1810-11 Niels Petter Warendorph

Fra en gang i midten av 1790-årene var Warendorph i utlandet, mye av tiden gjorde han tjeneste i den Britisk Marine. Han er omtalt i skriftet «Månedsoffiserer ved Norges Sjøvæbning 1807-14[i]»:

 

«   WARENDORPH, Niels Peter. Hadde vært 10-11 år i brit. Orlogstjeneste, den siste tid som master, tok avskjed da han fikk kjennskap til fredsbruddet i 1807 og kom 19/10 til Krs. Ans. 1/11 s.å., sjef f. væbnet kutter Pelicanen, med hvilken han gjorde 2 priser, 1808 sjef f. ksj. Nyested i Krs. Esk., senere detasjert til Hvaleresk., om høsten sjef f. sk.br. Hemnæs  i «defensjons-eskadren»,senere f. det nå avvæbnede defensjonsskib Birgitha under transport av krigsfanger til Jylland.
På tilbaketuren – med en verdifull last inne – avslått angrep av en fiendtlig kutter. I rapporten herom skriver W.: «Jeg tar meg den frihet å melde deres høivelbårenhet at ved å styre østetter fra Fladstrand[ii] for å undgå de fiendtlige kryssere som jeg hadde i nord for meg, fikk jeg kl. 8 en kutter å se, som styrte mot meg og vendte i skibets kjølvann.
Den seilte meget fastere en Birgitha, kom derpå snart på siden, hvor han befalte meg på øyeblikket å minske seil, da han aktet å sende sin båt om bord. Jeg ga ordre straks få den armatur ferdig som bestod i hånd- Geværer, hvorpå en batalje straks begynte. VI lå ikke 50 alen fra hinannen. Det vedvarte til kl. 10, da han sakket akterut, ut av geværskudd, og ble ved å fyre med sine kanoner, som jeg formoder var 12pd. karronader[iii].
Han vedblev til kl. 10 ½, da han styrte SV etter fra oss. Ingen sårede om bord, men skibet, takkelasjen og seil er noe beskadiget. En kule alene i skroget. Ingen innen borde uten de viste uforferdet mot.» Etter denne affæren ble W. ridder av Dannebrog – 1809 sjef for ksj. Moss i Frv. Esk. og til like f. posteringen i Kjerringvik. Innv. Avskjed 10/3 1810.
– W. sendte ved hjemkomsten fra England søknad om ansettelse som virkelig off. i sjøetaten og fikk svar, at det foreløpig skulle forbli ved hans ansettelse som månedsløytnant. I 1809 søkte han dernest om tillatelse til å være sjøetatens uniform for faste offiserer og reiste om vintren til Kjøbehavn for å forelegge dette for kongen. Han ble nå lovet fast ansettelse når han etter krigens opphør hadde avlagt offiserseksamen. Han valgte imidlertid å ta avskjed og ble da tilstått skippersertifikat”.

 

I 1814 søkte W. på ny om fast ansettelse, hvortil prins Christian Fredrik under 6/5 svarte at da sjøetaten ennå ikke var organisert, så kunne ikke få ansettelse uten som mlt.  – dog med det løfteat W. når han utmerket seg med et godt forhold i tjenesten, kunne vente å bli antatt som virkelig off. i sjøetaten.

Regenten beordret have samtidig til sjef for den væbnede skonnert Erik Ejegod. W. søkte derpå om avskjed som mlt. – uten å få den innvilget. Så snart oplegget begynte etter 14. aug., fikk han perm, til en tur på England med et fartøy han eide. Avskjed i nvbr. s.å.»

Maaneds Lieutenant, Ridder Niels Peter Warendorf, giftet[iv] seg i Sandeherred – med kongebrev – 8 januar 1810. Bruden var Kristine Marie Gogstad[v] og de hadde ikke færre enn tre kausjonister: Ole Mørk; Jørgen Gogstad; og Oberst v. Gaarder. Hun var datter av Skipsreder og skipper Ole Thorsen Gogstad[vi] og hans kone Anne Catherine Thue[vii]

Første barn var en pike, Karoline Matilde, som ble født 7 oktober 1810. Hun ble døpt[viii] 14 februar 1811 og da var fadrene Madame Gogstad; Frøken Bolette Gaarder; Jomfru Sophie [?] Schrøeter; Herr Hvidt; Herr Hagemann; Lieutn. Hr Wrigth; og herr Kapt. [NN] [NN].

Litt over to år senere meldte nestemann sin ankomst – Nicoline Petrea – som kom til verden 15 november 1811. Hun ble døpt[ix] 13 januar 1812 og fikk som fadre Mad Giersøe; Jomfru [NN] [NN]; Hans Olsen Melsom; M. L. Nielsen [NN]; og Skomager Johannes Gogstad, Sandefjord.

Et tredje barn, og første sønn, var Otto Adolph som så dagens lys 4 november 1812 og ble døpt[x] 29 juni 1813. Denne gangen var fadrene madame Gogstad; Jomfru Hansen fra Skien; Kof: Kapt: Matthis Berg; Jørgen Giersøe fra Tønsberg; og Kof: Kapt: Hans Grøn.

Nok en gutt, Friderich August, ble født 15 januar 1814 – og hjemmedøpt av Klokker Tveten. Navnet var kanskje litt nasjonalistisk inspirert for dåpen[xi] ble ikke bekreftet i kirken før 28 september det året, da var løsrivelsen fra Danmark ferdig. Uansett, fadrene var Barnets Moder; Frøken Augusta Gaarder; Faderen Selv; Thor Gogstad; og Johannes O: Gogstad.

Nokså nøyaktig en måned senere døde Warendorphs kone Christiane Marie, bare 24 år gammel. Hun gikk bort 28 oktober 1814 og ble begravet[xii] 5 november.

Warendorph ser ut til å ha hatt sjøfartsinteresser: i 1815 var han reder og eiet kutteren Coureren[xiii]

Niels Peter Warendorph ventet omkring to år før han giftet seg påny i 1816. Også denne gangen var den utvalgte en pike fra byens borgerskap, Kisten Angel Grønvold[xiv], datter av Løytnant Johannes Grønvold[xv] og hustruen Ragne Hvidt[xvi]. Det ble lyst for dem 27 oktober – som forlovere hadde Olsen fra Sandefjord og Tveten fra samme sted, antageligvis klokkeren. Vielsen[xvii] fant sted 4 november. Warendorph oppgis å være 33 år gammel, og altså født rundt 1783 dersom opplysningen er riktig. Bruden var litt over 19.

 

P. Warendorph ble en eller annen gang i 1817 utnevnt til konsul i Ostende i det nåværende Belgia[xviii]:

 

«de Kapitein Warendorph, Ridder van de Dannebrogs-orde is tot Sweedsch en Deensch Concul te Ostende Benoemd, en is, federt de Vereeniging, de eerste Noorman, die zodanigen post bekomt»

 

Eller, utlagt: Katein Warendorph, Ridder av Dannebrog, er utnevnt til svensk og dansk konsul i Ostende, visstnok den første nordmann som har fått en slik stilling siden foreningen. Geografi var aldri en sterk Belgisk idrett.

Første barn av det andre ekteskapet var en gutt. Han kom til verden 16 august 1817 og ble hjemmedøpt. Dåpen[xix] ble bekreftet i kirken 6 februar 1818 og da fikk barnet navnet Christian og fadrene Fru Grønvold; Jomfru Olsen; Hr Hvidt; Høst; Hans Grøn; og Christian Waale.

Det gikk to år fra førte til annet barn, som også var en gutt. Jens Christian kom til verden 7 september 1819 og ble døpt[xx] 3 november. Fadrene var Mad Susanna, Hr Hauff; Jomfru Christophea Grønvold; Hr Capt. Ager; Ole Melsom; og Hans Balken.

Året efter ser det ut til at han fremdeles er konsul i Ostende – kanskje han var en tidlig pendler:

 

«Le Capitaine N. Warendorph, Chevalier de Dannebrog, Consul, a Ostende.” Almanach Royal de la Cour des Provinces Meriodinales, et de la Ville de Bruxelles pour l’an 1820; a Bruxelles chez Adolphe Stapleaux, Imprimeur Libraire du Roi, et de S.A.R. le Prince d’Orange, 89[xxi] ».

 

Sommeren 1820 ble Warendorph forfremmet:

 

«Under 30te Juni sidstleden har Hs. K. Majestæt naadigst udnævnt den Svensk Norske Consul i Cagliari[xxii], N. Warendorph, til General-Consul[xxiii]»

 

Han nevnes som «Nicolo» Warendorph[xxiv] i Cagliari i 1823, og igjen, under samme navn, som svensk konsul i 1832[xxv]. I 1826 opptrer han som M. Warendorph, konsul for Sverige og Norge[xxvi].

I 1825[xxvii] finner man familien bosatt i hus nummer 52 i Sandefjord. Det vil si, Warendorph er ikke tilstede – der Fru Warendorph som står først i lisen over husstanden som ellers består av sønnene Christian og jens Christan – barna av første ekteskap er det ikke spor efter her. I tillegg finner man tjenestepiken Birthe Sørensdatter [?]; enken Maren Mallene Warendorph; samt dagarbeideren Ole Dansen og familie. Den bestod av konen Methe Marie Pedersdatter; og barna Hans (5) og Anne Olea (2).

Nils Petter Warendorph fortsatte nok som konsul i Cagliari, men med besøk hjemme, innimellom. Sønnen Nicolai Lohman kom til verden 9 august 1827 og ble døpt[xxviii] 7 april 1828. Fadrene ble Mad. A. B. Høst; Jomf. Wilhelmine Hvidt; Lieut. Bruenech; Hr Andersen; og Hr N. F. Hvidt – alle fra Sandefjord.

Det er nokså sikkert at Warendorph var til stede da Nicolai Lohman ble døpt, for det er notert at han kom til Christiania 4 mai 1828 og tok inn hos Zappfe[xxix].Han var kommet med dampskipet Constitutionen fra Walløe[xxx].

Gjetningsvis reiste han til hovedstaden mer eller mindre for et «intervju», for senere i 1828 ble Warendorph utnevnt til en ny stilling:

 

«Warendorph, Nils Peter. Marineoffiser, generalkonsul. Overtollbetjent i Farsund («på Hitterø») 22. nov. 1828. Ridder av Dannebrogsordenen. Død 5. feb. 1844[xxxi].“

 

Denne utnevnelsen førte til en beslutning om å flytte familien til Farsund, og huset i Sandefjord skulle selges:

 

«Torsdagen den 26de Januar førstkommende, Kl. 11 Formiddag, afholdes, ifølge Reqvisition fra Generalconsul og Overtoldbetjent, Ridder Warendorph, offentlig Auction første gang udi hans eiende og iboende Gaard med Tillegelser, under Matr.-No. 65 forhen No. 52 i Ladestedet Sandefjord, hvis bygninger ere forsikkrede i Brandcassen for 1650 Spd. – Onsdagen 11 Marts førstkommende, Kl. 11 Formiddag afholdes 2den og samme Dag, Kl. 3 Eftermiddag, 3die Gang offentlig Auction udi og over bemeldte Gaard. Gaarden kan af Kjøberen tiltrædes til April Maaneds Udgang dette Aar, og den største Deel af Kjøbesummen forventes at kunne i nogen Tid blive staaende imod imod Pant i Eiendommen. Forøvrigt erfares Conditionerne paa Auctionsstedet.
                
Laurvigs Byfoged-Contoir den 24 Januar 1829[xxxii]»

 

Den første auksjonsrunden ga visst ikke et resultat som Warendorph syntes han kunne godta, for i slutten av september ble det avholdt en ny; denne gangen bemerkes det at det er tatt pant i eiendommen for skyldig skatt[xxxiii].

Første barn som ble født i Farsund var Charlotte Juliane. Hun meldte seg 9 mars 1830 og ble hjemmedøpt 21. Dåpen[xxxiv] ble stadfestet i kirken senere, muligvis i juli, og da fikk hun fadrene Fru Bøckman; Jfr Anne Bøckman; Oberst [NN]; N. M. Grønvold; Kjøbmand Otto; og Stud. H. Bøckman.

Samme år fikk Warendorph en «gratification[xxxv]» av staten, uten at det er kjent hvorfor, men det synes som om Kongen har bestemt det, at Stortinget mislikte det, og derfor avskaffet den budsjettposten som ble belastet. Beløpet var 100 speciedaler.

To år senere ble det enda en pike. Ragnhild Susanna kom til verden 18 mars 1832 og ble hjemmedøpt 23. Dåpen[xxxvi] ble bekreftet i kirken 11 juni samme år, og denne gangen var fadrene Kancelliraad Bøckman; Toldoppebørselsbetient [?] Reynert; Friedr. [?] Saxe [?]; Fru E. M. Lund; og Jfr Sophie Storm.

Enda to år gikk, og 24 juni 1834 så Caroline Lovise dagens lys. Hun ble hjemmedøpt 4 juli og fikk dåpen[xxxvii] bekreftet 21 september. Fadrene ble Toldoppebørselsbetient [?] Reynert; Procurator Ohlsen [?]; Anund [?] [NN]; Fru Grethe [NN]; og Jfr [NN] Bornemann [?].

Sønnen Carl Emil ble født 1 november 1836 og ble hjemmedøpt av faren. Carl Emil fikk hjemmedåpen stadfestet[xxxviii] 15 mai 1837. Fadrene var Fogd Paus; Procurator Abel; Overtoldbetient Wamberg; Fru Oline Lund; og Jfr Johanna Wamberg.

Siste barn av ekteskapet mellom Nils Petter Warendorph og Kisten Angel Grønvold var også en gutt. Edvard Ratsey [?] Nicolaisen kom til verden 12 desember 1839 og ble hjemmedøpt av sognepresten annen juledag. Da dåpen[xxxix] ble stadfestet 28 mai 1840 var fadrene var Distriktslege [NN]; Kjøbmand Ohlsen; Frederik Warendorph; Sørine [?] Andreassen ; og Jfr Magdelone Reynert.

Den gleden som gjerne knyttes til barnedåp tok slutt nokså snart efter. Caroline Lovise døde 27 juni 1840 og ble begravet[xl] 3 juli. Hun ble seks år gammel.

 

«Dødsfald[xli]
   At vor inderlig elskede yngste Datter, Caroline Louise, er, efter længere Tids Sygelighed, i hendes Alders 7de Aar, ved en rolig Død den 27 f. M. om aftenen Kl. 10 af Herren bortkaldt til det bedre Liv, det maae vi herved sørgeligst bekjendtgjøre for fraværende Familie og Venner.
   Farsund, den 1ste Juli 1840
M. Warendorph    N. Warendorph
                  fød Grønvold»

 

Stillingen som Overtollbetjent i Farsund medførte sikkert mye arbeid og ansvar, men ikke alt var av epokegjørende art:

«             Under No. 376 den 24de Juli 1832 angav Skipper Joachim Wildken af Memel til Transitoplag i Toldbodens Pakhus: 1 Kasse, uden Mærke, indeholdende 2 Paar Thee-kopper af Fajence, som ved ham selv fra Memel[xlii] til Mandal under No. 50 den 24 September 1830 og derfra hertil under No. 536 den 11te October 1831 blev indført.
               Saafremt ingen Eier eller Commissionair melder sig inden 6 Maaneder fra denne Bekjendtgjørelses Dato og erlægger de pahvilende Afgifter, vil Kassen med dens Indhold blive bortsolgt ved offentlig Auction overensstemmende med Toldlovens § 139.
               Farsunds Toldkammer den 19 Juni 1840
                           N Warendorph  C. Reymert[xliii]

 

Overtoldbetient, Ridder af Dannebrog, Niels Peter Warendorph, forhen Generalconsul, døde 5 februar 1844 og ble begravet[xliv] 18 samme måned. Han ble 69 år gammel.

 

«Dødsfald[xlv]
Dybt nedbøiet av Sorg, maa jeg herved tilkjendegive Familie og Venner, at det har behaget , Gud ved en rolig Død at hendkalde til sig, den 5te dennes, mi elskede Mand, Overtoldbetjent Niels Warendorph, Ridder af Dannebrog-Ordenen og forhenværende General-Konsul, i sin alders 69de Aar og vores Ægteskabs 27de Aar. Af vores 8 Børn gjenleve 7, hvoraf flere ere for smaa til at skjønne det Tab de og jeg har lidet. Af hans første Ægteskab            efterlader han sig en Søn, der for Tiden opholder sige i Utlandet. Gud give mig Kraft til at bære denne Hjertesorg.
Farsund den 9de Februar 1844  Kirstine Warendorph
                                                    Født Grønvold» 

Beutlich, F. , Norsk tidsskrift for sjøvesen. Ingen elektronisk utgave. Nasjonalbiblioteket har kopier. For andre årganger se http://www.sms1835.no/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=97
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1810, side 234. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-219
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610179.jpg
[v] 154 Christiana Maria Gogstad
[vi] 149 Ole Thorsen Gogstad
[vii] 150 Anne Cathrine Thue
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1811, side 152. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-156
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610116.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1812, side 157. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-161
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610121.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1813, side 164. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-168
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610128.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1814, side 2. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-4
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610197.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1814-1815, side 96. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-101
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610294.jpg
[xiii] Litt om historien til Sandefjord og skipene, Utdrag i fra Sandefjords historie     Skrevet av Knut Hougen; http://lardex.net/litt_om_historien_til_sandefjordskipene.htm
[xiv] Se 161 Kirstine Angell Grønvold
[xv] Se 159 Jens Christian Grønvold
[xvi]  Se 160 Ragne Hvidt
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1816, side 196. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-198
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610391.jpg
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1818, side 32. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-36
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610229.jpg
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1819, side 48. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-52
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610245.jpg
[xxviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1828, side 295. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-295
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610488.jpg
[xxxiv] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Farsund i Vanse, Ministerialbok nr. A 2 (1815-1836), Fødte og døpte 1830, side 63. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9886&idx_id=9886&uid=ny&idx_side=-64
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070702610444.jpg
[xxxv] Stortingsforhandlinger. 1830 Del 3Stortingsforhandlinger. 6, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digistorting_1830_part3_vol-a
[xxxvi] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Farsund i Vanse, Ministerialbok nr. A 2 (1815-1836), Fødte og døpte 1832, side 72. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9886&idx_id=9886&uid=ny&idx_side=-73
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070702610453.jpg
[xxxvii] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Farsund i Vanse, Ministerialbok nr. A 2 (1815-1836), Fødte og døpte 1834, side 85. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9886&idx_id=9886&uid=ny&idx_side=-86
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070702610466.jpg
[xxxviii] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Farsund i Vanse, Ministerialbok nr. A 3 (1836-1846), Fødte og døpte 1837, side 9. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9887&idx_id=9887&uid=ny&idx_side=-6
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070702620006.jpg
[xxxix] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Farsund i Vanse, Ministerialbok nr. A 3 (1836-1846), Fødte og døpte 1840, side 21. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9887&idx_id=9887&uid=ny&idx_side=-18
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070702620018.jpg
[xl] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Farsund i Vanse, Ministerialbok nr. A 3 (1836-1846), Døde og begravede 1839-1840, side 111. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9887&idx_id=9887&uid=ny&idx_side=-89
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070702620090.jpg
[xliv] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Farsund i Vanse, Ministerialbok nr. A 3 (1836-1846), Døde og begravede 1844, side 115. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9887&idx_id=9887&uid=ny&idx_side=-93
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070702620094.jpg