1709-15 Else Mogensdatter Rosenberg

Else døde 2 mai 1750 og ble begravet fem dager senere. Hun var 73 år, tre uker og fem dager gammel, og må være født, altså, i slutten av 1670-årene, noen år efter at faren var kallet til Sogneprest til Sandeherred i 1673.

Faren het Mogens Clemetsen Rosenberg og omtales av Lorens Berg[i] blant de andre prestene i Sandeherred:

«        7. Mogens Klemetssøn Rosenberg 1673-1708, dans, født i Lolland c. 1625. Efter sin netop omtalte uheldige introduktion blev han sogneprest her 1673 og hadde kaldet i 35 aar. Han var da blit indpaa 84 aar, men var enda rask og rørig, læste uten briller og skjøttet embedet (fra 1703 hadde han dog hat svigersønnen Frans Flor til kapellan). Femtende søndag efter tref. forettet Rosenberg som vanlig i kirken, prækte, døpte og messet, men da han hadde sunget ordene «det nye testamentes kalk i mit blod», falt han død om. Han var gift med Knoph, datter av Hedrumspresten Kristofer Trulssøn Knoph og søster av skriveren som bodde paa Holmen ved Goksjø. Som enke bodde hun ført i Sandefjord, men fra 1712 paa Vindal hvor hun døde 1736, 82 aar. De hadde fire barn som blir omtalt under Vindal.

          I 1690-aarene prøvde Hans Morland, senere prest i Tunsberg, at sikre sig kaldet efter Rosenberg ved at narre nogen bygdebønder til at sætte sit segl under en bønskrivelse til greven om at vælge Morland til Rosenbergs eftermand. Bøndene fik skrub paa tinge».

Rosenberg var – likesom Morland – en herre med sans for byråkratiske manøvrer for å fremme sin egen karriere, det var kanskje derfor han fikk parkert Morland uten synderlig vanskeligheter – det nevnes av Lorens Berg[ii] i forbindelse med Rosenbergs forgjenger Ahasverus Post:

«        Hr. Post hadde kaldet bare fire fem aar, og vi finder ikke andet om ham end at han stevnte Hans Skaaren som ikke vilde la ham faa ku (udfærdsku) for likpræke over hustruen. – Post maa ha været en gammel mand, da han kom hit, og dette vilde student Mogens Rosenberg utnytt: han søkte uten Psts’s vitende m at li utnævnt til hans medtjener. Merkelig nok fik han ogsaa beskikkelse, men Post blev harm over en slik paatrængenhet, samlet vidnesbyrd fra bygdebønder om at han fuldt forsvartlig røktet sit embede, og frabad sig den paatvungne medhjelper. Rosenberg maatte saa trække sig tilbake, men fik ventebrev paa kaldet».


[i] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; pp 127-128; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[ii] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; pp 127; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001