S1823

Morgenbladet 16 mai 1823

«Skibe, ankomne til og afgaaede fra udenlandske Stæder til Norge
Sandefjord                                            Ankommet til
Reiner, Fortuna, 27 April.                          Gravesend[i]

Den Norske Rigstidende 16 mai 1823
«Auctioner
            Tirsdagen den den 20de Mai førstkommende, Kl. 2 Eftermiddag, afholdes i Ole Thomassen Pausts Huus i Sandefjord, efter Vedkommendes Forlangende, offentlig Auction over 273 Stkr. tørre og 75 Stkr. saltede Huder samt 18 Dæger og 1 Stk. tørre Kalveskind, som havarerede af den dertil for Søskade indkomne Galease Rævejægerens Ladning. Ved samme Auction bortsælges et lite Partie Smør i Fjerdinger og Humle i Sækker m.m. Conditionerne vilde erfares ved Auctionen, hvortil Liebhabere indbydes.
            Laurvig, den 10de Mai 1823.                                                                                               Bryn[ii],[iii]»

Morgenbladet 19 mai 1823

«Skibe, ankomne til og afgaaede fra udenlandske Stæder til Norge
Sandefjord                                            Ankommet til
Wadle, Mercurius, 27 April                        Dublin[iv]. …»        

Morgenbladet 2 juni 1823
«Skibe, ankomne til og afgaaede fra udenlandske Stæder til Norge
Sandefjord                                            Ankommet til
Dahlsen, Cora, 10 Mai                            Bordeaux[v]. …»

Morgenbladet 6 juni 1823
«Skibe, ankomne til og afgaaede fra udenlandske Stæder til Norge
Sandefjord                                            Ankommet til   
Rød, Nordstjernen, 15 Mai                            Vlie[vi]. …»       

Morgenbladet 8 juni 1823

«Skibe, ankomne til og afgaaede fra udenlandske Stæder til Norge
Sandefjord                                            Ankommet til   
Rød, Nordstjernen, 20 Mai                      Amsterdam[vii]. …»      

Morgenbladet 2 juli 1823

Kjøbmand Hagemann fra Sandefjord ankom Christiania 30 juni og tok inn hos Madame Werner[viii].

Den Norske Rigstidende 14 juli 1823
«Proclama
            Under Laurvigs Sorenskriveries Skifte-Juridiction staae følgende Boer under Behandling:

I Sandherreds Thinglaug

Efter afdøde Leilænding Engebreth Olsen Windahl;

–        –     Kone Anne Larsdatter, Leilænding Lorentz Svendsen Furrestads Hustru;

–        –     Truls Pedersen Holtans afdøde Hustru, Anne Pernille Larsdatter;

–        –     Mikkel Pedersen Houghems afdøde Hustru, Marie Evensdatter;

Thi indkaldes disse Boers Vedkommende, saavel Credi- og Debi-torer som fraværende Arvinger, at melde sig i lovlig Tid for Skifteretten med deres Paastande og Beviisligheder.
Laurvigs Sorenskriver-Contor, den 1ste Juli 1823.                                 Bryn[ix]

«Under Laurvigs Byes Skifte-Jurisdiction staae følgende Boer under Behandling:
 • Efter afdøde Pige Elen Amundsdatter af Sandefjord, der er opgivet at skulle have en Søster Anne Jensdatter paa Gaarden Torgalsrud i Ide Præstegjeld;
 • efter Bertel Michaelsens afdøde Hustru, Anne Marie Gulliksdatter;
 • efter afdøde Matros Jens Larsen;
 • efter Lars Nielsen Steensnæs’s afdøde Hustru, Anne Christine Rasmusdatter;
 • efter afdøde Peder pedersen Grobe;
 • efter Iver Sørensens afdøde Hustru, Maren Anne Eliasdatter.
Thi indkaldes disse Boers Vedkommende, saavel Credi- og Debi-torer som fraværende Arvinger, at melde sig i lovlig Tid for Skifteretten med deres Paastande og Beviisligheter.
            Laurvigs Byfoged-Contor, den 1ste Juli 1823.                Bryn[x],[xi],[xii]

Morgenbladet 15 juli 1823
Kjøbmand Hanff fra Sandefjord ankom Christiania 11 juli og tok inn hos Carstensen[xiii].

Den Norske Rigstidende 18 juli 1823
            «For om muligt at bringes til endelig Slutning blive følgende paa lovlid maade proclamerede Boer her i Byen foretagne paa mit Contor:

Efter afgagne Skipper Johan Christian Liungh Mandagen den 4de August førstkommende, Kl. 11 Formiddag;

 • Kjøbmand Jonas Andersens Hustru af Sandefjord Onsdagen den 6te ditto, Kl. 10 Formiddag
 • Enken Madame Marie Elisabeth Hansen, Mandagen den 11te ditto, KL. 11 Formiddag;
 • Enken Madame Margrethe Elisabeth Harris Mandagen den 18de ditto, Kl. 11 Formiddag;
 • Jomfru Inger Elisabeth Bødker Mandagen den 25de ditto, Kl. 11 Formiddag;
 • afg. Kjøbmand Hans Christian Perregaard Mandagen den 1ste September førstkommende, Kl. 11 Formiddag;
 • afg. Kjøbmand Hans Løge Mandagen den 8de ditto, Kl. 11 Formiddag;
 • afg. Madame Maren Ostenfeldt Mandagen den 15de ditto, Kl. 11 Formiddag;
hvilket herved bekjendtgjøres til alle Vedkommendes Efterretning, om Nogen skulde have Videre i disse Boer at erindre.
            Laurvig, den 12te Juli 1823.                  Bryn[xiv]».

Morgenbladet 18 august 1823

Consul Hvidt med Frue og Datter ankom Christiania 16 august og tok inn hos Bureauchef Kraft[xv].

Morgenbladet 24 august 1823
«Skibe, ankomne til eller afgaaede fra udenrigske Stæder til Norge
Sandefjord                                            Ankommen til
Reinert, Lykkens Prøve, 4 August              Dünkirken[xvi]. …»

Den Norske Rigstidende 10 oktober 1823

«Auctioner.
            Fredagen den 17de October førstkommende, Kl. 2 Eftermiddag afholdes, efter Vedkommendes Forlangende, offentlig Auction paa Bythingsstuen i Laurvig over Vrag og Inventarium af en paa Gaarden Eftangs Grund i Tjøllings Sogn forliist Smakke, ført af Skipper Reinders, kommende fra Emden ballastet og bestemt til Kragerøe. Vraget er beliggende i Viigs Fjord i bemeldte Sogn og Takkelagen indbragt her til Byen. Nærmere Oplysning om begge Dele kan forud erholdes os Consul Hvidt i Sandefjord og Mægler Falkenberg her paa Stedet.
            Laurvig, den 5te October 1823.                                     Bryn[xvii],[xviii]».

Morgenbladet 12 desember 1823
Grosserer Hvidt fra Sandefjord ankom Christiania 11 desember og tok inn hos Carstensen[xix].

Den Norske Rigstidende 26 desember 1823
            «Galeasen St. Johannes, ført af Capt. Bockers, hjemmehørende i Barth, forliste den 10de October sidstleden ved Strømstad paa Reisen fra Liverpool til Helsingøer. Dersom Noget af dens indehavende ladning, der bestod af Rom udi Puncheons eller store Fade, mærkede
Skulle være indbjergede paa den Norske Kyst saa uddeles Vedkommende at være
af den Godhed, derom at underrette mig , da jeg af Ladningens Eiere, Dhrr. Arnt
van Deurs & Comp. i Helsingøer, er bemyndiget til at modtage det Bjergede.
            Sandefjord, den 20de December 1823.
                                                                        Christopher Hvidt[xx],[xxi],[xxii]».

Den Norske Rigstidende 29 desember 1823
«Bekjendtgjørelser
            Den Russiske Skonnert, «die gute Mutter», som føres af Capt. Berch, er Natten til den 18de dennes dreven fra Helsingøers Rede, efterat have mistet begge Ankere og Touge, medens Capitainen var i Land. Dersom dette Fartøi skulde anløbe nogen Havn paa denne Kyst, da maa jeg venskabelig udbede, at Styrmanden Heinrich Commesen gives den fornødne Assistance og uden Ophold at underrette mig om dets Ankomst, samt at intet foretages med Fartøiet, forinden Capt. Berchs Ankomst eller nærmere Ordre.   
            Sandefjord, den 24de December 1823.
                                                                        Christopher Hvidt[xxiii],[xxiv],[xxv]».
            «Nogle Ruller bedste Kjøbenhavnske Seildug af Jacob Holms Fabrik og nogle Skppd. Godt Tougverk i Trosser af Forskjellige Tykkelse er tilkjøbs hos
            Sandefjord, den 24de December 1823.
                                                                       Christopher Hvidt[xxvi],[xxvii],[xxviii]».