Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger

18 Februar 1778

Utdrag av en nekrolog:

                        «Allerede i hans [Røros-presten Peter Abildgaard] Studenter Aar viiste han sin Patriotism, da han havde Condition i Asker Præstegaard, og de Svenske 700 Mand størk laae i Nærværelsen vevd Pladsen Holmen eller Romsborg kaldet, gik han 2de Gange om Vinteren paa Skier med stor Livs-Fare deels for Fienden, deels for de steyle og farlige Steder, som ved tage Omvey maatte passeres til den norske Leyr ved Siellebech, ffor at give den der commanderende General Lytzau Underretning om de Svenskes Mængde, Postering, Foretagende og Officerernes Discours, som jevnlig kom i Præstegaarden, med hvilke paalidelige Rapporter Generalen var saa vel Fornøyet, at han lovede at sørge for hans Befordring, og skaffe ham Succession paa Asker Kald, hvoraf dog siden intet blev, fordi Vedkommende paa Stedet vilde, at han skulde opfylde en vis Condition, som ikke stod ham an, og en anden, som den Tiid ikke eengang var Student, fik nogle Aar derefter Successionen, uden Tvivl under det Foregivende, at han havde været den Person, som i Krigens Tid havde gaaet med Kundskab til Generalen, hvilken Omstændighed han ofte fortalte, saavelsm hans farlige Seylads i den strængeste Vinters Tid 1718 fra Fladstrand til Sandefiord med en Kongelig Laquei, som havde Kongens Ordre at vove sig, i Mangel af Post-Jagter, saa laae indfrossen i Stavern, paa en Herremands Hr. Billes store Baad, som eengang tilforn om Sommeren, men aldrig om Vinteren var gaaet til Norge, tilligemed 3 Matroser, som paa Reysen drak sig beskienket af en simpel Brændeviin, som de havde taget med sig i Fladstrand, hvorover de alle kom i største Livs-Fare, saa Laqueien maatte tage ved Aarerne, og Studenten styre Roret».

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger

16 September 1788

«Indkomne og udgangne Skippere.

… Den 15 September udgik følgende: … J. Andersen til Sandefiord …».

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger

18 September 1778

«Indkomne og udgangne Skippere.

… Den 16de September udgik følgende:… H. Weyer til Sandefiord…».