S1796

Norske Rigstidende 1 juni 1796

“Auction over Bøger og videre.
           
Mandagen den 6te Junii førstkommende, Klokken 2 Selt Eftermiddag, og følgende Dage, bliver, efter S. T. Herr Provst Hopstochs Reqvisition, en offentlig Auction afholdt udi denne Byes Præstegaard, over den der afdøde Sognepræstes, Herr Magister Simonsens Bøger, saavelsom over endeel andre hans Boe tilhørende Effecter, bestaaende af Kakkelovne og adskilliges slags Huusgeraad.
Over Bøgerne er, til Lysthavendes Eftersyn, nedlagt skrevne Catalogi hos S. T. Herr Doctor Treschow og Hr. Boghandler Diurendahl i Christiania, hos Herr Provst Schelven i Sandefjord, Herr Provst von der Lippe ved Schien, herre Rector Boye paa Kongsberg og hos Præsten Herr Lerche er i Tønsberg.
Fraværende som maatte behøve Commissionairs til Bøgers Indkiøb, vilde behage at henvende sig, entel til Herr Provst Hopstoch paa Waale Præstegaard ved Holmestrand, eller til Sognepræsten Herr Pettersen paa Kongseeg ved Tønsberg, eller til Præsten Herr Lerche her i Byen, der alle ere villige tilat paatage sig Umagen dermed. Lysthavende behager at indfine sig Tid og Stæd som ovenmeldt, hvor Conditionerne bekiendtgjøres.
           
Tønsberg den 21 April 1796
J. Wulfsberg[i]».

Norske Intelligenssedler 1796 24 august 1796

            «Borger og Skipper Carl Werner i Sandefiord under Laurvigs Byes Jurisdiction, er den 22de sidstleden ved Døden afgangen uden at efterlade sig Livs-Arvinger, og hans Boe taget under Behandlig af mig som competent Skifteforvalter.
           
Thi bliver alle og enhver som har noget efter ham at fordre, herved med 12 Ugers Varsel indkaldede for at anmelde og beviisliggjøre deres Fordringer for mig. Ligesaa indkaldes med lovligt Varsel den Afdødes  Arvinger, som er anmeldt at opholde sig i Sverige, at anmelde sig og bevvisliggjøre  deres Arveberettigelse.
            Laurwigen den 10de Augusti 1796
                                                            Rasmussen
                                                            Byefoget[ii]

De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender

31 October 1796

«Fra den 24de til 29de October have Assurance-Premierne for at Fare paa Neutrale Skibe og Ladninger med det Kongelige octroyerede Søe-Assurance-Compagnie i Kiøbenhavn været saaledes som følger, naar ellers særdeles Omstændighederikke have forårsaget andre Bestemmelser:
                                         Paa Casque Paa Ladning
                                            Procent      Procent
[Fra] Sandefiord til Pillaw          5
…».

5 november 1796, publisert i Kiøbenhavn; Gyldendal, 1806

Kongelige Reskripter og Resolutioner, Reglementer, Instruxer og Fundater, samt Kollegialbreve, med flere Danmarks Lovgivning vedkommende offentlige Aktstykker

“5. Novbr. * Canc. Pr. (til Laurvigs Greve), ang. At Lovens Forskrivter i 3-3-2 om Borgernes Pligter bør tjene til Regel i Henseende til Skipper Æ., der ved Cancelliets Skrivelse af 16de Julii sidstl. Erholdt Tilladelse til, i Sandefjord og andre bevilgede Ladesteder under Laurvigs Tolddistrict at indlade Bord og anden Trælast, m.v. (siden Conclusionen af bemeldte Skrivelse er bygget paa den Forudsætning in facto, at han er Borger i Laurvigen[iii].)»


29 November 1796
«Fra den 21de til 26de Nov have Assurance-Premierne for at Fare paa Neutrale Skibe og Ladninger med det Kongelige octroyerede Søe-Assurance-Compagnie i Kiøbenhavn været saaledes som følger, naar ellers særdeles Omstændighederikke have forårsaget andre Bestemmelser:
Paa Casque Paa Ladning
                                                 Procent           Procent
[Fra] Sandefiord til Knigsbridge   3 ½
…»