Dette er de public absolverede i Sandeherreds Kirke i perioden 1709-1781 – det kan ha vært flere, og de dukker nok opp efterhvert. Listen er sammensatt av opplysninger som finnes i kirkebøkene, noe på ulike steder og ulike bøker, de siste to tredjedel eller så er samlet i ett avsnitt.

Disse kirkelige handlingene kalles også offentlig skrifte og representerte oppgjør efter brudd på kirkelige regler for livsførsel og trosutøvelse.

Ofte oppfattet som en straff for sex utenfor ekteskap ser det ut til at det lille antallet funnet i Sandeherred  – et gennomsnitt på to saker i året – tyder på at dette var et tiltak som ble brukt i ekstreme tilfeller og, kan man tenke seg, der familien slo seg sammen med presten for å få kontroll med en ung dame.

Men enhver kan ha sine egne tanker om dette!

1709
Johanna Olsdatter Raastad
“Leiermaal med Christopher Mogensen[i]»
Helge Hansdatter Navnløs
«Leiermaal med en Soldat af Capitein Hvidtfeldts Compagnie[ii]»
1711
Anne Gaagstad
«Leiermaal med Soldat [NN] [NN]Nedre Gaagstad[iii]»
1712
Michel Andersen Waggestad
Forsyndelsen er ikke notert[iv]
Soldat Gunnar Thorsen Soelberg og Anne Langebye
«Som vare hinanden i 3die læd beslægtigede»[v]
Anders Amundsen Amundrød
“per aliquot annos a S: Coena abstinetiam[vi]” (flere års fravær fra Nadverden)
1713
Marthe Haraldsdatter Hørdalen
«Leiermål med Jørgen Larsen Hørdalen[vii]»
Jørgen Larsen Hørdalen
Forsyndelsen ikke oppgitt[viii]
1714
Malene Svendsdatter
«Som var kommen fra Stoche Sogn, men tiente
Her Udi Sognet, og var midlertid befæst av Soldat
paa Vatager navnlig Claus Larsen, … efter Kongelig
… Forordning forholdt … forrige Søndag[ix]».
1717
Maren Larsdatter Strand
«Som udlagde Hendrik Willumsen Oddefield til sin barnefader[x]»
Gunnild Thorsdatter
«udlagt til Barnefader Rasmus Torbiørnsen …Lieutenant[xi]».
1718
Hendrich Wilhelmsen Oddefield
«for begangen lejermaal og afhold fra Sacramentet[xii]»
1719
Marj Jørgensdatter
«for begangen lejermaal med en soldat under Obriste Zeplins compagnie, med nafn  [xiii]»
1721
Christopher Pedersen Bøe                       
Forsyndelsen er ikke oppgitt[xiv].
Qvinde ved Nafn Catharina Pedersdatter
Uklart hva forsyndelsen var[xv].
1722
Lars Andersen
Forsyndelsen er ikke oppgitt[xvi]
Susann Eilertsdatter
Forsyndelsen er ikke oppgitt[xvii]
1723
Peder Larsen
«Begge den … …, og det for deres Drukkenskab i Kirchen[xviii]»
Kield Holtan
«Begge den … …, og det for deres Drukkenskab i Kirchen[xix]»
1724
Maren Amundsdatter fra Scheen
«Barne faderen er udlagt Skræder Svend, Peter[xx]»
Kirsti Halvorsdatter Kamfiord
«udlagd till Barnefader Jon Dedrichsen fra Kielberg[xxi]»
Kari Holgersdatter
«udlagd Barnefader Lars Hansen[xxii]»
Jon Diderichsen
Forsyndelsen er ikke oppgitt[xxiii]
1725
Jon Diderichsen
Forsyndelsen er ikke oppgitt[xxiv]
Kari Nielsdatter, Sandefjord
«udlagt til Barnefader en Skomager ved nafn Jørgen Jansen[xxv]»
Bodel Willumsdatter
«som udlagde til Barnefader Jacob Hansen paa Hr Unneberg[xxvi]»
1726
Jørgen Johannesen
Forsyndelsen er ikke oppgitt[xxvii]
1727
Berthe Thorsdatter Klavenes
«udlagt til Barnefader Anders Pedersen tienende hos Lensmand[xxviii]».
Berthe Sivertsatter Buegaards Eje
«udlagt til Barnefader en Grenader Soldat ved Nafn Ole Olsen[xxix]»
Sara Ejlertsdatter Buegaards Eje
«formedelst Sacramentets Forsømmelse[xxx]»
Anders Pedersen
«tienende paa Hukerød, som haver [?] begaaet Leiermaal med Berte Torsdatter Klavenæs[xxxi]»
Else Pedersdatter fra Baatne Sogn
«som udlagde Peder Olsen boende paa Gielland i samme Sogn[xxxii]»
Sidsel Jacobsdatter
«det qvindemenniske Sidsil Jacobs D:, Barne Fader er udlagt Jacob Olsen Jacob Olsen fra SandF Sogn[xxxiii]»
Kirsti Hansdatter, Sandefjord
«som udlagde til Barnefader Capitain Klein paa Øfre Gogstad[xxxiv]».
1728
Aasle Andersdatter
«udlagd til Barnefader en Soldat ved Nafn Anders Jonsen[xxxv]»
Jacob Ditmandsen Kielberg
«for bekiendte Løsagtighed med Karj Thommesdatter[xxxvi]»
Anne Kieraas i Aneboe Sogn
«for tr: gangs lejermaal med Lars Hansen[xxxvii]»
Casten Hansen
«for begangen leiermaal med Wilhelmine Wilhelmsdatter [xxxviii]»
Gunild Jørgensdatter fra Twet Sogn i Christiansands Stift
«begangen Lejermaal med en Matros ved Nafn Christen Olsen[xxxix]»
1731
Anna Andersdatter Hørdalen
«barnefaderen udlagt Niels Halvorsen Hørdalen[xl]»
Peder Eriksen Torp
«for begangen Leiermaal med een Pige, ved Nafn Ide Larsdatter[xli]».
Ide Larsdatter
«for begangen Lejermaal med Peder Torp[xlii]»
Magrete Marie Larsdatter Asch
«Publ. Abs. i Kodal Kirke for begangen Leiermaal med Sergeant Dop[xliii]»
Michel Nielsen Himberg
Forsyndelsen er ikke notert[xliv].
Halvor Andersen, Sandefjord
«for begangen … i Menigheden, ved at afholde sig fra Alterens
 Sacramente[xlv]».
Giøe Christophersdatter
«Samme quinde menneske blef publ. Abs Dom: 21 p. Trinit. Da Barnefader udlagt Michel Nielsen, Tienende paa Himberg[xlvi]»
Michel Nielsen
Forsyndelsen er ikke notert[xlvii]
1732
Gunild Michelsdatter Øster Raastad
«for leiermål med Halvor Aakesøn, Soldat under Obriste Lieutn: Reimers Compagnie[xlviii]»
Maren Nilsdatter Langebye
«for begangen Lejermaal med Nicolaj Willemsen Oddefield[xlix]»
Malene Søfrensdatter Brecka
«besovet af Niels Nielsen Brecka, Soldat ved Velb Hr Obriste Lieutenantz Compagnie[l]»
Niels Vellumsen
«Onsdagspræken publice absolveret Nicolaj Villumsen for begangen lejermaal med Maren Nielsdatter[li]»
1733
Ragnild Sørensdatter
«for Alteren Sacraments Forsømmelse[lii]»
Anne Olsdatter Lystad
«for begangen Leiermaal med Sven Amunsen[liii]»
Søren Amunsen Ormestad
«for begangen Leiermaal med Anne Olufsdatter Lystad[liv]»
Helvik Jansdatter Bugaards-Eje
«Som er besoved af een Løsgænger, som gaar fantegang, nafnl. Jacob Hansen 19 aar gl: endnu icke har Alt: Sacram: kand icke lese i bog – act forargrelse[lv]»
Christine Friderichsdatter
«… hvis Tilhold har været i Christiania; gammel 24 Aar; har født et Barn for 3 Aar siden paa store Thorstad her i Sognet; har siden ei staaet Skrifte, eller været til Alters, hvorfor hun efter megen Graad og nædrig Bøn … og fra begge Forseelser … er absolveret; til hendis Barns Fader udlagde hun nu Matros fra Christiania, ved Nafn Peder Gerdrum. Vide sub Anno 1730[lvi]».  
1734
Gunnild Pedersdatter
«for begangen Lejermaal med Enchemanden Niels Trulsen paa Præst-Eje hic absoluta publice[lvii]»
Berte Torsdatter Klavenes
«for begangen Lejermaal med Tor Knudsen Elgesem. Hic publice absoluta[lviii]»
Niels Truelsen Præste-Eje
«for begangen Lejermaal med med Gunnild Pedersdatter. 30 Maij».
Peder Botlefsen
«for begangen utugt med Delinquintinden Kari Tiese»
Tor Knutsen
«for begangen Lejermaal med Berte Torsdatter Klafnæs[lix]»
David Hansen Bougards-Eje
«for Løsagtighed og bortløb fra sin Quinde med en anden løs Quinde nafnl. Margrethe Hendrichs datt. Under Fields fra[lx]».
Kirsten Pedersdatter
«for begangen Lejermaal med Olaus Swendsen Hane. Vid fol. 5[lxi]».
Abraham Hansen
«for begangen Alterens Sacramantes forsømmelse[lxii]
1735
Marte Andersdatter
«for Leijermaal med Tor Hansen Torp. P: Temp: soldat[lxiii]»
Mari Tarals Dater, gammel 36 Aar
«for Lejermaal Anders Iversen Fiorde i Hedrum Sogn, Soldat under Obriste Rømers Compagni[lxiv]».
1736
Ener Pedersen Skomager i Sandef:
«for aabenbare Drukkenskabs …[lxv]»
Mari Willumsdatter Pugestad
«som udlagde til barnefader Rasmus Rasmusen  Grave i Fredrichstad. Dette var det andet Gang, som Mari Willums D. Pugestad for … har Staaet Skriftet (1) … Abraham …[lxvi]»
Tor Hansen Torp
«for begangen Leiermaal med Marte Andersdatter[lxvii]»
Jan Jansen Larf
«for lejermaal med Truls Hansens Holmerøds Dater,  Thiølling Sogn[lxviii]»
1737
Kirsti Andersdatter
«for begangen Lætferdighet med Andfind Hansen soldat ved
oberst…[lxix]»
Kirsti Thommesdatter
«for for begangen Lastfærdighed med Christen Schjøllert i Sandefiord[lxx]».
Christen Jansen Schjøllert i Sandefjord
«for lejermaal i sin Enchemands Stand med … Kirsti Thomesdatter[lxxi]»
1738
Mari Hansdatter
«for lejermaal med David Larsen fra Marum. Soldat, tempore conceptionis illegitime[lxxii]»
Tor Aresen Watager
«for for aabenbare drukkenskab forargelse paa en Sabbath[lxxiii]»
1739
Siri Tolfsdatter
«for Lejermaal med Eric Christophersen fra Hedrum[lxxiv]»
1742
Anne Larsdatter
«for Horeri i Sandefiord, a.p., efter hendis Udsvævelse, med en Ægte-Mand, Bog-binder af Prof:, boende i Holmestrand, med navn Johan Christian Permæn[lxxv]»
Siri Matzdatter
«for Lejermaal med Soldaten Christen Larsen som strax efter den synds bekiendelse, giftede sig i Hedrums Sogn[lxxvi]»
Malene Pedersdatter en Gammel Enke
«for over 14 Aars Afhold fra Alterens Sacramente i sit Tilhold i Sandefjord[lxxvii]»
1743
Anne Marie Andersdatter
«for Lejermaal med afdøde Soldat Rasmus Hansen Breche[lxxviii]»
Berthe Christensdatter
«for Lejermaal med Soldaten Michel Haraldsen Skilbred[lxxix]»
Anne Mickelsdatter
«for Leijermaal med Soldaten Augrim Larsen Giegstad[lxxx]»
1744
Sven Børgesen
«… , kommen fra Laurvig, formedelst over 3 Aars Forsømmelse af
det høyv. Alt’s Sacramente[lxxxi]»
1745
Marthe Rasmusdatter
«for Lejermaal med en bortrømt … Person, Navnl. Christian Christensen[lxxxii]».
1746
Søren Hansen Buegaards-Eje
«for beg: Horeri med Mari Bendts D fra S:fjord, med hvilken hand reiste bort a.p. fra Hustruen Ingebor JørgensD, der dog kom igien til Naade, at han avlet Barn med … …».
Mari Bendtsdatter fra Sandefjord
«K Afvigen med og  af landet med børn [xx] Søren Hansen og barne-fødsel med ham, da hun før i Stoche kirke havde staaet Skrifte 2de gange, og det i 2 gang og f barn med en Ægte-mand Hans Danethon paa Houan[lxxxiii]».
Mari Ingebretsdatter
«for beg lejermaal med Landværge Søren Sørensen Nordre From[lxxxiv]».
Marthe Jahnsdatter, N: Fævang
«ungt barn i 18de Aar … for, efter [xx] bekjendelse, begangen Lejermaal med den 2 sept. 45 i Tieniste paa Hunsrød døde Soldat Aache Ellevsen , der dog før sin Død ej bekjendte saadant for nogen, heller ikke nogen vidste, at han i live allerheldst [?] til saadant, førte nogen samquem med hende[lxxxv]»
Ingebor Nielsdatter
«der, efter foregivende hos 3 kan vidne, her i Sognet, kom i Lejermaalfald med en … Garn: Soldat, hvis Navn Christian Iversen . Vid inter Baptizatos ad 1744 Dca IV p. Pascha da blev foregivet, at det u.æ. Barn var avlet i Stoche Sogn. M. vid aandem infra h. pag[lxxxvi]».
Berthe Christensdatter
«for 2den Gang beganget Lejermaal (vid supra Anno 1743) og det nu sidst med Soldaten Søren Ingebretsen fra Hotvedt, som var Frende i 3die Læd beslægtet[lxxxvii]».
1747
Bodil Hansdatter
«da værende i Sandefjord, men kommen dit Øster fra, hvor hun foregav sig at … i Sohner-Annex under Westbye paa Gaarden Grimsrud besovet af den der boende Capitains Søn, Jona Rosenvold, Sergiant ved Hr Gen Lieutenant Hvidtfeldts Reg’s Lig-Compagnie. NB: derom baade hos os… samme Dag publ. Abs. tilstaaet af mig Capellanen til Westbye Pr: Gield Hr Jonas Wessel[lxxxviii]».
Anders Hansen Waggestad
«for i sit Ægteskab beg: [xx] med Gunild Tostensdatter[lxxxix]»
Gunnild Tostensdatter
«for begangen Horerie med Anders Hansen Tostens Datter[xc]».
Live Andersdatter
«tienende i Præstegaarden her, for Lejermaal med en sammesteds tienende u-confirmeret ung Dræng, Søren Anthonii Søn[xci]».
Inger Marie Joonsdatter, Sandefjord
«for beg. Lejermaal med Jahn Andresen fra Hagenæs Hammer i Hedrum Sogn f hands C.firmation[xcii]».
Søren Anthoniisen
«tienende her i Præste-Gaarden f Lejermaal, før hands
 C:firmation med … Live Anders D.[xciii]».
1748
Malene Hansdatter
«for beg. Lejermaal, efter hendes Udsagn, med en Matros fra Christian Sand hvis navn Hans Pedersen[xciv]».
Helvig Larsdatter
«for beg. Lejermaal med med Halvor Larsen N. Lystad[xcv]»
Halvor Larsen N: Lystad
«for hands Lejermaal med Barn Helvig Larsdatter[xcvi]»
Ingebor Nielsdatter
«Publ. Abs. 2de gang d Ao 46 før … Ingebor Niels D beg: Lejermaal, nu med en lidderlig [xx] Sold. Ved det [xx], ved navn Isach Sørensøn»
1749
Anne Christensdatter
«med Jørg: … S:Fjord. vid[xcvii]»
1751
Mari Jensdatter
«for beg: Lejermaal med Soldat Knud Hansen fra Nordre Førstad[xcviii]».
1752
Ragnil Olsdatter
«for begangen Lejeermaal med en i Tallaxhavnen 2 Nætter
Logerende og Vester efter seilende Kjøbmand, hvis navn Povel,
hvorfra og viidere vidstis ikke[xcix]»
Anne Christensdatter, Sandefjord
«Publ. Abs. 2de Gang Anne Christensdatter, som udlagt til Barnefader en Søfarende fra Laurwig, men reist af Landet, ved Navn Johan Michelsen. NB: Ao 1749 Dca 1 Adv var denne samme Anne Christensdatter 1ste Gang publ: abs: og udlagde til Barnefader Jørgen Pedersen, Matros, fra Sandefjord. C.fer. Pag. Preced. in Margine[c]».
Kristi Olsdatter, Sandefjord
«for Lejermaal i [xx] Preparation til Tiid for Confirmationen, og udlagt til Barnefader Soldaten Tor Larssøn fra Aarøen her i Sognet[ci]».
1753
Kirsti Jensdatter
«for Lejermaal, og udlagde til Barnefader Christopher Christophersen, da boende paa Buegaarden[cii]».
Berthe Hansdatter
«for Lejermaal med Lars Jahnsen V: Fævang[ciii]»
Gunild Andersdatter
«for Lejermaal med Soldat Gylik Syversen[civ]».
1754
Lars Jahnsen V: Fævang
«for Lejermaal med [xx] Berthe Hansdatter[cv]»
Berthe Larsdatter
«for Lejermaal med Claus Hansen fra Ulvedalen, Platz under
Hedrums Pr. Gaard[cvi]»
Torjer Mortensen
«med Qv Maren Simensdatter fra Sandefjord Hand f drukkenskabslast, hvorfor han afholdt i Laurwig, og de begge for Alt.s  Sacr. forsømmelse i 4 Aars Tid de kom hid til Menigheden[cvii]»
Johanne Hansdatter
«for Lejermaal, udleggende til Barnefader Hans Henricsen fra Lille Unneberg[cviii]»
Ragnil Jensdatter fra Sigdal
«for Lejermaal med Sold. Fra Grinie i Laurdahl Ole
Christophersen hvis u.æ. Barn og døbt, vid. 1751. d 17 Febr. oc:
før og Sig for [xx] Sacramentis forsømmelse efter
medsendet brev fra Præsten i Laurdahl[cix]»
Mari Halvorsdatter, Sandefjord
«for Horerie med Ægte-Manden Lars Nielsen, S Strand[cx]»
Nicolai Gørtz, Marcussen Soldater i Sandefjord
«for mange Aars Forsømmelse af det Hellige Alters Sacramente[cxi]»
Lars Nielsen S Strand
«for Hoor i sit Ægteskab med … Mari Halvorsdatter i Sandefjord[cxii]»
1755
Helge-Barbro Tønnisdatter
«for Lejermaal med Knud Torsen Soldat[cxiii]»
Hans Henricsen fra Lille-Unneberg
«for Lejermaal med … Johanne Knudsdatter[cxiv]»
Mari Jensdatter
«for Lejermaal med Kjel Joonsen i Hr Major Coucherons Liverie paa Hyssestad. NB dette 2den gang med hand. 1ste gang vid. eod. h. Dca 1751[cxv]».
1756
Enken Maria Sørensdatter fra Ø. Bergan-Eje
«udlæggende til Barnefader den unge Dræng, Michel Afinsen fra Ø. Bergan[cxvi]».
Michel Anfinsen
Kirsti Pedersdatter Ø Freeberg
«Udlæggende til Barnefader Niels Christiansen fra Bugaards-Eje[cxviii]»
1757
Niels Christiansen
«f sit Lejermaal[cxix]
Anne-Marie Eilertsdatter fra Wandsøe P. Gj., Christiansands Stift
«der gjorde Barsel paa P. Gds.-Eje med en U.-Æ. Søn
avlet med m Anders Joonsen fra Berge[cxx]»
Gunild Christensdatter
«f. Lejerm. med Sold. Michel henricsen Ø. Buer[cxxi]”.
1758
Lars Olsen og Berthe Trulsdatter fra Oddefield i Sandefjord
«f. Lejermaal, hand for Confirmation, og hun en 2den gang. vid. 1754[cxxii]».
1759
Barbara Pedersdatter Bjørnerød
«for Lejermaal der med Dragoun Hans Christensen i Stock Sogn[cxxiii]»
Dorthe Olsdatter N. Førstad
«for Lejermaal der med en bortreist Smede-Søn, Jacob Pedersen Berman[cxxiv]».
1760
Eric Christophersen Lasken
«for Forn. med Maria Christiansdatter fra Bugaards-Eje[cxxv]»
Sørine Sørensdatter
«f. Lejermaal med Land-Værn Capitain, Jacob Henricsen Bull, logerende paa Sand her i Sognet[cxxvi]».
Maria Christiansdatter
«f. Horeri med … Eric Christophersen Lasken[cxxvii]».
1761
Helvig Pedersdatter
«for Horeri, udlæggende til Barne-Fader Ægte-Manden, Serg. Tor
 Andersen Jaaberg, u-agted hand … Krig-…før… d 9 Maji h.a.
 haved aflagt sin … Eed[cxxviii]».
1762
Johanne Larsdatter
«for Lejermaal med Enke Manden, Tor Larsen Belgoe[cxxix]».  
Kari Jacobsdatter, Sandefjord
«for forn. Med Ægte Manden Haral Jensen fra Sandefjord[cxxx]»
Tor Larsen fra Belgoe
«for Lejermaal med … Johanne Larsdatter[cxxxi]».
Anne Pedersdatter (Søster til den Ao 61)
«for Lejermaal med Hans Jahnsen fra Haralsrød[cxxxii]».
Hans Jahnsen
[cxxxiii]»
1763
Malene Olsdatter
«for Hoor med Ægte M: Christoph: Larsen Steen i Schee Ann. under Stoche[cxxxiv]».
Helge-Barbro Tønnisdatter (eodem, qvæ. 1755)
«f. Lejermaal med enroull. Matros Ole Andersen fra N Gogstad[cxxxv]»
Oline Andersdatter
«Udl. til Barnefader  Æ. Md. Hans Henricsen fra Stubberød[cxxxvi]»
1764
Marthe Torkildsdatter
«Udlægg: til Barne – Fader Jens Hørbye Schravestad. – NB: blev indstilled, formedelst handis … til Liwig hvor … blev publ. abs. fred. d. 4. Maij[cxxxvii]».
Magrete Isaachsdatter
«udlæggende til Barne-Fader Søren Jensen Holch i Sandefjord[cxxxviii]».
Anne Sørensdatter
«udlæggende til B: Fader Corp: Peder Steen af af Lif-Compagniet ved dette 2det væstre Smaalæhnske Regiment[cxxxix]»
En gammel Vigværing, Ener Olsen
«for langvarig Alt’s Sacr’s Forsømmelse[cxl]»
1765
Helvig Nielsdatter
«for Lejermaal med Matros Amun Torjersen, begge fra Sandefjord[cxli]».
Kari Hansdatter
«for Lejermaal med Soldat Matthiis Friderichsen[cxlii]»
Ingebor Anfindsdatter fra Lahelle
«f. Lejerm: med Søefar: Hans Olsen Ejen paa Tjøme[cxliii]»
1766
Berthe Iversdatter
«udlæggende til Barne-Fader, Soldaten Anders Jensen[cxliv]»
1771
Eli Henricsdatter
«for 7 Aars Afhold fra Alts Sacramente, foruden i Aaret 1765 Lejermaal med Christopher Olsen Kleppan af Stocke, da værende Enke-Mand[cxlv]».
1781
Anna Hansdatter Øster Taarstad
«for Afhold fra Herrens Bord, samt løgnagtigen Bekiennelse om det af hende begangen forrige Lejermaal med Ægtemanden Michel Pedersen Houchem[cxlvi]»

[i] http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-3
[ix] http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-27
[xi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xx] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xxi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xxii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xxiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xxiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xxv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xxvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xxvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xxviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xxix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xxx] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xxxi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xxxii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xxxiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xxxiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xxxv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xxxvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xxxvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xxxviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xxxix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xl] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xli] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xlii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xliii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xliv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xlv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xlvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xlvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xlviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xlix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[l] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[li] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[lii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 279
[liii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 279
[liv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 279
[lv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[lvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 279
[lvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 279
[lviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 279
[lix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 279
[lx] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 279
[lxi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 279
[lxii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 279
[lxiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 279
[lxiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 279
[lxv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 279
[lxvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 279
[lxvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 279
[lxviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 279
[lxix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 279
[lxx] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 279
[lxxi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 279
[lxxii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[lxxiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[lxxiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[lxxv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[lxxvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[lxxvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[lxxviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[lxxix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[lxxx] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[lxxxi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[lxxxii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[lxxxiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[lxxxiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[lxxxv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[lxxxvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[lxxxvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[lxxxviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[lxxxix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[xc] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[xci] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[xcii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[xciii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[xciv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[xcv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[xcvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[xcvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[xcviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[xcix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[c] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[ci] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[ciii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[civ] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cx] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s.  280
[cxv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxx] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxxi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxxii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxxiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxxiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxxv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxxvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxxvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxxviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxxix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxxxi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxxxii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxxxiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxxxiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxxxv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxxxvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxxxvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxxxviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxxxix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxl] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxli] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxlii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 280
[cxliii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 282
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070426650695  
[cxliv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 282
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070426650695  
[cxlv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 282
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070426650695  
[cxlvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 282