S1831

Christiania Intelligenssedler 8 januar 1831

Kjøbmand Hagemann fra Sandefjord ankom Christiania 6 januar og tok inn hos Mad Werner[i].


Christiania Intelligenssedler 7 februar 1831

«Skibscapiteinerne Reinert og Bolt med Kone, fra Sandefjord» ankom Christiania 4 februar og tok inn hos Bekkevold[ii].


Norsk Rigstidende 10 februar 1831

            «Mandagen den 7de Marts førstkommende, Kl. 11 Formiddag, afholdes, ifølge tagen Beslutning ved en Skiftesamling i Vice-Consul Hvidts Opbudsboe, offentlig Auction udi Consul Hvidts iboende Gaard i Sandefjord, over Boets eiende Brigskib, Modellen kaldet, 40 ½ Commercelæster drægtigt, beliggende i Sandefjords Havn, samt over Boets eidende 1/8 Part i Skibet Wilhelmine, drægtigt 140 ½ Commercelæster, beliggede i Havnen ved Movig paa Nøtterøe, med deres samtlige Inventarium, Ankere, Touge, Seil, staaende og løbende Rig, hvorover Inventarie-Lister ere til Eftersyn hos Consul Hvidt i Sandefjord og paa Undertegnedes Contor i Laurvig. Hvis antageligt Bud erholdes, blive ovenmeldte Skib og Skibspart bortsolge ved den ene Auction uder flere Auctioners Afholdelse. Ibland COnditionerne bliver, at Kjøbesummen erlægges om 12, 18 og 24 Maanederfra Auctionen, med en 1/3 Part hver Gang, og at Beslutning, om Budet antages eller ikke, afgives ved en Skiftesamling i Boet samme Dags Eftermiddag, som Auctionen holdes. Forøvrigt erfares Condititionerne ved Auctionen.

            Laurvigs Byfoged-og-Sorenskriver Contor, den 6te Februar 1831.                        Rye[iii],[iv],[v]».


Drammens Tidende 14 februar 1831

Skibsfører Grøn fra Sandefjord ankom Christiania 9 februar og tok inn hos Poul Røed[vi].


12 mars

Skibscapt. Thoresen og Styrmand Klaveness fra Sandefjord ankom Christiania 10 mars og tok inn hos Jomfru Schøyen[vii].


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

20 April 1830

«Hals Skibsliste

… Den 17de indkom: S. Frederiksen af og fra med Trælast …»


3 mai

Consul Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania og tok inn hos Carstensen[viii].


22 mai

«Indrykkelser mod Betaling

____ ____

Bekjendtgjørelser

Dødsfald

            At min kjære Tante, Jomfru Magreete Holch, døde i mit Huus den 15de dennes, i sit 87de Aar, tilkjendegives herved fraværende Beslægtede og Venner.

            Sandefjord, den 18de Mai 1831.

                                                            Paa Sødskendes og egne Vegne:

                                                          Christopher Hvidt[ix],[x],[xi],[xii],[xiii],[xiv]


25 mai

Skibsfører Heidemark og Capt. Thestrup fra Sandefjord ankom Christiania 21 mai og tok in hos Mad. Graff[xv].


12 juni

            «Tirsdagen den 21de Juni førstkommende, Kl. 9 Formiddag, bliver en Skiftesamling afholdt i Kjøbmand og Vice-Consul Christopher Hvidts Opbudsboe i Boets Gaard i Sandefjord, ved hvilken Samling saa mange som muligt af Boets Creditorer ønske at afgive Møde, da Beslutning om Boets Extradition til Consul Hvidts frie Raadighed og Disposition, overeensstemmende med den af ham fremsatte og allerede af en stor Deel af Creditorene antagne Proposition, om muligt, derved vil blive tagen.

            Laurvigs Byfoged-Contor, den 25de Mai 1831.

                                                                                    Schrøder

                                                                                    Constitueret[xvi]».


5 juli

Consul Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 3 juli og tok inn hos Carstensen. Dagen efter ankom D. Bold med Kone og tok inn hos Baadstad[xvii],[xviii].


12 juli

Capt. Reinert og C. G. Reinert fra Sandefjord ankom Christiania og tok inn hos Mad. Hoff[xix],[xx].


19 juli

Skibsfører P. K. Thoresen fra Sandefjord ankom Christiania 18 juli og tok inn hos Mad. Isachsen[xxi],[xxii].


24 juli

«Innrykkelser mod Betaling

________

Bekjendtgjørelser

            «Onsdagen den 3die August førstkommende, Kl. 9 Formiddag, bliver atter en Skiftesamling afholdt i Kjøbmand og Vice-Consul Hvidts Opbudsboe i Boets Gaard i Sandefjord, iflge tagen Bestemmelse ved sidste Skiftesamling i dette Boe den 21de f. M., da ved denne ingen Bestemmelse blev tagen om Boets Extradiction, hvilket herved Bekjendtgjøres.

            Laurvigs Byfoged-Contor, den 16de Juli 1831.

                                                                            D. Schrøder

                                                                        Constitueret[xxiii].» 

Søeberg fra Sandefjord ankom Christiania 24 juli og tok inn hos Mad. Graff[xxiv],[xxv].


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

3 August 1831

Hals Skibsliste

… Den 11te August indkom … O. C. Nielsen af Sandefjord fra Tønsberg med Trælast…»


16 august

Jomfru Hagemann fra Sandefjord ankom Christiania 15 august og tok inn hos Mad. Werner[xxvi],[xxvii].


17 august

Pastor Unger med Familie fra Sandefjord ankom Christiania 16 august og tok inn hos Forvalter Unger[xxviii],[xxix].


23 august

D K Foss og kone ankom Christiania fra Sandefjord 22 august og tok inn hos Mad. Ingebrigtsen[xxx].


27 august

            «Overenssttemmende med Generalforsamlingens Beslutning den 1ste Juni d. A.: «at Subscriptionsplanen til Mindet for aafd. Storthingsmand og Statsraad Krogh skal udvides over det hele Land» har Commissionenutfærdiget en Indbydelse saalydende:

«I en Generalforsamling, afholdt den 1ste Juni d. A. af Subscribenterne til et Minde, der skal opreises ved Christiania for afdøde Storthigsmand og Statsraad Christian Krogh, besluttedes: at ihvorvel Christiania Commune og e Deel udenfor denne ikke have bidraget ubetydelig dertil, da Sagen var af den Interesse, at den den burde være et natioalt og ikke en enkelt Communes Anliggende, en alminnelig Subscription udgaae. Grundet herpaa give vi Undertegnede os den Frihed at indbyde vore Medborgere og Medborgerinder til heri at deeltage. Bidragene ønskes indsendte til Undertegnede senest inden dette Aars Udgang.»

Commission etc. etc. etc.»

Denne Indbydelse er sendt til alle Sognepræster i Norge og adskillige Odels- og Embedsmænd paa Landet samt tl følgende Mænd i Byerne og Ladestederne m.m. : Hans Kjære, elling Holset i Drammen; Overauditeur Hjelm, Forvalter Semb paa Moss; Ingenieur-Lieutenant C. B. Roosen, Jens Andersen pa Fredrikshald; Procurator Jørgen Henrichsen paa Kongsberg; Grønnerup i Holmestrand; Consul H. Parr i Drøbak; Rasmus Wold i Soon; J. C. Bruun i Laurvig; Generaladjutant m.m. Müller i Fredriksværn: P. Søeberg i Sandefjord; Gundersen & Larsen i Brevig; S. Wright i Langesund; H. Møller i Porsgrund; Hans Cappelen i Skien; Johan Heuch i Kragerø; Consul N. P. Bøyesen i Risøeer; E. Steen i Arendal; Undertoldbetjent Poppe i Lillesand; Consul Pharo i Grimstad; Overlærer P.Preus, Samuel Otto&Comp i Christiansand; Toldcasserer Scheel i Mandal; Fredr. Otto Steen&Søn i Fahrsund; Chr. Beer i Flekkefjord;  Consul Rosenkilde i Stavanger; Rector Holmboe i Bergen; A. A. Macé i Molde; Consul Knudzson i Christiansund; Assessor Schwach, Bankdirecteur M. K. Peterson i Trondhjem; Consul J. Møhlback i Egersund; overtoldbetjent P. Storm i Aalesund; Jacob Aall junior ved Næss Jernverk; Bergcandidat Møller ved Holdens Jernverk; Hyttemester J. Klem ved Modums Blaafarveverk; og Directeur P. A. Schult paa Røraas, ligesom og et Exemplar deraf er nedlagt hos Commissionens Medlem Grosserer Jørgen Young hersteds.

            Christiania, den 25de August 1831, i Commissionen til

 et Mindes Anskaffelse for afdøde Storthingsmand og

 Statsraad Christian Krogh.

            Pløen                                        P. L. Stabel

         H. Grosch                                 Jørgen Young[xxxi]”                 


28 august

Consul Hauff fra Sandefjord ankom Christiania 26 august og tok inn hos Carstensen[xxxii].


30 august

Consul Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 29 august og tok inn hos Carstensen[xxxiii],[xxxiv].


1 september

«Tillæg til Norske Rigstidende No 87.

Indrykkelser mod Betaling

____ ____

Bekjendgjørelser

            Ifølge kongelig naadigst Resolution af 20de December f. A. indkaldes herved med Aars og Dags Varsel samtlige Eiere af de paa Nedenstaaende Fortegnelse anførte uindløste Breve, der ere indkomne med Postregnskaberne for Aaret 1829, forat de kunne erholde Samme udleverede. De Breve, der ikke inden Varselstiden Udløb blive indløste, ville ved Departementets Foranstaltning vorde opbrændte.

Fortegnelse

Over undløste Brevet i Aaret 1829

Tønsbergs Post-Contor

Indenrigske Breve

Franck Sandefjord        4[xxxv],[xxxvi],[xxxvii],[xxxviii],[xxxix],[xl] [Sk.] …»


«Dødsfald

            Sørgeligst bekjendtgjøres herved for fraværende Slægt og Venner, at vor haabefulde søn, Carl Frederik, i en alder av henved 21 Aar, efter faa Timers Lidelser, ombytttede Tiden med Evigheden, i Pillau i Preussen, i Begyndelsen af denne Maaneden. Tungt var det for os, i vore Alderdoms Dage, at skilles fra denne kjære Søn, men i Fortrøstning om Gjænsynets Glæder bøie i os under Herrens vise og algode Styrelse.

            Sandefjord, den 24de August 1831.

Anne Margr. Hagemann,           Baltzer Hagemann

         født Falck[xli],[xlii]».


2 september

«Bekjendtgjørelser

            At Kjøbmand, Vice-Consul Christopher Hvidt i Sandefjord, hvis Boe har været opgivet til Skifterettens Behandling, har med alle, ifølge det under 16de October f. A. udstædte Proclama, anmeldte Creditorers Samtykke faaet Boet igjen extradert til fri Raadighed, bekendtgjøres herved.

            Laurvigs og Sandefjords Skifteret den 25 August 1831.

             D. Schrøder.

                                                         Constitueret[xliii],[xliv],[xlv],[xlvi],[xlvii],[xlviii].


7 september

«Seilferdige Skippere

Skipper Hans Andersen fra Sandefjord , beliggende ved Toldbodbryggen, modtager Fragtgods og Passagerer til Laurvig, og agter at afreise herfra i Morgen[xlix]


13 september

Skibsrehder Klaveness fra Sandefjord ankom Christiania 11 september og tok inn hos Mad. Engebretsen[l],[li].


14 september

Jfr. Hagemann fra Sandefjord ankom Christiania 1 september og tok inn hos Fru Schrøeter; dagen efter ankom Frøken Gaarder, også fra Sandefjord; hun tok inn paa Hotel du Nord[lii],[liii],[liv].


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

17 September 1831

«Hals Skibsliste

… Den 15de … afseilet … S. Frederichsen af og til Sandefjord med Korn og Fedevarer …»


20 september

Consul Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 19 september og tok inn hos Carstensen[lv].

«Seilfærdige Skippere

            Fragtemand Lars Isaksen, beliggende ved Toldbodbryggen, medtager Fragtegods og Passagerer til Stæderne Tønsberg, Sandefjord, og Laurvig[lvi]». 


2 oktober

«Ankomne og afgaaede Skibe

Christiania… 1ste October; Hedevig, Smithsrød, af Sandefjord, t. Havre[lvii]; …»

5 oktober

Skibsreder Klavenæs fra Sandefjord ankom Christiania 3 oktober og tok inn hos Mad. Engebrethsen[lviii].


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

5 October 1831

«Hals Skibsliste

… Den 3die indkom: … D. Frederichsen af og fra Sandefjord med Trælast …».


11 oktober

«Seilfærdige Skippere

            Skipper Hans Andersen fra Sandefjord, beliggende ved Toldbodbryggen, medtager Fragtgods og Passagerer til Fredriksværn og Kragerøe, bliver Seilfærdig førstkommende Onsdag[lix]».


12 oktober

«Advertissements.

            Dersom Skonnerten»Heldine Annette» os tilhørende, skulle indkomme paa den Norske Kyst, og ved Uderpedition anførte Skipper «Carl Frederich Berg» ag Tiømøe, paa en Reise fra Soon til til Fecamp i Frankrig og tilbage, behøver Penge enten paa Skibets eller Rehderiets Regning, da er det, at vi maae have Dhrr. Skibs-Commisionairer anmodet om, at de ei lader bemeldte Carl F. Berg erholde nogensomhelst Ting for vores Regning, da samme vil aldeles ikke blive godtgjort, og er det, at Hoved-Rehderen under 20de f. M. har nedlagt lovet Protest med bemeldte Carl Frederich Berg, samt given Fuldmagt til Skipper Gullich Petersen Røed, attesteret af Notarius publicus, at paase vores Fordeel, til hvem Fartøiets Biil-&Maale-Brev er leveret og hvad han undertegner bliver af os antaget.

                 Sandefjord den 4de October 1831.

Aage Klaveness.           Thor Klaveness[lx],[lxi],[lxii]».


22 oktober

«Ankomne og afgaaede Skibe

Sept. 30.          Gravesand, Familien, Jørgensen, ank. F. Sandefjord[lxiii]…»


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

23 October 1831

«Hals Skibsliste

… Den 20de indkom … S. Frederichsen af og fra Sandefjord med Trælast …»


26 oktober

«Advertissement

            Til behagelig Efterretning for Dem som maatte ønske Varer hertil fra Newcastle dette Efteraar meddeles: at Capitaine J. Haraldsen, med Skonnerten Augusta, afseiler herfra didhen med første føielige Vind, og vil Opholdet i Newcastle kun blive kort Tid, formedelst den sildige Aarstid.

            Sandefjord, den 22 October 1831[lxiv],

Søeberg[lxv]


29 oktober

«Advertissements.

            Ifølge Reqvisition fra Lars Hostrup paa afdøde Enke Ingeborg Endresens Arvingers Vegne, som Panthavere, afholdes 3de Auctioner udi Ole Thomasen Pausts Huus i Sandefjord, over følgende, Vice-Consul Christopher Hvidt tilhørende Eiendomme:

1 Hud og 3 Skinds Skyld i Gaarden Buegaarden, med paastaaende Udhuusbygning og tilliggende Herligheder;

Et Skovstykke af Skyld 4 Mk. Smør, under Gaarden Furrestad, Matr. No. 105 i Sandeherred, nemlig:

1ste Auction, Mandagen den 14de November førstkommende Kl. 10 Formiddag;

2nden Auction, samme Dag, Kl. 1 Eftermiddag, og

3die Auction, paafølgende Tirsdag den 15de November Kl. 10 Formiddag.

Conditionerne erfares paa Auctionsstedet.

     Laurvigs Sorenskriver-Contoir, 22de octb. 1831.

Petersen[lxvi],[lxvii],[lxviii],[lxix]».

2 november

            «Sandefjord d. 31 Oct. Capt.  J. Torgersen, med Skibet familien, ankom sidste Fredag fra London, hvilket sted han forlod Mandagen den 24de Dennes. Ved Gravesend prajede han Capt. A. Hauff, Skibet Wilhelmine, , og Capt. J. Aarøe, Skibet Martha, alt vel om bord[lxx]».


3 november

            «Mandagen den 14de November forstkommende, Kl. 2 Eftermiddg, og følgende Dage ved samme Klokkeslæt, afholdes efter forlangende af Vice-Consul Christopher Hvidt, offentlig Auction udi hans eiende og iboende Gaard i Sandefjord, over endeel ham tilhørende Løsøre-Effecter, bestaaende af Sølv og Sølvplet, hvoriblandt em sølvpletteret The-Maskine, pletterede Arm-Lysestageer, Do. enkelte Lysestager, Kobber, Jernfang, Steentøi, et fuldstændig Porcelains Bord-Service, et. Do. fiin Porcelains Thee-Service, Glas, Speile, Mahogany- og andre Meubler        , et lidet Orgel, Sengeklæder og Linned, Træboskab, Vogne, Slæder, Seletøi, endeel Skibsblokke, afbrudte Ankere, et stort Stykke Mahogany-Træe, et Par nye Engelske Staalfjædre til en Vogn, et Fad Sandel-Træ m. m. Conditionerne erfares paa Auctionsstedet.

            Laurvigs Byfoged-Contor, den 22de October 1831.

                                                                                    Schrøder,

                                                                                    Constitueret[lxxi],[lxxii]».


6 november

            «Ifølge Reqvisition fra Lars Hostrup, paa afdøde Enke Ingeborg Endresens Arvingers Vegne,  som Panthavere, afholdes udi Ole Thomassen Pausts Huus i Sandefjord 3de Auctioner over Vice-Consul Christopher Hvidts Huus med Tilliggelser, under nyt Matr. No. 95, forhen No. 79, i Sandefjord, nemlig:

1ste Auction Mandagen den 14de November førstkommende, Kl. 11 Formiddag;

2den            samme Dag  Kl. 1 Eftermiddag,og

3die              paafølgende Tirsdag den 15de November, Kl. 11 Formiddag

Conditionerne erfares ved Auctionerne.

            Laurvigs Byfoged-Contor, den 22 October 1831.

                                                                                    Schrøder,

                                                                                    Constitueret[lxxiii]”.

            “Mandagen den 5te, Tirsdagen den 6te og Onsdagen den 7de December næstkommende, alle Dage Kl. 3 Eftermiddag, bliver, efter Reqvisition fra Handelshuset Reinhard& Comp., grundet paa Forlig, offentlig Auction afholdt over Skibet, «Frans» kaldet, der er beliggende her paa Havnen og drægtig 120 Commerce-Læster. Inventarie-Lister ere nedlagte til Eftersyn: i Christiania hos Th. Joh. Heftye & Søn; i Drammen hos Consul M. L. Madsen; i Sandefjord hos Consul Chr. Hvidt; i Laurvig hos And. Backer; i Porsgrund hos J. og E. M. Flood; i Kragerøe hos J. K. Barth; i Arendal hos  A. & H. Dedekam, og her i Byen, hos Reqvirenterne af denne Auction. Af Conditionerne bemærkes, at Kjøbesummen erlægges i 4 Terminer. Stedet her i Bye, hvor Auctionen bliver at afholde, vil nærmere vorde bekjendgjort.

            Christiansand, den 28de October 1831. Henr. Angell[lxxiv],[lxxv],[lxxvi]».


20 november

«Fortsættelse af Oversigt over Land-Districternes og Stædernes oekonomiske Tilstand i Kongeriget Norge ved Udgangen af Aaret 1829.

… – Ladestæderne Sandefjord og Aasgardstand synes at dele Skjæbne, det første med Laurvigs Bye, det siste med Holmestrand[lxxvii]. …»


23 november

            «Undertegnede modtager 2 a 3 Drengebørn til Underviisning de almindelige Skolefag. Betalingen for hvert Barn, der faaer Alt frit i Huset, er 120 Spd. Aarlig. De herpaa Reflecterende ville behage at henvende sig enten til min Commissionair i Christiania, hvis navn og Boepæl opgives i Morgenbladets Expedition, eller til Undertegnede selv.

            Enkesædet Vestre-Unneberg i Sandeherred pr Sandefjord, den 17de Novbr. 1831.

                                                                            St. T. Aall,

                                                            personel Capellan til Sandeherred[lxxviii],[lxxix],[lxxx]».

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge.

Novbr.  Capitain            Skib                  hjemmeh.         Fra       til                     med

17.

Peter Paust      Gribben    Sandefjord   Laurvig Helsingøer         Tømmer[lxxxi] …»


26 november

            «Svinøer d 19de Novbr. Til Finnesund indkom den 18de dennes Skonnerten Eline Cathrine, C. Christensen fra Leith af og til Sandefjord i Ballast[lxxxii]».


30 november

«Mandahl den 23 Novbr. … Ligesaa indkom fra Havre de Grace Skibet Caroline; Capt. N. Gogstad, af Sandefjord»[lxxxiii].


3 desember

«Norske Skibe klarerede i Helsingøer og fremmede Skibe komne fra eller bestemte til Norge.

Novbr.  Capitain            Skib      hjemmeh.         Fra                   til                     med

25.

Paust Gribben Sandefjord       Helsingøer        Sandefjord       Kornvarer[lxxxiv] …»

«Indrykkelser mod Betaling

____ ____

Bekjendtgjørelser

Dødsfald

            At min inderlig elskede Mand, Apotheker Ole Christian Ravn, er, paa hans Reise fra Christiania til Christiansand, ved Døden afgaaen den 15de November i Sandefjord, bekjendtgjøres herved for den Afdødes Beslægtede og Venner.

            Christiansand, den 23de November 1831.

                                                            Henriette sal Ravn

                                           født Vilsing[lxxxv],[lxxxvi],[lxxxvii],[lxxxviii],[lxxxix]  …»


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

3 December 1831

«Hals Skibsliste

… Den 30te indkom: N. Asch af og fra Sandefjord med Trælast…».


7 desember

«Tannanger d. 26de Novbr. Hertil er ankommet: … Capt. C. F. Berg fra Fecamp, af og til Sandefjord i Ballast[xc], … «


8 desember

«Seilfærdige Skippere

            Skipper Hans Andersen fra Sandefjord, beliggende ved Toldbodbryggen, agter at afseile pa Fredag til Fredriksværn og Laurvig og medtager Fragtgods og Passagerer[xci]».


10 desember

Kjøbmand Sørensen fra Sandefjord ankom Christiania 9 desember og tok inn hos Carstensen[xcii],[xciii],[xciv]».


14 desember

            «Hvis antageligt Bud kan erholdes, agter Undertegnede at sælge Barkskibet  Magneten, drægtig 91 ½ COmmercelæster, i complet Seilbar Stand, nu beliggende paa Havnen.

            Sandefjord, d. 30de Novbr. 1831.

                                                Niels Fred. Hauff[xcv],[xcvi]».


17 desember

«Ankomne og afgaaende Skibe

Nov. 26. Shields: Augusta, Haraldsen   Sandefjord[xcvii] …»         


Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling

17 December 1831

«Hals Skibsliste

Den 15de afseilet … R. Hansen og N. Asch af og til Sandefjord med Korn».


22 desember

Handlende Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 18 desember og tok inn på Hotel d’Angleterre[xcviii]


[lxiv] Sic.