1719-3 Hans Michelsen

Hans Michelsen ble døpt[i] 8 april 1719. Faren var Mons Michel Hansen fra Sandefjord, og fadrene var Cap: Mejns Frue; Monsr Hendrich Willemsens Hustrue; Monsr Sobye; Ingvold Biørnsen;  og Peder Willemsen.

Mons Michel Hansen var åpenbart blandt byens bedrestilte, ut fra hvordan han tituleres og ut fra valget av fadre. Og dermed er det ikke urimelig å tenke seg at han er den samme som den 25 år gamle Mickel Hanssen som man finner i manntallet for 1701[ii].

Gitt at Willumines fadre er av det øverste lag i befolkningen, er nok Michel Hansen av 1709-1710 den samme som den 25 år gamle sønnen av borgeren til Sandefjord og Lauervigen, Hans Anundsen, man finner i manntallet av 1701[iii].

Moren var Helvig Villumsdatter, datter av skipper Villum Perssøn Oddefjeld.

Første barn av dette paret var  sønnen Hans[iv] som var blitt døpt[v] 4 april 1709.Hans hadde fått fadrene Anniken [NN] [NN]; Michel [NN]  – de andre mangler fordi kirkeboksiden er skadet.

Hans Michelsen levet ikke opp, og ble begravet[vi] allerede 11 juli 1709.

Neste barn var Willummine Catharine som ble døpt[vii] 13 april 1710. Fadrene hennes ble Min Hustru; Aniken Bøchman; Anders Knudsen; Hans Hansen; og Hendrik Willumsen. «Min Hustru» må være sogneprestens kone og hun het Birgitte Ottesdatter Munthe. Presten var, på denne tiden, Jacob Stockfleth.

Michel Hansen er nevnt av Lorens Berg i hans Bygdebok[viii] for Sandeherred, under: Øvre Gokstad:

        «Mikkel Hanssøn 1702-1736, søn av Hans Amundssøn. Han bodde her paa Gokstad, drev dessuten Mønnerød som ogsaa faren hadde brukt. Foruten jordbruk prøve han ogsaa med litt trælasthandel. Men enten han nu ikke dugde stort, eller det var uheld, det gikk overende med Mikkel. 1724 var han blit skyldig Ola Alsing i Sandefjord 4 a 500 daler, og Alsing slog Gokstad til auktion. Som vi vet eide Mikkel selveierparten: 1 ½ pund smør med bygselsretten Overinspektør Turessøn passet paa og fik paa grevens vegne tilslage for 190 daler. I et brev til greven kjyter han av handelen: Øvre Gokstad har god aker og eng, og hjælpelig skog, og gaarden er vel bebygd, saa bare husene er værdt 300 daler, ja Turessøn vilde gjerne bo selv der.
        Mikkel Hanssøn hadde vel i yngre dage været sjømand, og nu tok han igjen tilsjøs.Han døde i 60 aars alder paa reis mellem Vestindien og Holland, og det er skifte efter ham vaaren 1736. Boet viser i overskud 107 daler. Mikkel var gift m. Helvig Villumsdatter, datter efter skipper Villum Perssøn Oddefjeld; hun levde til 1753. Tre døtre: 1. Maren Mikkelsdatter Jægerup, gift 1727 m. Kristoffer Janssøn, se nedenfor. 2. Vilhelmine Katarina Jægerup, levde ugift. 3. Dortea Jægerup, 6. 1741 m. korporal Ingebret Gunnarssøn, bodde paa Freberg, siden Mønnerød».

To år efter Willummine gikk det galt: «D. 13de Maji … Saa blev og ved samme Tiden Michel Hans Søns Hustrus lidet dødfødte barn nedsat i Jorden[ix]».

En «ny» Hans ble døpt 24 august 1713 og hadde som fadre Anniken, Peder Christensens; Maren Willumsdatter Oddefield; [NN] Hans Lucassen;      Simon Christensen; og Visiteur Hendrich Villumsen Oddefield.

Nøyaktig, på dagen, tre år efter det dødfødte barnet kom en pike til verden – og ble døpt[x]13 mai 1715. Dette var Daarte og hun fikk fadrene Anniken, Peder Christensens, som bar det; Anne Hansdatter Bugaarden; Leutenant Been; Jacob Hansen; og Claus Nilsen Oubye.

Sensommeren samme år døde den seneste  Hans: «D. 15de Aug: blev Michel Hanssøns af Sandefjord liden Søn navnlig Hans begravet[xi]»

Det kan ikke vises til klart belegg for det, men Hans døde antagelig som guttunge. En Hans Michelsen, sønn av Michel Hansen, bosted ikke oppgitt, ble begravet[xii] 18 februar 1726. Det ble “For ham ringed, og til mig bet:”.


[ii] i Ketil Firing Hanssen: 1701-manntalet frå Larvik grevskap, Digitalpensjonatet, Digitalarkivet; http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=6&filnamn=mt07071701&gardpostnr=225&merk=225#ovre
[iii] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612252
[iv] 1709-0 Hans Michelsen
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[viii] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; Kristiania» : I kommission hos Norli, 1918, pp 419-420; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733