1719-2 Jacob Pedersen

Jacob ble døpt[i] 4 mars 1719; som fadre hadde han Johanna, Hans Lucassens; Else, Mickel Larsens; Anne Magrete;     Are Bugaarden; og Hendrich Willemsen.

Faren var Mons. Peder Jacobsen, antagelig samme person som nevnes ved det navn i 1709 og som Lorens Berg til Jacob Hanssøn Lindgaard:

        «Blandt sandefjords fire fem borgere ved aar 1700 finder vi Jacob Hanssøn med familjenavnet Lindgaard. Han var i 40 aars alder og hadde paa lag 1690 egtet enken Margreta Mikkelsdatter hvis første mand Peder Simonssøn var død i sandefjord omkr. 1680. Jacob hadde i huseet stedsønnen Mikkel Perssøn, da 22 aar, senere i tide ansat i vraker- og veier-posten i Larvik. Desuten to sønner, Peder paa 8, Hans paa 5 aar. Om Jacob Hanssøn hetter det i en ekstraskatliste for 1711 at han ver en gammel sjømand som undertiden hadde fare for styrmand; under krigen var han blitt forarmet, for han hadde sittet to aar i fangenskap i Gottenborg.
        Av hans nævnte to sønner vokste bare Peder op. Peder Jakobssøn Lindgaard egtet 1715 Anne Villumsdatteer Trisler, og de bodde i eget hus i Sandefjord. Peder var maaler og drev nok faget baade som haandverker og kunstner. Vi faar høre at han forørte et maleri til Sande kirke, og 1730 betalte han grundleien av huset sitt med to skilderier. I skftet efter ham regnes op: skilderi av kongen, værd 1 daler, skilderi av kongen som prins 2 mark, et fiskestykke 3 mark, et do. 3 mark, Maria med barnet 3 mark, et fruentimmerskilderi 1 mark. – Peder Jakobssøn døde 1737, 45 aar. Skiftet viser at han hadde levd i beskedne kaar; det blev bare 85 daler tilovers, efter at gjældspostene var trukket fra. Men familjen hadde holdt jeg oppe i social anseelse; presten titulerte ham gjerne som monsjør, og som vi skal se gjore sønnen et godt parti. Barna var: 1. Jacob Lindgaard, født 1719. 2. Hans Willum, født 1735. 3. Anne Helvig, født 1731 (gift 1761 m. Tor Hanssøn i Snadefjord; deres datter Gjøa blev bedstemor til Johannes Berg paa Pukkestad). – Enken Anne Villumsdatter levde helt til 1769, da 78 aar. Hun roser sin ældste søn for god hjælp i enkeaarene, og 1760 overdro hun ham som delvis erstatning huset med hage til …[ii]»

Vår Jacobs far trolovet[iii] seg 15 juli 1715 med Anna Villumsdatter. Som Cautionsmænd hadde de Jonas Due og Simen Christensen fra Sandefjord. Vielsen[iv] fant sted 3 september.

Et mulig første barn var Magrete Helvig, en pike som ble døpt[v] 8 desember 1715: i det minste het barnets far Peder Jacobsen og bodde i Sandefjord. Magrete Helvig hun levet bare noen få uker og ble begravet[vi], uten at navnet hennes nevnes, 19 desember 1715.  En mann ved samme navn som Magrete Helvigs far, og også bosatt i Sandefjord, var far til Anne Hedevig, som ble døpt[vii] 25 juni 1717.

Efter Jacob fulgte nok en sønn, Hans, ble døpt[viii] 20 juli 1722. Hans ble fulgt av Wilhelm, som ble døpt[ix] 26 april 1725. Michel ble født omkring tre år senere og døpt[x] 8 juli 1728. Ett barn av Jacob Pedersen, også denne gangen navnløst, døde i 1731 og ble begravet[xi] 14 februar det året. Dette kan ha vært Anne Hedevig – for året efter kom nok en Anne Helwick til verden og ble døpt[xii] 15 april 1732. Dernest, Hans Willum, som kom til verden tidlig i 1735 og ble døpt[xiii] 8 mars.

Litt lovlig sent, men innenfor det normale finner man en konfirmasjon[xiv] 3 søndag i advent i 1736, der Jacob Pedersen er en av 16 konfirmanter, 12 gutter og 4 piker.

Peder Jacobsen; Jacobs far,  døde noe over 45 år gammel, og ble begravet[xv] 8 juni 1737 og skiftet efter ham registrert[xvi] 11 august 1737. Bare tre barn er listet som arvinger: Jacob, som var 18 år gammel og «farer med Sr: Hans Angel fra Laurvigen[xvii]»; Hans Willem, efter hvert 12 år; og Anne Helvig på 5 år. Moren Anne er naturligvis også arving, mens Michel Pedersen, onkelen som her er nevnt som bror, er formynder for arvingene – og veier og måler i Laurvig.

Det neste man ser til Jacob er i forbindelse med at han gifter seg. Han klarte seg uten trolovelse, for han var i besittelse av et Kongebrev utstedt 23 november 1753. Hans utkårede var Ulrica-Eleonora Jensdatter Kjelman. Som kausjonister hadde de Msrs Jens Ludvig Hjort og Stud: Rasmus Kjelman fra Sandefjord. Vielsen[xviii] fant sted 20 desember 1753. paret bosatte seg i første omgang på N Gogstad, og ser ut til å ha vekslet mellom der og byen – i det minste dømt ut fra hvor de er plasseert i forbindelse med de følgende barnedåpene.

Første barn var Anne Pernille – hun så dagens lys 19 og ble døpt[xix] 26 oktober 1754. Ved den anledning var fadrene Mad: Elizabeth Sal. Ob. Kaspert [?], Jens Kjelmans N Gogstad; J: Fr: Anne Helvig Pedersdatter Lindgaard, Sandefjord; Hr Ob: Lieutenant Klein, Ø Gogstad; samt Studiosus Monsrs Rasmus Kjelman og Jacob Jensen Kjelman, N: Gogstad.

Dernest, Jens Jacob. Han kom til verden 8 og ble døpt[xx] 13 september 1756. Denne gangen var fadrene Mad: Johanne Kjelman, Sr Jens Ludvig Hjorths; J: Fr: Elsebeth Knudsdatter Hellewad; Sr Hans Christensen; Msr Hans Wilhelm Lindgaard – alle fra Sandefjord – og Msr Wilhelm Kjelman fra N: Gogstad.

Så fulgte Peder – han så dagens lys 22 juni 1758 og ble døpt[xxi] 28 samme måned. Fadrene hans var Mad: Magrethe H: Knud Hellewads fra Sandefjord; J: Fr: Susanna Cathrine Kjelman, N: Gogstad; samt Msrs Jens Ludvig Hjort; Jens Holch; og Hans Wilhelm Lindgaard fra Sandefjord.

Neste vår døde Jens Jacob. Han gikk bort 2 og ble begravet[xxii] 5 mai 1759.

Et år senere ble Jens Peder født 23 april 1760 – han ble døpt[xxiii] 6 mai samme år. Denne gangen var fadrene Mad: Kirsten Wrigt, Sr Hans Christensens fra Sandefjord; J: Fr: Anne Johannisdatter Mørch, Sandefjord; Ob: Lieutn: Klein[xxiv], Ø Gogstad; Hr Rasmus Kjelman, Sogneprest til Nøtterøy og Tjøme; og Msr Jens Jensen Kjelman fra N Gogstad.

Jens Peder levet ikke opp men døde på N: Gogstad allerede 25 mai 1760 – første pinsedag – og ble begravet[xxv] 29 samme måned.

Neste barn var Peder. Han kom til verden 21 mars 1761 og ble døpt[xxvi] 27 samme måned med fadrene Wiwike, Capt. Garbens fra Sandefjord; J: Fr: Anne Lovise Beaujour fra Ø Gogstad; Hr Rasmus Kjelman, Sogneprest til Nøtterøy; samt Msrs Povel Conrad Bøchman og Stud: Niels Thun fra Sandefjord.

Peder fikk heller ikke leve. Han gikk bort 9 oktober og ble begravet[xxvii] 16 samme måned, omkring et halvt år gammel.

Så ble det en pike. Ulrica Eleonora så dagens lys 18 og ble døpt[xxviii] lørdag 23 oktober 1762. I hennes tilfelle ble fadrene Mad: Josephine Marie Nerup, Msr Alexander Mørchs fra Sandefjord; J: Fr: Henriette Clausdatter Kemler fra Prestegården; Msrs Willum Hvidt og Johannes Schjøllert fra Sandefjord; og Msr Jens Kjelman, N Gogstad.

Nok en pike fulgte. Dette var Elisabeth Johanne som ble født 10 og døpt[xxix] 15 september 1764. Denne gangen var fadrene Mad: Cathrine, Msr Willum Hvidts; J: fr. Johanne Cathrine Hansdatter; Msr Xstoph: Weyer; Johannes Mørch; og Carl Werner – alle fra Sandefjord.

Jens Peder ble født 12 mars og døpt[xxx] 5 april 1766 – fadrene ble Anne Helvig, Thor Hansens fra Sandefjord; J: Fr. Susanne Cathrine Kjelman fra N. Gogstad; Msrs Bendt Lindberg og Ole Christian Mørch fra Sandefjord, samt Jens Kjelman fra N: Gogstad.  Han døde 5 september 1767, halvannet år gammel. Begravelsen[xxxi] fant sted lørdag 10 samme måned.

Jacob var kunstmaler. Lorens Berg[xxxii] har et avsnitt om ham som sådan:

«Maleren Jacob Lindgaard
Av Carl W. Schnitler
        Jacob Lindgaard er en av de ikke faa gamle norske kunstnere, hvis navn i de sidste aar er blit fremdrat og git anerkjendelse efter lange aars forglemmelse. Hvad Jacob Lindgaard var for Sandefjord og trakten deromkring , var samtidig f.eks. en maler som Peder Aadnes  (U 1782) for distriktet Land, Hadeland og Ringerike.       
        Deres navn ar i kraft av signatur eller tradition gjennem lange tider været knyttet til nogen faa bestemte porttrætter, religiøse billeder eller rum-dekorationer – og gjennem atsammenligne malemaate og kunstnerisk opfatning i dem med andre hittil ukjente verker har man kunne gruppere en stor række billeder og henvise dem til slike lokal kunstnere som ophavsmænd.         
Paa denne vis har man kunnet skape ganske fyldige billeder av Lindgaars og Aadnes’s som av andre gamle kunstneres production og eiendommelighed.
Det er interessant at lægge merk til , at Jacob Lindgaard som kunstner ikke er nogen isolert foreteelse i sin egn. Han har fortsat en en lokal malertradition som kan forfølges ialfald et par mandsaldrer bakover.
Riktignok kan vi ikke nu peke med bestemthet paa et eneste verk av hans forgjængere. Vi vet bare derfor at de har malt i Sandefjords-trakten.
Jacob maa derfor ha set og tat lærdom av deres portræt- og dekorationsarbeider eller alminnelige jevne malerhaandverk rundt i husene. I skifter fra omkr. 1700 omtales familjeportrætter paa gaarder som Bugaarden og Haukerød, ja paa sidstnævnte opregnes hele otte stykker.
Den tidligst kjente av disse malere er prestesønnen Anders Dop (U 1712) . Han bodde først paa Hjertnes , siden paa Gokstad og benævnes i folketællingen av 1701 «contrafeyer».
Fra ham tør igjen Peder Jacobssen Lindgaard, Jacobs far, ha modtat indtryk. Et maleri foræret av Peder Lindgaard selv til Sandeherred kirke nævnes i kaldsboken, og i sogneprestens regnskapsbok anføres at Peder i 1730 avgjorde grundleien av sit hus i Sandefjord (3 ½ rdlr.) med 2 skilderier. Han nævnes ogsaa i kirkestolen («for jern-funten at anstryge 1 rlr».)
Hans søn var Peder Jacobssen Lindgaard, til hvem moren Anna Willumsdatter overdrog sit hus med frugt- og urte-have. Han er vel den som har drevet det lengst som kunstner. Han hørte jo ogsaa som overinspektør Kjelmans svigersøn til stedets gode borgere.
Ialdfald er han den eneste av de lokale malere, hvis kunstnernavn har levet i traditionen ned til vaare dager.
Ved siden av de verker som hans navn fra gammel tid har vært knyttet til, har vi i den sidste tid gjennem sammenligning kunnet paavise en række nye arbeider av ham. Undertiden har han endog sat sit navn pa portrættene han har malt. Slikt var den gang uhyre sjeldent – særlig for en norsk bygdemaler. Det tyder paa adskillig kunstnerisk selvfølelse. Han maa endog være kommet i en viss berøring med klassisk dannelse, for portrætene av byfoged Børre Strøm og hustru signerer han: «Jacobus Petrides pinxit Ao 1761»
Nogen stor mester var Jacob Lindgaard allikevel ikke – maalt med kunstneriske maal. Hans farve er er noget ufrisk, tynd og stofløs. Skyggerne i hans ansigter er often en egen graabrun eller grønlig tone, som kan gi modellene et visst gustent præg. Han har gjennemgaaende pendslet og pudset sin portrætter vel meget for at gjøre dem fine glatte og mest mulig portrætlike. Derved kan ofte en del friskhet og umiddelbarhet gaa tapt. Han slipper sig ikke løs og ser sine modeller fra et helt malerisk synspunkt, slik som Peder Aadnes gjorde naar han med bred og saftig pensel førte tidens frodige og velnærte mennesketyper i rikt farvede dragter over paa lerretet».

Jacob Pedersen Lindgaard, bosatt i Sandefjord, døde 9 mars 1789 og ble begravet[xxxiii] tirsdag 17 samme måned.


[ii] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; p 183, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001         
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1715, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-38
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1731, uten sidenr.Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-107
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1735, side 7.Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-9
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1738, side 203.Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-207
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1754, side 59. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-62
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650468.jpg
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1756, side 65. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-68
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650474.jpg
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1758, side 70. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-73
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650479.jpg
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1759, side 234. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-238
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650644.jpg
[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1760, side 75. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-78
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650484.jpg
[xxiv] Christopher Klein, kaptein ved 2. Smålenske Nasjonale Infanteriregiment. Sjef for Ø Laurvigske kompani fra 1 september 1719.Forble så til 1759 da han fikk avskjed 13 august. Se http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html, p 35/626.
[xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1760, side 235. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-239
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650645.jpg
[xxvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1761, side 78. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-81
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650487.jpg
[xxvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1761, side 236. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-240
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650646.jpg
[xxviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1762, side 82. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-85
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650491.jpg
[xxix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1764, side 87. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-90
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650496.jpg
[xxx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1766, side 92. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-95
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650501.jpg
[xxxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1767, side 245. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-249
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650655.jpg
[xxxii] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; pp 179-180, se http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001