1717-4 Kathrine Andersdatter Dreyer

Kathrine ble født senvinteren eller tidlig på våren 1717 og døpt[i] 21 april det året. Faddrene hennes var Inger Hansdatter, som bar det; Lisbeth Hansdatter; Elen Pedersdatter; Michel Hansen; og  Berndt  [?] Skrædder [?].
Faren var Anders Dreyer. Moren het Marte, hun er nevnt som gudmor i en dåp[ii] 17 januar 1712: «Marthe, Anders Dreyers, som bar det». Barnet var Christen, Anders Vindals sønn – bosatt i Sandefjord. De andre fadrene var Sidtzil Houan; Jacob Muurmester; og Peder Olsen [NN].
Anders og Marthe var enten innflyttere til Sandefjord eller de hadde giftet seg før 1709 – ikke utenkelig eftersom de fikk barn sensommeren 1711. Dette var Elen, og hun ble døpt[iii] 25 august dette året. Fadrene var Annikken Bøckman, som bar det, Sandefjord; Maren Villumsdatter, Sandefjord; Christen Smed, Sandefjord; og Anders Smed, Sandefjord.
Mot slutten av 1712 fikk de nok et barn: datteren Helge ble døpt[iv] 3 januar 1713. Helges fadre var Anniken, Peder Christensens Hustru;   Anne, Hans Friderikssens; Gunild Trulsdaatter; Berent Skredder; og Jacob Salmager – gjetningsvis var de alle fra byen.
Halvannet år senere ble det en pike til, Aalene Maria ble døpt[v] 25 julig 1714. Denne gangen var fadrene Elen, Knud Strands Hustru; Sidtzil Mønnerød; Aase Larsdatter Næs, Taalf Dreyer, og Gunnar Mønnerød.
Faren hennes døde bare noen måneder efter at hun kom til verden. Anders Dreyer i Sandefjord ble begravet[vi] 8 juni 1717.
Tre måneder senere, 29 september 1717 eller «Nogle Dage derefter blev Marte Dreyers lidet Barn begravet[vii]»; gjetningsvis et posthumt barn av Anders.
Det er mulig at moren giftet seg på ny, men noen vielse er ikke funnet. Men et hint kan finnes i at en Martha, Ole Dreyers kone, er nevnt ved barnedåp de følgende årene: Helge Zeplin som ble døpt[viii] 17 januar 1720, uektefødt datter av Oberst Zeplin; og – mindre klart for navnet er ikke nevnt – ved Ingeborg Ingvoldsdatters dåp[ix] 12 oktober 1721. Ingeborg var datter av en av byens ledende men, Invold Bjørnsen.
Hvor det ble av Kathrine er ikke kjent.