabne Breve, som fra Aar 1670 til 1775 Aars Udgang ere udkomne, tilligemed et nøiagtigt Udtog af de endnu gieldende, for saavidt samme i Almindelighed angaae Undersaatterne i Danmark og Norge : forsynet med et alphabetisk Register. 13 : Som indeholder K. Christian VII Frr. fra 1800 til 1803

eller

Kongelige Forordninger og aabne Breve, samt andre ved Trykken bekiendtgiorte Lovbud, tildeels i Udtog, og forsynede med Register og Henviisninger, Kiøbenhavn : Møller, 1804.

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger

5 Januar 1801

«For et Skib som gaaer til Laurvig, Sandefiord, Tønsberg, eller i nærheden av disse Steder, kan faaes Fragtgods, anvises i Hørboden 175 i Adelgaden».

«28 Mart. [1801]       Gen. Postamts-Pl. hvorved en nye Brevpost-
         taxt for Kongeriget Danmark og Hertugdømmene
         Slesvig og Holsteen bekjendtgjøres. P. 58.
See, ang. Stege paa Møen, Placat 20 Oct. 1801 (*).

 

Efter at Gen. Postamtet, i Følge Kgl. Befaling, har giort Forestilling, betreffende en riktigere Bestemmelse af Brev-Taxten for Danmark og Hertugdømmene, og tillige har forelagt Kongen en udarbeidet nye Brev-Taxt, har han ved Resol. 16 dec. 1800 bifaldet denne af General-Postamtet foreslagne Brevporto-Taxt, som overensstemmende med Hans Øiemærke, nemlig, at Taxterne fastsættes efter Stederne Fraliggenhed; samt tillige befalet, at denen Taxt skal tiene til Regel og sættes i Udførelse ved alle Post-Contoirer i Danmark og Hertugdømmene fra d. 1. Maj 1801; og at i øvrigt Gen. Postamtet skal foranstalte fornævnte nye Taxt, saavel som denne Resolution, trykket og kundgjort til alle Vedkommendes efterretning og Efterlevelse. Forommeldte Taxt lyder saaledes: 
1 §.) Grund-Reglerne for denne nye Taxt ere:
1mo)    at for et enkelt Brev, saavidt dette befordres imod en i Postcassen indflydende Porto, beregnes for de første 9 Mile eller derunder, 2 Lsk., og siden fra 9 til 9 Mile, tillægges 1 Lsk., men naar den Vei, som Brevet befordres er over 54 Mile, gives igjen et Afslag af 1 Lsk. I den hele saaledes beregnede Porto.
                        Altsaa skal for et enkelt Brev betales
                        …
2do)     at Veiens Længde eller Afstanden imellem de Steder, hvorimellem Brve befordres for en Postkassen tilflydende Porto, beregnes efter de korteste bestandige Postveiene, paa hvilke Brevene, deels med Brev-, deels med Pakkesposten, stedse kan vorde befordrede, endskiønt Posternes Sammenkjædning medfører, a nogle Breve sædvanlig eller undertiden gaae en anden Vei.
               Ifølge heraf er, For Exempel, Afstanden mellem Haderslev og Holstenbroe ikke beregnet efter den indske Brevpostes Hoved-Route over Christiansfeldt, Kolding, Weile, Horsens, Aarhus, Randers, og Wiborg, men efter den 6 tre fierdedeel Miil kortere Side-Route over Ribe, Warde og Ringkjøbing; paa samme maade er Afstanden imellem Rendsborg og Hamborg beregnet, ikke efter den Khavnske Brevpostes  Route over Remmels, Itzehøe, Elmshorn, Pinneberg, og Altone, men efter den Slesvigholstenske Pakkepostes Route over Nordtorf, Neue Münster, Bramstedt, Ultzborg, og Altona, hvilken er halv anden Miil kortere og tillige fra Neumünster af den Kielske Brevpostes Route; derimod er Afstanden fra Odense og Kolding ikke beregnet efter Pakkepostens Route over Middlefart, da denne kun indtil videre er anordnet, men efter den 2 en fiærdeel længere Vei over Assens, Haderslev, og Christiansfeldt, som er den bestandige Posts Vei for Brevposten.
2§.)      1Mo.) Ænkelt kaldes et Brev, som bestaaer af et eneste enten fierdendeel, halvt eller Heelt Ark Papiir, enten det er forsynet med Omslag eller Couvert, eller ikke, men som dog ei er tungere, end at det af Postbetienterne skiønnes, ikke at veie over eet Lod i andet Fald skal det veies og, naar det befines at veie over eet Lod, anses og betales som halvandet Brev.
            2do) Dersom et et Brev bestaer af flere enkelte Blader, eller indeholder Bilager, saasom Prøver, Vexler, Regninger, Qvitteringer, Courssedler, Facturer Connossmenter, Varefortegnelser, Avertissmenter, eller andre Acter og Documenter, bliver saadant Brev, naar det af Postbetienterne skiønnes, ikke at veie over ¾ Lod, at ansee og betale som halvandet Brev, men i andet Fald veies det, og, naar det veier over ¾ Lod indtil 1 Lod, ansees og betales det for 2 Breve; naar det veier over 1 indtil 2 Lod, for 3 Breve; over 2 indtil 3 Lod, for 4 Breve, og saa fremdeles.
            3tio) Dersom der i en Coubert eller i et Brev ere flere eller andre, enten forseglede eller uforseglede, Breve indlagte, da skal samme altid veies, og betales saaledes, at for hvert trediedeel Lod og derunder, som deres Vægt bestaar af, beregnes eet Brevs Porto.
            4to) Istedenfor  udkommende ½ Lsk., naar et Brev hvor den enkelte Porto er ulige Tal, taxeres til halvandet, liver en heel Lsk. At beregne.
            5to) De i forestaaende No. 1, 2, 3 og 4 indeholdte Bestemmelser gjelde og i de Tilfælde, Brevene selv eller Bilagerne eller begge Dele enten ganske eller tildeels ere trykte.
                        Saa bør de og iagttages, naar Breve eller Brevpakker af 9 Lods Vægt og derunder forsendes med Pakkeposten.
3§.)      1mo) I henseende til de Breve, som ere bestemte fra et af de i 1§ anførte til et af de i samme § benævnt Sted, maae det aldeles aankomme paa Afsenderens Gotbefindende, enten at betale den fulde Porto, hvilket udtrykkeligen skal tilkiendegives ved, uden paa Brevet at anføre «Franco directe, eller: betalt til Stedet», eller og at lade Portoen, for Modtagerens Regning, være aldeles ubetalt. Ligeledes maae det og staae Afsenderene frit for, blot at betale Portoen indtil et underveis liggende Sted, som er benævnt i forommeldte  1 §, og hvilket Steds Navn uden paa Brevene, ved siden af Ordet «franco…, eller: betalt til:…» udtrykkelig skal tilføies. (See, ang. Stege, Pl. 20 Oct. 1801). I dette sidste tilfælde betale Modtagerne den øvrige Deel aaf den Porto, som efter Forestaaende Taxt skal betales fr Afsendelses til Bestemmelses Stedet, men ikke den i Almindelighed høiere Porto, som fra det mellemliggende Sted, hvortil Afsenderne have betalt, til Bestemmelsesstedet maatte være Fastsat.
  1. Ex. Naar Afsenderen af et enkelt Brev fra Khavn til Aalborg, imellem hvilke tvende Steder Portoen er 8 Lsk., har betalt den fra Khavn til Haderslev bestemte Porto med 5 Lsk. Da betaler Modtageren i Aalborg ikkun de øvrige 3 Lsk., men ikke den fra Haderslev til Aalborg bestemte Porto 5 Lsk.
2do) Under samme iagttagelse i Hensyn til Udskriften paa Brevet, som i forestaaende No. 1 er bestemt, overlades det ogsaa til dem, som fra de i 1 § beenævnte Steder i Danmark og Hertugdømmene afsende Breve til de nedenanførte Steder i Norge, som de til hvilke samme for en i Post-Kassen indflydende Porto kan vorde befordrede, og som tillige uden altfor stor Vidløftighed kan opgives, enten at betale Portoen lige til Bestemmelsesstedet, eller lade Brevene gaae aldeles ubetalte, eller og blot at betale Porto til et underveis liggende Sted, enten af de i Danmark og Hertugdømmende, som ere benævnte i 1 §, eller af de i Norge, som her nedenfor vorde anførte, da den ganske eller tildeels ubetalte Post-Porto betales af Modtageren i Norge.
Det samme er i omvendt Forhold overladt til dem, som fra Norge afsende Breve til de i 1 § benævnte Steder i Danmark og Hertugdømmene, og med lige Virkning for Modtagerne, nemlig at disse betale den enten aldeles eller for en Deel ubetalte Porto.    
De Steder i Norge, som under forommeldte Bestemmelse indbefattes ere: Friderichshald, Friderichstad, Moss, Christiania, Bragnæs, Tønsberg, Laurvig, Brevig, Arendahl, Christiansand, Stavanger, Kragerøe, Øster-Riisøer, Scheen, Kongsberg, Bergen, Trondhjem, Molde, Christiansund, samt alle i Strinden, Størdalen, Værdalen, Nummedalen, Helgeland, Salten, Senjen, og Tromsøe, Finmarken, Westeraalen, og Lofodens Fogderier beliggende Steder.
Dersom alle øvrige Steder i Norge (der ligge paa Posttourene imellem de forbenævnte Steder  eller i Districterne der omkring), hvortil Breve for en i Post-Kassen indflydende Porto kan vorde befordrede, tillige skulle opgives, vilde dette forvolde alt for stor Vidløftighed, siden næsten ethvert beboet Sted da maatte nævnes, efterdi Portoen for Breven dithen fra det sidste Post-Contoir, hvorigjennem de passere, er bestem i Forhold til Miletallet derimellem.
Den fulde Porto for Breven til og fra Norge beregnes, forsaavidt Khavn eller Helsingøer ikke er Brevenes Afsendelses  eller Bestemmelses Sted, ved at tilsammenlægge portoen fra Afsendeles Stedet til Khavn, og Portoen fra Khavn til Bestemmelses Stedet; men for Breve til og fra Lyngbye, Kirschholm og Friderichsborg ved at tilsammenlægge Portoen fra Afsendelses Stedet til Helsingøer, og fra Helsingøer til Bestemmelses Stedet.
            Ligesom Postportoen og Postrouterne i Danmark og Hertugdømmene sees af denne Taxtes 1 § og den vedhæftede Tabel, saa meddeles og nedenstaaende tvende Tabeller om Postportoen og Posttourene i Norge:
Tabel
Over de norske Postrouter til og fra Kiøbenhavn og Helsingøer
Kiøbehavn             Helsingøer
Friderichshald
Friderichsstad
Moss
Christiania
Bragnæs                       Bergen                         Trondhjem
        Tønsberg     Kongsberg                           Molde Christiansund Strinden
               Laurvig                                                                               Østerdalen
            Brevig                                                                                    Wærdalen
Arendahl        Kragerøe Østerriisøer Scheen                                          Inderøen
Christiansand                                                                                     Nummedalen
Stavanger                                                                                          Helgeland
                                                                                                        Salten
Westeraalen og Senjen og      
Tromsøen                                         Lofoden                             Finmarken
[Portotabell]
[Sandefiord sorterte under postkontoret i Tønsberg, ikke Larvik)
(*)       Ved Gen. Postamtets Circulaire til samtlige Kgl. Postcontoirer i Danmark 19 Dec. 1801 er anordnet:
1.) At de ved Landeværnet ansatte Officerer tilkommer den samme Portofrihed i Khl. Tienete-Sager, imod Attesters Meddelelse, som ved Fr. 17 Jun. 1771. 9§ er tilstaaet Cheferne for de Kgl. Korps, Regimenterne, Divisions og Bataillons; hvilken Portofrihed ved Circulaire-Ordre 24 Sept. 1771 er udvidet til dem, som i forbemeldte Chefer Fraværelse maatte være den høieste kommenderende Officeer.           2.) At i Følge Resol. 18 Dec. 1801 skal fra 1802 Aars Begyndelse, ved Fragtens Beregning for de til den Lollandske Posttour henhørende Pakkepost-Sager, iagttages, at Veiens Længde til og fra de Steder, hvis Sager forsendes ove Ringsted, skal beregnes over Ringsted og ikke over Khavn, samt at Afstanden imellem Ringsted og Stederne paa den Lollandske Posttour, saavelsom imellem disse Steder indbyrdes, skal beregnes efter det Miletal, som er anført i den Brevposttaxten 28 Marts 1801 vedhæftede Tavel, hvilken altsaa i foranførte Henseende træder i Stedet for den i Pakkeposttaxten 23 Febr. 1788 anførte Tabel over Miletallet paa den Lollandske Posttour.

Fyens Stifts Kongelig allene privilegerede Adresse-Avis og Avertissements-Tidende

9 October 1801

«Indenlandske Efterretninger.

Til Understøtelseskommissionen for de Quæstede og de Dræbtes Efterladte er atter indkommen følgende betydelige Gaver: fra Laurvig, Langesund og Sandefiord 496 Rd. 48 Sk. …».