Nummer Beliggenhet Eier Beskrivelse Takst (daler) Brutto areal (m2)
1 Neden Berget Guttorm Truelsen Huuset 17 Alen langt, 9 1/2 Alen bredt, derudi tvende Værelser med 2de Jern Kakklovner og Kiøkken med Skorsten og Bagerovn. Huuset er opbygget af Tømmer og udvendig bedekt med Bord samt Taget tækket med Steen 50 64.1
2 Neden Berget Toli Sørrensen Huuset er opføret af Tømmer 11 Alen langt, 7 Alen bredt, Een Etage høyt … Stue med Jern-Kakkelovn og … af … og Kiøkken med Skorsten 20 30.6
3 Neden Berget Elen Henrichsdatter Huuset er gammel og brøstfældig saa det er ubeboelig, og altsaa ikke til nogen Taxt kan andsættes
4 Neden Berget Huuset er saa brøstfældig og ubeboelig at det ikke kand andsættes til nogen Taxt
5 Neden Berget Ole Svendsen Huuset er saa gammelt og brøstfældig at det ikke til noget Taxt  kan andsættes
6 Neden Berget … Christen Wadbinders Enke Huuset er siiden Sidste Brand Taxation needfalden
7 Neden Berget Christopher Lorentzen Huuset er opføret af Tømmer og udvendig bekled med Bord, 10 Alen langt, 8 1/2 Alen bredt, een Etage høyt, derudi een Stue med Jern-Kakkelovn og Kiøkken med Skorsten; Taget er belagt med Steen. … et … opføret af Bindingsverk og bekled med Bord 4 1/2 Alen langt, 2 Alen breed 60 33.7
Neden Berget Christopher Lorentzen Tillegget alene 3.6
8 Neden Berget Jørgen Jenssøns Enke Huuset er 15 allen langt, 9 allen bredt …, udvendig beklædt med Bord og Rød-mahlet, herudi Stue med Jern Kakkelovn, og Kiøkken med Skorsteen samt en Bod. Huuset er tækket med Steen. 60 53.6
9 Neden Berget Ole Michelssøn Huuset er opføret … udvendig beklæd med Bord og Rød mahlet, 11 allen langt, 8 allen bredt derudi en Stue med Jern-Kakkelovn og Kiøkken med Skorsten og Bagerovn. Taget er belagt med Steen. Ved Nordre Side er Tilbygning af Tømmer, 8 1/2 allen lang, 4 allen bred. Taget belagt med Steen … 50 34.9
Neden Berget Ole Michelssøn Tilbygget  30 13.5
10 Neden Berget Bilow Pedersen a: Et Forhuus opføret af Tømmer og … beklæd med Bord, 14 allen lang, 11 allen bredt, derudi tvende Værelser med 2de Jern Kakkelovner og Kiøkken med med Skorsten og Bagerovn. Taget er tækket med Steen  100 61.1
Neden Berget Bilow Pedersen b. Et Baghuus af Tømmer 13 allen langt, 7 allen bredt, udvendig bedækt med Bord, derudi Koe-Stald og Lasch 20 36.1
11 Neden Berget Lars Haraldssøn Forhuuset opføret af Tømmer og udvendig beklæd med Bord, 14 1/2 allen lagt, 11 Allen bredt, derudi tvende Værelser med en Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsten. Taget er belagt med Steen 60 63.3
Neden Berget Lars Haraldssøn b: et Baghuus opføret af Tømmer og Bindingsverk, 8 1/2 allen langt, 7 allen bredt, derudi en Stald og Fæe-Huus 30 20.8
12 Neden Berget Jens Holch a: Et Forhuus opføret af Tømmer og  udvendig beklædt med Bord samt Guul mahlet, 17 allen langt, 9 allen bredt. Derudi 2de Værelser med Jern-Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen  40 60.7
Neden Berget Jens Holch b: Et Baghuus opføret af Tømmer, 12 allen langt, og 16 allen bredt, derudi er een Lasch. Begge Huus er tækket med Steen 10 76.2
13 Neden Berget Henrich Christensen Weger Et For- eller Vaale-Huus opføret af Tømmer, og udvendig beklæd med Bord samt rød mahlet, 15 allen langt til Gaten [?], og 21 allen bredt til Gaarden, 1 [?] Etage høit. Underste Etage tvende Værelser med tvende Jern Kakkelovener og Kiøkken med Skorsteen samt Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn. Under Huuset Kielder og Taget tækket med Steen 300 125.0
Neden Berget Henrich Christensen Weger b: Een Bygning af Tømmer 20 allen lang og 6 1/2 breed, derudi tvende Boede med … af Bindingsværk 200 51.6
Neden Berget Henrich Christensen Weger c: Paa Vester Siide af Forhuuset Een Bygning 11 1/2 allen lang, 5 allen breed, opføret af Tømmer, derudi Koe-Stald og en Bod … saavel som … … i Bygningen er Tage … 10 22.8
Neden Berget Henrich Christensen Weger d: Paa Nordre Siide af nest foranstaaende [?] Bygning er eet Huus, opføret af Bindingsværk, og …, beklædt med Bord, 9 allen langt, 5 allen bredt, Taget er belagt med … …  Derudi Hæste-Stald 10 17.9
Neden Berget Henrich Christensen Weger e: Eet Siidehuus af Bindingsværk, Fiire [?] allen langt, Sex allen bredt, Taget belagt med Bord 10 9.5
14 Neden Berget Christian Guttormsen Huuset er opføret af Tømmer og udvendig bekled med Bord, Sexten allen langt, sexten allen bredt, og  Een Etage høitderudi er tvende Værelser med tvende Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen samt een Bod.Taget er beklædt med Steen. 50 101.6
15 Neden Berget Carl Wærner a: Et Forhuus opføred af Tømmer, udvændig beklædt med Bord Rød mahlet, Een Etage høit, femogtyve allen langt, femten allen bredt, derudi 4 Værelser med 2de Jern-Kakkelovner, og Kiøkken med Skorsteen, samt Bryggerhuuse med med Skorsteen.  10 98.2
Neden Berget Carl Wærner b: Et Baghuus af Tømmer 10 allen langt, 5 allen bredt, derudi Koe-Stald 10 19.8
16 Neden Berget Andreas Nielsen a: Huuset opføret af Tømmer og udvending beklædt med Bord, Rød mahlet, 1 Etage høit, med …, 24 allen langt, 16 allen bredt, herudi 2de Værelser med 2de Jern-Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen samt een Bod. Taget er tækket med Steen 150 152.4
17 Neden Berget Tellef Madsen Et Forhuus opføret av Tømmer og udvvendig beklædt med Bord, 16 allen langt, 10 allen bredt, herudi tvende Værelser med tvvende Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsten. Taget er belagt med Steen 120 63.5
Neden Berget Tellef Madsen b: Eet Baghuus opføret af Tømmer, og udvendig beklædt med Bord, 11 allen langt, 9 allen bredt, derudi Brygggerhuus med Skorsten og Bagerovn samt en Bod 30 39.3
18 Neden Berget Ole Thoersen Gogstad a: Hov-[?] eller Vaax[?]-Huuset opføret af Tømmer og udvendig bedækt med Bord, rød og hvid mahlet, een Etage høit. 21 allen langt, 14 allen bredt.Herudi 3de Værelser med tvende een Etage og … Etage Jern Kakkelovner samt et Kiøkken med Skorsteen og Bryggerhuus med Bagerovn. … Bygningen er opføret … … … … og … for 300 116.7
Neden Berget Ole Thoersen Gogstad Paa Wester Siide af et … Huus, 16 1/2 allen langt, 5 1/2 allen bredt 0pføret af Bindingsverk, derudi Koe-Huus og Fæe -… samt Weede-Skuur. Taget paa begge Bygninger forandførte Bygninger er belagt med Steen 100 36.0
19 Neden Berget Anders Laschen a: Huuset opføret af Tømmer og  beklædt med Bord, een Etage, 15 allen langt, 10 allen bredt, herudi tvende Værelser med een Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen. Taget er belagt med Steen. 70 59.5
Neden Berget Anders Laschen b: Eet Weede-Skiul af Bindingsverk og bklædt med Bord 10 allen langt, 6 allen bredt, Taget belagt med Steen 10 23.8
20 Buegaard Gaden Sr Petter Wrigth a: Forhuuset opføret af Tømmer, udvendig beklædt med Bord, samt Rød mahlet, 35 allen langt og 20 allen bredt, 2 Etager høit. Udi den underste Etage er 6 Værelser med 6 Jern Kakkelovner, hvoraf de tvende er 2 Etage, og … … , … saa og et Kiøkken med Skorsteen. I øverste Etage er 6 Værelser med 4 Jern Kakkelovner og en Camiin af Steen med Jern… samt  under Bygningen 4 Kieldere 1800 277.8
Buegaard Gaden Sr Petter Wrigth b: Eet Siide Huus Sønden for Forhuuset, opføret af Tømmer, 40 allen langt, 9 allen bredt, derudi Hæste- og Koe-Stald, to Boeder, indrettet til … hvorudi tvende … … …  Redskaber, … paa  … Bygningen  …   150 142.9
Buegaard Gaden Sr Petter Wrigth c: Eet Siide Huus Norden for Forhuuset, opføret af Tømmer, een Etage høit, udvendig beklædt med Border, 40 allen langt, 9 allen bredt, derudi Bryggerhuus med Skorsten, 2de Bagerovner, og indmuuret Kopper Kiedler, samt 4 Boder …, … Korn Lasch …  200 142.9
Buegaard Gaden Sr Petter Wrigth d: Eet Baghuus opføret af Bindingsverk og udvendig beklædt med Bord, 36 allen langt, 9 allen bredt, herudi tvende Skuurer, hvoraf det eene er til Vogn Remisse … anden … Høne Buer [?] 80 128.6
Buegaard Gaden Sr Petter Wrigth e: Stakitt-verk til … og … Havens Indhegning, 140 allen langt 100
Buegaard Gaden Sr Petter Wrigth f: Plankeverk til Tomtens Indhegning, 45 allen langt. Taget Forhuuset er belagt med blaa glaserede Steen, men … er Taget paa alle de øvrige Bygningene tækket med … røde Steener 20
21 Buegaard Gaden Jens Holch a: Forhuuset opføret af Tømmer og udvendig beklæd med Bord, 15 allen langt, 14 1/2 allen bredt, Rød mahlet, derudi Tre Værelser med tre Jern-Kakkelovner og Kiøkken med Skorsten 100 86.3
Buegaard Gaden Jens Holch b: Een Bygning paa Væster Siide af Forhuuset 19 allen lang, 9 allen lang, udevndig beklæd med Bord og Rød Mahlet, derudi Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn og indmuuret Kaaber-Brygger-Kiedel, samt et Kammer med Jern-Kakkelovn 50 67.9
Buegaard Gaden Jens Holch c: Eet Baghuus opføret af Tømmer 28 allen langt, 8 allen bredt, herudi et tre Boder og er Kammer. Tagene paa … Huuset er tækket med Steen 20 88.9
22 Buegaard Gaden Ejlert Bruun a: Forhuuset opføret af Tømmer, 18 allen langt, 18 allen bredt, samt 2 Etage høit, udevendig beklædt med Baard; i underste Etage er tre Værelser, med 3 tre Etages Jern-Kakkelovner, samt Kiøkken med Skorsteen, og i øverste Etage er tre Værelser med een tre Etage og een … Kakkelovn.  … Her til … Bygning lagt… … og … indsat 6 fag Engelske [?] Vinduer … i 2 Værelser, oven paa og et i nederste Etage … … og indsat … Toe Etages Jern Kakkelovn samt opbygget af nye Trapper … til … …stuen. I … betragtning af Reparation, bliver denne Bygning som er med  … beklædt, ansadt for den Summa 550 550 128.6
Buegaard Gaden Ejlert Bruun b: Eet Baghuus opføret af Tømmer , udvendig beklædt med Bord og Taget tækket med Steen, 15 allen langt, 8 1/2 allen bredt, derudi … et Bryggerhuus med Skorsteen og en af nye oppført … samt Lasch og Koe-Stald … Mad-Boed.Denne Bygning blev andsat for 190 190 50.6
Buegaard Gaden Ejlert Bruun c: Et Vogn-huus [?] opføret af Bindingsverk, 18 … langt og 6 … bredt . Tækket med Bord. 30 42.9
Buegaard Gaden Ejlert Bruun d: Et Plankeverk til Huuset Haugens Indhegning er 240 allen langt 50
23 Bag Gaden Lars Børresen a: Vaaningshuuset opføret af Tømmer, udvendig beklæd med Bord, 1 Etage høit, 15 allen langt, 15 allen bredt.Herudi er 2de Værelser med 2de Jern Kakkelovner, og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. I betragtning af de herpaa … … med de … , andsættes denne Bygning til 130 130 89.3
Bag Gaden Lars Børresen b: Et Bag-Huus opføret af Bindingsverk og beklædt med Bord, 9 allen langt og 5 1/2 allen bredt, indrettet til Bru… , hvis Tag er belagt med … 10 19.6
Bag Gaden Lars Børresen c: Et Plankeverk af … 36 allen langt og 3 allen høit 10
24 Bag Gaden Bent Lindberg a: Vaanhuuset opføret af Tømmer, udvændig beklædt med Bord, 17 1/2 allen langt, 14 allen bredt, 2 Etage høit. I underste er 2de Værelser med tvende Jern-Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen og een Bod. I øverste Etage er 4 Værelsermed tvende Jern Kakkelovner 200 97.2
Bag Gaden Bent Lindberg b: Een Kielder paa Nordre Siide af Forhuuset , 6 allen lang, 6 allen breed 20 14.3
Bag Gaden Bent Lindberg c: Et Siide-Huus paa Vester Siide af Forhuuset, opføret af Tømmer, og beklædt med Bord, derudi Bryggerhuus med Skorsteen og Tvende Bagerovn og et Kammer med jern-Kakkelovn 50 75.4
Bag Gaden Bent Lindberg d: Et Baghuus opføret af Bindingsverk og Bord, 15 allen langt, 8 allen bredt, derudi Koe-Stald og en Bod 50 47.6
Bag Gaden Bent Lindberg e: Et plankeverk 80 allen langt, og 3 allen høit 10 0.0
25 Bag Gaden Madame Kierstine Sal: Hans Christensens a: Forhuuset opføret af af Tømmer udvendig beklædt med Bord og Rød mahlet 25 1/2 allen langt, 15 allen bredt, derudi Fire Værelser med Fire Jern Kakkelovner og Kiøkken med SKorsteen  470 151.8
Bag Gaden Madame Kierstine Sal: Hans Christensens b: Et Carnap paa fremste Siide af Forhuuset, 7 Allen langt og 7 Allen bredt opføret af Tømmer og bedækt med Bord samt Rød-mahlet… ovenpaa et Kammer 30 19.4
Bag Gaden Madame Kierstine Sal: Hans Christensens c: En Tilbygning paa Søndre Siide af forhuuset, 2 Etage høit, 11 1/2 allen langt, 10 allen bredt, Udi nederste Etage en Bod og i øverste et Værelse 100 45.6
Bag Gaden Madame Kierstine Sal: Hans Christensens d: Et Siide-Huus pa Nordre Siide opføret af Tømmer og beklædt med Bord, 25 Allen langt og 15 1/2 Allen bredt, Toe Etage høit, i den nederste tvende Boder og i øverste et Loftsrum med Jern Kakkelovn 150 153.8
Bag Gaden Madame Kierstine Sal: Hans Christensens e: Et Siide-Huus paa Søndre Side af For Huuset; opføret af Bord og Bindingsverk, 16 allen Langt, 12 allen bredt, til … Skuur 30 76.2
Bag Gaden Madame Kierstine Sal: Hans Christensens f: Eet Bag-Huus paa Søndre Siide af Forhuuset, opføret af Tømmer og beklæd med Bord, 28 allen langt, 13 allen bredt, derudi Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn, samt indmuuret Kaaber Brygger Kiedel, et Kammer med Jern-Kakkelovn og  et Veede-Skuur og en Koe-Stald 200 144.5
Bag Gaden Madame Kierstine Sal: Hans Christensens g: Et Plankeverk til Haugens Indhegning, 110 allen 20
Bag Gaden Madame Kierstine Sal: Hans Christensens Tagene paa Forhuuset … Bygninger er alle tækket med Steen
26 Østre Gade Madame Sal: Hans Christensens a: Forhuuset opføret af Tømmer og beklæd med Bord, 14 allen langt, og 14 allen bredt, Toe Etage høit – i underste Etage er tvende Værelser og Kiøkken med Skorsteen, og i øverste Etage 2de Værelser, … og brøstfældig  20 77.8
Østre Gade Madame Sal: Hans Christensens b: Siide-Huuset paa Vester Kant af Forhuuset 13 allen langt, og 10 allen bredt, derudi tvende Værelser, men … 10 51.6
27 Østre Gade Klokker Mogens Steen a: Forhuuset opføret af Tømmer, udvendig beklæd med Bord, een Etage høit, med Quist oven, 15 allen langt, og 12 allen bredt. Derudi tvende Værelser med 2de Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen, samt ovenpaa Quisten et Værelse. Huuset er … 80 71.4
Østre Gade Klokker Mogens Steen b: Et Baghuus opføret af Tømmer, 11 allen langt, og 7 allen bredt, derudi er Koe-Stald, gammelt og brøstføldig 10 30.6
Østre Gade Klokker Mogens Steen c: Et Plankevek 60 allen 10
28 Østre Gade Rasmus Taraldsen Huuset er opføret af Tømmer og bedækt med Bord, En Etage høit, 13 allen langt,  11 allen bredt, derudi er Stue med Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen. Dette Huus er meget brøstfeldig. Taget er belagt med … Bord  20 56.8
29 Østre Gade Peder Thorsen a: Forhuuset er opføret af Tømmer og Taget tækket med Steen; Huuset er udvendig beklædt med Bord, og 12 allen langt og 10 allen bredt, derudi tvende Værelser med een Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen. Ved Nordre Ende er tilbygget et Værelse 6 1/2 allen langt, 6 allen bredt, derudi Jern Kakkelovn 90 52.4
Østre Gade Peder Thorsen Tilbygget alene 15.5
Østre Gade Peder Thorsen b: Een Bygning opføret af Tømmer 10 allen lang, 5 allen bred, derudi Koe-Stald, gammelt og brøstfældig 10 19.8
Østre Gade Peder Thorsen c: Een Bygning paa Øster Siide af Forhuuset, opføret af Tømmer, 9 1/2 allen lang, 4 og en halv allen bred,  derudi et Værelse og et Skuur, hvis Tag er belagt med Steen 10 17.0
30 Østre Gade Mads Hansen Huuset opføret af Tømmer og udvendig beklædet med Bord, een Etage høit, 13 alen langt, 16 1/2 allen bredt derudi tvende Værelser med tvende Jern Kakkelovner, og Kiøkken med Skorsteen. Taget er belagt med Steen 60 85.1
31 Østre Gade Christopher Weyers Enke Huuset opføret af Tømmer og beklæd med Bord …, 13 allen langt, 15 allen bredt, derudi en Stue, et Kammer og et Kiøkken – Taget er belagt med Steen. Men Huuset er brøstfældigt 30 77.4
32 Østre Gade Dito a: Forhuuset er opføret af Tømmer og beklæd med Bord og grønt mahlet, 15 allen langt,  og 18 alleen bredt, derudi tvende Værelser, med tvende Jern Kakkelovner og Kiøkken med med Skorsteen, Bagerovn og indmuuret Kobber Brygge Kiedel. Ved Nordre Ende af Forhuuset er tilbygget et Wærelse  beklæd med Bord og Rød mahlet, 7 allen langt, og 9 allen bredt, derudi en Jern Kakkelovn. Taget paa dette Forhuus er belagt med Steen 250 107.2
Østre Gade Dito Tilbygget alene 25.0
Østre Gade Dito b: Et Siide-Huus opføret af Tømmer og beklædt med Bord, 13 allen langt, 10 allen bredt, Rødt mahlet, 2 Etager høit; udi nederste Etage 23 2de Boder og i øverste 2de Værelser med een Jern Kakkelovn. Taget er tækket med Steen 90 51.6
Østre Gade Dito d [sic]: Et Siide-Huus opføret af Tømmer og … … 10 allen langt, 9 allen bredt, derudi et Kammer med en Jern-Kakkelovn og een Bod 30 35.7
Østre Gade Dito d: et Siide-Huus paa Søndre kandt 14 allen langt, 6 1/2 allen bredt, derudi Koe-Stald og et Skuur – Denne Bygning er opføret af Tømmer, og Taget belagt med Steen 15 36.1
Østre Gade Dito e: Et Stakettverk omkring Gaarden , 20 allen 5
Østre Gade Dito f: Et Plankeverk 60 allen langt 10
33 Østre Gade Alexander Mørch Huuset er opføret af Tømmer og udvendig beklæd med med Border, en Etage høit, 19 allen langt, og 15 allen bredt, derudi 4 Værelser med een Jern-Kakkelovn og et Kiøkken med Skorsteen. Taget er belagt med Steen 80 113.1
34 Østre Gade Sr Wilhelm With a: Et Vaaningshuus, opført af Tømmer og udvendig beklæd med Bord samt Rød mahlet, een Etage høit, 18 allen langt, 15 allen bredt, derudi 4 Værelser med 3 Jern-Kakkelovner og et Kiøkken med Skorsteen og oven paa Loftet indredet Værelse 250 107.2
Østre Gade Sr Wilhelm With b: Et Siide-Huus paa Søndre Kandt af Forhuuset, opføret af Tømmer og udvendig beklæd med Bord, 18 allen langt og 12 allen bredt, 2 Etager høit; i underste Etage er Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn, og i øverste Etage er tvende Værelser med een Jern-Kakkelovn, samt under Bygning en muuret Kielder 250 85.7
Østre Gade Sr Wilhelm With Een Bygning paa Nordre Siide af Forhuuset, opføret af Tømmer og Beklæd med med Bord udvendig, derudi er Toe Boder og et Baghuus opført af Tømmer, beklæd med Bord, 16 1/2 allen langt, 11 1/2 allen bredt, een Etage høit, herudi er Hæste-Stald og Fæe-Huus, hvis Tag, som … … Taget paa alle Øvrige Bygninger er belagt med Steen. Dette Huus er nyt, andsættes for 70 rd 70 75.3
Østre Gade Sr Wilhelm With c: Et Plankeverk til Haugens Indhegning 20
35 Vestre Gade Christopher Thue For- eller Vaanings-Huuset, opføret af Tømmer, og udvendig beklæd med Bord, 14 allen langt, og 13 allen bredt, herudi 2de Værelser med 2de Jern-Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. Taget er tækket med Steen. Paa Vester Siide af Huuset er et tilbygget Kammer, 10 allen langt, og 6 allen bredt, , alt i god Stand 175 72.2
Vestre Gade Christopher Thue b: Et Baaghuus 9 allen langt, 5 allen bredt, opført af Tømmer og beklæd med Bord, herudi Koe-Stald 20 17.9
Vestre Gade Christopher Thue c: Et Plankeverk 40 allen langt 79.4
Vestre Gade Christopher Thue d: Eet Siide-Huus beliggende paa Nordre Siide af Forhuuset, opbygget af Bindingsverk klæd med Bord, 40 1/2 allen langt, 11 1/2 allen bredt, hvorpaa er Steen-Tag, derudi 4 Værelser som endnu ikke er indredet og heller Vinduer og Dører paa Plads 200 176.8
36 Vestre Gade Giert Christensen a: Vaanings Huuset, opføret af Tømmer, udvendig beklæd med Bord, samt Rødt mahlet, 14 allen langt, 10 allen bredt, 2 Etager høit, i nederste Etage tvende Værelser med 2de Jern-Kakkelovner og Kiøkken med  Skorsteen og Bagerovn – I øverste Etage er tvende Værelser med 2de Jern-Kakkelovner 110 55.6
Vestre Gade Giert Christensen b: Eet Siide Huus opføret af Bindingsverk og udvendig bekledd med Bord, Een Etage høit, 22 allen langt, og 9 allen bredt, indrettet til Stald; Forhuus samt Veede-Skiul og een Bod 80 78.6
Vestre Gade Giert Christensen c: Paa Nordre Siide  paa Forhuuset er opbygget et Huus af Tømmer, 11 1/2 allen langt, 9 1/2 allen bredt, derudi en Smidde. Steen … … Bygninger er tækket med Steen 30 43.4
Vestre Gade Giert Christensen d: Et Plankeverk til Gaardens og og Haugens Indhegning 110 allen 10
37 Vestre Gade Anders Madsen Langgaard a: Forhuuset opført af … og udvendig beklædt med med Bord…, 14 allen langt og 10 allen bredt, een Etage høit, hvis [?] Tag er tækket med Steen.. Derudi en stue med Jern-Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. Dette Huus er forbedret med Forkledning og Panel indvendig samt nye Vinduerog altsaa andsættes for 50 50 55.6
Vestre Gade Anders Madsen Langgaard b: Ved dette Huus er een Tilbygning opføret af Tømmer, og udvendig beklæd med Bord, 12 allen lang, 4 1/2 allen bredt, hvorudi tvende Værelser med en Jern-Kakkelovn. Under denne Bygning Kielder. Paa begge forandførte Bygninger er Taget belagt med Steen 60 21.4
Vestre Gade Anders Madsen Langgaard c: Et Plankeverk til Gaardens Indhægning – 48 allen langt, dette er ubetydeligog derfor ikka kand andsættes nogen Værdie 0.0
38 Vestre Gade Thor Sørensen Huuset opført af Tømmer og udvendig beklæd med Bord samt Rød mahlet, Een Etage høit, 11 allen langt, og 9 allen bredt, derudi Een Stue med Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. Under Huuset er Kielder og Taget bedækt med Steen – dette Huus er forbedret med nye VIndueslaaer og Rammer samt Gulv og Dører og derfor andsættes samme til 60 60 39.3
39 Vestre Gade Matias Nicolaisen Huuset er opført af Tømmer og udvendig beklæd med Bord samt rød mahlet, Een Etage høit og Taget tækket med Steen, derudi een Stue  med een Jern Kakkelovn og et Kammer samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. Huuset udbredret [?] med nye Dører og … og derfor andsat til 50 50 67.1
40 Vestre Gade Niels Amundsen Huuset er opføret af Tømmer men ikke beklædt, een Etage høit, 11 1/2 allen langt, og 8 allen bredt, Taget er belagt med Steen, …udi een Stue med Jern Kakkelovnsamt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. Til Gaarden er et Bislag af Bræder, 2 allen langt,  og 2 allen bredt, dette Huus er opbygget sidste Sommerderfor andsættes samme for 60 60 36.5
Vestre Gade Niels Amundsen Bislaget alene 1.6
41 Vestre Gade Ellef Christophersen Huuset er opført af Tømmer, udvendig beklæd med Bord, en Etage høit, 14 allen langt og 15 allen bredt, samt Tage Hænget [?], derudi 2de Værelser med 2de Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen 40 83.3
42 Vestre Gade Christian Giertsen a: Eet For- eller Vaaningshuus, opføret af Tømmer og udvændig beklæd med Bord, 2 Etager høit, 13 allen langt, 12 allen bredt, Taget er belagt med Steen. I underste Etage er 2de Værelser med en Jern Kakkelovn, og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. I øverste Etage er 2de Værelser med een Jern-Kakkelovn 80 61.9
Vestre Gade Christian Giertsen b: Veedskiul af Bindingverk og Bræder, paa Nordre Siide af Forhuuset, 11 allen langt, 6 allen bredt 5 26.2
Vestre Gade Christian Giertsen c: Een Smidde paa Søndre Siide af Forhuuset, opføret af Tømmer – brøstfældig 10 51.6
Vestre Gade Christian Giertsen d: Een Bygning paa Væstre Siide af Forhuuset, opsadt af Tømmer, og udvændig beklæd med Bord, 19 1/2 allen lang, 10 1/2 allen bred, derudi en Lasch og Koe-Stald. Dette Huus er siden siste Omvurdering [?] forbedret med med nye Tilbygning og … andsættes til 50 50 81.3
Vestre Gade Christian Giertsen e: Et Plankeverk 110 allen langt, brøstfældig 5
43 Vestre Gade Sr Ole Mørch a: For- eller Vaanings-Huuset opføret af Tømmer og udvendig beklæd med Bord og Guul-mahlet, 15 1/2 allen langt, 14 allen bredt, 2 Etager høit. – Udi underste Etage 4 Værelser med 4 Jern-Kakkelovner, hvoraf de tvende er 2 Etage og et  andet [?] … – Et Kiøkken med Skorsteen – ved Tilgangen [?] til Forhuuset er et tilbygget Carnap af Tømmer og beklæd med Bord, 8 allen langt, og 6 allen bredt, derudi er et over og et under-Værelse. – I Forhuusets øverste Etage er tvende Værelser med een Jern-Kakkelovn, og under Bygningen Kielder. … er ved dette Forhuus een Tilbygning af Tømmer, og beklæd med Bord, 15 allen lang , 5 allen bred, derudi 2de Værelser . – Taget pa disse Bygninger er tækket med Steen 400 86.1
Vestre Gade Sr Ole Mørch Carnap alene 19.1
Vestre Gade Sr Ole Mørch Tilbygg alene 29.8
Vestre Gade Sr Ole Mørch b: Et Siide-Huus beliggende paa Søndre Siide af Forhuuset, 19 allen langt, og 9 allen bredt, opføret af Tømmer og beklæd med Bord, 2 Etage høit. I underste Etage er et Kammer med Jern-Kakkelovn og Bryggerhuus med Skorsteen og og Bagerovn, samt en Bod. Udi øverste Etage er tvende Værelser, Taget er belagt med Steen. 200 67.9
Vestre Gade Sr Ole Mørch c: Et Brygghuus opføret af Bord og Bindingsverk, 19 allen langt, 7 1/2 allen bredt, derudi en Bod og tvende Skuur 40 56.6
Vestre Gade Sr Ole Mørch d: Stakettværket omkring Gaarden er 50 allen langt 20
Vestre Gade Sr Ole Mørch e: Et Plankeverk til Haugens Indhegning – 135 allen langt 20 0.0
44 Vestre Gade Lars Jensen Huuset er opføret af Tømmer og beklæd med Bord, 20 allen langt og 18 allen bredt, derudi 4 Værelser med 3 Jern-Kakkelovner og Kiøkken med med Skorsteen og Bagerovn, samt under Huuset Kielder. – Taget er belagt med Steen 100 142.9
45 Vestre Gade Ingeborg Marie Pedersdatter Huuset opføret af Tømmer og beklæd med Bord, 8 allen langt og 11 allen bredt, derudi en Stue med Jern-Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen 10 34.9
46 Vestre Gade Niels Michelsen Huuset opføret af Tømmer og beklæd med Bord, 2 Etage høit, og taget belagt med Steen, 13 allen langt og 13 allen bredt, derudi  2de Værelser med een Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. Øverste Etage er ikke indredet til Værelser. Ved Siiden af forandførte Huus er opføret en Bygning af tømmer og beklæd med med Bord, 11 1/2 allen lang, 8 1/2 allen bred, herudi et Kammer med en Jern-Kakkelovn, disse [?] tvende Bygninger er under et Tag, der bestaar af Steen 100 67.1
Vestre Gade Niels Michelsen Sidebygget alene 38.8
Vestre Gade Niels Michelsen b: et Plankeverk til Gaarden og Haugen Tomtens Indhegning  paa Vester Siide 47 allen, paa Øster Siide 53 allen, paa Nordre Siide 12 1/2 allen, paa Søndre Siide 30 allen 20 0.0
47 Vestre Gade Lars Johannesen Gresberg Huuset er opført af Tømmer og udvendig beklæd med Bord, Een Etage høit, 12 allen langt, og 12 allen bredt, derudi er en Stue med Jern-Kakkelovnog Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn 70 57.2
Vestre Gade Lars Johannesen Gresberg Nordsiiden af dette Huus er een Tilbygning … … i lige Tag med … 13 1/2 allen lang og 4 1/2 allen bred, hvorudi er et Værelse som ikke er indredet. Begge Bygninger var … … 30 24.1
48 Buegaard Gaden Told Visiteur Hans Peter Bay a: For eller Vaanings-Huuset opføret af Tømmer og udvendig beklæd med Bord, 18 allen langt, 24 allen bredt, 2 Etager høit – I understede Etage er 4 Værelser med Fiire Jern-Kakkelovner samt Kiøkken med Skorsteen, ogi øverste Etage 5 Værelser med  4 Jern-Kakkelovner, samt under Huuset Kielder 700 171.5
Buegaard Gaden Told Visiteur Hans Peter Bay b: Et Siidehuus opføret af Tømmer og beklæd med Bord samt Rød-mahlet, 45 allen lagt, 10 allen bredt, ligeledes 2 Etager høit. Udi underse Etage er Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn samt indmuureet Kobber Kiedel, et Kammer med Jern Kakkelovn og 3 Boder, samt Koe-Stald, saa og i øverte Etage Lascherum 200 160.7
Buegaard Gaden Told Visiteur Hans Peter Bay c: En Søe-Bod Østen for Forhuuset, opføret af Tømmer og beklæd med Bord, 15 allen langt og 7 allen bredt 30 41.7
Buegaard Gaden Told Visiteur Hans Peter Bay d: Stakettværket omkring Gaarden , 40 allen langt 20
Buegaard Gaden Told Visiteur Hans Peter Bay e: Et Plankeverk til Haugens Indhegning – 250 allen langt 50
49 Buegaard Gaden Engvold Pedersen a: Forhuuset opføret af Tømmer og beklæd med bord – 15 1/2 allen langt, 14 allen bredt, rød mahlet, 2 Etager høit. I underste Etage er 3 Værelser med 2 Jern Kakkelovner, samt Kiøkken med Skorsteen. Udi øverste Etage er 4 Værelser med een Jern-Kakkelovn, samt under Bygningen 2 Kieldere 150 86.1
Buegaard Gaden Engvold Pedersen b: Een Tilbygning paa Nordre Siide af Forhuuset  opføret af Tømmer og beklæd med Bord, 14 allen langt 8 allen bredt, derudi eet Værelse med en Jern Kakkelovn og Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn 40 44.5
Buegaard Gaden Engvold Pedersen c: Een Tilbygning paa Væstre Siide  opføret af Tømmer og udvendig beklæd med Bord, 6 allen lang, 6 allen bred, derudi en Bod 10 14.3
Buegaard Gaden Engvold Pedersen d: Et Baghuus opføret af Bindingsverk og Bordski, 11 allen langt og 10 allen bredt, derudi Veed-Skuur 10 43.7
Buegaard Gaden Engvold Pedersen e: Et Siide-Huus Vester for Forhuuset opføret af Tømmer og udvendig beklædt med Bord, 18 1/2 allen langt, 11 1/2 allen bredt, derudi 2 Kammer og 2 … … , samt Fæe-Huus. Tagene paa forandførte Bygninger er belagt med Steen 30 84.4
Buegaard Gaden Engvold Pedersen f: Et Plankeverk 250 allen langt, hvormed Haugen indhegnet 10
50 Buegaard Gaden Carsten Nielsen Huuset er opføret af Tømmer , udvendig beklæd med Bord og Rød mahlet, een Etage høit, 18 allen langt, 10 allen bredt,  derudi 2 Værelser med 2 Jern-Kakkelovner, og Kiøkken med med Skorsteen og og Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn. Under Huuset er Kielder. Ved Østre Siide af førbenævnte Forhuus er er opføret een Bygning af Bindingsværk og  beklæd med Bord, 9 allen lang og 2 allen bred, indrættet til Veede – Skiul. Taget paa begge Huus… er belagt med Steen. Huuset er forbedret med nye Beklædning udvendig og i Stuen er indlagt nye Gulv, samt …verk, altsaa andsættes Summen til 80 80 135.7
Buegaard Gaden Carsten Nielsen Sidebygget alene 7.1
Buegaard Gaden Carsten Nielsen B: Et Plankeverk til Gaardens og Haugens Indhegning 111 1/2 allen langt 885.1
51 Buegaard Gaden Anders Giertsen a: Huuset opføret af Tømmer, beklæd med Bord, een Etage høit, 23 allen langt og 11 allen bredt, derudi er 3de Værelser med tvende Jern Kakkelovner, Kiøkken med Skorsteen, smt Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn; under Huuset er Kielder og Taget er tækket med Steen 80 100.4
Buegaard Gaden Anders Giertsen b: En … Vester Siide af Gaarden, opført af Bindingsverk og Taget tækket med Steen, 12 1/2 allen lang, og 11 allen bred, hvorudi er 2de …alles … og 2de …-… 40 54.6
Buegaard Gaden Anders Giertsen c: Een Bygning ved Væstre Siide a Huuset, opføret af Tømmer, og Taget belagt med Steen, derudi indrættet Koe-Stald og Veede-Skuur, andsat for 20 20
Buegaard Gaden Anders Giertsen d: Et Plankeværk til Gaardens og Haugens Indhegning, 68 allen langt 10
52 Buegaard Gaden Skipper Isach Waale a: Et Sor-… opføret af Tømmer og udvendig beklæd med Bord, 2 Etager høit, 21 1/2 allen langt, 14 allen bredt, derudi den underste Etage er tvende Værelser med tvende Jern-Kakkelovner, samt Kiøkken med Skorsteen. I øverste Etage er 4 Værelser med 2de Jern-Kakkelovner – under Huuset er Kielder. 540 119.5
Buegaard Gaden Skipper Isach Waale b: Een Tilbygning paa Væstre Siide af Forhuuset, opføret af Tømmer og paa … Siide beklæd med Bord, 14 1/2 allen langt, 6 1/2 allen bredt, derudi Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn andført for 30 30 37.4
Buegaard Gaden Skipper Isach Waale c: Et nyt Siide-Huus Vesten for Huuset opført af Tømmer, 16 … … , herudi er 3 Afdelinger men endnu ikke indredede, ligesaa helder ikke klæd, 19 1/2 allen langt og 8 1/2 allen bredt 69 65.8
Buegaard Gaden Skipper Isach Waale d: Et Baghuus 26 allen langt, 10 allen bredt, opføret af Tømmer, derudi er Hæste-Stald og Koe-Staldog Høe-lasch samt en Bod, Huuset andsat for 80 80 103.2
Buegaard Gaden Skipper Isach Waale e: Et nyt Plankeværk til Gaardens og og Haugens Indhegning, 74 allen langt, hvorpaa er 3 Porter, blev taxeret for 20. Tagene paa alle fornandførte Bygninger er belagt med Steen 20
53 Buegaard Gaden … Christian Smith a: Forhuuset opføret af Tømmer og udvendig beklæd med Bord,  en Etage høit, 11 allen langt, 9 1/2 allen bredt, derudi er en Stue med Jern-Kakkelovn samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. Til Gadene er tilbygget et Bislag opført af Bindingsverk og Klæd med Bord, 3 alle langt og 2 1/2 allen bredt. Paa Øster Siide af Stue-Bygningen er ogsaa et Bislag af Bindingsverk, herudi og tillige en Bod, 5 allen lang og  3 1/2 allen bred 60 41.5
Buegaard Gaden … Christian Smith Det første bislaget allene 3.0
Buegaard Gaden … Christian Smith Det andre bislaget allene 6.9
Buegaard Gaden … Christian Smith Paa Væster Siide Ende af Forhuuset er een Bygning af Tømmer og beklæd med med Bord, een Etage høit, 6 1/2 allen lan og 6 1/2 allen bred, af 2 Fag … Herudi er et Værelse og … een … 30 16.8
Buegaard Gaden … Christian Smith c: Paa Øster Siide af Forhuuset er een nye Bygning opføret af Tømmer men ikke beklæd, herudi en Hæste-Stald, Een Bod, et Veede-Skiul, 14 allen lang, 8 1/2 allen bred. Tagene paa forandstaaend Bygninger belagt med Steen 60 47.2
Buegaard Gaden … Christian Smith d: Et Plankeverk til Gaardens og og Haugens Indhegning 85 allen langt og 7 Fod høit 10
54 Buegaard Gaden Asbiørn Salvesen a: Forhuuset opføret af Tømmer og udvendig beklæd med med Bord, derudi een Stue med Jern-Kakkelovn og et Kiøkken med Skorsteen. Huuset er 11 allen langt og 8 allen bredt, … , Taget er tækket med Steen 30 34.9
Buegaard Gaden Asbiørn Salvesen b: Paa Væstre Ende af Forhuuset er opført en Bygning af Tømmer beklæd med Bord, og Taget tækket med Steen, 10 allen langt, og 12 allen bredt, derudi en Stue med Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen, andsat for 40 40 47.6
Buegaard Gaden Asbiørn Salvesen c: En Ud-Huus Bygning af tømmer og udvendig beklæd med Bord, Taget belagt med Steen, 12 allen lang, og 8 alleb bred 20 38.1
55 Buegaard Gaden Simon Carstensen Huuset 14 allen langt, 10 1/2 allen bredt, derudi tvende Værelser med een Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, samt paa Nordre Ende af dette Huus er et tilbygget Veed-Skiuul og Fæe-Huus 10 1/2 allen langt, 5 allen bredt. … Huuset … med Tagsteen og badækt, blev andsat for 60  6 58.3
Buegaard Gaden Simon Carstensen Tilbygget alene 20.8
56 Buegaard Gaden Peter Gresberg a. Forhuuset 18 allen langt, 12 allen bredt, derudi 2de Værelser med een Jern-Kakkelovn og Kiøkken med med Skorsteen og Bagerovn 80 85.7
Buegaard Gaden Peter Gresberg b: Paa Nordre Siide af Forhuuset en en nye Bygning af Tømmer opføret, udvendig med Bord beklædet, Taget med Steen belagt, 11 og en halv allen langt, og 11 allen bredt, derudi Fæe-Huus og Bod, samt … over For-Huuset er Høe-Lasch 40 50.2
Buegaard Gaden Peter Gresberg c: Et Plankeværk til Gaardens og Haugens Indhægning til Deels Nyt, 126 allen langt, 3.5 allen høit, derpaa kun een Port 20
57 Buegaard Gaden Anders Andersen a: eet Nyt Vaanings-Huus af Tømmeer opføret, udvændig beklæd med Bord samt Rød mahlet, af 2 Etagers høide, 26 allen langt, 14 1/2 allen bredt. I underste Etage 5 Værelser med 3 Jern-Kakkelovner samt Kiøkken med Skorsteen. Øverte Etage er endnu ikke indredet. Taget paa dette Huus belagt med tag-Steen 400 149.6
Buegaard Gaden Anders Andersen b: Eet nyt Bag-Huus paa Væster Siide af Forhuuset, opføret af Tømmer og udvending beklæd med Bord, samt Rød mahelt, 13 1/2 allen langt, 9 1/2 allen bredt, herudi er Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn, ligesaa en indmuuret Brygge Kiedel. Taget belagt med Tagsteen, andsat for 50 40 50.9
58 Buegaard Gaden Morten Torgersen a: Huuset 9 allen langt,  8 1/2 allen bredt, derudi Stue med Jern Kakkelovn g Kiøkken med Skorsteen, … af Tømmer opføret, udvendig beklæd med Bord samt med Tag-Steen Tækket 40 30.4
Buegaard Gaden Morten Torgersen b: Een Tilbygning paa Nordre Siide af forbenævnte Huus, opføret af Tømmer, beklæd  udvendig med med Bord, 4 1/2 allen lang og ligesaa 4 1/2 breed, derudi et Værelse og Taget med Tag-Steen tækket 10 8.0
59 Buegaard Gaden Anne Gresberg  Enke I Stæden for alt … faaer i Taxations … under No 63 … Huus, staaer … er anføret.  Een nye Bygning af Tømmer opbygget 14 allen Om… høi og … … 9 1/2 allen lang, 7 allen bred, bestaaende af Stue med Kiøkken. I Stuen er Jern-Kakkelovn og i Kiøkkenet Skorsteen.  18 26.4
Buegaard Gaden Anne Gresberg  Enke Til Gaardens og Haugens indhegning er et Plankeverk … 24 allen langt 2
60 Buegaard Gaden Christen Larsen Huuset er opføret af tømmer og udvændig beklæd med Bord, 16 allen langt, 10 allen bredt, bestaaende af Stue med Jern-Kakkelovn samt et Kiøkken med Skorsteen, Taget med Tage-Steen belagt. Til dette Huus er et Bislag af Bindingsværk  og klæd udenpaa med Bord, 3 allen langt og 2 1/2 allen bredt, denne Bygning siden sidste Vurdering paabeslaat med Slaaer [?], og indvendig Panelling 50 63.5
Buegaard Gaden Christen Larsen Bislaget alene 3.0
Buegaard Gaden Christen Larsen b: Een Tilbygning af Tømmer opføret, derudi … … … , 11 allen lang, 9 allen bred 20 39.3
Buegaard Gaden Christen Larsen c: Til Huuset er et af tømmer opbygget Veede-Skiul, 9 1/2 allen langt, 4 allen bredt, Taget af Bord 10 15.1
61 Buegaard Gaden Ole Mørch Een Udbygning af Tømmer, udvendig med Bord beklæd, samt med Tagsteen tækket, 11 1/2 allen lang, 9 allen bred, bestaaer af Lasch og Stald 20 41.1
62 Buegaard Gaden Toldbetient Peter Georg Schvindt Stervboe Huus a: Huuset opføret af Tømmer , udvendig med Bord beklæd, samt Tagsteeen paa Taget, 22 allen langt, 12 allen bredt, derudi 4 Værelser med tvende Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn 95 104.8
Buegaard Gaden Toldbetient Peter Georg Schvindt Stervboe Huus b: Et Plankeværk til Gaardens og Haugens Indhægning 5
63 Buegaard Gaden Jonas Fosberg Huuset 10 allen langt, 7 allen bredt, af Tømmer opføret, udvendigt beklæd med Bord, samt Taget med Steen belagt. Derudi Stue med Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. Dette Huus er siden forrige Taxation meget forbedret saavel indvendig som udvendig og altsaa andsættes for 40 40 27.8
64 Buegaard Gaden Anders Gundersen Huuset opføret af Tømmer og udvendig beklæd med Bord samt Tage-Steens Tag, 13 allen langt, 9 allen bredt, derudi Stue med Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. Ligesaa ved Huuset er et tilbygget Kammer med Kakkelovn, 10 allen langt og 5 allen bredt, klædt med Bord og Taget tækket med Steen 50 46.4
Buegaard Gaden Anders Gundersen Kammeret alene 19.8
65 Buegaard Gaden Simon Larsen a: Forhuuset opføret af Tømmer, udvendig beklæd med Bord, samt Taget belagt med Steen, 13 allen langt, 10 allen bredt, herudi er tvende værelser med 2de Jern-Kakkelovner samt Kiøkken med med Skorsteen og Bagerovn 45 51.6
Buegaard Gaden Simon Larsen b: Et Læe-Huus, … af Tømmer opføret, 5 1/2 allen langt, 8 allen bredt … med … Tag 5 17.5
Buegaard Gaden Simon Larsen c: Een Bygning af Bindingsværk, 14 allen lang, 8 allen bredt, … 5 44.5
Buegaard Gaden Simon Larsen d: Et Plankeværk, 48 favner, Brøstefældig
66 Buegaard Gaden Peder Jacobsen Huuset er opføret af Tømmer udvendig beklæd med Bord, samt mahlet, Taget beagt med Bord, 11 1/2 allen langt, 8 1/2 allen bredt. Derudi et Værelse samt en Stue med Jern Kakkelovn, samt Kiøkken Skorsteen. Til Huuset er et Bislag af Bindingsverk 5 1/2 allen langt, 2 allen bredt, … … 40 38.8
Buegaard Gaden Peder Jacobsen Bislaget alene 4.4
67 Buegaard Gaden Andreas Ellefsen Et Nyt Huus af Tømmer opføret, 16 omværv [?] høit, med Bord-Tag, 10 1/2 allen langt 8 allen bredt, derudi et Værelse ed Jern Kakkelovn, samt eet Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, alt … med 3de Fag Vinduer 40 33.3