De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender

1 Juni 1781

            «Da jeg, efter allernaadigst Bevilgning, forbliver i uddeelt Boe efter min sal. Mand, Oberste Frid. Otto von Rappe, fordum Chef for det Agerhuusiske Infanterie-regiment; Saa, endskiønt en mig bekiendt, nogen Fordring uden for dette Rige hæfter paa Boet, finder jeg meg dog fornøden, herformedels at idkalde alle og enhver, inden of uden Riget, som nogeet retmæssig Krav efter bemeldte min sal. Mand formene sig at have, at de legitimæ anmelder samme enten for mig selv eller antagne Laugværge, General-Auditeur Flor ved Christiania, inden lovlig Tid, og seeneste uden Aars og Dags Forløb fra dets Publication i de Berlingske Tidender, da jeg efter den Tid vil være uden Ansvar. Ligesaa anmodes de, der til Boet noget skylder, inden saadan Tid mindelig at afgiøre samme, for at undgaae Vidtløftighed og ellers afledede Omkostningers tilsvar. Sandeford pr. Laurvigen i Norge, den 12te May 1781.

N. M. sal. v. Rappe».