Toller 12 Jens Smith

Jens Smith er nevnt i «Norske Tollere i 300 År[i]».

«Smith, Jens, født 1641. Tjent i det kongelige liveri. Tollbetjent i Larvik-Sandefjord 24. juli 1669, bekreftet 2. juni 1670, toller i Risør 5. feb. 1679, bekreftet 2. des. 1699. Drev også utstrakt trelasthandel og gårdskjøp og var stedets mest formuende mann i sin tid. Død i embedet 26. feb. 1711. (Avskjed 7. mai 1708?)».

Utover dette er det ikke funnet synderlig informasjon om Smith – hverken i kildene eller i litteraturen. Nettstedet Geni har to litt forskjellige profiler, den ene[ii] forteller at han var født i 1641, den andre[iii] i 1639.

I henhold til den første profilen var Jens Smith gift med Elen Marcusdatter, og sammen hadde de barna Barbara Johanne Wicker (f 1690); Marcus Helmer (f 1692); Hedvig Elisabeth (f 1693) og Anna Sophie (f 1698).

Den andre profilen angir en tidligere kone, Karen Hansdatter Holt, og barna Dorthe og Bertel – men ikke de andre: dette er hovedgrunnen til å gjette denne rekkefølgen i ekteskapene.

I begge tilfelle oppgis Jens Smith å gå bort i 1711.

Om han er lite synlig i Larvik og Sandefjord, kommer Smith – eller Smidt, i denne versjonen – tilsyne som toller i Risør, i Kjell M Nilssens undersøkelse av Risørs eldste bebyggelse[iv]:

«JENS SMIDT

En av dem som «slo seg fram» til rikdom i Risør, var toller Jens Smidt. Han var født ca. 1641 og virket som toller i Risør fra 1679 til han døde 1711. Han var gift 3 ganger – først med Dorthe Møller, andre gang med Karen Holt, en prestedatter fra Holt og sist med Ellen Helmer. Ellen Helmer nevnes som blind i 1711 da hun bodde sammen med sin mor, Barbara Pedersdatter. Moren var da 78 år gammel, fattig og sengeliggende.

En skatteliste fra 1683 oppgir at Smidt hadde 2 tjenere, 1 amme og 5 barn.

Fra litt før 1700 kan en følge Jens Smidt og Ellen (Marcusdatter) Helmer og noen av hans barn i Risør. Det kan være flere barn etter ham og vi vet vel egentlig ikke hvem som er eldst:

Fridrich Christian Jensen Smidt er i 1737 nevnt som den eldste sønnen. Han var 24 år i 1701 og tollskriver. I 1705 var han gift med Ellen Jansdatter Wylt, datter av Jaen Peitersen Wylt i Risør og fikk en sønn Jens Smidt. Fridrich døde i Risør i 1740.

Bertel Jensen Smidt, 22 år gammel i 1701 og «tiener Hr Otte Funder, Stiftsforvalter over Siællands Stift og forvalter over Anbrødre Closter udj Roskilde».

a) Uldrich Friderich Jensen Smidt, 20 år i 1701 og lærling ved «Søetaten».
b) Hans Jørgen Jensen Smidt, 17 år i 1701 og skipper på en sandskute. I 1725 ble han trolovet med Anna Jensdatter.
c) Antonetta Augusta Jensdatter Smidt var gift med skipper Jens Jørgen Olufsen og bodde i Risør.
I 1701 var hun «Borger Enche i slet tilstand» med en sønn, Jens Jørgensen Smidt som var 3 år gammel. I 1705 var hun gift igjen med Søren Hansen Gamst og fikk datter Anna Sophie.
(se eget avsnitt om Jens Jørgen Olufsen)
d) Barbara Johanne Smidt var gift med toller Jacob Jameson Wicher.
e)Anna Sophia Smidt ble døpt 25 april 1698
f) Hedvig Elisabeth Smidt, født 1695 ble gift med postmester Friderich Wicher.
g) Marcus Helmer Jensen Smidt, 9 år gammel i 1701
h) Dorthe Jensdatter Smidt (døde pinsedags morgen i 1716)

 

(Den ene av Jens Smidts to tjenere i 1701 var, Michel Halvorsen Fjelbu, 14 år gammel. Den andre var Niels Hansen, 20 år som var «fød paa Bøeholt i Gierestad Sogn»)

Badskjerholmen

Jens Smidt ble etter hvert en svært formuende mann, med flere eiendommer og gårdparter rundt i distriktet. I 1701 er nevnt gårdene Store Søndeled og Nistevaag.

Da krongodset midt på 1600 tallet ble solgt bort, fikk «Kongl. Mayst. Justits Raad Rosencreutz» i 1694 skjøte på en del gårer og tomter i Norge, bl.a. Moland i Søndeled og Holmen i Risør. Disse to eiendommene solgte han til Smidt, som for 275 Rd fikk skjøte på Badskjerholmen (Holmen)av Etatsråd Hans Rosencreutz den 1. des. 1696 (Dette iflg. Et skjøte av 17 april 1737 til Giert Falch).

Smidt trengte senere kontanter og lånte på holmen. En panteobligasjon ble utstedt til «Camer Raad og Stift Amtskriver Prydz» – den oktober 1707. (Moland gård solgte han i 1708).

Da Prydz døde, gikk pantet over til Falch og videre til deres sønn Giert Falch da foreldrene døde. Denne mente seg berettiget til leieinntektene av ringene på Holmen og førte 1736 sak mot Jens Smidts arvinger om dette.

Skjøte på holmen vikk den eldste sønnen til avdøde jens Smidt i 1732. Postmester Frederich Wicher, som var gift med Smidts datter Hedvig elisabeth, kjøpte ut den eldste sønnen, Friderick Smidt for 204 Rd og fikk skjøte på holmen.

Han løste ut pantet, som med renter nå var på 331 Rd D.Croner og solgte holmen til Giert Falch for 600 Rd. Skjøtet datert 17 april 1737.

Litt av teksten gjengis her:

«Underskrefne Fridirk Wiker Kongl. May.s Postmester udj Øster Riisøer tillige med min Hustrue Hedevig Elisabeth Smith Kiendes og herved Witterlig gjør at: som Woris af gagne fader og Sviger fader, Jens Smith forrige Tolder udi Øster Riisøer hafwer wed Pandte Obligation af 8de octobr.1707 til afgagne Camer Raad og Stiftamtskriwer Prydz forpandtet Badker Holmen wed Øster Riisøer beliggende. Som han sig efter Skiøde af 1 Desembr. 1696 fra Etats Raad Hans Rossen Krøyt hafer til handlet med den de til liggende 1/3 deel Ringe penge og det for den Capital 275 rsd. Danske Croner.

Same Pandt er igien blewen forlflyttet til Mad. sal. Falkes, og på Skiftet efter hende til Leednet ? hendes Søn Mons. Giert Falch for 331 rd. D. Croner. Hvilket Pandt efter i Werk sate Lowmaal, er af mig underteignede fra Wedkomende med paaløbende Renter fuldkomlig indløst og dete som min Hustrue Hedvig Elisabeth Smidt af hendes Eldste broder Friderik Smidt hans Kiøbe Bref og Skiøde af dato 6. aug. 1732 som er tinglyst 4 decembr. Nest efter tilkomer, og hvorved hun Same har tilhandlet for 204 rd. Hvilket Skiøde …»

Som nevnt døde Jens Smidt i 1711. hans rikdom forsvant med ham og straks etter hans død finner en hans enke i ytterste nød».


[i] Melby, Osv. I.; Tollere gjennom 300 år, 1563 – 1886; © Norsk Slektshistorisk Forening 1977-1982; Trykt som tillegg til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind XXV-XXVIII]; Se http://genealogi.no/kilder/Tollere/index.htm
[iv] Nilssen, Kjell M.; Öster Riisöer “strandsidere og arbeidsfolk” : en undersøkelse av Risørs eldste bebyggelse; [Abelia Scientific Publishers], 1997; pp 363-365; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015042808151