1732-7 Christen Simon Christensen Callundan

Christen Simon ble døpt[i] av Hedrum-presten Grüner i Sandar kirke 7 juli 1732. Da var fadrene Moderen, Madme Grùners; Madme Ole Rasmussens: Madmos Maren Povelsdatter fra Holmen; Hr C: Bødcker [?]; Monsr Hans Christensen; og Mons Peder Madsen.

Faren var Christen Simonsen Callundan, dansk av hærkomst, sogneprest til Sandeherred siden 1717, og nylig avdød: han ble begravet[ii] 23 april 1732. Moren var Antonette Amalia Grüner, datter av den daværende prosten i Hedrum, Hr Grüner – han som forestod dåpen siden sognepresten var død.

De hadde flere barn fra før: Charlotta Eleonora var første barn og ble fulgt av Friderich som ble døpt[iii] 29 august 1720, og for ham var fadrene Mad Lene Bøhms, som bar det; Helena Heide; Dem: Johanna Jocumsdatter; Birchedommer Sr Gotlender; Hr Christopher paa Thiøllinge; og Hr Jochum Schien, Lauerwig.

Så var det Inger, som ble døpt[iv] 7 desember 1721. Fadrene var Majorinde Rømer, som bar det; Johanna Knudsdatter; Johanna Tideman; Anna Magrete Pedersdatter; Ole Rasmussen Alsing; Capitain Bonde; og min Svoger, Cap: Grüner.

Anna Hedevig ble døpt[v] 14 mars 1723. Fadrene hennes var Min Sviger Moder, som bar det; Magrete Fyhnen; Dem: Dorothea Böckman; Byfoged Jens Kielman; Abraham Bøckman;  og Niels Friis fra Langestrand.

Magrete Sophie ble døpt[vi] 15 august 1724. Fadrene var Forvalter Thuressens Hustrue, som bar det; Mad: Hendrich Jacobsens; Mad: Bluhms; Dem: Gerner; Michel Pedersen; Uldrich Stockfleth; og Peder Jacobsen.

Magrethe Sophie levet antagelig ikke opp – det er ikke funnet noen begravelse men det er heller ikke sett videre tegn fra henne.

Ferdinand Ulrich døde også som liten, straks over et år gammel. Han ble begravet[vii] 20 september 1726. Eller som faren skrev inn i sin egen levnedsbeskrivelse, slik man finner den i kirkeboken[viii] for Sandeherred:
”Rign. D: 18 Aug. 1725. født til verden min Søn Ferdinand Uldrich, som døde d: 20 Sept: 1726. da hand var gl. 1 aar 1 maaned og 3 dage. Gud glæde Hans Siæl i sit ævige eije, og forfølger os som igjen vare, til den samme glæde for Jesu Skyld!”

Samme år ble Margareta ble døpt[ix] 21 oktober; hun fikk fadrene Min Moder Anna Hedevig Hausman; Mad: Anna Sophia Mørch; Mad: Ingeborg Flor; Dem: Anna Elisabeth Terchelsdatter; Forvalteren Mons Fabricius; Hr Friderich Engelstrup; Monsr Hans Christensen, Sandefjord; og Mons Knud Hansen Hellevad, også Sandefjord.

Calundan skriver videre i biografien[x] sin:

”… 27 Nov  1727 blef min hustrue forløst med 2de sønner, som og d: 4 December blefne døbte, den  enes med det nafn Simon Christian, den andre med det nafn Lenerd Severin, som døde siden

d: 19: Jan 1728. [xx] Gud, der [xx] [xx] disse Børn i Moders Lif, Hand dem og med [xx] i døden, Hand samle dem og [xx] andre til de levendes forsamling i det Rige, hvor Jesus er, der han samlet sin menighed af alle Stammer, og [xx] [xx], alle [xx] og [xx]!”

Efter at Calundan døde flyttet enken til sin far, i Hedrum, der også datteren og svigersønnen var reist efter skandalen med at huslæreren, den senere biskop Tideman, gjorde sogneprestens datter gravid:

«I 1731 tok Tidemand teologisk embets-eksamen i København med laud. Etterpå vendte han tilbake til sin huslærerpost. Men her må han åpenbart ha startet seksual-undervisning med innlagte praktiske øvelser – i hvert fall overfor én elev. For allerede året etter ble han nødt til å gifte seg i all hast med Callundans datter, Charlotte Eleonora, som bare var vel 13 år gammel. Hun var da høygravid – og fødte deres førstefødte 22. oktober 1732, 13 1/2 år gammel, like etter at hennes far var død».[xi]

Hvor det ble av Christen Simon er ikke kjent, inntil videre.


[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xi] ”Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen : biografiske Efterretninger, samlede af Provst Johan Fredrik Lampe, efter hasn död udgifne av D Thrap, Sogneprest, 1”; Cammermeyers Forlag, Kristiania 1895, pp 20-21; electronisk tilgjengelig gjennom Nasjonalbiblioteket ved http://www.nb.no/utlevering/nb/9fa049b2d3a738bd5eeb8c70b2f102f6#&struct=DIV4