15de mai. Er iaften tilankers paa Malta havn.

             23de mai. Idag kom det bevæbnede rofartøi, som staar under løitn. Munchs kommando, ind paa havnen. Det medbragte efterretning om bataille imellem «Najade», «Sarpen» og pachaen af Tripolis skibe. Munch fortalte, at der blev udsendt fra Tripolis havn fire skibe, som ankrede ved det østlige udløb.

              «Najade» gav briggen og stabekkeren ordre til at holde sig paa distance, gik saa selv kl. 4 ned forbi dem, vendte saa og gav dem, idetden gik tilbage, det glatte lag.

              De gik strax tilseils, holdt ud ad mod briggen. Den forreste af dem, en tremastet, vilde seilet sin klyverbom mellem dens vant for at entre, hvad dog briggen ved sin manøvre fik afværget. Paa bougsprudet og rælingen stod tripolitanerne med sabler i hænde, berede til at springe over.

              Der skal have myldret af mennesker, og deres muskeetild skal have været som et hafgelregn. Briggens seil skal have faaet en ulykke, men mandskabet slap paa en nær, som fik en kugle i den ene arm.

             De tvende kanoner agyer, som briggen fik fra Thetis, skal have gjort en fortræffelig virkning. Briggen skjød hans klyverbom af; «Najade» kommer til og skal have tilredet dette skib slemt, som var deet eneste der vovede sig i dysten. Paa «Najade» blev en mand skudt gjennem en kanonport i underlivet og døde kort efter.

            Briggen ventes herind i nat, skal fylde vand og ga tilbage.

            Ikke saa længe vi laa ved Tripoli, har pachaen vovet dette skridt, i hvor god leilighed han ofte kunde havt, maaske skulde der tid til at fatte saa forvoven beslutning; maaske har blokaden, som nu trak i langdrag, begyndt at kjede ham for sterkt, saa han vilde vove alt for om muligt at afbryde den, og maaske har han ved de 2 tremastede skibe, som i disse par dage, vi vare fra kysten, maa være ankomne, først troet sig istand til at gjøre noget angreb med nytte.

            Misfornøielsen er du næsten almindelig over «Najade»s ankomst.

            Vi, som nu denne vinter og vaar havde fristet saa mangehaande ubehageligheder ved Tripolis kyst, saa tidt ønsket og ventet at faa fat paa pachaens korsarer, skulde nu ved denne maaske eneste leilighed hindres derfra.

            Vel kunde de laubær, herved var at vinde, være af stor betydenhed, men en slags satisfaktion havde det dog været og interessant at have været i bataille.

            Og da vi nu ved ankomst til Malta erfarer, at storsultanen nu har taget sig af sagen, givet pachaen af Tripoli ordere til ikke alene at tilbagelevere i fuldkommen stand de tvende danske skibe, som hans korsar tog udenfor Padras, men og strax at slutte fred med Danmark, og at chefens foranstatninger altsaa har havt det forønskede udfald, og freden nu er vis, saa kan det ikke andet en falde en smule ubehageligt, at denne fred, som vi saa længe havde ønsket og nu ved os var bevirket, ikke ved os kunde slutte, og det saa meget mere, som vi da vilde have undgaaet den saa lidet interessante som høist farlige expedition til Tunis og Algir, som chefen nu har indhentet ordre til at foretage paa hjemreisen.