S1805

Norske Intelligenssedler, Fredag 8 november 1805
«Mennesket – Manden – Faderen –
besiälet af
Retsinds og Jävnheds
Sagtmods og Troskabs
Ömheds og Fromheds
bliide Aand
Den gode Kristen –
Den redelige Borger i Sandeford
Herr Kjöbmand WILHELM HVIDT
gik over til Belönningens Hiem den 31 October i sin Alders 75 Aar. –
Med Madame Katrine Marie Holck
vandrede han 43 Aar
igiennem Livets Storm og Stille –
Deres Samliv var Freed –
Deres Gläde 5 Börn –
Under Prövelsen taus og hengiven
optog han dens haarde Stöd –
og troede – Gud. –
Naar du kalder ham: den Blindes Öje –
de Faderlöses Fader –
da saae du den daglige Daad –
han aldrig nävnede.
Du! som kiendte ham –
beregn dit Livs Värd efter den Opgave,
hans Exempel tegnede dig –
ved ädel Daad, kiemp at udföre,
som han,
det ärende, Gud gav dig hernede!
Schröeter[i]»

Norske Intelligenssedler, Fredag 8 november 1805
«Oldingen
Herr WILHELM HVIDTS
Eftermäle;
Godmodig, from, ömtfölende
Ved Brödres Fryd og Smerte,
Reen, uden Forestillelse –
Saa var hans Daad – Hans Hierte
S. Petersen[ii]»

Norske Intelligenssedler, Fredag 8 november 1805
«Efter 43 Aars kiärligt ägteskab, berövede Döden mig min 74 Aar og 14 Dage gamle Mand Wilhelm Hvidt den 28 October sidstleden – min dybe Kummer ved hans Tab, indsluttes stiltiende i mit bedrövede Hierte, med Anmodning til vores Slägt og Venner, ikke at foröge samme ved Condolence.
Catharina Maria Hvidt
         föd Holch[iii]».

De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender

11 November 1805

«Efter 43 Aars kierligt Ægteskab berøvede Døden mig min 74 Aar og 14 Dage gamle Mand Wilhelm Hvidt den 28de Octbr. sidstleden Min dybe Kummer over hans Tab indsluttes stiltiende i mit bedrøvede Hierte, med Anmodning til vores Slæt og Vener, ikke at forøge samme ved Condolence. Sandefjord den 1ste November 1805.

Catharina Maria Hvidt,

            fød Holch»