S1794

Fra en veiledning[i] til tolletaten i 1794, men basert på adskillig eldre materiale:
«De ved Laurvig liggende Frihedsgrunde, saasom Thorstrand, Fritzebachen, Halsen, Truels-Sletten, Langestrand, Helgeraaen og Staværn, som alle sortere under Laurvigs Grevskab, deres Indvaanere, som arbeide ved Saugerne og Jernverkerne under Laurvig, naar de ingen Kiøbmandskab eller borgerlig Næring bruge, ere fri for Consumtion og Folkeskat, i Følge de Grevelige Privilegier; mensom boe paa Nanset Grund, der er det rette Laurvig, hvorunder og de der boe i Sandefiord i Følge en Kamræts Dom af 31 Decbr. 1724, er begreben, svarer Kiøbstæds Consumtion.»

[i] Thue, Friderich Wilhelm, Vejledning til Told- og Consumptionsvæsenets Behandling saavel for samtlige Told- og Consumtionsbetiente som Handlende og Søefarende, grundet paa Toldrullen af 26 Novemb. 1768, Consumtions-Forordningen for Norge af 24 Jan. 1682, samt senere utkomne trykte og utrykte Forordninger ved Friderich Wilhelm Thue, Kong. Told- og Consumtions –Inspecteur i Christiansund, Trykt paa Udgiverens Bekostning. Trykt hos Niels Christensen, 1794; p 415, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009032710004