Prest 18 Ahasverus Anderssøn Post 

Ahasverus post var på Vågå i 1662 – sannsynligvis som kapellan Eccard Christensen Stockfleth[i].

Lorens Berg[ii] har bare et kort avsnitt om Ahasverus:

        «Ahasverus Anderssøn Post 1668-73, født i Kristiania. 1662 blev han personel kapellan til Vaage; utnævntes 11 april 1668 til sogneprest i Sandeherred. Hustruen Dortea Elisabet som døde før ham, var datter efter biskop Nils Simonssøn Glostruå. De var barnløse. Post døde hastig 1673 under et ophold paa Tjølling prestegaard (faldt nedover trappen og slo sig). Skiftet viser at han hadde lite av midler. Arvinger var: 1. broren Kristen A. Post, byfogd i Stavanger. 2. Søsteren Mette, gift med borger i Kristiania Lars Kristenssøn.

         Hr. Post hadde kaldet bare fire fem aar, og vi finder ikke andet om ham end at han stevnte Hans Skaaren som ikke vilde la ha ham faa ku (udfærdsku) for likepræke over hustruen.

         Post maa ha været en gammel mand, da han kom hit, og dette vilde student Mogens Rosenberg utnytte: han søkte uten Post’s vitende om at blive utnævnt til hans medtjener. Merkelig nok fik han ogsaa beskikkelse fra 1680, men Post blev harm over en slig paatrængenhet, samlet vidnesbyrd fra bygdebønder om at han fuldt forsvarlig røgtet sit embede, og frabad sig den paatvungne medhjælper. Rosenberg maatte saa trække sig tilbake, men fik ventebrev paa kaldet».

Rosenbergs kuppforsøk endte med at Ahasverus Post fikk kongebrev[iii] på at han skulle fortsette i kallet:

«15/8 1670. ÅB, R XII 111a. Brev for Ahasverus Andersen Post om at han fortsatt skal være sokneprest i Sandar.

        NI: a. Ahasverus Andersen Posts søknad, dat. Sandar prestegard 19/7 1670. Han henviser til ekspektansebrev av 1/6 1667 (nr. 115, 1667) og til sin utnevnelse til sokneprest etter avdøde Christian Dop som var foreetatt av slottslovens forvalter, oberst Schørt i stattholderens fravær 11/4 1668.

Tingsvitne fra allmuen i Sandar, dat. allehelgensdag 1670. Ahasverus Post hadde hørt at det var klaget over at han p.g.a. alderdom og svakhet ikke lenger kunne vareta sine embetsplikter på forsvarlig måte. Allmuen erklærer at den kke har noe å utsette på ham.

Erklæring, dat. Sandefjord allehelgensdag, fra 5 borgere i Tønsberg, bosatt i Sandefjord på egne og menighetens vegne, av samme innhold».

I en bygdebok for Tjølling[iv] får man en variant av Ahasverus Posts endelikt:

        «I 1671 (Lorens Bergs Sandarbk sier 1673) inntraff en ulykke på prestegården. Sogneprest i Sandar, Ahasverus Post, var på besøk hos Bugge, og da han gikk ned trappen fra forstuen til gården, falt han, og slo sig slik «at han blev kiørt hjem død».

Efterfølgeren, rundt 100 år senere, Peter Flor – også kjent som Pierre Pomeau Flor når han skriver bøker – har denne versjonen av Ahasverus liv og endelikt:

        «9) Hr. Ahasverus Andersen Post, fød i Christiania, s.pr. til Sande 1668, var der paa 5te aar; hans hustru var Dorthe Elisabet Glostrup, hvis fader M. Niels Simensen Glostrup var biskop i Opsloe. Døde begge uden uden arvinger; (han) som, enkemand meget hastig ved eet fald, da han var paa Tjølling præstegaard (hvorfra han) blev ført død hjem».

Og mer er det ikke avdekket om Ahasverus Andersen Post.


[i] Svendsen, Bastian / Norsk Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-2, p 321/343; http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[ii] Berg, Lorens: Sandeherred: en bygdebok: historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; Kristiania: I kommission hos Norli, 1918, p 127, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[iii] Fladby, Rolf | Schutter, H. K. | Sogner, Sølvi; Norske kongebrev : med innlegg : regester. 2 1 : Kongebrev under Christian V : 1670-1680 1670; Oslo:Universitetsforlaget, 1968; p 24; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011041105065
[iv] Krohn-Holm, Jan W.; Tjølling bygdebok.1 Kulturhistorien; Tjølling kommune, 1974, p 232, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015121008030