1759

1779 Baron Ludvig Holbergs Geographie eller Jordbeskrivelse. D. 6; Kiøbenhavn; utgitt opprinnelig i 1759, på grunnlag av en tidligere latinsk publikasjon:

«Sandefiord, en ypperlig Havn for Søefarende, og tillige en skjøn Ladeplads, hvor meget udskibes; hvorfor her ogsaa altid boer en Told-Visitør. Vandet er her ei breder end en middelmaading Flod. Paa begge Sider af Vandet ere Klipper, i hvilke findes en Mængde af det saa kaldre Katsølv. Her boe nogle Skippere og Lotser, saavelsom og Nogle Handlende[i],[ii]

Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender

16 April 1759

            «Da Major Friderich von Lüzow af det andet Smaalenske National-Infanterie-Regiment, for nogen Tid siden ved Døden er afgangen, saa bliver herved af os, som allernaadigst anbefalede Skifte-Forvaltere, rde Postdage efter hinanden i Aviserne bekjendtgjort, at Skiftet, til endelig Slutninn, førstkommende 5te Jul., hos mig Capitaine Garben, boende i Sandefiord, bliver foretaget, til hvilken Tid alle Stervboets, saavel Debitorer som Creditorer, behage, enten selv eller ved Commissionairs at indfinde sig, da enhver skal blive behandlet, som Lov og Ret medfører. Sandefjord, den 3die April 1759.

                        F. C. Rye                                              B. Garben                          
            Capitaine ved det andet Smaa               Capitain af Infanteriet, samt
                leenske National-Infante-            Regiments-Quarteermester
                rie-Regiment                              og Audietuer ved dito Regim.».

[Denne annonsen ble gjentatt]

Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender

Helsingøer, 25 jui 1759

Heri Sundet ere følgende Skippere ankomne: Den 21de hujus: «… Alexander Mørck af Sandefjord fra Laurwig til Kbhvn. med Jern…».

Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender

Helsingøer, den 19 Octbr. 1759

Heri Sundet ere følgende Skippere ankomne: Den 16 hujus, «… Christopher Weyer af Sandefjord fra Kiøbh. til Drammen Med Støkgods…».

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger

København, 22 October 1759

Til Helsingøers Sund ere følgende Skippere ankomne: de 16de October: «… Christopher Weger, af Sandefiord, fra Kiøbenhavn, til Laurvig med Støkgods…».

Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender

16 November 1759

            «Børre Strøm, Byfoged i Laurwigen og Sandefjord, giver herved tilkiende, at en Skræder, ved navn Gutorm Knudsen, er ved Døden afgangen i Sandefiord, ude Livs Arvinger, men skal have efterladt sig e Broder, ved Navn Knud Forchnæs, og en unavngiven Søster ved Wingers Fæstning i Sollør. Han skal og have havt 2de Brødre i Christiania, men deres Navne om og de have efterladt Arvinger er ubekjendt. Og som Stervboet er saa fattigt, at ikke ordentlig Proclama kan bekostes, saa bliver ermeldte Arvinger trende Postdage efter hinanden i disse Aviser bekientgjort Dødsfaldet, og idkaldet at møde for Skifteretten i Sandefiord, inden saadan Tiid lovel foreskriver, da de bør vete de Ret og Deel, Loven og Boets Tilstand tilsiger».

Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender

Helsingøer, 23 November 1759

Heri Sundet ere følgende Skippere ankomne: De 18 hujus: «… Willum With af Sandefjord fra Kbh. til Laurvig med Støkgods.».


[i] Baron Ludvig Holbergs Geographie eller Jordbeskrivelse. D. 6; Kiøbenhavn; utgitt opprinnelig i 1759 på grunnlag av en tidligere latinsk publikasjon : Trykt hos J.R. Thiele og paa hans Forlag, 1779; p 93; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014021124002 http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014021124011
[ii] Chorographisk Beskrivelse over Kongeriget Norge, samt Færøe, Iisland og Grønland, Kiøbenhavn : Trykt i Johan Rudolph Thieles Bogtrykkerie og paa hans Forlag, 1779, P 93 http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010011503008http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013022624040http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014042524012