De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender

            «Byefogden i Laurvigen Børre Strøm, lader herved 3de Post-Dage efter hinanden bekiendtgiøre, at Poul Conrad Bøckman, der var Borger og Indvaaner i Sandefiord, er ved Døden afgangen; men derhos maa til Creditorenes Underretning tillige mældes, at oet efter hans Hustrues Afgang i Aaret 1771 var fallit, og at han sig intet har efterladet til Gields Betaling; imidlertid indstilles til Creditorenes Godtbefindende, om de behager at angive deres Prætention for mig, som Skifte Forvalter, inden den Tid Loven foreskriver. Laurvig, den 27 Mart. 1775.

                                                                                                B. Strøm».

De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender

25 August 1775

«Helsingøer den 25 Augusti.

Den 21de huj. indkom fra Nordsøen 6 Skibe, hvoriblandt … Skipper Wilhelm Hvidt af og fra Sandefiord med Tømmer, … til Kiøbenhavn…».