S1753

En oversikt over Kongeriket Norge[i] som del av den ganske verden forteller – så vidt – om Sandefjord:
“n. Laurvigens Grævskab
Kaldes og blot Laurvigen, men i fordum Tiid Brundlavens-Lehn, er et riigt Land formedelst de skiønne Jernværker og Tømmer-Last. Det tilhører som Lehn-Grævskab Græven af Danneschiold Laurwigen; her agtes:
Laurwigen, en fornemme Handels-Stad, hvorfra meget Tømmer og Træ-Last, samt Jern udskibes; ved Laurwigen er de største Jernværk.
Friderichsværn, tilforn Stavern kaldet, hvorpaa er en Fæstning til at forsvare Havnen ved Laurwigen; her er af vor allernaadigste kong Frid. V. anlagt et Galley-Skibbyggeri-Værk Anno 1749.
Laurwigen, den Grævelige Residenz.
Sandefjord, en Havn og Lade-Plads, som er vel beboed.
Laurkullen, et bekiendt Næss af Søefarende»

[i] Werner, Gotthilff; Kiærnen af Geographien hvori den ganske Jord, efter dens matematiske, naturlige og politiske Inddeling paa en overmaade læt og fort, dog derhos fuldstændig Maade bliver beskreven; ziiret med fem General-Land-Charte, men ellers indrettet efter den Homanniske Skole-Atlas, og dem til Nytte, som ere begiærlige efter at lære denne ædle Videnskab, sammenskreven af Gotthilff Werner, Past. til Hohenstein. Men nu formedelst dens bqvemme Indretning oversat til almindelig Nytte for Ungdommen og fuldstændig forøget i de tvende Nordiske Rigers geographie, hvortil desuden er føyet et Anhang om Island; Publisert: Paa Boghandler Friderich Christian Pelts Bekostning, og findes hos hannem tilkiøns. Trykt af Andreas Hartvig Godiche, 1753; pp 321-322; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017051628007