Andreas Duus og Annichen Sophia Stockfleth

«3) Andreas Duus, Oberstløjtnant af Infanteriet, og Hustru Annichen Sophia Stockfleth skjenkede ved Testam. af 12 Mai 1766, konf. 27 Juni f. A. I. (560-562) 500 Rdlr., som ifølge Testamentet og de deri af Enken foretagne Forandringer, konf. 28 Juni 1775 (smsts. 562-564) under Sogneprestens Bestyrelse skulde udsættes i Jordegods, og Renten deraf efter Sergeant Ole Grønbergs Død (som indtraf 20 Marts 1820) uddeles til «de mest Trængende af Testatorenernes Familie og, om ingen Trængende af Familien er, da til andre Nødtrængende, som ere komne fra skikkelige Folk».

Da der efter bemeldte Grønbergs Død og i samme Aar udstedtes en Bekjendtgjørelse i Norske Rigstidende, men ingen af Testatorernes Familie melde sig med Fordring paa at nyde Godt af Legatet, bleve Renterne deraf senere aarlig tildelte en fattig Handelsmands Enke i Sandefjord.

Af Kapitalen henstaar endel eller 75 Spd. i en Obligation af 1830. Resten var udsat i en Obligation af 1809, men da det derfor stillede Pant i 1844 blev realisert, tilfaldt der Legatet kun 35 Spd. i stedet for 96 Spd. 30 Sk. hvortil dets Fordring rimeligvis maatte antages at være omskriven, og da der af det ved ovennævnte Beslutning restituerede Beløb kun vedkommer dette Legat 11 Spd. 40 ½ Sk, udgjør følgelig dets samlede Kapital nu 86 Spd. 40 ½ Sk[i]».


[i] Nicolaysen, N. | Sørum, H. J.; Norske Stiftelser: Samling af Fundatser, Testamenter og Gavebreve, samt historisk-statistiske Efterretninger, vedkommende milde Stiftelser i Kongeriget Norge. 3; Chr. Tønsbergs Forlag. Trykt af H. J. Sørum, 1858; P 432;  https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101948051