S1805

Norske Intelligenssedler, Fredag 8 november 1805
«Mennesket – Manden – Faderen –
besiälet af
Retsinds og Jävnheds
Sagtmods og Troskabs
Ömheds og Fromheds
bliide Aand
Den gode Kristen –
Den redelige Borger i Sandeford
Herr Kjöbmand WILHELM HVIDT
gik over til Belönningens Hiem den 31 October i sin Alders 75 Aar. –
Med Madame Katrine Marie Holck
vandrede han 43 Aar
igiennem Livets Storm og Stille –
Deres Samliv var Freed –
Deres Gläde 5 Börn –
Under Prövelsen taus og hengiven
optog han dens haarde Stöd –
og troede – Gud. –
Naar du kalder ham: den Blindes Öje –
de Faderlöses Fader –
da saae du den daglige Daad –
han aldrig nävnede.
Du! som kiendte ham –
beregn dit Livs Värd efter den Opgave,
hans Exempel tegnede dig –
ved ädel Daad, kiemp at udföre,
som han,
det ärende, Gud gav dig hernede!
Schröeter[i]»

Norske Intelligenssedler, Fredag 8 november 1805
«Oldingen
Herr WILHELM HVIDTS
Eftermäle;
Godmodig, from, ömtfölende
Ved Brödres Fryd og Smerte,
Reen, uden Forestillelse –
Saa var hans Daad – Hans Hierte
S. Petersen[ii]»

Norske Intelligenssedler, Fredag 8 november 1805
«Efter 43 Aars kiärligt ägteskab, berövede Döden mig min 74 Aar og 14 Dage gamle Mand Wilhelm Hvidt den 28 October sidstleden – min dybe Kummer ved hans Tab, indsluttes stiltiende i mit bedrövede Hierte, med Anmodning til vores Slägt og Venner, ikke at foröge samme ved Condolence.
Catharina Maria Hvidt
         föd Holch[iii]».