Norske tollere gjennom 300 år forteller om Thaulow:

«Thaulow, Johan Friederich Andreas, født 19. des. 1804 i Slesvig. Kom til Norge i 1830. Cand. jur., fullmektig i Finans- og tolldepartementet. Konstituert tollkasserer i Sandefjord 31. jan. 1846, utnevnt 18. okt. 1849. Avskjed 23. aug. 1881. Død 10. feb. 1890 i Christiania”.

Johan Friederich Andreas – for enkelhets skyld, Johan – kom til verden i Slesvig i 1804; han var bror av Henrich Arnold Thaulow, som ble lege i Sandefjord og grunnla badet, før han reiste videre til Modum – fordi han ikke likte klimaet i byen..

Johans biografi er kort oppsummert i – av alle steder – Norsk Forfatter-Lexicon 1814-1856[i]:

        «Thaulow, Johan Friederich Andreas, Forriges Broder, er født i Byen Slesvig 19 Decbr. 1804, blev Student i Kiel i 1824 og immatriculeret ved Universitet i Christiania 1831. Efterat være naturaliseret af Storthinget 1833, blev han juridisk Candidat 1837, derpaa Copist og 1843 Fuldmægtig i Finants-Departementet, samt 18 Octbr. 1849 Toldcasserer i Sandefjord».

Johans opphav og videre familie er beskrevet «Den Thaulowske families slægtsregister i de siste 200 aar[ii]»:

Foreldrene var Fritz eller Johan Fredrik Thaulow, amtsforvalter i «Apenrade» – det er Aabenraa på sydlige Jylland, mellom tyve og tredve kilometer nord for den tyske grense; og Caroline Henriette Tugenreich Loft.

De hadde flere barn, søsken av Johan Friederich Andreas Thaulow, som i likhet med sin far ble kalt Fritz: Henriette Jacobine, som ble født 1801; Carl 1803; Henrik Arnold i 1808; Caroline, 1806; Julius, 1812; Harald, 1815; Gustav, 1817; og Georg – uten kjent fødselsår.

Johan giftet seg aldri, så det er ikke så mange spor han satt efter seg i de ordinært tilgjengelige kildene, men dukker opp igjen i 1865[iii], bosatt i gård nummer 95 i Torvgaden i Sandefjord. Han er nå 62 år gammel, og sammen med ham bor den 23 år gamle skipperen Jens Georg Thaulow, han beskrives som «Pleiesøn». Tilhjelp i huset har de to Anne Evensen, en 27 år gammel Pige fra Krydsherred.

Ti år senere, i 1875[iv], er Johan på egenhånd i Kirkegade 137b i Sandefjord – om han er flyttet eller om gatenavnet er endre er ikke klart. Han har en tjenestepike, 61 år gamle Onse Marie Paulsen fra Fredriksværn. Og han har leiebeoere: skolelæreren Anders Henrik Nilsen, en kar fra Hedrum på 34 år med konen Sofia Petrine Evine, hun er fra Kongsberg og seks år yngre. Disse to har barna Nils (3); Einar (2); og et navnløst barn under året. Anders og Sofia har også en tjenestepike, 24 år gamle Laura Marie Olsen fra Tønsberg.

Seks år senere søkte – og fikk – Johan, Fritz, Thaulow avskjed fra sin stilling og flyttet tilbake til Christiania.

I 1885[v] finner man «Fhv Toldrosfører» Joh. Fredr. Andreas Thaulow i Nedre Voldgade 27 i hovedstaden. Han bor for seg selv, men har en husholderske, Anna Andersen fra Modum – hun er 44 år gammel.

Johan – Fritz – Thaulow døde i Christiania 10 februar 1890.

Dødsfallet ble notert i Aftenposten[vi] 21 samme måned:

        «Dødsfald. Tidligere Toldkasserer i Sandefjord Johan Friederich Andreas Thaulow er i dag afgaaet ved Døden her i Byen i den høie Alder af 86 Aar. Thaulow var født i Byen Slesvig og Søn af Amtsforvalter (daværende Herredsfoged) J. T. Thaulow. I 1824 blev han Student i Kiel og immatrikuleredes ved Universitetet i Kristiania i 1831. I 1833 bevilgede Stortingeet enst. den af Stud. jur. Thaulow ansøgte Naturalisation som norsk Borger, efterat Konstitutionskomiteen havde afgiveet en udførlig Indstilling om Thaulows og fem andre Udlændingers Andragende. Komiteen anførte bl. a., at Storthinget tidligere kun meget sparsomt havde givet saadan Naturalisation til Studerende «paa det at Landets egne Børn ikke ved Embeders Besættelse skulde fortrænges af fremmede», men nu, da Norge var gaaet fremad «saavel med Hensyn til Videnskaber og Kunster som mekaniske og tekniske Færdigheder» nærede man ikke længer saadanne Betænkeligheder, naar kun Ansøgerne beviste «deres moralske Vandel og oplyste at de ere i Besiddelse af saadanne Kundskaber eller Færdigheder eller af saadan Formue, at de her kunne ernære sig». Ved Voteringen blev 3 af Ansøgerne naturaliserede, men 3 forkastede. I 1837 tog Thaulow juridisk Embedsexamen, hvorefter han gik ind i Finansdepartementet, hvor han i 1843 blev kgl. Fuldmægtig. I 1849 udnævntes han til Toldkasserer i Sandefjord, hvilket Embede han indehavde indtil Begyndelsen af 80 Aarene, da han tog afsked i 1881 og uden at begjære Pension. Den Afdøde var en pligttro Embedsmand».

Dagen efter offentliggjorde Aftenposten[vii] Thaulows testamentariske disposisjoner, det samme ble notert i Tønsberg Blad[viii] enda et par dager senere:

        «Testamentariske Dispositioner.

        Afdøde, forhenværede Toldkasserer i Sandefjord Joh. Fredr. Andreas Thaulow har ved testamentarisk Disposition legeret følgende Beløb:

 1. Til Sandefjord Kommune

a. Kr 4000, hvoraf Renterne i sin Tid skal tilfalde 2de Enker efter afdøde Skippere og Styrmænd i Sandefjord og Sandeherred

b. Kr. 4000 som Grundfond til et Sømandshjem for værdige trengende Sæmænd.

c. Kr. 2400 til Anskaffelse af et Taarnuhr til Sandefjord Kirke.

Disse Legater bestyres af Sandefjord Magistrat og Formandskab.

1. Kr. 4000 ti det nye Skulptur-Museum i Kristiania til Anskaffelse af en Gibsafstøbning af Gruppen «Risen» i det Vatikanske Museum eller, der som denne Gruppe ikke kan erholdes, til Anskaffelse af andre berømte Kunstverker».

Broren Henrik Arnold, han som grunnla Badet i Sandefjord, sørget for dødsannonse i Aftenposten[ix]:

        «At min kjære Broder forhenværende Toldkasserer Johan Fredrik Andreas Thaulow hensov igaar i Christiania, noget over 85 Aar gammel, meddeles herved den Afdødes Slægt og Venner.

        St. Olafs Bad den 21de Febr. 1890.

A. Thaulow

        Begravelsen foregaar fra Kapellet paa Vor Frelsers Gravlund Onsdag førstk. Kl. 2».


[i] Kraft, Jens; Norsk Forfatter-Lexicon 1814-1856; utgitt av Dahl, Johan A.; p 629, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006112101011
[ii] Brigadeintendant Juell, Frederik Otto; «Den Thaulowske families slægtregister i de sidste 200 aar med 2 anhang»: Moss, Joh. H. Andresens Officin; pp 6-8; https://books.google.no/books?id=j9MxAQAAMAAJ&pg=PA3&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false; se også http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018073148125; men her finner man at boken  «Kan kun åpnes i Nasjonalbibliotekets lokaler».
[iii] Folketelling 1865 for 0706B Sandeherred prestegjeld, Sandefjord kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038106000669
[iv] Folketelling 1875 for 0706B Sandeherred prestegjeld, Sandefjord kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052138001464
[v] Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053257035347