Peter Flors og Stifdatter Henriette Kemler

“Peter Flors og Stifdatter Henriette Kemlers Testament til Lønning af en Skoleholder i Sandefjord[i].

Efter Originalen i Rigsarkivet.

208                  29 Decbr. 1765.         Sandefjord

            I den hellige Trefoldigheds navn, og paa vor allernaadigste, Landets Faders allernaadingst af os væntede, Stadfestelse ere vi undertegnede, Peter Flor, uværdig Sognepræst til Sandeherreds Prestegjeld i Laurviks Grevskab, og min yngste nu eneste hos mig havende og ej i Egtestanden forsynede Stifdatter, Henriette Clausdatter Kemler (som 1757 den 2. Decebr. har nydt kongelig allernaadigst Dispensation, at være under mit Curatel selv sin Mødrenearv Raadig) saa ledes i Gudelighed og Retsindig Kjærlighed forenede med hinanden, at hvilken af os Dødens sidste Kald skulde træffe, den igjenlevende beholder da, til fuldkommen Ejendom og Eneraadighed, uskift af ellers vedkommende Øvrighed, den Afdødes efterladdte Formue, af hva Navn det nævnes kan, i Penge eller Penges Værdi, naar standsmæssig hæderlige Begravelsesomkostninger og al retmæssig Gjeld er fradragen. Dog er her udi med faderlig og datterlig enstemmig Vilje indbefattet, at naar Gud behager i Naade at bortkalde mig Peter Flor, der da, naar Naadsens Aaret er omme, skal udleveres 200 Rdlr., siger to Hundrede Rigsdaler, under geistlig Jurisdictions Opsyn, af Renterne at lægge til en Skoleholders (hvoraf og en og ande lærvillig, derhos fattig, i Sandeherreds Prestegjeld kunde profitere) Løn, og  aar inge er, da Renten oplægges til nogen kommer, og da deraf betales, som ellers, for visse fattige Børns Information, alt som Renten kan tilrække. Men skulde Livets og Dødens Herre forlytte os begge i ugift Stand fra dette dødelige til et bedre Liv, er vort christelige og indstændige Forlangende, at den geistlige Jurisdiction, næst benævnte Sum til Sandefjords Skolehold, antager sig, som de vil møde os paa sidste Regnskabsdag, det overblevne, med redelig Skifte og i Sikkerhed at sætte, til lige Deling uden Kjøns Forskjel til hver af Hr. Worsøes i Schive og Capitain Garbens i Laurviken da levende Børn, dog ingen at blive sin Arveparts Capital mægtig, før de efterhaanden, oog for Alt christelig og duelig sig skkikkende, blive sted- og bosatte, desimidlertid hvers Del staar under det geistlige Formynderskabs Opsyn og Ansvar.

            Hvad mig Peter Flor angaar, da viste jeg, som ældste Broder, mod mine Syskende i Skiftet efter vores salig Forældre, sluttet 1739, dem al Føjelighed, med Forlodders Tilstaaelse, samt Deling af Linned og Anden, uden nogen min Del derimod; desuden er ingen af dem i trængende Omstændigheder (Gud at takke!), of 2 af dem, da de havde Trang, har (urost for Gud!) nydt langvarrig og anseelig Hjelp til Underholdning saa godt, som jeg og Mine havde det selv inden mine Døre, saa at jeg ser ingen Billighed, mindre Brettigelse, at jeg dem skulde tillægge Noget.

            Og hva mig Henriette Kemler angaar, da maa mine 2de ældre forhen fra min kjære Faders Hus udgiftede Systre tilstaa, at de ej har fundet Stiffader i Savn, saasom han langt over Formue i virkelig Haandrækkelse har vist den Agt og Elsk, han bar for vor salig Moder, paa dem, som sidde nu i god Stand og altsaa ere ganske utrængende for sig eller sine at tage nogen Del efter mig, om jeg ugift forlod Verden før min kjære Fader, hvilken jeg ene holder mig forpligtet isaafald at undet lidet efter mig for det meget større, hvori han har vist sig min virkelige Velgjører.

            Dette vort paa begge Sider Forenings- og sidste Viljes Instrument haver jeg Peter flor med god beraad Hu baade selv skreveet, underskrevet og forseglet, saa og jeg Henriette Kemler med ligeledes god beraad Hu egenhændig undertegnet, samt formaaet de gode Naboprester Hr. Gerhard Johan Winge, Sogneprest til Stokke Prestegjeld i Jarlsbergs Grevskab, og Hr. Nicolaus Annæus Krog, Capellan pro persona til bemeldte Prestegjeld, dette til fuldkommen Vitterlighed med at underskrive og forsegle. Skfrevet paa Sandeherreds Prestegaard ved Sandefjord i Laurviks Grevskab anno 1765 den 29 December.

Peter Flor.                                                  Henriette Clausdatter Kemler.

(L. S.)                                                                      (L. S.)

Til Vitterlighed, og at vi selv ar seet at Jomfru Kemler dette med egen Haand har underskrevet, underskrive og forsegle

Gerhard Johan Winge.                                             Nicolaus Annæus Berg.

(L. S.)                                                                      (L. S.)

Kongelig konfirmeret paa Fredriksberg 7 Septbr. 1767.”


[i] Nicolaysen, N. | Sørum, H. J.; Norske Stiftelser : Samling af Fundatser, Testamenter og Gavebreve, samt historisk-statistiske Efterretninger, vedkommende milde Stiftelser i Kongeriget Norge. 1; Chr. Tønsbergs Forlag. Trykt af H. J. Sørum, 1858; PP 556-557; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010020503008